AK Parti'li vekillerden 'torba teklif'
- Teklife göre, Türkiye Diyanet Vakfı'na ait hastanelerin taşınır ve taşınmazları ile personel, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu'na devredilecek

- Engelliler için korumalı işyerleri kurulacak

- Engelli memurların engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme talepleri için ayrı düzenlemeler yapılacak

- Korumalı işyerleri çevre temizlik vergisinden muaf tutulacak. Korumalı işyerlerinde çalışan engellilerin işsizlik sigortası işveren payı İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak

- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında Sosyal Politika Merkezi kurulacak


AK Parti Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten ve milletvekili arkadaşları, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na sundu.

Teklife göre, Türkiye Diyanet Vakfı'na ait hastanelerin taşınır ve taşınmazları ile personel, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu'na devredilecek.

Bu düzenlemenin yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde; devredilen hastanelerin taşınır ve taşınmazları ile bunların bedeli Maliye Bakanlığı temsilcisinin koordinatörlüğünde, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Diyanet Vakfı temsilcilerinden oluşacak üç kişilik komisyonlarca tespit edilerek tutanağa bağlanacak. Tespit edilen bedel Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu'nca belirlenecek sağlık kurum ve kuruluşlarının döner sermaye gelirlerinden bir yıl içerisinde Türkiye Diyanet Vakfı'na ödenecek.

Bu personelden bir ay içerisinde talepte bulunanlar, çalıştıkları ilde ihtiyaç bulunan sağlık kurum veya kuruluşlarının ilgili memur kadrolarına atanacak.

Personele, memur statüsüne geçirilmeleri sebebiyle herhangi bir tazminat ödenmeyecek. kullandıkları yıllık ücretli izin süreleri için de herhangi bir ödeme yapılmayacak.

Karar alma süreçlerine katkı sağlamasının amacıyla, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı TSE bünyesindeki teknik kurulda ve TSE'nin en yüksek karar organı olan Genel Kurul'da temsil edilecek.

Engelliler için korumalı iş yerleri

Teklifle, engelliler için korumalı iş yerlerinin kurulması teşvik ediliyor. İş yerlerinde engellilere ödenecek ücret, gelir vergisi matrahının tespitinde gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirilecek.

Engellinin kendisi, eşi veya birinci derece kan hısımlığı bulunan bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri engelli olan memurların engelilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme taleplerinin karşılanması için özellikli ve ayrık düzenlemeler yapılacak.

Korumalı iş yerleri çevre temizlik vergisinden muaf tutulacak. Korumalı iş yerlerinde çalışan engellilerin işsizlik sigortası işveren payı İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.

Teklife göre, satın alma veya kiralama yoluyla ilk kez Türkiye'ye getirilecek ya da ilk defa ülkede üretilmiş olan hava araçlarının tescil işlemlerinin yapılmasında uçuşa elverişlilik sertifikası yönünden yaşanan sorunlar ve kanuni boşluk giderilecek.

Sosyal Güvenlik Kurumunca finansmanı sağlanacak sağlık hizmetlerinin teşhis ve tedavi yöntemleri ile sağlık hizmetlerinin türleri, miktarları ve kullanım süreleri, ödeme usul ve esasları belirlenirken, özel gereksinimleri olan engellilere yönelik hususların belirlenmesi sürecine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da görüş vererek katkı sağlayacak.

Teklifte, diğer kişi ve kurumlarca karşılanan tutar dahil olmak üzere, korumalı işyerlerinde çalışan engellilere yapılan ücret ödemelerinin yıllık brüt tutarının yüzde 100'ü oranında korumalı iş yeri indirimi getirilmesi öngörülürken, söz konusu indirim, her bir engelli çalışan için azami beş yıl süre ile uygulanacak ve yıllık olarak indirilecek tutar her bir engelli çalışan için asgari ücretin yıllık brüt tutarının yüzde 150'sini aşamayacak. Düzenleme ile kurumlar vergisinin matrahının tespitinde, korumalı iş yeri indiriminin kurumlar vergisi beyannamesinde gösterilerek kurum kazancından indirilmesi suretiyle korumalı işyerlerinin teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu'na katılacak.

