banner613
banner590

30 Mart 2021

İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarına Ait 2021 Yılı Atama Kararnamesi

A-2021 Yılı Atama Kararnamesi Genel Esasları:

1) 2021 yılı yaz kararnamesi; olağan, mazerete dayalı ve hizmet gereği atamaları kapsayacaktır.

2) 2021 yılında mazerete dayalı olarak güz kararnamesi yapılmayacaktır.

3) Atamaya ilişkin hizmet sürelerinin hesaplanmasında 31 Aralık 2021 tarihi esas alınacak olup, süre hesaplamalarında İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Kâtiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 35. maddesinde belirtilen hususlar dikkate alınacaktır.

4) Naklen atanmak için bölge asgari hizmet süresinin tamamlanması esas olmakla birlikte, son görev yeri itibarıyla dördüncü ve beşinci bölgelerde bir yıl çalışmış olanların talepleri iş, ihtiyaç ve kadro durumuna göre değerlendirilecektir.

5) Bulundukları görev yeri itibarıyla birinci bölgede 7 yılını doldurup 10 yılını doldurmayanlar, ikinci bölgede 5 yılını doldurup 6 yılını doldurmayanlar talep etmeleri halinde kararname kapsamına alınacaklardır. Bu şekilde talepte bulunanların mutlak suretle atanmak istemeleri halinde “taleplerim olmazsa yerimde kalmak istiyorum” şıkkını işaretlememeleri gerekmektedir.

6) Bulundukları görev yeri itibarıyla birinci bölgede 10, ikinci bölgede 6, üçüncü bölgede 3, dördüncü ve beşinci bölgelerde ise 2 yıl azami hizmet süreleri olup, bu süreleri dolduranlar talepleri olmasa dahi resen kararname kapsamına alınacaklardır.

7) Kura ile ilk atamaları yapılanlardan birinci ve ikinci bölgede bulananların hizmet süresi 3 yıl; üçüncü, dördüncü ve beşinci bölgelerde bulunanların ise 2 yıl olup, bu süreleri dolduranlar talepleri olmasa dahi resen kararname kapsamına alınacaklardır.

8) Atamalarda, aynı büyükşehir belediyesi hudutları içinde bulunan birinci bölge mahallerdeki toplam hizmet süresi dikkate alınacaktır.

9) Bölge derecesi değişen mahallerde bulunanların süre hesaplamasında kişinin atandığı yıldaki bölge derecesi ne ise o dikkate alınacaktır. (Örneğin Aksaray ikinci bölge iken, 2015 yılında birinci bölge olduğundan, 2014 yılında atanan bir kişinin süre hesaplaması ikinci bölge hesabına göre yapılacaktır.)

10) Son 3 yıl içerisinde Kur’a kararnamesi ile atananların daha önce icra kâtibi olarak görev yaptıkları yerlere atamaları yapılmayacaktır.

11) Eşi icra müdürü, icra müdür yardımcısı veya icra kâtibi olarak görev yapanların eş durumu mazeretlerine dayalı olarak kararname kapsamına alınmaları durumunda,  iş, ihtiyaç ve kadro durumuna göre eşinin görev yaptığı mahal dışına da birleştirmeleri yapılabilecektir. Eşlerden birisinin hizmet süresi dolmuş ise, diğer eşin hizmet süresi dolmasa dahi ataması yapılabilecektir.

12) Görev yaptığı mahalde bölge hizmet süresini doldurup yasal mazereti bulunmayanların atamaları, başka bir bölgeye yapılacaktır.

13) Ekte ilan edilen atama yapılması planlanan mahaller listesi iş, ihtiyaç ve kadro durumuna göre belirlenmiş olup, atamalar öncelikle ilan edilen bu mahallere yapılacaktır. Ancak iş, ihtiyaç ve kadro durumuna göre tercih dışına da resen atama yapılabilecektir.

14)  Mazerete dayalı olarak atanmak veya yerinde kalmak isteyenlerin talepleri, ilgili yönetmelik hükümleri ile iş, ihtiyaç ve kadro durumu dikkate alınarak değerlendirilecek olup, mazeretleri sebebiyle kararname kapsamına alınanların ataması, planlanan mahaller listesi dışına da yapılabilecektir.

15) Hizmet gereği yapılacak olan atamalarda ilgililer resen atamaya tâbi tutulacak olup, hizmet gereği kararname kapsamına alınanların ataması, planlanan mahaller listesi dışına da yapılabilecektir.

B-Başvuru İçin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

1) İlgililerin, eşlerinin görev yaptığı kurum unvanı, görev yeri ve mesleği alanlarına ilişkin UYAP kayıtlarını kontrol ederek personel ekranından güncellemesi gerekmektedir. Aksi takdirde mevcut bilgilere itibar edilecektir.

