Anayasa Mahkemesi, çocukların cinsel istismarı suçunun nasıl anlaşılması gerektiğini ilgili kararında  şu şekilde açıklamıştır:

“5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 103. maddesinde, çocuklara yönelik cinsel istismar suçu düzenlenmiştir. Yasa’da erişkin kişilere karşı işlenen eylemler yönünden “cinsel saldırı” terimi, çocuklara yönelik cinsel içerikli eylemler için ise “cinsel istismar” ifadesi kullanılmıştır. Söz konusu suç, Türk Ceza Kanunu’nun “İkinci Kitap”ının “Kişilere Karşı Suçlar” başlıklı İkinci Kısım’ının “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar” başlığı altındaki “Altıncı Bölüm”ünde düzenlenmiştir. Bu suçla korunan hukuksal yarar, kişinin cinsel özgürlük ve dokunulmazlığıdır. Maddenin (1) numaralı fıkrasında, suçun temel şeklinin yaptırımı belirlenmiş ve cinsel istismar kavramının tanımı yapılmıştır. Maddede cinsel istismar olarak kabul edilen “cinsel davranışların” neler olduğu belirtilmemiştir. Türk Ceza Kanunu’nun 102. maddesinin gerekçesinde de belirtildiği üzere, cinsel davranış, kişinin vücudu üzerinde gerçekleştirilen, cinsel arzuları tatmin amacına yönelik, ancak cinsel ilişki boyutuna varmayan davranışlardır. 103. maddenin (2) numaralı fıkrasında, bu suçun işleniş tarzı itibarıyla nitelikli hâli tanımlanmıştır. Buna göre, cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi, suçun temel şekline nazaran daha ağır ceza ile cezalandırılmayı gerektirmektedir. İtiraz konusu (6) numaralı fıkrada ise söz konusu suçun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hâli düzenlenmiştir. Buna göre, cinsel istismar suçunun işlenmesi sonucunda mağdurun beden veya ruh sağlığı bozulmuş ise faile 15 ilâ 20 yıl arasında bir hapis cezası verilecektir. Ancak, bu durumda, netice sebebiyle ağırlaşmış suçlar dolayısıyla sorumluluk için aranan koşulların gerçekleşmesi şarttır. Türk Ceza Kanunu’nun itiraz konusu 103. maddesinin (6) numaralı fıkrasında, aynı maddenin (1) ve (2) numaralı fıkralarında belirtilen eylemler sonucunda mağdurun beden veya ruh sağlığının bozulması durumunda failin onbeş yıldan az olmamak üzere hapis cezası ile cezalandırılacağı hükmüne yer verilmiştir. Anılan fıkradaki hapis cezasının üst sınırı, Türk Ceza Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca yirmi yıl olduğundan, fıkrada öngörülen ceza 15 ilâ 20 yıl arasında hapis cezasıdır. Bir başka ifadeyle, cinsel istismar suçunun gerek basit (m. 103/1) gerekse nitelikli (m. 103/2) halinin işlenmesi sonucunda mağdurun beden veya ruh sağlığının bozulması durumunda, Türk Ceza Kanunu’nun 103. maddesinin (6) numaralı fıkrası uyarınca faile 15 ilâ 20 yıl arasında hapis cezası verilmesi gerekecektir. Söz konusu düzenlemeden, yasakoyucunun cinsel istismar eylemi nedeniyle mağdurun beden veya ruh sağlığında ortaya çıkan bozulmayı dikkate aldığı, bunu meydana getiren hareketin basit ya da nitelikli olması arasında bir ayırım yapmadığı anlaşılmaktadır.”

Yüksek mahkeme aynı kararında neden “cinsel saldırı” suçunun faili ile “çocukların cinsel istismarı” suçunun failinin farklı cezalandırıldığının da cevabını vermiştir:

