banner590

15 Nisan 2021

Sayıştay 7 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Sayıştay Başkanlığından:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI


T.C. Sayıştay Başkanlığı, Bilgi İşlem Birim Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı  Kanun  Hükmünde  Kararname’nin  Ek  6  ncı  maddesi  ile  Kamu  Kurum  ve  Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8 inci maddesi uyarınca, sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre aşağıdaki tabloda belirtilen pozisyonlar için toplam 7 (yedi) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.
 

Pozisyonlarına Göre Alınacak Sözleşmeli Bilişim Personeli Tablosu

Bilişim Personeli Pozisyonu

Alınacak Personel Sayısı

Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı

2

Kıdemli Siber Güvenlik Uzmanı

1

Kıdemli Sistem Uzmanı

1

İş Zekâsı Uzmanı

2

Ağ Uzmanı

1

Toplam

7


2019 veya 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSS P3  puanının  %70’i  (yüzde  yetmiş)  ile  son  beş  yıl  içinde  İngilizce  dilinde  yapılan  Yabancı  Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı  (YDS) veya  buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS  dengi  puanın  %30’unun  (yüzde  otuz)  toplamı  esas  alınarak  yapılacak  sıralamaya  göre  en yüksek  puan  alan  adaydan  başlanarak  ilan  edilen  her  bir  pozisyon  için  5  (beş)  katı  aday, Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek olan sözlü sınava çağrılacaktır.

KPSS P3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS P3 puanı 70 (yetmiş), yabancı  dil  puanı  olmayan  veya  belge  ibraz  etmeyen  adayın  yabancı  dil  puanı  0  (sıfır)  olarak değerlendirilecektir.   Yapılacak   olan   sözlü   sınav   sonucunda   oluşacak   başarı   sırasına   göre sözleşmeli bilişim personeli istihdam edilecektir.

I. BAŞVURU ŞARTLARI

A. GENEL ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48'inci maddesinde sayılan genel şartlara haiz olmak,
b)   Fakültelerin   dört   yıllık   bilgisayar   mühendisliği,   yazılım   mühendisliği,   elektrik mühendisliği,   elektronik   mühendisliği,   elektrik   ve   elektronik   mühendisliği   ve   endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c)  Yazılım,  yazılım  tasarımı  ve  geliştirilmesi  ile  bu  sürecin  yönetimi  konusunda  veya büyük  ölçekli  ağ  sistemlerinin  kurulumu  ve  yönetimi  konusunda  en  az  5  (beş)  yıllık  mesleki tecrübeye  sahip  bulunmak,  (Mesleki  tecrübenin  belirlenmesinde;  bilişim  personeli  olarak  657 sayılı  Kanuna  tabi  kadrolu  veya  aynı  Kanunun  4'üncü  maddesinin  (B)  bendi  ya  da  399  sayılı Kanun  Hükmünde  Kararnameye  tabi  sözleşmeli  statüdeki  hizmetler  ile  özel  kesimde  sosyal güvenlik  kurumlarına  prim  ödenmek  suretiyle  işçi  statüsünde  bilişim  personeli  olarak  geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)
d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
e)  Hizmetin  gerektirdiği  niteliklere,  muhakeme  yeteneğine  ve  temsil  kabiliyetine  sahip olup yoğun iş temposuna ayak uydurabilme ve takım çalışmasına yatkın olmak,
f)  Erkek  adaylar  için  muvazzaf  askerlik  hizmetini  yapmış,  ertelemiş  veya  muvazzaf askerlik hizmetinden muaf ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