2) İlgililerin mazeretlerini gösteren bilgi ve belgeleri UYAP sistemine eklemeleri gerekmektedir.

3) Sağlık mazeretine ilişkin taleplerde İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Kâtiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesi uyarınca üniversite hastaneleri veya eğitim ve araştırma hastanelerinden alınan sağlık kurulu raporlarına itibar edilecek olup diğer sağlık kurullarından alınan raporlar dikkate alınmayacaktır.

4) Atanma talebinde bulunacakların UYAP-Personel Uygulamaları/Personel İşlemleri/İcra Atama Talep Formunu kendi kullanıcı ad ve şifreleri ile girmek suretiyle elektronik ortamda doldurmaları ve varsa dayanak belgelerini eklemek suretiyle elektronik imzaları ile imzalayarak 30/03/2021 – 08/04/2021 tarihleri arasında UYAP sistemine giriş yapmaları gerekmektedir. Fiziki olarak gönderilen talepler ile UYAP ortamından gönderilse dahi 30/03/2021 – 08/04/2021 tarihleri dışındaki talepler dikkate alınmayacaktır.
İlanen duyurulur.

>> 2021 Yılı Yaz Kararnamesi Atama Yapılması Planlanan Mahaller

---

30 Mart – 27 Mayıs 2021 Tarihlerinde Yapılacak Olan İcra Müdür ve Yardımcılığı Mülakatlarında COVİD-19 Nedeniyle Alınacak Önlemler ile Uyulması Gereken Kurallara İlişkin Kılavuz

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün "Ulusal Sınavlarda Alınması Gereken Önlemler" konulu yazısı ile Bakanlığımıza gönderilen 08/06/2020 tarihli ve13588366-149 sayılı yazısı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun önerileri de dikkate alınarak COVID-19 salgını nedeniyle mülâkat sürecinde adaylar tarafından uyulması gereken kurallar ile mülâkat yerinde alınması gereken tedbirler aşağıda yer almaktadır.

Mülâkattan Önce Alınacak Önlemler:

- Mülâkat gününden bir gün önce mülâkat yerinin genel temizliği su ve deterjan kullanılarak yaptırılacaktır. Bu hususta Sağlık Bakanlığı COVID-19 pandemi döneminde halka açık alanların temizlik ve dezenfeksiyonu ilkelerine uyulacaktır.

- COVID-19 tanısı olan, tedavi alan veya tedavi sonrasında karantina sürecinde olan kişiler mülâkatta görevli olmayacaktır.

- Ateş, öksürük, burun akıntısı ve solunum güçlüğü gibi COVID-19 ile uyumlu şikâyeti olan COVID-19 vakası ile teması olan kişiler mülâkatta görevli olmayacaktır.

- Mülâkat kurulu, mülakat görevlileri ve adayların oturma düzeni, sosyal mesafe kurallarına uyacak şekilde (en az 1 metre mesafe) oluşturulacaktır.

- Mülâkata girecek adaylara girecekleri saatler bildirilmiş olup adaylar saatinden önce mülakat yerine alınmayarak mülakat esnasındaki yoğunluk asgari seviyeye indirilecektir.

- Mülâkata girecek adayların yanlarında maske ve mülâkat evraklarının imzalanması için tükenmez kalem getirmeleri gerekmektedir.

- Mülâkata girecek adaylardan ateş, öksürük, burun akıntısı veya solunum güçlüğü olan, COVID-19 teşhisi konulan veya COVID-19 şüphesi ile Sağlık Kurumlarının tavsiyesi üzerine izole edilen veya COVID-19 tanısı ile tedavisi tamamlanıp sonrasındaki karantina süresinde olan adayların, 0312 549 45 31 ile 0312 549 45 40  numaraları üzerinden Başkanlığımız ile irtibata geçmeleri gerekmektedir. Bu adaylara mülâkatlara hangi koşullarda ve ne zaman alınacakları hususunda yönlendirme yapılacaktır.

- Mülakata girecek adaylar sınav yerine HES kodu olmadan alınmayacaktır. Bu nedenle ilgililerin önceden HES kodu temin etmeleri gerekmektedir.

Mülâkat Sırasında Alınacak Önlemler:

- Mülâkatın yapılacağı yere adaylar sosyal mesafe kurallarına (en az 1 metre mesafe olacak şekilde) uygun olarak kendilerine belirtilen saatlerde alınacak, saati gelmeyen aday mülâkat yerine alınmayacaktır.

- Mülâkata girecek adayların yakınları mülakat yerine alınmayacaktır.

