6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 14.04.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanunun amacı, ” müsabaka öncesinde, esnasında veya sonrasında spor alanları ile bunların çevresinde, taraftarların sürekli veya geçici olarak gruplar halinde bulundukları yerlerde veya müsabakanın yapılacağı yere gidiş ve geliş güzergâhlarında şiddet ve düzensizliğin önlenmesidir.” şeklinde tanımlanmıştır.

6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da spor seyircilerini yakından ilgilendiren yasak fiiller ve yaptırımlar düzenlenmiştir. İlgili kanunda düzenlenen ihlallerden bir tanesi de spor alanlarına usulsüz seyirci girişidir. Buna göre,

Spor alanlarına usulsüz seyirci girişi

MADDE 15(1) Bu Kanun hükümlerine göre temin edilmiş bileti olmaksızın spor müsabakalarını izlemek amacıyla spor alanlarına giren kişi, adli para cezası ile cezalandırılır. Suçun spor müsabakalarına seyirci olarak katılmaktan yasaklanmış kişi tarafından işlenmesi halinde, verilecek adli para cezasının miktarı elli günden az olamaz.

(2) Spor alanlarına spor müsabakalarını izlemek amacıyla bu Kanun hükümlerine aykırı olarak seyirci kabul eden veya kabul edilmesini sağlayan kişi, elli günden az olmamak üzere adli para(1) cezası ile cezalandırılır. Suçun spor müsabakalarına seyirci olarak katılmaktan yasaklanmış kişi lehine işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(3) Spor müsabakalarına seyirci olarak katılmaktan yasaklanmış kişiler hariç olmak üzere; spor alanlarının Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün tasarrufunda bulunan seyirci yerlerine giriş ve çıkışa ilişkin düzenlemeler çerçevesinde bu alanlara girenlerle ilgili olarak birinci ve ikinci fıkra hükümleri uygulanmaz.

(4) Kendisine ait elektronik kartı bir başkasının spor müsabakasına seyirci olarak girmesini sağlamak amacıyla kullandıran kişi birinci fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

(5) Spor müsabakalarına seyirci olarak girişi sağlamak amacıyla elektronik kartı yetkisiz olarak üreten, satan, satışa arz eden, devreden, satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi bir yıldan dört yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Bu kartı kendi kullanımı için kabul eden ve bulunduran kişi bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

Bu madde hükmüne göre spor müsabakalarına seyirci olarak girişi sağlamak amacıyla elektronik kartı yetkisiz olarak üreten, satan, satışa arz eden, devreden, satın alan, kabul eden veya bulunduran kişiler hakkında hapis cezası öngörülmüş, diğer durumlarda ise kişilerin adli para cezası ile cezalandırılacağı hüküm altına alınmıştır. Bu konuda uygulamada en sık karşılaşılan ihlal ise bir başkasının elektronik biletiyle spor müsabakasına girilmesidir. Spor seyircileri elektronik biletinin olmaması, elektronik biletinin kullanım süresinin dolması vb. sebeplerle bu yola başvurmakta, akabinde usulsüz giriş yaptığı tespit edilen kişiler bu kanun hükmüne göre cezalandırılarak aynı zamanda da seyirden yasaklanma tedbiriyle karşı karşıya kalmaktadır. Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da 4. fıkrada düzenlenmiştir. Bu hükme göre kendisine ait elektronik kartı bir başkasının spor müsabakasına seyirci olarak girmesini sağlamak amacıyla kullandıran kişinin de birinci fıkra hükmüne göre cezalandırılacağıdır. Yani her ne kadar iyi niyetli de olsa, kendisine tanımlı olan elektronik biletini bir başka tanıdığına spor müsabakasına girmesi amacıyla kullandıran kişi de yine birinci fıkra hükmüne göre, yaptırıma maruz kalacaktır. Belirtmek gerekir ki suçun, zaten daha önceden spor müsabakalarına seyirci olarak katılmaktan yasaklanmış kişi tarafından işlenmesi cezada artırım sebebi olarak kabul edilmektedir.