Teklifte, Karayolları Genel Müdürlüğün sorumluluğunda bulunan otoyollar ile buralarda bulunan bakım, işletme, hizmet tesisleri ile diğer mal ve hizmet üretim birimleri ve varlıklarının değerlendirilme esasları da yeniden düzenleniyor. Otoyollar ve buralardaki bakım, işletme ve hizmet tesisleri ile ilgili olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın ilgili kanununa göre yazılı yöntem ve diğer hükümleri çerçevesinde işlem yapılacak. İşletme hakkının verilmesine ilişkin haklar ve yükümlülükler, ücretsiz geçiş yapacak araçlar, geçiş ücret tarifeleri, artış oranları; işletme hakkının verilmesine ilişkin sözleşmelerde düzenlenecek.

İlgili kanun çerçevesinde hisselerin satışına karar verilmesi durumunda, özelleştirme programındaki otoyolların işletme hakkı, imzalanacak işletme hakkı verilmesi sözleşmesi ile hiçbir bedel alınmaksızın, işletme hakkı verilmesi sözleşmesinin yürürlük tarihinden itibaren otuz yıl süre ile Genel Müdürlük tarafından Özelleştirme İdaresi Başkanlığının yüzde yüz hisselerine sahip olduğu anonim şirkete verilecek.

Teklife göre, teşebbüslere mali fayda sağlamak üzere aktarılan kamu kaynaklarına ilişkin kayıt ve veriler Hazine Müsteşarlığı Devlet Destekleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki bilgi sistemine aktarılarak veri tabanı oluşturulacak.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında Sosyal Politika Merkezi kurulacak. Merkezin yönetim kurulu; müsteşar, merkez başkanı ve üç akademisyenden oluşacak. Merkezde, yeterli sayıda personel ile üniversite öğretim elemanları görevlendirilebilecek.

Teklife göre, ihale süreçlerine ilişkin tüm işlemlerin elektronik ortamda yapılmasını hedefleyen e-ihale projesi (EKAP) gibi projelerde ihtiyaç duyulan nitelikli eleman ihtiyacı, düzenleyici ve denetleyici kurumlar tarafından temin edilebilecek.


İŞTE KANUN TEKLİFİNİN TAM METNİ

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1-11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 14- (1) Türkiye Diyanet Vakfı'na ait hastaneler, taşınır ve taşınmazlan; alt işveren veya hizmet alımı ilişkisi olmaksızın bir iş sözleşmesine dayalı olarak 21/11/2013 tarihi itibarıyla bu Vakıfta çalışmakta olup da Sosyal Güvenlik Kurumuna tescili yapılmış olanlardan 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde öngörülen genel ve ilgili kadro için aranılan özel şartları taşıyanlar aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde Vakfın talebi üzerine bir yıl içerisinde Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu'na devredilir.

(2) Bu maddenin yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde;

a) Devredilen hastanelerin taşımr ve taşınmazları ile bunların bedeli Maliye Bakanlığı temsilcisinin koordinatörlüğünde, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Diyanet Vakfı temsilcilerinden oluşacak üç kişilik komisyonlar tarafından tespit edilerek tutanağa bağlanır. Komisyonlar, bedel tespit ederken gerektiğinde meslek kuruluşlarından veya bilirkişilerden yararlanabilir. Tespit edilen bedel Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunca belirlenecek sağlık kurum ve kuruluşlarının döner sermaye gelirlerinden bir yıl içerisinde Türkiye Diyanet Vakfı'na ödenir.