- Mülâkat yeri girişlerinde kimlik kontrolü, kimliklere dokunulmadan yapılacaktır. Kontrol yapan görevlilerin maske ve yüz koruyucu kullanması sağlanacaktır.

- Mülâkata girecek adayların mülakat yerine sosyal mesafe kurallarına uyarak alınmaları esnasında her bir adayın ateşi ölçülecektir. Ateşi 38 derece ve üzerinde olan adaylar diğer adaylardan izole edilip mülakat kurulunun alacağı karar doğrultusunda uygun yer, zaman ve koşullar altında mülâkata alınacaktır.

- Mülâkata girecek adayın mülakat yerine alınmadan önce mülakat saatini beklerken COVID-19 açısından mülakat sürecinde dikkat etmesi gereken noktalar görevli tarafından adaylara hatırlatılacaktır. Adaylara hatırlatılacak olan ilgili metin "Değerli adaylarımız, ciddi solunum yolu belirtileriyle seyreden COVID-19 nedeniyle mülakat süresince almanız gereken önlemler hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz. Ateş, öksürük, burun akıntısı ve solunum güçlüğü şikayeti olan, COVID-19 teşhisi konulan veya COVID-19 vakası ile teması olan adaylarımız bina girişinde görevlilere bilgi vermelidir. Endişeniz olmasın, durumunuz tespit edildikten sonra mülâkat kurulunun kararı doğrultusunda uygun yer, zaman ve koşullarda mülâkata alınacaksınız. Şikayeti olanların bilgi vermesi mülâkat süresince sizin, mülâkat görevlilerimizin sağlığı ve uyulması gereken tedbirlerin belirlenmesi açısından önem taşımaktadır. Başkanlık içerisinde, bahçede ve diğer kalabalık ortamlarda sosyal mesafe olan en az 1 metre, 3-4 adım kuralına dikkat ediniz. Maske takınız, maskenizi çıkarmayınız. Lütfen önlemlere uyunuz." şeklinde olacaktır.

- Adaylar mülâkatın yapılacağı merkeze girişten itibaren maske takmalı, mülakat salonunda ve mülakat süresince tıbbi maske takmaya devam etmelidir. Maskeler nemlenmesi durumunda yenisiyle değiştirilmelidir. Maske değiştirme söz konusu ise aday el antiseptiği kullanmalıdır. Nemlenmiş maskeler ağzı kapaklı çöp kutusuna/çöp torbasına atılmalıdır.

- Mülâkat yerinde mülakata girecek adaylar ve görevlilerin kullanımı için yeteri kadar el antiseptiği ve yedek maske bulundurulacaktır.

- Mülakat salon girişinde adayların salona alınmadan önce el antiseptiği kullanması sağlanacaktır.

- Mülakat günü adaylardan kesin COVID-19 tanısı olduğu tespit edilenler ile kesin COVID-19 tanısı ile tedavisi tamamlanıp sonrasındaki karantina süresinde olanlar diğer adaylardan izole edilip mülâkat kurulunun alacağı karar doğrultusunda uygun yer, zaman ve koşullar altında mülâkata alınacaktır.

- Mülakat günü adaylardan ateş, öksürük, burun akıntısı ve solunum güçlüğü gibi COVID-19’u düşündürecek şikâyetleri olanlar ile kesin COVID-19 vakası ile teması olan adayların belirlenmesi durumunda diğer adaylardan izole edilip mülâkat kurulunun alacağı karar doğrultusunda uygun yer, zaman ve koşullar altında mülakata alınacaktır.

- Mülâkat yerine alınmadan önce beklenilen alanda ve koridorlarda yığılma oluşmadan adayların salonlara ulaşması sağlanacaktır.

- Mülâkat yerlerinin mülakat sırasında gerekli havalandırma işlemleri yapılacaktır.

- COVID-19 tanısı, şüphesi veya teması olan adaylara yönelik yapılacak mülakat esnasında yeteri kadar tıbbi maske bulundurulacaktır.

Mülâkat Sonrasında Alınacak Önlemler:

- Mülâkattan çıkan adaylar, sosyal mesafe (en az 1 metre) kuralına uygun şekilde binadan ayrılmalıdır.

- Kullanılmış olan maskeler ağzı kapaklı çöp kutusuna/çöp torbasına atılmalıdır.

- Mülâkatın yapıldığı yerin, mülakatın bitimine müteakip gerekli havalandırma işlemleri ile birlikte su ve deterjan kullanılarak genel temizliğinin yapılması sağlanacaktır.

- Mülâkata  girecek  adayların  mülâkat  sürecinde  yukarıda  belirtilen  kurallara  hassasiyetle  uymaları kendi sağlıkları ve toplum sağlığı açısından önem arz etmektedir.

Mülâkata girecek olan adaylara başarılar dileriz.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.