4 yeni Bakanlık kuruldu

Kalkınma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Kalkınma Bakanlığının görevleri şöyle sıralandı:

Ülkenin doğal, beşeri ve her türlü iktisadi kaynak ile imkanlarını belirleyerek izlenecek iktisadi, sosyal ve kültürel politika ve hedeflerin belirlenmesinde Hükümete müşavirlik yapmak.
Hükümetçe belirlenen amaçlar doğrultusunda makro ekonomik, sektörel(sosyal ve iktisadi) ve bölgesel gelişme alanlarında, yerel düzeyde analiz ile çalışmalar yaparak kalkınma planı, orta vadeli program, yıllık programlar, stratejiler ve eylem planları hazırlamak.
Bakanlıkların ve kamu kurum ile kuruluşlarının iktisadi, sosyal ve kültürel politikayı ilgilendiren faaliyetlerinde koordinasyonu sağlamak, uygulamayı etkin bir şekilde yönlendirmek ve bu konularda Hükümete müşavirlik yapmak.
Uluslararası kuruluşlarla iletişim içerisinde çalışarak ileriye dönük stratejiler geliştirmek ve topluma perspektif sağlayan politika önerilerini katılımcı bir yaklaşımla belirleyerek özel kesim için orta ve uzun dönemde belirsizlikleri giderici genel bir yönlendirme görevini yerine getirmek.
Kalkınma planlarının ve yıllık programların başarı ile uygulanabilmesi için ilgili kurum ve kuruluşların ve mahalli idarelerin kuruluş ile işleyişlerinin iyileştirilmesi konusunda görüş ve tekliflerde bulunmak. Kurumsal kapasiteyi her yönüyle geliştirme amacıyla gerekli her türlü işlem tedbiri almak, kurumsal stratejik yönetim ve planlama konularında merkezi uyumlaştırma ve yönlendirme fonksiyonunu gerçekleştirmek.
Kalkınma planlarının ve yıllık programların uygulanmasını izlemek, koordine etmek, değerlendirmek ve gerektiğinde kalkınma planlarında ve yıllık programlarda usulüne uygun değişiklikler yapmak.
Maliye, para, dış ticaret ve kambiyo politikalarının kalkınma planı ile yıllık programların hedefleriyle uyum içinde uygulanması konusunda Hükümete müşavirlik yapmak.
Özel sektör ve yabancı sermaye faaliyetlerinin plan hedef ile amaçlarına uygun bir şekilde yürütülmesini düzenleyecek teşvik ve yönlendirme politikalarının genel çerçevesini hazırlamak ve Hükümete teklif vermek.
Kalkınmada öncelikli yörelerin daha hızlı bir şekilde gelişmesini sağlayacak tedbirleri tespit ve teklif etmek, uygulamayı izlemek, koordine etmek.
Kalkınma planı ve yıllık programlardaki ilke ve hedeflere uygun olarak, uluslararası ekonomik kuruluşlarla ilişkilerin geliştirilmesinde, temas ile müzakerelerin yürütülmesinde gerekli görüş-tekliflerde bulunmak.
Bölgesel veya sektörel bazda gelişme programları hazırlamak.
Kalkınma ajanslarının koordinasyonunu sağlamak ve bunlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
Bilgi toplumuna ilişkin politika, hedef ve stratejiler hazırlamak, bu alanda kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile özel sektör arasındaki koordinasyonu sağlamak ve uygulamayı etkin bir biçimde yönlendirmek.
Mevzuatla bakanlığa verilen diğer görev ve hizmetleri yapmak.

BAKANLIĞIN HİZMET BİRİMLERİ
Merkez ve yurt dışı teşkilatından oluşacak Bakanlığın hizmet birimleri ise şunlar:

Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü
Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürlüğü
İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü
Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü
Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü
Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü
Yatırım Programlama, izleme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Hukuk Müşavirliği
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Kurullar Sekretaryası Dairesi Başkanlığı
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Özel Kalem Müdürlüğü
Kararnamede Yüksek Planlama Kurulu, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu ve Kalkınma Araştırmaları Merkezinin yapısıyla görevleri de yer aldı.
Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte DPT'nin merkez ve yurt dışı teşkilatlarındaki çalışan personel ile her türlü taşınır taşıt araç gereç ve malzeme her türlü borç alacak, yazılı-elektronik kayıtlar ile dokümanlar Kalkınma Bakanlığına devredilmiş sayılacak.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI KURULDU
Bakanlıkların yeniden yapılandırılması çerçevesinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı kuruldu.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Söz konusu KHK ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığının kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları düzenlendi.
Gümrüğün yanı sıra ticaret ve sanayi, deniz ticaret, ticaret borsaları, TOBB, esnaf ve sanatkar meslek kuruluşlarına ait hizmetleri ilgili diğer bakanlıklarla işbirliğiyle yürütecek olan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, şirketler, kooperatifler ve ticaret sicil memurluklarıyla esnaf ve sanatkar sicil kayıtlarıyla ilgili hizmetleri yürütecek ve bunları denetleyecek, bakanlığın görev alanına giren konularda laboratuvarlar kuracak ve buna yönelik çalışmalar yapacak.

Yeni bakanlık şu hizmet birimlerinden oluşacak:
-Gümrükler Genel Müdürlüğü
-Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü
-İç Ticaret Genel Müdürlüğü
-Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü
-Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü
-Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü
-Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü
-AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
-Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü
-Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
-Strateji Geliştirme Başkanlığı
-Hukuk Müşavirliği
-Personel Dairesi Başkanlığı
-Eğitim Dairesi Başkanlığı
-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
-Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
-Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
-Özel Kalem Müdürlüğü

20 BAKANLIK MÜŞAVİRİ ATANABİLECEK
Kararname uyarınca, bakanlıkta bakana yardımcı olmak üzere 20 bakanlık müşaviri atanabilecek.
Bakanlık, görev alanına giren konularda çalıştırmak üzere gümrük ve ticaret uzmanı ile gümrük ve ticaret uzman yardımcısı istihdam edecek. Uygun görülen genel müdürlüklerde de kontrolörler çalıştırılacak.
Kararnameye eklenen geçici maddeler ile uygulamaya ilişkin düzenlemeler 1 yıl içinde yürürlüğe konulacak.

Bakanlığın il müdürlüklerinin teşkilatlanması yıl sonuna kadar tamamlanacak. Bu tarihe kadar bakanlığın Sanayi ve Ticaret Bakanlığından devredilen birimlere ilişkin il düzeyindeki yetki ve görevler Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı il müdürlükleri tarafından kullanılacak.

Gümrük Müsteşarlığının merkez taşra ve yurt dışı teşkilatlarıyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığından bakanlığa devredilen birimlere ait her türlü taşınır, taşıt, araç, gereç ve malzeme, her türlü borç ve alacaklar, yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıtlar ile diğer dokümanlar, kadro ve pozisyonlarda bulunan personel hiçbir işleme gerek kalmaksızın Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na devredilmiş sayılacak.

EKONOMİ BAKANLIĞI KURULDU
Bakanlıkların yeniden yapılandırılması çerçevesinde Ekonomi Bakanlığı kuruldu.

Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararname ile Ekonomi Bakanlığının kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları düzenlendi.
Buna göre, Ekonomi Bakanlığının görevleri şöyle sıralandı:

-Dış ticaret hizmetlerine ilişkin ana hedef ve politikaların belirlenmesine yardımcı olmak ve belirlenen dış ticaret politikasını geliştirmek ve yürütmek.
-Ekonomik faaliyetlerin dış ticarete dönük yapılandırılması için gerekli tedbirleri almak, uygulamak ve bu tedbirlerin ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarca uygulanmasının ve koordinasyonunun sağlanması konusunda çalışmalar yapmak.
-Dış ticaretin ülke ekonomisi yararına yapılması amacıyla ürün ve yurt dışı müteahhitlik dahil uluslararası hizmet ticaretine ilişkin gerekli her türlü tedbiri almak.
-Kamu kurum ve kuruluşlarına çeşitli mevzuatla verilmiş yetki ve görevlerin kullanımında dış ticarete dair politikaların uygulanmasına ilişkin esasları düzenlemek ve koordine etmek.
-Dünya ticaretinden alınan payın artırılmasını ve sürdürülebilir ihracat artışını sağlamak üzere ihracatın pazar ve ürün çeşitliliğini genişletmeye yönelik gerekli tedbirleri almak ve buna yönelik destek yöntemlerini geliştirmek ve uygulamak.
-İthalatın ülke ekonomisinin yararına gerçekleştirilmesi ve yerli sanayinin korunması ile ilgili gerekli tedbirleri almak ve ticaret politikası savunma araçlarını uygulamak.
-Diğer kurum ve kuruluşların dış ticaret politikasını etkileyen faaliyet, temas ve düzenlemelerinin, genel dış ticaret politikasına uygunluğunu sağlamak, ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği halinde söz konusu faaliyet, temas ve düzenlemelerin koordinasyonunu ve yürütülmesini temin etmek.
-Türkiye Cumhuriyetinin yabancı devletler ve uluslararası kuruluşlarla olan ikili, bölgesel ve çok taraflı ticari ve ekonomik ilişkilerini düzenlemek, yürütmek ve bu konularda ilgili mevzuat çerçevesinde anlaşmalar yapmak, uluslararası kuruluşların Bakanlığın yetki ve görev alanına giren konulardaki çalışmalarını takip etmek ve bu konularda görüş oluşturmak.
-Ülke kalkınmasında yabancı sermayeden beklenen katkıları sağlamak ve yönlendirmek amacıyla gerekli tedbirleri almak.
-Yatırım teşviklerinin ülke ekonomisi yararına etkin bir şekilde düzenlenmesini temin amacıyla ihtiyaç duyulan mevzuatı hazırlamak, uygulamak, uygulamayı takip etmek, değerlendirmek ve gerekli tedbirleri almak.
-Dış ticarete konu ürünlerin güvenli, mevzuata ve standartlara uygun olmasını sağlamak, bu amaçla ithalatta ve ihracatta denetim yapmak ve yaptırmak, ticarette teknik engellerin önlenmesine ilişkin çalışmalar yürütmek, ürün güvenliği, teknik düzenlemeler ve denetimlere dair mevzuat, politika ve uygulamaları koordine etmek.
-Dış ticarete dair konularda AB ile ilişkileri ve uyum çalışmalarını yürütmek.
-Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birliklerine ilişkin çalışmaları yürütmek.
-Mevzuatla Bakanlığa verilen diğer görev ve hizmetleri yapmak.

BAKANLIĞIN HİZMET BİRİMLERİ
Kararnamede Dış Ticaret Müşteşarlığına (DTM) bağlı birimler ile Hazine Müsteşarlığına bağlı Yabancı Sermaye ve Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü, Ekonomi Bakanlığı bünyesinde yer aldı.
Yeni bakanlık şu hizmet birimlerinden oluşacak:

-İhracat Genel Müdürlüğü
-İthalat Genel Müdürlüğü
-Anlaşmalar Genel Müdürlüğü
-Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
-Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
-Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü
-Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü
-Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü
-Dış Ticaret Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı
-Hukuk Müşavirliği
-Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
-Personel Dairesi Başkanlığı
-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
-Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
-Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
-Özel Kalem Müdürlüğü.
Bakanlıkta, önem ve öncelik taşıyan konularda Bakana yardımcı olmak üzere 20 Bakanlık Müşaviri atanabilecek.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI KURULDU
Bakanlıkların yeniden düzenlenmesi kapsamında, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı oluşturuldu.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK), bugünkü Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

KHK ile bakanlık bünyesinde, Hayvancılık Genel Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ile Ankara'da Türkiye Milli Botanik Bahçesi Müdürlüğü oluşturuldu.
KHK'ya göre, bakanlık, ''Bitkisel ve hayvansal üretim ile su ürünleri üretiminin geliştirilmesi, tarım sektörünün geliştirilmesine ve tarımsal politikaların oluşturulmasına yönelik araştırmalar yapılması, gıda üretimi, güvenliği ve güvenilirliği, kırsal kalkınma, toprak, su kaynakları ve biyo çeşitliliğin korunması, verimli kullanılmasının sağlanması, çiftçinin örgütlenmesi ve bilinçlendirilmesi, tarımsal desteklemelerin etkin bir şekilde yönetilmesi, tarımsal piyasaların düzenlenmesi gibi ana faaliyet konularının geliştirilmesi''ne yönelik çalışmalar yapacak. Bakanlık, gıda tarım ve hayvancılığa yönelik genel politikaları belirleyecek, uygulanmasını izleyecek ve denetleyecek.

Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatından oluşacak. Merkez teşkilatı, bir müsteşar ve 3 müsteşar yardımcısı ve 14 hizmet biriminden oluşacak.
Bakanlığın merkez hizmet birimleri şöyle:
''-Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
-Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü,
-Hayvancılık Genel Müdürlüğü,
-Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü,
-Tarım Reformu Genel Müdürlüğü,
-Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü,
-Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü,
-Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı,
-Strateji Geliştirme Başkanlığı
-Hukuk Müşavirliği,
-Personel Genel Müdürlüğü,
-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,
-Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği,
-Özel Kalem Müdürlüğü''

Kararnamede bakan, müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile hizmet birimlerinin görevleri ayrıntılı olarak sayılırken, bakanlıkta, önem ve öncelik taşıyan konularda bakana yardımcı olmak üzere 30 bakanlık müşaviri görevlendirilebilecek.

Bakanlık, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde taşra ve yurtdışı teşkilatı kurabilecek.

Mevcut 11 araştırma enstitüsü, 10 bölgesel araştırma enstitüsü, 16 konu araştırma istasyonu, 42 gıda kontrol laboratuvar müdürlüğü, 35 sınır kontrol noktası, enstitü, karantina müdürlüğü, test müdürlüğü, 15 el sanatları eğitim, ikmal müdürlüğü, eğitim merkezi merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak yer aldı.
KHK ile merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak Ankara'da Türkiye Milli Botanik Bahçesi Müdürlüğü kuruldu.
Yüksek Komiserler Kurulu, bakanlığın sürekli kurulu olarak görev yapacak. Bakanlık ayrıca görev alanına giren konularda, ilgili kurum, bakanlık, kuruluş ve özel sektör temsilcilerinin katılımı ile çalışma grupları oluşturabilecek.

Bakanlık yöneticilerinin yetki, sorumlulukları ile koordinasyon görevleri de KHK'da düzenlendi.
Bakanlıkta, gıda, tarım ve hayvancılık uzmanları ve uzman yardımcıları istihdam edilecek. Bu kadrolara atanabileceklere ilişkin şartlar da KHK'da düzenlendi.

KHK ile diğer kanunlarda Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Hakkında KHK ile Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün (TRGM) Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun yürürlükten kaldırıldı ve diğer kanunlarda bu kurumlara yapılan atıflar, yeni KHK'ya yapılmış sayıldı.

KHK ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile TRGM'e ait kadrolar iptal edilerek, merkez teşkilatı için 6173, merkez teşkilatı için 43 bin 225, döner sermaye için 966, yurtdışı için 5 kadro ihdas edildi.

Ayrıca, merkezde 244 adet bakanlık müşaviri ve 25 adet araştırması olarak 269, taşrada da 180 adet araştırmacı kadrosu oluşturuldu. Yeni KHK ile teşkilatlanma tamamlanıncaya kadar, bakanlık ve TRGM'e verilen görevler, mevcut birimler ve personel tarafından ilgili mevzuata göre yürütülecek.
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve kapatılan TRGM'ye ait her türlü, taşınır, taşınmaz mal, araç, gereç, alacak, borç ve yükümlülükler, kayıtlar, herhangi bir işleme gerek duyulmaksızın yeni bakanlığa devredilecek.
Tarım ve Köyişleri Bakanlığında ve kapatılan TRGM'de görevli Bakanlıkta mevcut görevlerinde bulunanlar, aynı pozisyonlarda ihdas edilen yeni kadrolara geçirilmiş sayılacak.

KHK'ın uygulanmasına ilişkin düzenlemeler bir yıl içinde yürürlüğe konacak. Yeni düzenlemeler yürürlüğe konuluncaya kadar, mevcut düzenlemeler uygulanmaya devam edilecek.
Kapatma, devir ve personel geçişi nedeniyle yaşanacak tereddütleri gidermeye bakan yetkili olacak.
KHK'daki geçici madde uyarınca, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile kapatılan TRGM'nin memur kadrolarında bulunup, en az 3 yıldır görev yapanlardan şartları taşıyanlar, bakanlıkça yapılacak sınavlarda başarılı olmaları şartıyla, bir defaya mahsus gıda, tarım ve hayvancılık kadrolarına atanabilecek.


AA
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.