b) Birinci fıkrada belirtilen şartlan taşıyan personelden bir ay içerisinde talepte bulunanlar, yaptıkları iş, eğitim durumu ve bulundukları pozisyon dikkate alınarak çalışmakta olduklan ildeki ihtiyaç bulunan sağlık kurum veya kuruluşlarının ilgili memur kadrolanna Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunca atanırlar. Kadrolara atamada, iş sözleşmeleri askıda bulunanlar dahil tam zamanlı çalışanlar ile emeklilik veya yaşlılık aylığı kesilmek suretiyle çalışanlar dahil herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanmamış olanlar dikkate alınır. İş sözleşmesi askıda bulunanlar, iş sözleşmesinin askıya alınmasını gerektiren halin bitiminden itibaren bir ay içerisinde talepte bulunmaları kaydıyla bu madde hükümlerinden yararlandırılır.

(3) Personele, memur statüsüne geçirilmeleri sebebiyle, iş mevzuatına göre Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu veya Türkiye Diyanet Vakfı tarafından herhangi bir tazminat ödenmez, kullanmamış oldukları yıllık ücretli izin süreleri için herhangi bir ödeme yapılmaz. Personelin devir tarihi itibariyle Türkiye Diyanet Vakfı'nda geçen ve kıdem tazminatına esas alınabilecek hizmet süreleri, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınır. Personelin, devir tarihine kadar olan döneme ilişkin diğer mali ve sosyal haklarından Vakıf sorumludur.

(4) Personelin emekli ikramiyesi hesabına dahil edilecek hizmet sürelerinden kaynaklanan ilave maliyetin finansmanına karşılık olmak üzere, devir tarihi itibariyle ilgililerin atandıkları kadro unvanı ile derecesi ve kademesi ile hizmet süreleri esas alınarak hesaplanacak emekli ikramiyesi toplam tutarı, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından bir yıl içerisinde döner sermaye hesabına ödenir veya devredilen . hastanelere ait taşımr ve taşınmaz bedellerinden mahsubu yapılır.

(5) Bu maddenin uygulanmasında ilgili kanunların kadro kısıtlamasına ilişkin hükümleri uygulanmaz."

MADDE 2- 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standartlan Enstitüsü Kuruluş Kanununun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin başına "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı," ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3- 132 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin başına "Aile ve Sosyal Politikalar," ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

"14. 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanuna göre kurulan korumalı işyerlerinde istihdam edilen engelli çalışanlar için diğer kişi ve kurumlarca karşılanan tutar dahil yapılan ücret ödemelerinin yıllık brüt tutarının %100'ü oranında korumalı iş yeri indirimi (İndirim, her bir engelli çalışan için azami 5 yıl süre ile uygulanır ve yıllık olarak indirilecek tutar, her bir engelli çalışan için asgari ücretin yıllık brüt tutarının %150'sini aşamaz.). Bu bentte yer alan oram, engellilik derecelerine göre %150'ye kadar arttırmaya veya tekrar kanuni oranına indirmeye Bakanlar Kurulu; bendin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Aile ve Sosyal Politikalar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarının görüşünü alarak Maliye Bakanlığı yetkilidir."

MADDE 5- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesine beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"İlgili mevzuatı uyarınca verilecek! rapora göre kendisi, eşi veya birinci derece kan hısımlığı bulunan bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri engelli olan memurların engellilik

durumundan kaynaklanan yer değiştirme düzenlemeler yapılır."

MADDE 6- 657 sayılı Kanunun e Hizmetleri Sınıfı" bölümünün (d) bendine "Sosyal Politika Merkezi Başkanı," ibaresi

taleplerinin karşılanması için özellikli ve ayrık

d (I) sayılı ek gösterge cetvelinin "I- Genel İdare 'Genel Müdürler," ibaresinden sonra gelmek üzere eklenmiştir.


MADDE 7- 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna ekli (2) sayılı cetvele "Bakanlıklardaki Kurul Başkanlan ve Üyeleri," ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal Politika Merkezi Başkanı," ibaresi eklenmiştir.

MADDE 8- 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "öğrenci yurtları" ibaresinden sonra gelmek üzere ", korumalı işyerleri" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 9- 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Korumalı işyerlerinde çalışan engellilerin işsizlik sigortası işveren payı Fondan karşılanır."