“Anayasa’nın 2. maddesinde belirtilen hukuk devleti, eylem ve işlemleri hukuka uygun, insan haklarına dayanan, bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren, her alanda adaletli bir hukuk düzeni kurup bunu geliştirerek sürdüren, hukuk güvenliğini sağlayan, bütün etkinliklerinde hukuka ve Anayasa’ya uyan, işlem ve eylemleri bağımsız yargı denetimine bağlı olan devlettir. Hukuk devletinde, ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirlerine ilişkin kurallar, ceza hukukunun ana ilkeleri ile Anayasa’nın konuya ilişkin kuralları başta olmak üzere, ülkenin sosyal, kültürel yapısı, etik değerleri ve ekonomik hayatın gereksinmeleri göz önüne alınarak saptanacak ceza siyasetine göre belirlenir. Yasakoyucu, cezalandırma yetkisini kullanırken toplumda hangi eylemlerin suç sayılacağı, bunun hangi tür ve ölçüdeki ceza yaptırımı ile karşılanacağı, nelerin ağırlaştırıcı veya hafifletici sebep olarak kabul edilebileceği konularında takdir yetkisine sahip olmakla birlikte, bu yetkisini kullanırken suç ve ceza arasındaki adil dengenin korunması, öngörülen cezanın cezalandırmada güdülen amacı gerçekleştirmeye elverişli olması, insanlık haysiyetine aykırı ve zalimane olmaması gibi hususları da dikkate almak zorundadır. Sadece failin hareketini esas alarak ve hareket için öngörülen ceza miktarlarını kıyaslayarak suç ve ceza arasında adil denge bulunup bulunmadığı konusunda bir karar vermek sorunu tek yönlü ya da eksik olarak ele almak anlamına gelir. Suç ve ceza arasında adalete uygun bir oranın bulunup bulunmadığının saptanmasında herhangi bir suç için konulmuş ceza ile yapılacak bir kıyaslamanın değil, o suçun toplum yaşamında yarattığı etkinin de dikkate alınması gerekir. Cezanın belirlenmesinde suçtan zarar görenin kişiliği ve ona verilen zararın azlığı veya çokluğu da etkilidir. Yasakoyucu, değişik eylemler için değişik cezalar yanında, daha hafif bir eylem için daha ağır bir cezayı da uygun görebilir. Nitekim, yasakoyucunun cinsel istismar suçu sonucunda mağdurun beden veya ruh sağlığında meydana gelebilecek neticeyi dikkate alarak tercihini bu yönde kullandığı ve buna göre bir cezalandırma sistemini benimsediği anlaşılmaktadır. Yasakoyucunun cinsel istismar suçunda korunan hukuksal menfaatin öncelikle mağdurun cinsel özgürlüğü ve doğal olarak cinsel istismar sonucunda etkilenecek olan fiziksel ve ruhsal bütünlüğü olduğunu kabul ederek bu suça “Kişilere karşı suçlar” bölümünde yer verdiği görülmektedir. Cinsel istismar suçu sonucunda mağdurun beden veya ruh sağlığının bozulmasının suçun netice sebebiyle ağırlaşmış hali olduğu ve netice sebebiyle ağırlaşmış suçlarda ise failin gerçekleşen ağır neticeden sorumlu olabilmesi için Türk Ceza Kanunu’nun 23. maddesi uyarınca en az taksirle hareket etmesinin yeterli olduğu dikkate alındığında, “en az taksir düzeyi”nde kabul edilebilen bir hareketin hafif veya ağır olmasının bir önemi bulunmamaktadır. Yasakoyucunun takdir yetkisine dayanarak ve mağdurda meydana gelen neticeyi dikkate alarak yaptığı itiraz konusu düzenlemenin hukuk devleti ilkesine aykırı bir yönü yoktur. Açıklanan nedenlerle kural, Anayasa’nın 2. maddesine aykırı değildir.”

Çocukların cinsel istismarı suçunun düzenlendiği TCK madde 103/3 ile ilgili olarak,üvey babanın üvey çocuğuna yönelik cinsel istismar suçunun işlediğinde cezanın ağırlaştırılacağı üvey annenin üvey çocuğuna yönelik cinsel istismar suçunu işlediğinde cezanın ağırlaştırılmadığı konusu ile Anayasa Mahkemesi’ne bu durumun Anayasa’nın 10.maddesinde düzenlenen  eşitlik ilkesine ve Anayasa’nın 2.maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle başvurulmuştur.

