T.C.

İSTANBUL ANADOLU
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

20.04.2022

Sayı : 2022/2918 Muh.

Konu : 15.04.2022 tarihli dilekçeniz

Avukat Haklan Grubu Adına
Av. Gökhan AHİ
Av. Akın CEYLAN

Komisyon Başkanlığımıza sunmuş olduğunuz 15.04.2022 tarihli dilekçenizde belirtilen hususlarda Komisyonumuza bağlı merkez mülhakat tüm mahkemelere 19.04.2022 tarih ve 2022/2889 Muh. sayılı yazımız ile;

"1- Hâkimler ve Savcılar Kurulunca yayımlanan Ceza-Hukuk Mahkemeleri tavsiyeler listesinde de belirtildiği şekilde, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 9/3 ve Bölge Adliye Ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari Ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik’in 166. maddesi ve Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 28/12/1981 gün ve 1-338 esas, 644 karar sayılı içtihadı uyarınca, duruşma tarihi ile birlikte oturum saatinin de her dosya için ayrı ayrı belirtilmesi gerektiği dikkate alınarak, tarafların ve müdafilerin adliye koridorlarında lüzumsuz yere beklemelerinin ve haklı sızlanmalarının önüne geçilmesi,

Mahkemeler tarafından duruşma günleri ve saatlerinin belirlenmesi aşamasında çoğunlukla duruşmaların kısa aralıklarla verilebildiği, bu durumun çoğunlukla duruşmaya katılacak olan gerek vatandaş gerekse avukatlar tarafından yakınmalara sebebiyet verdiği, İstanbul ilinin mevcut yoğunluğu ve adliyemizdeki mevcut iş yükü ve yoğunluğunun fazla olduğu ve pandemi koşulları da dikkate alındığında, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması, önceden ilan edilen duruşma saatlerine riayet edilerek duruşmaya gecikmeye sebebiyet vermeksizin başlanılması için uygun bir planlama yapılması.

Uzun süreceği belli olan çok sanıklı, tanıklı ceza/hukuk duruşmaları ve/veya sözlü tahkikat aşamasına gelen hukuk duruşmaları ve/veya SEGBİS ile bağlanma gerektiren duruşmaların uygun bir şekilde planlanması, bu tür duruşmaların öğleden sonra veya genel duruşma günleri harici bir güne verilerek, genel duruşma günlerinde oluşabilecek yığılmaların önüne geçilmesi,

2- 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 28. maddesi ile 23/06/2017 tarih ve 30105 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Soruşturma, Kovuşturma veya Yargılama Hedef Sürelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, soruşturma, kovuşturma veya yargılamaların tamamlanmasında gözetilen, ilgililer için yasal hak doğurmayan yargısal süreçleri iyileştirmeyi amaçlayan hedef süre uygulamasına riayet edilmesi,

3- Özellikle duruşma günlerinde hakimlerimizin ve diğer tüm personelimizin mesai saatlerine azami ölçüde riayet etmeleri,

4- Mahkeme hakiminin yıllık izin planlamasının yapılarak, yıllık izin talep edilen tarihlerde duruşma, keşif ve talimat duruşmalarının konulmaması,

Hususlarında gerekli dikkat ve özenin gösterilerek yukarıda belirtilen hususlarda yakınma ve şikayetlere mahal vermeyecek şekilde gerekli tedbirlerin alınması" bildiriminde bulunulmuştur.

Diğer hususlarda ise;

Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığınca personelin verimliliklerini arttırmak, bilgi beceri ve davranışlarını geliştirmek ve daha iyi hizmet vermeye hazırlanmalarını sağlamak, mesleğin gerektirdiği bilimsel, teknik bilgi ve becerileri, meslek etiği ve iş disiplinini, mesleki kurumsal aidiyet duygusunu kazanmaları amacıyla dönem dönem eğitim faaliyetleri düzenlenmektedir. Ayrıca Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliğince meslek içi eğitim programları ve seminerleri düzenlenmektedir.

İstanbul Anadolu Adliyesi resmi internet sitesinde (https://istanbulanadolu.adalet.gov.tr) izinli hâkimlere ilişkin liste yayımlanmakta olup gün içerisinde yapılacak olan değişiklikler anlık olarak işlenmektedir.

Adliyemiz tüm hukuk mahkemelerinde e-duruşma sistemi Bilgi İşlem Müdürlüğümüzce yapılan çalışma ile 17 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla faaliyete geçirilmiştir. E-duruşma talebi mahkeme hakimince değerlendirilmekte olup hakim tarafından kabul edilmesi durumunda yapılabilecektir.