MADDE 10- 10/11/2005 tarihli ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 8/A maddesinin birinci fıkrasına (n) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve mevcut (o) bendi (p) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.

"o) Satın alma veya kiralama yoluyla ithal edilen veya Türkiye'de imal edilen hava araçlarının, uçuşa elverişlilik durumu tespit edilinceye kadar geçici olarak tescil ve terkin edilebilmelerine ilişkin işlemlerini yapmak."

MADDE 11- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "usul ve esaslarını" ibaresinden sonra gelmek üzere "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile", üçüncü cümlesinde yer alan "usul ve esasları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı," ibareleri eklenmiş ve dördüncü fıkrasında yer alan "Sağlık Bakanlığının" ibaresi "Aile ve Sosyal Politikalar ve Sağlık Bakanlıklarının" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12- 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

"h) 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanuna göre kurulan korumalı işyerlerinde istihdam edilen engelli çalışanlar için (diğer kişi ve kurumlarca karşılanan tutar dahil) yapılan ücret ödemelerinin yıllık brüt tutarının %100'ü oranında korumalı iş yeri indirimi (İndirim, her bir engelli çalışan için azami beş yıl süre ile uygulanır ve yıllık olarak indirilecek tutar, her bir engelli çalışan için asgari ücretin yıllık brüt tutarının %150'sini aşamaz.). Bu bentte yer alan oram, engellilik derecelerine göre %150'ye kadar arttırmaya veya tekrar kanuni oranına indirmeye Bakanlar Kurulu; bendin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Aile ve Sosyal Politikalar ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarının görüşünü alarak Maliye Bakanlığı yetkilidir."

MADDE 13- 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Sağlık," ibaresinden sonra gelmek üzere "Aile ve Sosyal Politikalar," ibaresi eklenmiştir.

MADDE 14- 25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 29 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Otoyolların ve tesislerin değerlendirilmesi

MADDE 29- (1) Genel Müdürlüğün sorumluluğunda bulunan otoyollar ile bunlar üzerinde bulunan bakım ve işletme tesisleri, hizmet tesisleri ve diğer mal ve hizmet üretim birimleri ve varlıklar (otoyollar) ile ilgili olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 4046 sayılı Kanunun 18 inci maddesinde yazılı yöntemler ve diğer hükümleri çerçevesinde işlem yapılır. 3465 sayılı Kanun ve 3996 sayılı Kanun hükümleri saklıdır. Otoyolların işletme hakkının verilmesi imtiyaz addolunmaz.

İşletme hakkının verilmesine ilişkin haklar ve yükümlülükler, ücretsiz geçiş yapacak araçlar, geçiş ücret tarifeleri, artış oranları ve gerekli diğer hususlar işletme hakkının verilmesine ilişkin sözleşmelerde düzenlenir.

4046 sayılı Kanun çerçevesinde hisselerin satışına karar verilmesi durumunda, özelleştirme programındaki otoyolların işletme hakkı, imzalanacak işletme hakkı verilmesi sözleşmesi ile hiçbir bedel alınmaksızın, işletme hakkı verilmesi sözleşmesinin yürürlük tarihinden itibaren otuz yıl süre ile Genel Müdürlük tarafından Özelleştirme İdaresi

Başkanlığının yüzde yüz hisselerine sahip olduğu anonim şirkete verilir. Bu sözleşmeler gereğince Genel Müdürlük tarafından ilgili şirkete yapılacak teslimler 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 12 nci maddesi hükmünün uygulanması açısından 4046 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (A) fıkrası kapsamında yapılmış kabul edilir. Bu kapsamda işletme hakkının verilmesine ilişkin düzenlenecek sözleşmeler damga vergisinden, yapılacak intikal işlemleri veraset ve intikal vergisinden müstesnadır. İşletme hakkına konu varlıkların yapım, bakım, onarım ve işletim ile ilgili her türlü işler maliyet bedeli karşılığında bu anonim şirket ile Genel Müdürlük arasında imzalanacak sözleşmeler çerçevesinde Genel Müdürlük tarafından yapılır veya yaptırılır.