Anayasa Mahkemesi İtiraz konusu ibareyi de içeren Türk Ceza Kanunu'nun 103. maddesinin (3) numaralı fıkrasında, cinsel istismar suçunun fail ile mağdur arasındaki ilişki itibarıyla daha ağır cezayı gerektiren nitelikli halleri düzenlenmiştir. Söz konusu fıkrada, cinsel istismar suçunun "üvey baba" tarafından işlenmesi durumu suçun nitelikli şekli olarak kabul edilerek failin cezası artırılmakta iken, aynı suçun "üvey anne" tarafından işlenmesi durumu suçun nitelikli halleri arasında sayılmamıştır. Yapılan bu düzenlemeyle, cinsel istismar suçunun "üvey anne" tarafından işlenmesi hali suç olarak varlığını devam ettirmekle birlikte, yasa koyucu bu durumu ayrıca ağırlaştırıcı bir neden olarak kabul etmemiştir. Söz konusu düzenlemenin, cinsel istismar suçunun daha ziyade erkekler tarafından işlendiği ve erkeklerin kadınlara göre daha fazla fiziksel güç kullanma potansiyeline sahip olmaları dikkate alınarak, böylece bu suçun işlenmesinin önüne geçilmesi ve çocuğun daha etkin bir koruma altına alınması amacıyla yapıldığı anlaşılmaktadır. Yasa koyucunun takdir yetkisine dayanarak ve suçun toplumda yarattığı etkiyi dikkate alarak yaptığı bu düzenlemenin, hukuk devleti ilkesine aykırı bir yönü yoktur.” şeklinde gerekçelendirerek anayasaya aykırılığın olmadığına  karar vermiştir.

TCK 103 uyarınca cezalandırma aynı kanunun 23,43 ve 61.maddeleri de göz önünde bulundurulduğunda karmaşık hale gelmektedir. Ancak Yargıtay Ceza Genel Kurulu bu problemi içtihadı  ile çözmüştür:

“Ceza Genel Kurulu'nca ulaşılan sonuç;
Somut olayda sanığın, aynı suç işleme kararı ile hareket ederek, mağdurun birden fazla kez vücuduna organ sokmak suretiyle ve ruh sağlığının bozulmasına yol açacak şekilde istismar eylemi nedeniyle uygulanacak yaptırım lehe uygulama önerileri esas alınarak şu şekilde saptanacaktır:
Vücuda organ sokmak suretiyle cinsel istismar eylemi nedeniyle 5237 sayılı TCY'nin 103/2. maddesi uyarınca 8 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına,
Eylemin cebir kullanılarak gerçekleştirilmesi nedeniyle TCY'nin 103/4. maddesi uyarınca cezası 1/2 oranında artırılarak 12 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına,
Mağdurun ruh sağlığının bozulmuş olması nedeniyle TCY'nin 103/6. maddesi uyarınca 15 yıldan aşağıya ceza tayin edilemeyeceğinden 15 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına,
İstismar eyleminin zincirleme şekilde gerçekleştirilmesi nedeniyle TCY'nin 43. maddesi uyarınca cezası 1/4 oranında artırılarak ve bu artırım 103/4. maddesiyle belirlenen ceza miktarı olan 12 yıl hapis üzerinden yapılmak suretiyle bulunan 3 yıl sonucunun, 103/6. madde ile belirlenen ceza miktarı üzerine eklenmesi sonucunda 18 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına,
Takdiren indirim nedeni uygulanmak suretiyle TCY'nin 62. maddesi uyarınca 1/6 oranında indirim yapılarak, sonuçta sanığın 15 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmelidir.”


Ağırlaştırıcı sebep olarak çok tartışılan hususlardan biri de ilgili maddenin (6) numaralı fıkrası yani mağdurun beden veya ruh sağlığının bozulması hususudur. Bunu YCGK şu şekilde sonuca bağlamıştır  :

“Mağdurun ruh veya beden sağlığının bozulmasının artırım nedeni olabilmesi için, kalıcı bir hasarın varlığı gerekmektedir. Kalıcı hasarın varlığı ise, doktor raporu ile belirlenecektir. Mağdurda oluşan bu kalıcı hasar ise, ancak bir kez oluşacaktır. Örneğin mağdurun ruh sağlığının kalıcı şekilde bozulması bir kez meydana gelir, gerçekleşen her eylemde ruh sağlığının yeniden bozulması söz konusu değildir. Bu nedenle, suçun temel şeklinin zincirleme şekilde gerçekleştirildiği hallerde, mağdurun ruh sağlığının bozulması halinde, bu bozulmanın bir kez gerçekleştiği nazara alınarak, neticesi sebebiyle ağırlaşmış suç haline zincirleme suç hükümlerinin uygulanmasına olanak bulunmamaktadır. Aksi halde sanık hakkında fazla ceza tayin edilmesi söz konusu olur.”
   
