Muhalefetten ÖYM tepkisi
MHP de muhalefet şerhinde hükümetin yargıyı tamamen ele geçirme hamlesi yaptığını vurguladı.

Özel Yet­ki­li Mah­ke­me­le­r’­in (ÖYM) ka­pa­tıl­ma­sı­na yö­ne­lik dü­zen­le­me­le­ri içe­ren ve Ada­let Ko­mis­yo­nu­’n­da ka­bul edi­len ka­nun tek­li­fi­ne 3 mu­ha­le­fet par­ti­sin­den de iti­raz gel­di. Par­ti­ler dü­zen­le­me­yi 17 Ara­lık yol­suz­luk ve rüş­vet ope­ras­yon­la­rı­nın üze­ri­ni ört­me­ye yö­ne­lik bir ham­le ola­rak ni­te­le­di. Tek­li­fin suç ge­lir­le­ri­ne ka­çır­ma fır­sa­tı ta­nı­ya­ca­ğı en­di­şe­si di­le ge­ti­ril­di.

ÖZER­LİK İLA­NI­NA SES YOK

Ada­let Ko­mis­yo­nu tek­lif hak­kın­da ra­po­ru­nu ta­mam­la­dı. MHP ra­po­ra düş­tü­ğü mu­ha­le­fet şer­hin­de, hü­kü­me­tin ken­di­si­ne yö­nel­miş yol­suz­luk ope­ras­yo­nu­nu dur­dur­mak, muh­te­mel ope­ras­yon­la­rı en­gel­le­mek, alın­mış mah­ke­me ka­rar­la­rı­nın içi­ni bo­şalt­mak için yar­gı­ya kar­şı ta­ar­ru­za geç­ti­ği­ni be­lirt­ti. Hü­kü­me­tin “Pa­ra­lel ya­pı­lan­ma­” di­ye sa­nal bir ya­pı­yı top­lu­ma he­def gös­te­re­rek, yar­gı­yı ta­ma­men ele ge­çir­me ham­le­le­ri yap­tı­ğını vur­gu­la­dı. “Oy­sa, ül­ke­mi­zin bir bö­lü­mün­de ‘pa­ra­lel ya­pı­yı­m’ di­ye­rek bas bas ba­ğı­ran, ma­hal­li se­çim­ler­den son­ra ‘ö­zerk­li­k’ ila­nı­na he­ves­le­nen­le­re ne­den­se hü­kü­met hiç­bir tep­ki gös­ter­me­mek­te­di­r” ifa­de­le­ri­ne yer ver­di.

YA­KIN­LA­RA KO­RU­MA EN­Dİ­ŞE­Sİ

Malvar­lı­ğı­na el ko­nul­ma ted­bi­rin­de oybir­li­ği şar­tı aran­ma­sı ile yü­rüt­me or­ga­nıy­la bağ­lan­tı­lı BDDK, SPK ve MA­SAK gi­bi ka­mu ku­rum­la­rın ra­por­la­rı­nın zo­run­lu ha­le ge­ti­ril­me­si 3 par­ti­nin de eleş­ti­ri ko­nu­su ol­du. CHP, bu dü­zen­le­me­nin kuv­vet­ler ay­rı­lı­ğı­na ay­kı­rı ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. Bu ku­rum­la­rın ve­re­ce­ği ra­por­lar­da yü­rüt­me­ye ya­kın ki­şi­ler adı­na ay­rım ile kol­la­ma gi­ri­şim­le­ri ola­bi­le­ce­ği en­di­şe­si­ni di­le ge­tir­di.  MHP ise mah­ke­me­le­rin, ağır­laş­tı­rıl­mış mü­eb­bet ha­pis ka­ra­rı­nı da­hi oyçok­lu­ğu ile ve­rir­ken malvar­lı­ğı­na el koy­ma­da oybir­li­ği ka­ra­rı aran­ma­sı­nın yan­lış­lı­ğı­na işa­ret et­ti. BDP de yar­gı­la­ma­sı de­vam eden ve var­lı­ğı­nı mah­ke­me­nin tes­pit et­me­si ge­re­ken su­çu, bu ku­rum­la­rın ön­ce­den na­sıl tes­pit ede­cek­le­ri­ni sor­du.

Amaç savcılardan intikam almak

Meclis Adalet Komisyonu’nun CHP’li üyelerinin, içinde ÖYM’lerin de yer aldığı teklife ilişkin yazdıkları muhalefet şerhinde, amacın 17 ve 25 Aralık soruşturmalarını gerçekleştiren Cumhuriyet savcılarından intikam almak olduğu iddia edildi. Şerhte şu ifadeler yer aldı: “Hakim ve savcıların haksız fiil ve kusurları dolayısıyla haklarında tazminat davası açılabileceği gibi bir intiba olsa da, bu durum 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 46. maddesi yürürlükte bulunduğundan hakimler açısından bir anlam taşımamaktadır.

Zira 46. madde uyarınca hakimler aleyhine tazminat davası açmak mümkün bulunmamaktadır. Lakin, savcılar 93/A maddesinin kaldırılmasıyla aynı korumadan yararlanamaz hale geleceklerdir. Bu da hakimlerle savcılar arasında eşitsiz, hatta meslek içinde tartışmaları beraberinde getiren sonuçlar oluşturacaktır. Aslında bu maddenin tek bir amacı vardır ve o da 17 ve 25 Aralık soruşturmalarını gerçekleştiren C. savcılarından tazminat baskısı altına intikam almaktır.”

‘Göreve dönme yolu kapatılıyor’

MHP ayrıca İdari Yargılama Usul Kanunu’nun 27. maddesinde yapılan değişikliğe dikkat çekti. Teklifin amacının, 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturması nedeniyle görevden alınan, başta eniyet mensupları olmak üzere, sayıları 7 bini bulan kamu görevlilerinin hızlı bir şekilde yürütmeyi durdurma kararı almasını önlemek olduğunu kaydetti. Düzenlemenin kamu görevlilerinin hak arama yolunu kapattığını, idarenin geciktirici işlemleri nedeniyle zamanında idari işlemlerin hukuka uygunluğunun denetlenmemiş olacağını kaydetti.

‘Suçla mücadelede önemli bir handikap’

CHP’nin muhalefet şerhinde dikkat çektiği bir diğer eleştiri ise dinlemelerle ilgili yapılan düzenlemeye ilişkin oldu. Teklifin 12-13 ve 14. maddelerinde yapılan düzenlemeyle dinlemelerde süre azaltımı yapıldığı gibi, örgütlü suçlara yönelik süresiz süre uzatımlarına da son verildiği belirtildi. Kararın oy birliğiyle alınacak olmasına dikkat çekildi. “Ceza yargılamasında soruşturma aşamasında tedbir kararlarıyla görevli merci kural olarak sulh ceza veya özgürlük hakimleridir. Bu kuraldan dönülmesi ve de kararın oybirliğine bağlanması suçla mücadelede önemli bir handikaptır. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası için iki yargıcın oyu yeterken, koruma tedbiri için oybirliği şartı aranması düşündürü-
cüdür” denildi.

ÇETİN ÇİFTÇİ - BUGÜN GAZETESİ
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.