Bu anonim şirketteki kamu paylarının satışı tamamlanıncaya kadar bu Şirketteki kamuya ait hisseler ile oluşturulması halinde imtiyazlı hisseler Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Bakan tarafından idare ve temsil edilir."

MADDE 15- 13/10/2010 tarihli ve 6015 sayılı Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 1- (1) Kamu kurum ve kuruluşları teşebbüslere mali fayda sağlayan uygulamalarına ilişkin her türlü kayıt ve veriyi Müsteşarlıkça çıkarılan yönetmeliklerle belirlenen usul ve esaslar dahilinde Müsteşarlık bünyesindeki Devlet Destekleri Bilgi Sistemine aktarırlar."

MADDE 16- 3/6/2011 tarihli ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 24 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 24/A maddesi eklenmiştir.

"Sosyal Politika Merkezi

MADDE 24/A- (1) Sosyal Politika Merkezinin görevleri şunlardır:

a) Bakanlığın ulusal ve uluslararası düzeyde yürüttüğü politikaların bilimsel temelini oluşturmak,

b) Sosyal politika odaklı faaliyette bulunan diğer kamu idareleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, işçi ve işveren kuruluşları ve üniversiteler ile işbirliği yaparak kısa, orta ve uzun vadeli makro politikalar oluşturmak,

c) Sosyal politika, toplumsal refah ve kalkınma alanlarında Bakanlık stratejisi ve politika oluşturulmasında destek sağlamak ve danışmanlık yapmak,

ç) Sosyal politika alamnda bilimsel araştırma, geliştirme, inceleme ve proje faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için ulusal ve uluslararası, resmi veya özel kurum, kuruluş, üniversite ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde araştırma, etüt, analiz ve proje çalışmaları yapmak veya yaptırmak,

d) Çalışma konularında ulusal ve uluslararası nitelikte konferans, sempozyum, çalıştay, seminer ve benzeri faaliyetlerde bulunmak, süreli/süresiz yayın çıkarmak, sertifikalı eğitimler ve kurslar düzenlemek,

e) Uluslararası düzeyde sosyal politika kütüphanesi oluşturmak,

f) Sosyal politika alanında elde edilen bilgi, deneyim ve üretilen modellerin işbirliği esasına göre diğer ülkelere aktarılmasını sağlamak, gerektiğinde bu ülkelere sosyal politikalarının oluşturulması hususunda destek vermek,

g) Bakanlık Danışma Kurulunun faaliyetlerini koordine etmek,

ğ) Bakan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

(2) Sosyal Politika Merkez Yönetim Kurulu, Merkez faaliyetlerini planlamak, yürütmek, değerlendirmek, raporlamak, gerekli tavsiye kararlarını almak ve yönetmelikle

belirlenen diğer görevleri yerine getirmek üzere Müsteşar, Merkez Başkanı ve üç akademisyenden oluşur.

(3) Merkezde proje ve araştırma süresi ile sınırlı olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarından proje ve araştırmaların gerektirdiği niteliklere sahip yeterli sayıda personel görevlendirilebilir. Üniversite öğretim elemanları da 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine göre Merkezde görevlendirilebilir. Bu şekilde istihdam edilenler kurumlanndan ücretli izinli sayılır. İzinli oldukları müddet, terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır. Terfi hakkını kazananlar başka bir işleme gerek kalmaksızın terfi ettirilir. Akademik unvanların kazanılması için gerekli şartlar saklıdır.

(4) Merkezin çalışma usul ve esasları Bakanlık tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir."

MADDE 17- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Karamamenin ek 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "merkez teşkilatlarının" ibaresi "merkez teşkilatlan ile 5018 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı cetvelde sayılan düzenleyici ve denetleyici kuramların" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 18- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvelin 4 üncü sırasına "Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı," ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal Politika Merkezi Başkanı," ibaresi eklenmiştir.