Anayasa Mahkemesi de bu konuya ilişkin benzer bir yorumla karar  vermiştir.

“İtiraz konusu kuralda mağdurun beden veya ruh sağlığının bozulması kavramının tanımına yer verilmemiştir. Yasakoyucu burada, mağdurun beden veya ruh sağlığının bozulması halini cinsel istismar suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hali olarak öngörmüş ve bu kavramın her somut olayda gerçekleşip gerçekleşmediğinin saptanmasını ise uygulamaya bırakmıştır. Beden veya ruh sağlığının bozulup bozulmadığı konusu, mağdurların yaşı, bedensel gelişim derecesi, ruhsal, sosyal ve kültürel yapılarına göre göreceli bir nitelik taşıdığından, söz konusu durumun her somut olayda ilgili uzmanların raporlarıyla ortaya konması gerekmektedir. Bu nedenle, yasakoyucunun beden veya ruh sağlığının bozulmasının tanımını yapmamasının suçta yasallık ilkesine aykırı bir yönü bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle kural, Anayasa’nın 2., 5. ve 38. maddelerine aykırı değildir.”

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu 234/2 ve 236/3 düşünüldüğünde TCK 103 ile bağlantısı ortaya çıkmaktadır.Bunu müçtehit YCGK kararlarında  da görmekteyiz:
Yargıtay Ceza Genel Kurulu,

“-14 yaşında olup şikayetten vazgeçmeye ehil bulunmayan mağdurenin duruşmadaki şikayetçi olmadığına ilişkin beyanına dayanılarak CMK’nun 234/2. maddesi gereğince kendisine istemi aranmaksızın atanan vekilinin katılma isteğinin reddine karar verilmesi,
-5271 sayılı CMK. nun 236/3. maddesi açık hükmüne rağmen mağdurenin dinlenmesi sırasında psikoloji, psikiyatri, tıp veya eğitim alanında uzman bir kişi bulundurulmaması,”
nı(i) hukuka aykırı görmüştür.
   
Tartışılan diğer bir husus ise; suçun oluşumuna ve niteliğini belirlemeye etkisi nedeniyle gerçek yaşın nasıl belirleneceği problemidir. TCK 6/1-b’ye göre “çocuk deyiminden,henüz onsekiz yaşını doldurmamış kişi” anlaşılır.Bunun tespiti problemine ise Yargıtay çeşitli kararlarında şu şekilde çözüm getirmiştir:

“Yaşın, suçun oluşumuna ve niteliğini belirlemeye etkisi nedeniyle, sanık ve müdafii tarafından mağdurenin yaşının tespit edilmesini istemeleri karşısında, doğum tutanağı getirtilerek resmi kurumda doğup doğmadığının ve katılan vekilinin temyiz dilekçesine eklediği doğum raporunun doğru olup olmadığının araştırılması, resmi bir kurumda doğmadığının anlaşılması durumunda, yaş tespitine esas film ve grafileri çektirilerek Sağlık Kurulu'ndan rapor ve gerektiğinde Adli Tıp Kurumu ilgili İhtisas Kurulu'ndan mütalaa alınarak suç tarihindeki gerçek yaşının bilimsel biçimde belirlenmesinden sonra hüküm kurulması gerektiğinin gözetilmemesi”ni hukuka aykırı görerek yaş tespitinin nasıl yapılacağını belirtmiştir.
   
Sonuç olarak; yüksek mahkemeler ilgili kararlarıyla Türk Ceza Kanunu’nun 103.maddesinin kavramlarına ve diğer maddelerin 103 ile değerlendirmesinin nasıl yapılacağına uyumlu bir şekilde açıklık getirerek ceza hukukunda muhakemenin önemli bir örneğini sergilemişlerdir.

 
(Bu köşe yazısı, sayın Murat KARA tarafından www.hukukihaber.net sitesinde yayınlanması için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısının tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan köşe yazısının bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder.)

Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Misafir Avatar
irfan sarıyıldız 2 ay önce

Ben 2011'de çıktığım kiz arkadaşımla bi akşam gezdik ve eve geç kaldı tabi o sırada aramizda her gencin olduğu gibi aramizda öpüşme yaşandı ve kizı eve brakmak icin polisten yardım istedim ancan onlar saçmaca suçlu muamlesi yapti kiz herşeyi anlati sonra kimlik yaşi 14gercek ise 17 di annesini aradilar annesi gelince kiz satışa geçti annesine zorla eve götürmüşùm dedi kim kimi istanbul gibi bibyerde. zorla. alir annesi şikayetciyim demis polis kizim sendemin böyle demiyordun arkadaşı yakacaksin farkinda degilsin desede kiz geri yapmamis.ve cinsel istismardan kisiyi hüriyetinden yoksun kilmada 21yil ceza versi iyi hal 17,50 yaptilar ve ben boştan bi sebebten 3 yil yatım ve halen devam ediyor yargitay bozmasina rağmen istenen yaş ve ruh raporu layikiyla tanzim etmiyorlar kiz ilk ifadede babam eski ve şimdide hepimizi taciz eti diyor bende ilkte genitial ve telfon kaydı tanıkla aksini ispatliyorum ama boş bi idia bu delileri kapatı.yargilamada sonra savci işi çözdü tahliyemi istedi ve son mahkemde bereatimi istedi ama heyet ceza verdi.bakin içerde oruspunun.kiz arkadaşinin sinirle yaptıgi şikayeten.tezgah işle kaşarlarla yapilan şikayete.evlenmiş.eş18 altı diye cinsel istismardan deyip şu an türkiyede sağlam verilere göre sadece140bin hükümlu ve tutuklu var bunun 40 bini cinsel bazdaki yeni suc yasasindan içeri giren insanlar bu 2005 ten buyana ve daha. cok o kiz ortada kalir oruspu olur doğan cocuk adeta pic gibi büyür.adam içerde. ya kafayi yer yada intihar eder dile kolay 12, 15 17 8 yil ceza aülkeni. sosyal ve kültürel yapisina bakilmaksizin sen yasayi git avrupadan ithal edersen böyle olur ve simdi toparlamak istiyorlar ama yapamiyor.anadoluda evlenmelerin yüzde 85 i 14-18dir yas arasidir.bu dişı üreyen türkiye genç nufusa darbesidir.herne kadar meydanlarda basbas bağirsalarda birileri 3-6 cocuk diye. ama yine nufusun hizini ki eski oran ve yasalara rağme. yetersiz olan. nufus artış. bu müdahaleyle tamamen dış güçlerle bilinçli sistemwtik bir eylemdir arkadaşlar bazi salak kuruluşlar kadin kiz haki diye destek ve çaba sarfederler kimin değirmeni e su taşidiklarini bilmiyor. bu ülkede aclik sinirinda her haktan yoksu cocuklar büyürken piskoloji bozulmazken sebebsiz ve olsada bile basit eylemlerden bozuldu deyip ağır cezaile. o insan katletmek adalet değil cezanın amacı kisiyi ıslah edip topluma kazandirmaktir tekseferle. öldürmek degildir.ve adi kavramla kişiyi zanlayip bundan sicil ve sabıkalı yapmak bu insani sen bu toplumun bi parçasi olmaktan çiktin muamelesi yApiliyor.ve o insan aslinda oandan sonra tehlikeli bi boyut yapiyor.bizlere ancak ömrümüzün yetiği kadariyla hakli haksiz ceza cekirebilirler ama günü geldiginde bir günü dünyanin 50bin senesine tekabül eden cetin cehenem azbina nasil dayanir onlar düşünsün bunlari yapip ve uygulayan mahkemeler.bilselerdi kurani kerimde insanin yardiliş gayesi olan ibadeten cok adalete vurgu yaptigini böyle yapmazlardi.mahşer herkes icin kurulacak.unutmasinlar.saygilar hepinize

Misafir Avatar
muhammmed 3 ay önce

sa ben 19 yasındayımm cınsel ıstısmarr alıkoymak sucundan yargılanıyorumm fakatt her hangı bıseyy yapmadımm dewlett kamuu davasıı actıı sonucu ne olurr