Bu kanunda tanımlanan veya atıfta bulunulan ilgili kanunlardaki suçlardan dolayı mahkemece kurulan hükümde, hakkında güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını seyirden yasaklanmasına karar verileceği açıkça belirtilmiştir. Seyirden yasaklanma, kişinin müsabakaları ve antrenmanları izlemek amacıyla spor alanlarına girişinin yasaklanması olarak tanımlanmıştır. Yani bir kişinin spor alanlarına usulsüz girişi halinde de kurulacak hükmün yanı sıra, seyirden yasaklanma tedbirine karar verilecektir. Seyirden yasaklanma tedbiri kanunun 18.maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre,

“Seyirden yasaklanma

MADDE 18 – (1) Kişinin, bu Kanunda tanımlanan veya yollamada bulunulan ilgili kanunlardaki suçlardan dolayı mahkemece kurulan hükümde, hakkında güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını seyirden yasaklanmasına karar verilir. Seyirden yasaklanma ibaresinden kişinin müsabakaları ve antrenmanları izlemek amacıyla spor alanlarına girişinin yasaklanması anlaşılır. Hükmün kesinleşmesiyle infazına başlanan seyirden yasaklanma yaptırımının süresi cezanın infazı tamamlandıktan itibaren bir yıl geçmesiyle sona erer. Bu güvenlik tedbirine ceza verilmesine yer olmadığı kararı ile birlikte hükmedilmesi halinde, hükmün kesinleştiği tarihten itibaren bir yıl geçmesiyle bu güvenlik tedbirinin uygulanmasına son verilir. Güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını seyirden yasaklama kararı 25/5/2005 tarihli ve 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu hükümlerine göre kaydedilir.

(2) Bu madde hükümleri, taraftar gruplarınca spor alanlarının dışında işlenen kasten yaralama, hakaret içeren tezahürat ve mala zarar verme suçları bakımından da uygulanır.

(3) Bu madde kapsamına giren suçlardan dolayı soruşturma başlatılması halinde şüpheli hakkında spor müsabakalarını seyirden yasaklama tedbiri derhal uygulamaya konulur. Soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı, kovuşturma evresinde mahkeme tarafından bu tedbirin kaldırılmasına karar verilmediği takdirde bu yasağın uygulanmasına koruma tedbiri olarak devam edilir.

 (4) Koruma tedbiri olarak uygulanan ve güvenlik tedbiri olarak hükmedilen spor müsabakalarını seyirden yasaklama tedbirine ilişkin bilgiler Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde tutulan bu amaca özgü elektronik bilgi bankasına derhal kaydedilir. Bu bilgi bankasına spor kulüplerinin ve federasyonların erişimi sağlanır. Yasaklanan kişilere ilişkin bilgiler, ilgili spor kulüplerine ve yurt dışında yapılacak müsabaka öncesinde müsabakanın yapılacağı ülkenin yetkili mercilerine bildirilir.

(5) Koruma tedbiri olarak uygulanan spor müsabakalarını seyirden yasaklanma tedbiri;

a) Cumhuriyet savcısı veya mahkeme tarafından kaldırılmasına karar verilmesi,

 b) Kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesi,

c) Sanık hakkında beraat veya düşme kararı verilmesi, halinde derhal kaldırılır.

(6) Kamu davasının açılmasının ertelenmesine, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, hapis cezası yerine seçenek yaptırım olarak tedbire veya hapis cezasının ertelenmesine karar verilmesi halinde, kararın kesinleştiği tarihten itibaren; önödeme halinde ise, önödemede bulunulduğu tarihten itibaren, bir yıl süreyle spor müsabakalarını seyirden yasaklama tedbirinin uygulanmasına devam edilir.

(7) Alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisinde olduğu açıkça anlaşılan kişi, spor alanına alınmaz. Bu şekilde spor alanlarına giren ve dışarı çıkmamakta ısrar eden kişi zor kullanılarak dışarı çıkarılır ve bu madde hükümlerine göre bir yıl süreyle spor müsabakalarını seyirden yasaklanır.

(8) Bu madde hükümlerine göre spor müsabakalarını seyirden yasaklanan kişi, yasaklama kararının sebebini oluşturan fiilin işlendiği müsabakanın tarafı olan ve taraftarı olduğu takımın katıldığı spor müsabakalarının yapılacağı gün, yurt içinde bulunduğu takdirde, müsabakanın başlangıç saatinde ve bundan bir saat sonra bulunduğu yere en yakın genel kolluk birimine başvurmakla yükümlüdür.

(9) Sekizinci fıkradaki yükümlülüğe aykırı hareket eden kişi, yirmi beş günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılır.

(10) Bu Kanun hükümlerine göre hakkında güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını seyirden yasaklanma kararı verilen kişi, yasak süresince spor kulüplerinde ve federasyonlarda ve taraftar derneklerinde yönetici olamaz; spor müsabakalarında hakem, temsilci veya gözlemci olarak görev yapamaz..”