MADDE 19- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

ı

MADDE 20- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

GEREKÇE

Teklif ile uygulamadaki bazı hususların iyileştirilmesi ve ortaya çıkan bazı sorunların giderilmesi amacıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılması öngörülmektedir. Buna göre Teklifin;

1 inci maddesi ile, Türkiye Diyanet Vakfı'na ait hastanelerin taşınır ve taşınmazlan ile personelinin Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu'na devri öngörülmüş ve bu devrin usul ve esasları belirlenmiştir.

2 nci maddesi ile, Türk Standartları Enstitüsü tarafından çıkarılan standartlar arasında, başta erişilebilirlik alanına ilişkin standartlar olmak üzere, engellileri de ilgilendiren çok sayıda standart bulunması nedeniyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Türk Standartlan Enstitüsünün en yüksek karar organı olan Genel Kurulda temsil edilmesi yoluyla karar alma süreçlerine katkı sağlaması amaçlanmaktadır.

3 üncü maddesi ile, Türk Standartlan Enstitüsü tarafından çıkanlan standartlar arasında, başta erişilebilirlik alanına ilişkin standartlar olmak üzere, engellileri de ilgilendiren çok sayıda standart bulunması nedeniyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Türk Standartlan Enstitüsü bünyesindeki teknik kurulda temsil edilerek karar alma süreçlerine katkı sağlaması amaçlanmaktadır.

4 üncü maddesi ile, her bir engelli için azami 5 yıl süre ile uygulanmak ve yıllık olarak indirilecek tutar her bir engelli çalışan için asgari ücretin yıllık brüt tutarının %150'sini aşmamak üzere, korumalı işyerlerinde istihdam edilen engelli çalışanlar için, diğer kişi ve kurumlarca karşılanan miktarlar da dahil, yapılan ücret ödemelerinin yıllık brüt tutarının %100'ü tutarında korumalı işyeri indiriminin gelir vergisi matrahının tespitinde gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirilmesi suretiyle korumalı işyerlerinin kurulmasının teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

5 inci maddesi ile, Anayasanın 10 uncu maddesinde yer alan hükümler paralelinde, kurumların engelliler için sağlık kurulu raporuna göre kendisi, eşi veya birinci derece kan hısımlığı bulunan bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri engelli olan memurların engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme taleplerinin karşılanması için özellikli ve ayrık düzenlemeler yapması öngörülmektedir.

6 ncı maddesi ile 657 sayılı Kanunun eki (I) sayılı ek gösterge cetvelinin "I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" bölümünün (d) bendine "Genel Müdürler," ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal Politika Merkezi Başkam," ibaresinin eklenmesi amaçlanmıştır.

7 nci maddesi ile 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna ekli (2) sayılı cetvele "Bakanlıklardaki Kurul Başkanları ve Üyeleri," ibaresinden sonra gelmek üzere Sosyal Politika Merkezi Başkam," ibaresi eklenmiştir.

8 inci maddesi ile, korumalı işyerlerinin çevre temizlik vergisinden muaf tutulmalan öngörülmüştür.

9 uncu maddesi ile, giderleri arasında önemli bir yer tutan işveren işsizlik sigorta prim hisselerinin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması suretiyle korumalı işyerlerinin desteklenmesi ve bu işyerlerinin sürdürülebilirliklerinin sağlanması amaçlanmaktadır.

10 ncu maddesi ile, satın alma veya kiralama yoluyla ilk kez ülkemize getirilecek ya da ilk defa ülkemizde üretilmiş olan hava araçlarının tescil işlemlerinin yapılmasında uçuşa elverişlilik sertifikası yönünden yaşanan sorunların ve kanuni boşluğun giderilmesi amaçlanmıştır.