Misafir Avatar
elıf 3 ay önce

cocuk ıstımarcılıgından bir yakınım ceza aldı cocuk ılk ıfadesını polıs zoruyla vererek kışiyi suclu duruma dusurdu ve hukum aldı ama kışinin ne dna sonucunda sucu cıktı ne delıl var nede ispat sahıt oda yok cocuk o psikolijiyle korktugu icin ve polisin onu bu yonde ifade vermesi ıcın baskı uyguladıgını soyledi ve sikayetını cektı ve ailesi şikayetci olmadıgını soyledi iftirdan dolayı su an yatıyor cocuk erkek ve 2 kişi daha bu suctan iceri aldılar ama geri serbest bıraktılar ama bu cocuk salınan kışilerin evıne girip cıkıyor beni bıılgılendirirsenız cok ıyı olur

Misafir Avatar
mutlu 4 ay önce

103/1 den yargılanıyorum. suçum: öğrencilerin ellerine başına saçına sırtına dokunmak. adli tıptan alınan rapor ruhsal ve psikolojik yönden bozulmadıkları yönünde. sınıf içinde öğrencileri tahtaya kaldirirken onlari ödüllendi̇ri̇rken ya da cezalandirirken 25 30 ki̇şi̇ni̇n i̇çi̇nde yapiolan bu davranişlar nasil ci̇nsel i̇sti̇smar oluyor. bu konuda bi̇r allahin kulu beni̇ aydinlatirsa sevi̇neceği̇m.

Misafir Avatar
mert_3535 5 ay önce

murat bey benim kızarkadaşım 23 yaşında kendisi beni hiç tanımadığı halde tren yolunun orda öpüp kaçtığımı söylemiş ve bu şekilde rapor almıştır kendisinin o saatte orada olmadığını kanıtladığım halde hakim bana ruhsağlığı bozulmuş cesazından 8 yıl 4 ay ceza vermiştir dosya temyize gitti ayrıca bu kız daha önceden de bir çok hastanede psikolojik tedavi görmüştür bunu da kanıtladığım halde yine de ceza aldım.yani anlayacağınız psikolojisi daha önceden bozulmuş bir kızın faturasını bana kestiler.ne yapmalıyım sizce bana yardımcı olabilir misiniz

Misafir Avatar
son durum?? 7 ay önce

Murat bey şöyle bir durumla karşı karşıyayım Kimlikte 17 olan ama kemik yaşı 19 olan şikayeti üzerine açılan dava ne olur ve kendi rızası da var ilşkide...tşkler

Misafir Avatar
misafir 13 ay önce

103 6 ruh saglıgı raporları kalkacak herşey hazır aylardır adalet bakanlıgında bekliyor meclise gelse yasallaşsa kalkacak aylardır getirmiyorlar.çocuklar devamlı rapor eziyeti çekiyor umurlarında degil hükümetin

Misafir Avatar
HÜRREM BARIŞ @yeni yıldız 13 ay önce

ad.li̇bi̇li̇mci̇ler hergelene bozuk rapor veri̇yor bazi arkadaşlarimiz di̇yor.bi̇rde bi̇zi̇ aglayarak yaniltirlar si̇z raporlara göre ceza vermeyi̇n di̇yorlar.yani̇ güveni̇rli̇gi̇ olmayan daha dogrusu hergelene bozuk ki̇m bunlar yargimi haklari varmi böyle rapor vermeye

Misafir Avatar
misafir 13 ay önce

ruh saglıgı raporları derhal kaldırılmalı tecavüzcüleri kurtarılıyor.çocukların orası burası ellenerek muayene psikolojisi bozulmasada muayenede onlar bozuyor.defalarca rapor eziyeti bitmeli

Misafir Avatar
misafir 1 yıl önce

adli tipli yargılama istemiyoruz.

Misafir Avatar
misafir 1 yıl önce

AdliTıp Kurumu'nun kararlarınıda eleştiren Balbay "Artık buyargılamaların yargılamaolmadığını Ankara'da bütünkatlar kabulettİ, iktidardahil.