Kanun maddesinde seyirden yasaklanma tedbirinin tanımı, ne şekilde uygulanacağı, ne zaman başlayacağı, ne gibi sonuçlar doğuracağı vb. hususlar açıklanmıştır. Üzerinde durulması gereken ve uygulamada en çok merak edilen konulara yeniden değinilecek olursa, öncelikle belirtmek gerekir ki, soruşturma başlatılması halinde derhal bu tedbirin uygulamaya konulacaktır. Cumhuriyet savcısı veya mahkeme tarafından bu tedbirin kaldırılmasına karar verilmediği sürece tedbire devam olunacaktır. Fakat bunun yanında kovuşturmaya yer olmadığı kararı ve beraat veya düşme kararı verilmesi halinde koruma tedbiri derhal kaldırılacaktır. Hakkında seyirden yasaklanma tedbirine hükmedilen kişinin, müsabakanın başlangıç saatinde ve bundan bir saat sonra bulunduğu yere en yakın genel kolluk birimine başvurmakla yükümlü olacağı ve bu yükümlülüğe aykırı hareket etmesi halinde yirmi beş günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılacağı hükme bağlanmıştır. Söz konusu yükümlülüğün birden fazla ihlalinin konu edildiği, Yargıtay 19.Ceza Dairesi’nin 2017/1482 E.  2017/1638 K.sayılı kararında “İncelenen dosyada, 29/01/2015 tarihinde Gençlerbirliği – Cizrespor futbol takımları arasında yapılan spor müsabakası öncesinde sanığın stadyum dışarısında 6222 sayılı Kanun'un 15/1. maddesi kapsamında spor alanlarına usulsüz seyirci girişi eylemi sonrası başlatılan soruşturma gereğince derhal uygulamaya konulan spor müsabakalarını seyirden yasaklama tedbiri gereğince yasaklama kararının sebebini oluşturan fiilin işlendiği müsabakanın tarafı olan ve taraftarı olduğu Gençlerbirliği takımının birer hafta ile katıldığı üç futbol müsabakasının başlangıç saatinde ve bundan bir saat sonra bulunduğu yere en yakın genel kolluk birimine başvurma yükümlülüğünü ihlal ettiği iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 04/01/2016 tarihli ve 2015/143306 soruşturma numaralı iddianame ile kamu davası açılmıştır.

Bu halde, anılan suçla korunan hukuki değer ve suçun mağduru ile zincirleme suçun hukuki niteliği karşısında, sanığın, seyirden yasaklama tedbirinin gereği olarak yasaklama kararının sebebini oluşturan fiilin işlendiği müsabakanın tarafı olan ve taraftarı olduğu takımın katıldığı müsabakanın (futbol) başlangıç saatinde ve bundan bir saat sonra bulunduğu yere en yakın genel kolluk birimine birer hafta arayla üç kez başvurma yükümlülüğünü yerine getirmediği her eylem bağımsız birer suç olmakla birlikte sanığın eylemleri tek bir iddianameye konu olması nedeniyle zincirleme tek suç olarak kabul edilmeli ve belirlenen temel ceza üzerinden TCK'nın 43/1 maddesi uyarınca artırım yapılmalıdır..” değerlendirmelerine yer vererek bu yükümlülüğün birden fazla ihlali halinde zincirleme suç kurumunun devreye gireceği ve eylemlerin tek suç olarak kabul edilerek cezada artırım yapılması gerektiği vurgusunu yapmıştır.

Son olarak belirtmek gerekir ki, spor seyircileri spor alanlarına usulsüz giriş konusunda daha bilinçli bir tutum sergilemelidir. Aksi takdirde öncelikle belirli yaptırımlarla karşılaşacak ve yanı sıra seyirden yasaklama tedbirine maruz kalarak sonucunda hem taraftarı olduğu takımın maçlarından mahrum kalacak hem de takımlarının maçlarının olduğu her gün en yakın kolluk birimine başvurma yükümlülükleri ortaya çıkacaktır.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Sinan 1 yıl önce

Trübün kapatma cezasının haksız bir ceza olduğunu düşünüyorum.Küfür etmeyen kişilerde cezalandırılıyor.Bunu hangi hukuki zemine oturuyorlar anlaşılır gibi değil!!

Avatar
Hasret Kılıç 1 yıl önce

Çok değerli bir yazı oldduğunu düşünüyorum biz futbolseverlerinde böyle yazıları okuyup mağdur duruma düşmememiz lazım. Teşekkürler Avukat Berk

Avatar
yener 4 ay önce

sayın avukat bey ben usulsuz giriş adı altında teblig edildi yanlız sole bi şey var gercekden bunda benim günahım yokdu ve özel güvenlik görevlileri buna izin verdi ve tebligat geldi mahkemeyi beklemeden savcı katibi ile gorusdum o idari para cezası odenince dava kalkar takipsizlik olur ama bu yinede 1 yıl men almamı sağlar mı ?