11 inci maddesi ile, Sosyal Güvenlik Kurumunca finansmanı sağlanacak sağlık hizmetlerinin teşhis ve tedavi yöntemleri ile sağlık hizmetlerinin türlerini, miktarlarını ve kullanım sürelerini, ödeme usul ve esaslarını belirlerken, özel gereksinimleri olan engellilere yönelik hususların belirlenmesi sürecine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının da görüş vermek suretiyle katkı sağlaması amaçlanmaktadır. Ayrıca, bu amaca yönelik olarak kurulacak komisyonların çalışma usul ve esaslarının belirlenmesinde de Bakanlığın görüşünün alınması amaçlanmaktadır.

12 nci maddesi ile, diğer kişi ve kurumlarca karşılanan tutar dahil olmak üzere, korumalı işyerlerinde çalışan engellilere yapılan ücret ödemelerinin yıllık brüt tutarının %100'ü oranında korumalı iş yeri indirimi getirilmesi öngörülmüştür. Söz konusu indirim, her bir engelli çalışan için azami beş yıl süre ile uygulanacak ve yıllık olarak indirilecek tutar her bir engelli çalışan için asgari ücretin yıllık brüt tutarının % 150'sini aşamayacaktır. Düzenleme ile, kurumlar vergisinin matrahının tespitinde, korumalı iş yeri indiriminin kurumlar vergisi beyannamesinde gösterilerek kurum kazancından indirilmesi suretiyle korumalı işyerlerinin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

13 üncü maddesi ile, 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Sağlık" ibaresinden sonra gelmek üzere "Aile ve Sosyal Politikalar" ibaresinin eklenmesi öngörülmektedir. Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesinin "Risk Durumları ve İnsani Açıdan Acil Durumlar" başlıklı 11 inci maddesine göre taraf devletlerin, silahlı çatışma halleri, insani açıdan acil durumlar ve doğal afetler dahil risk durumlarında engellilerin korunmasını ve güvenliğini sağlamak için insancıl hukuk ve uluslararası insan haklan hukuku dahil uluslararası hukuk çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmek için gerekli tüm tedbirleri almalı zorunludur. Maddede yapılan değişiklikle, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının görev ve yetkileri ile afet ve acil durum hallerinde üstlendiği fonksiyonlar da dikkate alınarak, afet ve acil durum hallerinde bilgileri değerlendirmek, alınacak önlemleri belirlemek, uygulanmasını sağlamak ve denetlemek, kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla oluşturulan Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kuruluna, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanının da katılımı ile daha etkin bir koordinasyon sağlanması amaçlanmaktadır.

14 maddesi ile, Karayolları Genel Müdürlüğün sorumluluğunda bulunan otoyollar ile bunlar üzerinde bulunan bakım ve işletme tesisleri, hizmet tesisleri ve diğer mal ve hizmet üretim birimleri ve varlıkların değerlendirilme esaslan yeniden düzenlenmiştir.

15 inci maddesi ile, 6015 sayılı Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanuna bir madde eklenmek suretiyle, teşebbüslere mali fayda sağlamak üzere aktarılan kamu kaynaklarına ilişkin kayıt ve veriler Hazine Müsteşarlığı Devlet Destekleri

Genel Müdürlüğü bünyesindeki bilgi sistemine aktarılarak veri tabanı oluşturulması amaçlanmıştır.

16 ncı maddesi ile, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında Sosyal Politika Merkezi kurulması amaçlanmıştır.

17 nci maddesi ile, ihale süreçlerine ilişkin tüm işlemlerin elektronik ortamda yapılmasını hedefleyen e-ihale projesi (EKAP) gibi projelerde ihtiyaç duyulan nitelikli eleman ihtiyacının, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında sayılan kamu kurum ve kuruluşlarının büyük ölçekli merkezlerinde olduğu gibi düzenleyici ve denetleyici kurumlar tarafından da bu madde kapsamında temin edilebilmesine imkan sağlanmaktadır.

18 inci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvelin 4 üncü sırasına "Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı," ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal Politika Merkezi Başkam," ibaresi eklenmiştir.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.