Misafir Avatar
ALİ 1 yıl önce

kumpas tir

Misafir Avatar
serdar 1 yıl önce

selam
,

Misafir Avatar
mazlum 1 yıl önce

herhangi birimiz,birisiyle husumetli oldugunda bu tür iftiralara kalması muhtemeldir. iftiraya uğrayan binlerce insan var.onların aileleri sevdikleri.bu ülkede erkekler neden sapık gösteriliyor.aileler perişan iş güç sahibi olan kişiler herşeyini kaybediyor.hiç allahtanda mı korkulmuyor. adam öldürsen daha iyi bu ülkede.kişi ben iftira attım dese bile neden bozuk veriliyor.namussuzlar dışarda masum binlerce insan içerde allaha havale ediyorum.bu yasaları çıkaranlar.

Misafir Avatar
yeni yıldız 1 yıl önce

merhaba murat bey,
ben 26 yaşında, eski erkek arkadaşımın nitelikli cinsel saldırısına maruz kaldım. olay kişinin evinde bir eşyamı almak için gittiğimde gerçekleşti. ertesi günü üniversite adli tıp a gittim. fiziksel rapor da nitelikli cinsel saldırı bulguları olmuştur. yanlız psikolojik raporda ruh sağlığı zarar görse de kolaylıkla giderilebileceği ve kalıcı hasar olmadığı söyleni,. bu raporu çelişkili bulunduğundan tekrar bir rapor almam istendi. kişi serbest yargılanıyor.bu durumda anayasa da ki maddeye göre psikolojik olarak bozulmadığı zaman yine de olayın gerçekleştiği itibarı ile saldırgan bir ceza alıyor. benim durumumda fiziksel rapor tek başına şahitler ile birlikte olayın gerçekleştiğine ve isteğim dışı olduğuna kesin kanıt değilmidir?

Misafir Avatar
yeni yıldız @HÜRREM BARIŞ 1 yıl önce

duzmece sağlık raporu nasıl oluyormuş! sadece adli tıp kurumunun raporu kabul ediliyor. bu ülke de kadına işlenen suçun göz ardı edildiği bir gerçek, adalet sistemi maalesef mağdur olanı tekrar tekrar suçluyor. içeride yatanlar gerçekten hakkettikleri içindir. istisnalar oluyor mu bilemem

Misafir Avatar
kemal öncü 2 yıl önce

bu rapor olayı cok saçma ve biran önce yenilik yapılmalı

Misafir Avatar
süleyman güngör 2 yıl önce

sadece ruh saglıgı raporu yüzünden binlerce insan içeride yatıyor.sadecce rapordan dolayı insanların özgürlügü ellerinden alınmamalı ve bu raporlarla ilgili bir düzenleme yapılmalıdır umarım yetkililer duyar...

Misafir Avatar
HÜRREM BARIŞ 2 yıl önce

ruh sagligi kalici bozuk veri̇lmi̇ş her yil takdi̇rle geçi̇yor adaleeet.düzmece ruh saglıgı raporları kalkıyor işlerine gelmedi adaletsiz ceza vermek kalkmasın diye 15 yıldan az olamaz maddesini getireceklermiş nedeni ruh saglıgı bozulmuş kabul edilecekmiş ondan adalete bak adalete bak yaziklar olsun cezayi adaletsi̇zce illa adaletsizce olacak adam gi̇bi̇ artmayacak bu ülkede adalet vardir nasil denir

Misafir Avatar
HÜRREM BARIŞ @erkan kesen 2 yıl önce

bütün bunlar cinsel istismar yasasindan evlilik yaşini yüksek tutmalarindan toplumda cinsellik dedinmi çocuk dedinmi akan sular durur.2005 te tck ya girdi cezaevleri doldu gençler aileler perişan oldu çünkü ci̇nsel istismar kime faydasi var kimseye zarari toplumun temel taşina zarari var.insanlar 14 te sevip evleniyorsa evlenme yaşini 14 düşür yok olmaz cinsel istismar.sen bir bilsen düzmece ruh sagligi raporlariyla 12 yil nasum insanlar cezaevlerinmde yatiriliyor hhaksiz adaletsi̇az cinselklik dedinmi adam öldürsen daha iyi i̇nsanlar yillarca yatiyor