Celse mobil uygulamasının daha aktif hale getirilmesine ilişkin talebiniz hakkında Komisyon Başkanlığımızca yapılacak herhangi bir değerlendirme ve işlem bulunmamaktadır.

Hâkim ve kalem personeli için iki saatte bir 15 dakikalık zorunlu dinlenme süreleri konulmasına ilişkin talebinizin ancak kanuni düzenleme ile mümkün olabileceği değerlendirildiğinden bu talebiniz hakkında da Komisyon Başkanlığımızca yapılacak herhangi bir değerlendirme ve işlem bulunmamaktadır.

Bilgilerinize rica ederim.

Bekir ALTUN

İstanbul Anadolu

Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

Adalet Komisyonu Başkanı

e-iınzalıdır

EKİ:

-19.04.2022 tarih ve 2022/2889 Muh. sayılı yazımız

----

İSTANBUL ANADOLU

ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

Sayı: 2022/2889 Muh.

19.04.2022

Konu : Duruşmaların zamanında yapılması ve bazı diğer hususlar hk.

DAĞITIM YERLERİNE

Komisyon Başkanlığımıza yazılı ve sözlü olarak iletilen bir takım şikayet ve yakınmalar nedeniyle bu yazıyı yazma gereği hasıl olmuş, gelen şikayet ve yakınmalarda belli başlı konularda Komisyon Başkanlığımızca değerlendirme yapılmıştır.

Bu itibarla;

1- Hâkimler ve Savcılar Kurulunca yayımlanan Ceza-Hukuk Mahkemeleri tavsiyeler listesinde de belirtildiği şekilde, 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 9/3 ve Bölge Adliye Ve Adlî Yargı ilk Derece Mahkemeleri İle Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî Ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik’in 166. maddesi ve Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 28/12/1981 gün ve 1-338 esas, 644 karar sayılı içtihadı uyarınca, duruşma tarihi ile birlikte oturum saatinin de her dosya için ayrı ayn belirtilmesi gerektiği dikkate alınarak, tarafların ve müdafilerin adliye koridorlarında lüzumsuz yere beklemelerinin ve haklı sızlanmalarının önüne geçilmesi,

Mahkemeler tarafından duruşma günleri ve saatlerinin belirlenmesi aşamasında çoğunlukla duruşmaların kısa aralıklarla verilebildiği, bu durumun çoğunlukla duruşmaya katılacak olan gerek vatandaş gerekse avukatlar tarafından yakınmalara sebebiyet verdiği, İstanbul ilinin mevcut yoğunluğu ve adliyemizdeki mevcut iş yükü ve yoğunluğunun fazla olduğu ve pandemi koşulları da dikkate alındığında, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması, önceden ilan edilen duruşma saatlerine riayet edilerek duruşmaya gecikmeye sebebiyet vermeksizin başlanılması için uygun bir planlama yapılması,

Uzun süreceği belli olan çok sanıklı, tanıklı ceza/hukuk duruşmaları ve/veya sözlü tahkikat aşamasına gelen hukuk duruşmaları ve/veya SEGBİS ile bağlanma gerektiren duruşmaların uygun bir şekilde planlanması, bu tür duruşmaların öğleden sonra veya genel duruşma günleri harici bir güne verilerek, genel duruşma günlerinde oluşabilecek yığılmaların önüne geçilmesi,

2- 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 28. maddesi ile 23/06/2017 tarih ve 30105 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Soruşturma, Kovuşturma veya Yargılama Hedef Sürelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, soruşturma, kovuşturma veya yargılamaların tamamlanmasında gözetilen, ilgililer için yasal hak doğurmayan yargısal süreçleri iyileştirmeyi amaçlayan hedef süre uygulamasına riayet edilmesi,

3- Özellikle duruşma günlerinde hakimlerimizin ve diğer tüm personelimizin mesai saatlerine azami ölçüde riayet etmeleri,

4- Mahkeme hakiminin yıllık izin planlamasının yapılarak, yıllık izin talep edilen tarihlerde duruşma, keşif ve talimat duruşmalarının konulmaması,

Hususlarında gerekli dikkat ve özenin gösterilerek yukarıda belirtilen hususlarda yakınma ve şikayetlere mahal vermeyecek şekilde gerekli tedbirlerin alınmasını, yazımızın tüm personele tebliğini, mahkemeniz hakimine bizzat duyurulmasını önemle rica ederim.

Bekir ALTUN

İstanbul Anadolu

Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

Adalet Komisyonu Başkanı

e-imzalıdır

DAĞITIM

Gereği

-Merkez Mülhakat Tüm Mahkemeler