Kolluk kuvvetleri, HSYK tarafından soruşturulacak
AK Par­ti, TBMM Ge­nel Ku­ru­lu­’n­da ka­bul edi­len Özel Yet­ki­li Mah­ke­me­le­r’­in (ÖYM) kal­dı­rıl­ma­sı­nı içe­ren ka­nun pa­ke­tin­de son da­ki­ka de­ği­şik­li­ği yap­tı. Sa­ba­ha ka­dar de­vam eden gö­rüş­me­ler­de ve­ri­len öner­ge­ler­le üst dü­zey kol­luk kuv­vet­le­ri­nin HSYK ta­ra­fın­dan so­ruş­tu­rul­ma­sı hük­me bağ­lan­dı.
DENETİMDE DÖNÜŞ

Ka­nun tek­li­fi­nin ilk ha­lin­de en üst de­re­ce­li kol­luk amir­le­ri hak­kın­da in­ce­le­me ve so­ruş­tur­ma iz­ni Ada­let Ba­ka­nı­’na ve­ri­li­yor­du. Ba­ka­nın in­ce­le­me ve so­ruş­tur­ma­yı Ada­let mü­fet­tiş­le­ri ve­ya Cum­hu­ri­yet baş­sav­cı­sı eliy­le yap­tır­ma­sı ön gö­rü­lü­yor­du.  Ya­pı­lan de­ği­şik­lik­le in­ce­le­me ve so­ruş­tur­ma iz­ni mev­cut du­rum­da ol­du­ğu gi­bi HSYK ta­ra­fın­dan ve­ril­me­ye de­vam edi­le­cek. Üst dü­zey kol­luk amir­le­ri­nin dev­le­tin bir­li­ği­ni ve ül­ke bü­tün­lü­ğü­nü boz­ma­ya yö­ne­lik suç­lar ile ana­ya­sal dü­ze­ni or­ta­dan kal­dır­ma­ya yö­ne­lik suç­lar ko­nu­su da dü­zen­len­di. Bu suç­lar hak­kın­da, gö­rev sı­ra­sın­da ve­ya gö­re­vin­den do­la­yı iş­len­miş ol­sa bi­le Cum­hu­ri­yet sav­cı­la­rın­ca doğ­ru­dan so­ruş­tur­ma ya­pı­la­bi­le­cek. Doğ­ru­dan so­ruş­tur­ma iz­nin­de Dev­let İs­tih­ba­rat Hiz­met­le­ri ve MİT men­sup­la­rı ha­riç tu­tul­du.  

GÖREVE DÖNME

Gö­rev ye­ri de­ğiş­ti­ri­len ka­mu gö­rev­li­le­ri­nin ida­re mah­ke­me­si­ne baş­vu­ru ya­pa­rak ge­ri dön­me­si­ni en­gel­le­me­ye yö­ne­lik  mad­de de yu­mu­şa­tıl­dı.  Ata­ma, gö­rev­den al­ma, gö­re­ve son ver­me, nak­len ve­ya ve­ka­le­ten ata­ma, yer de­ğiş­tir­me, gö­rev ve un­van de­ği­şik­li­ği iş­lem­le­riy­le il­gi­li ola­rak ve­ri­len ip­tal ve yü­rüt­me­nin dur­du­rul­ma­sı­na iliş­kin mah­ke­me ka­rar­la­rı­nın uy­gu­lan­ma­sın­da kad­ro­nun boş ol­ma­sı şar­tı ge­ti­ril­di.

YASA NELER GETİRİYOR?

Özel Yetkili Mahkemeler tümüyle kaldırılıyor. Bu mahkemelerde görevli hakim ve savcılar, 10 gün içinde HSYK tarafından uygun göreve atanacak.ÖYM’ler tarafından yürütülen dava ve soruşturmalar yetkili ve görevli mahkemelere devredilecek.Gözaltına almada somut delil aranacak. Tutuklama için ‘kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olgular’ yerine, ‘somut deliler’ şartı istenecek.Mal varlığına el koymada somut delil ve BDDK, SPK, MASAK gibi kurumlardan rapor şartı aranacak. Tutukluluk süresi 10 yıldan 5 yıla indirilecek.

AYM, CHP’nin iptal talebini reddetti

Ana­ya­sa Mah­ke­me­si, CHP’­nin HSYK Ka­nu­nu’n­da de­ği­şik­lik ya­pan dü­zen­le­me­nin ip­ta­li is­te­miy­le yap­tı­ğı baş­vu­ru­yu, Ka­nun, Res­mi Ga­ze­te­’de ya­yım­lan­ma­dı­ğı ge­rek­çe­siy­le red­det­ti. CHP Mer­sin Mil­let­ve­ki­li Ali Rı­za Öz­türk, çar­şam­ba gü­nü HSYK’­da de­ği­şik­lik ön­gö­ren ka­nu­nun ip­ta­li için Ana­ya­sa Mah­ke­me­si­’ne baş­vur­muş­tu.

ÇETİN ÇİFTÇİ - BUGÜN GAZETESİ
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.