Misafir Avatar
erkan kesen 2 yıl önce

slm arrkadaşlar bende bu dosyadan yarallan dim ama şoyle bişey oldu ben evlenmek icin bi kiz kacirdim yaşi 14 cikdi ilişki oldu ve hamile kaldi aylem dogum icin hastaneye goturdum yaşi kocuk oldu icin ceza evine girdim 3.5 ay yatim makkeme selbes birakti davada gic şikayetci falan yoktu ne kiz ne aylesi bana 8.6 ay ceza aldim ve temizde ken ben nikah yaptim cocumda var bu ney olur

Misafir Avatar
asii 2 yıl önce

gerçek doğum tarihim 27.09.1998 ama kimlikte 28.03.1999 cinsel istismara mağruz kaldım ve yaşımın doğrulanması istendi kemik yaşım 16 çıktı mahkeme sonucu ne olur evlenir miyim ?

Misafir Avatar
ali ay 2 yıl önce

telefonumdan yengeme msj atılmış cinsel itelikli mahkeme açtı bana negibi sonuç çıkar

Misafir Avatar
fatih kılıç @Murat KARA 3 yıl önce

murat bey,adli tıptan rapor olumlu gelirse 30 yaşındayım dayı kızı 14 yaşında şikayette bulunup,sonra pişman oldular şikayetten çekildiler,kamu davası olayla ilgili hiç kanıt ve tanık yok ,3.yargı paketi fayda sağlarmı ceza alırmıyım,yorumlarmısınız. fatihyavuz0@hotmail.com

Misafir Avatar
KANUN'DA EKSİKLİK 3 yıl önce

merhabalar murat bey,
benim bir yakinim öğretmen ve bu suçtan hüküm giydi.ancak adli̇ tip raporu çocuğun psikolojik problemi olduğu ortaya çikti."sebep ise derslerinde düşme,iştah bozukluğunu gösterdi." ancak araştirmalar neticesinde ders notlarinda tam tersi̇ artma , şikayetini geri çekme , hatta yalan söylediğini dilekçe ile belirtme , diğer hocalarindan baski gördüğünü belirtme şikayet etmesi konusunda belirtti.ve 15 sene hüküm aldi.şuanda yargitaya gidildi.şuanda ise derslerinde halen yükselme var , baski yapan müdür intahar etti vicdanen dayanamayip , çocuk 14 yaşinda kimlikte ama görüntüde 16 -17 gibi, suçlama ise bir dersin boş olmasi esnasinda hocasi ile boş ders esnasinda o ilde bulunan farkli 2 parka gitmeler ve 1 hafta sonra şikayette bulunulmasi.kiz tarafindan gösterilen taniklar dahi kizin yalan söyledigini, gelen diger taniklar da ayni şeyi belirtmesine rağmen 15 yul verilmesi sizce doğru bir kararmidir ?kiz yalan söylediği tamamen açik...

Misafir Avatar
perişan @Murat KARA 3 yıl önce

murat bey merhaba,1.derece yakınım bu 103.maddeden 12yıl 6 ay ceza aldı.yolda kalan 14 yaşında çocucuğu evinde yatırmış diye.herşey temiz dr raporları falan,dosya temyize gidecek suçlanan kişi tutuklandı.aile magdur gerekçe çoçuğun ruh sağlığı bozuldu.şahsın eşi ve 4 çocuğu mağdur.aile bu durumdan utanıyor.ama bütün bireyler suçlanan kişiden emin.değerli büyüklerimiz,hakimler savcılar bu cezaları verirken suçlanan kişinin ailesini neden hesaba katmıyorlar.bakın bu aile maddi manevi perişan,avukatlar en az 10 bin tl istiyorlar.yargıtay belkide dosyayı bozmayacak? bu işten en kaazançlı avukatlar çıkıyor.murat bey bu durumda ne yapılabilir.bu yazıyı okuyanlar lütfen kimseye iylik etmeyin.bu tür iftiraya maruz kalanlara toplumun ne gözle baktığı belli..her an bir iftiraya maruz kalabilirsiniz.sonra adınızın lekelendiğine üzülür ailenizi perişan edebilirsiniz...

Misafir Avatar
Murat KARA 3 yıl önce

Elektronik posta yoluyla, tarafımdan kararların künyesi istenirse memnuniyetle yardımcı olurum.