B. ÖZEL ŞARTLARI

Başvuru genel şartlarına ilave olarak başvurulacak pozisyonlar için aşağıdaki özel şartlar aranacaktır.
1. Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı
(2 Kişi - Tam Zamanlı - Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)
a. Aşağıdaki sertifikalardan en az 2’sine sahip olduğunu belgelemek:
a. MCSA: Web Applications sertifikası
b. MCSA: Universal Windows Platform sertifikası
c. MCSD: App Builder sertifikası
b. MCPD: WEB Developer sertifikasına sahip olduğunu belgelemek:
c.  Büyük  ölçekli  bilgi  işlem  birimlerinde  veya  milli  güvenliği  tehdit  edebilecek  ya  da kamu  düzeninin bozulmasına yol  açabilecek  kritik  türdeki  verilerin  bulunduğu  kamu  kurum  ve kuruluşlarında yahut en az 5.000 (beş bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki   sistem   merkezlerinde   yazılım   geliştiricisi   olarak   en   az   5   (beş)   yıl   çalıştığını belgelemek,
d. Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
e. Big Data konusunda tercihen tecrübe sahibi olmak,
f. J2EE mimarisinde tercihen deneyim sahibi olmak,
g.  Visio,  Enterprise  Architect,  Rational  Rose,  Draw.io  gibi  yazılım  araçlarından  biri  ile yazılım modelleme (UML) konusunda tecrübe sahibi olmak,
h.  Yazılım  güvenliği  ve  güvenli  yazılım  yaşam  döngüsü  konusunda  bilgili  ve  deneyimli olmak   ve   belgelendirmek   ve   Kurumsal   uygulama   yaşam   döngüsüne   hâkim   ve   uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak,
i. ITIL konusunda bilgi sahibi olmak,
j. Agile veya SCRUM yönetim metodolojileri konusunda en az 2 (iki) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,
k. Yazılım test teknikleri (unit test, ui test vb.) ve metodolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
l. Sürekli Entegrasyon/Sürekli Dağıtım (Devops) konularında bilgi sahibi olmak,
m. Linux/Unix işletim sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,
n. Tercihen Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak,
o. Tercihen CMMI süreçleri konusunda en az 1 (bir) yıl deneyim sahibi olmak,
p. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde (Kamu veya özel sektör), kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık yapan firma personeli olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak,
q. Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
r. Design Patterns (Tasarım Kalıpları) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak ve en az 1 projede uygulamış olmak,
s. JavaScript, Javascript framework ve kütüphanelerinden en az ikisinde (Vue, Angular, React,  Jquery),  CSS3,  HTML5  gibi  web  teknolojilerinde  konusunda  bilgi  ve  tecrübe  sahibi olmak,
t. .NET Framework, Net.Core, ASP.NET, C#, MVC konularında konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
u. Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM (Entity Framework, Nhibernate, Dapper) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
v. Geniş ölçekli çok katmanlı (web tabanlı) uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve Web  Servisleri  (SOAP,  REST,  WCF,  WSDL,  XML,  XSLT,  XSD)  teknolojilerin  kullanımı  ve yazımı  konularında  bilgi  ve  tecrübe  sahibi  olmak,  servis  yönetim  araçlarından  en  az  birini kullanmış olmak,
w. Nesne tabanlı analiz ve tasarım konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
x.  MS  SQL  veya  Postgresql  veya  ORACLE  İlişkisel  veri  tabanları  üzerinde  uygulama geliştirmiş olmak,
y. T-SQL veya PL/SQL, Stored Procedure ve Function konularına bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
z. ETL konusunda deneyim sahibi olmak,
aa.  Dokümantasyona  önem  vermek  ve  bunu  düzenli  olarak  uygulayabiliyor  olmak,
Versiyon lama araçları (Git, TFS) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
bb.  Uygulama  sunucusu  (IIS)  kurulumu  ve  web  uygulaması  yayınlama  (deployment) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
cc.  Mezuniyet  sonrası  en  az  6  yılı  .NET  Framework,  C#  ve  ASP.NET  ile  uygulama geliştirdiğini belgelemek,
Tercihen en az 10 (on) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak.
2. İş Zekâsı Uzmanı
(2 Kişi - Tam Zamanlı - Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)
a. En az 1000 kullanıcılı büyük ölçekli işletmelerin Bilgi İşlem departmanlarında İş zekâsı Uzmanı başlığı altında çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek,
b. Veri ambarı modelleme mantığına hâkim ve en az 2 (iki) sene çalışmış olmak,
c.  Oracle  BI,  IBM  Cognos,  PowerBI  vb.  iş  zekâsı  platformlarından  herhangi  birinde analitik  uygulamalar  ve  Dashboard'lar  geliştirme  konusunda  en  az  2  (iki)  yıl  deneyim  sahibi olmak, 
d.  Oracle  Business  Intellegence  Repository  tasarımı  hakkında  bilgi  ve  tecrübe  sahibi olmak,
e.  Oracle  Business  Intelligence  Enterprise  Edition  Visual  Analyser  /Analytic  üzerinde Rapor, Dashboard geliştirme konusunda deneyim sahibi olmak,
f.  Oracle  ODI  kullanarak  ETL,  OLAP  ve  OLTP  modelleri  geliştirme  ve  iyileştirme konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
g.  Oracle  WebLogic  Server  Console  ve  Oracle  Weblogic  Server  Enterprise  Manager üzerinden sunucu yönetimi ve Oracle Business Intelligence yetki kontrolleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
h. Oracle Business Intelligence Sürüm geçişlerini ve patch geçme işlemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
i.  İleri  düzey  SQL  scripting  ve  SQL  optimizasyon  konusunda  bilgi  ve  deneyim  sahibi olmak,
j. Tercihen Linux kurulumu ve yönetimi (Red Hat, Oracle Enterprise Linux, Suse Linux, CentOS)  konusunda  bilgi  ve  tecrübe  sahibi  olmak,  Tercihen  Oracle  Business  Intelligence Foundation Suite 11g Essentials sertifikasına sahip olmak.
k. Tercihen MCSA: SQL Server BI Development, MCSA: Machine Learning, Oracle BI Sertifikalarından birine sahip olmak.
3. Kıdemli Siber Güvenlik Uzmanı
(1 Kişi - Tam Zamanlı - Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)
a.  Büyük  ölçekli  bilgi  işlem  birimlerinde  veya  milli  güvenliği  tehdit  edebilecek  ya  da kamu  düzeninin bozulmasına yol  açabilecek  kritik  türdeki  verilerin  bulunduğu  kamu  kurum  ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde bilgi  güvenliği  uzmanı  veya  bilişim  ağları  yöneticisi  (network  admin)  olarak  en  az  5  (beş)  yıl çalıştığını belgelemek,
b. Bilgi güvenliği çözümleriyle (Firewall, IPS/IDS, ADC, Web Gateway, Email Gateway, VPN, WAF, Vulnerability Assessment, Database Security, SIEM) Bilişim teknolojileri alanında 5+ yıl tecrübeli olmak,
c.   Tercihen   Global   Information   Assurance   Certification   (GIAC)   Penetration   Tester (GPEN),  Web  Application  Penetration  Tester  (GWAPT),  Licensed  Penetration  Tester  (LPT), CISSP (Certified Information Systems Security Professional) sertifikalarından en az birine sahip olmak,
d. Tercihen OSCP benzeri offensive security sertifikalarından sahip olmak,
e. Zafiyet testi araçlarından (Acunetix, Netsparker, AppScan, WebInspect, Nessus vb.) en az birini ileri seviyede kullanabiliyor olmak,
f.  Sunucu  mimarileri  ve  disk  sanallaştırma  ile  sanallaştırma  teknolojilerinden  Vmware veya Red Hat Virtualization sistemlerinin güvenliği konusunda tecrübeli olmak,
g. Yazılım güvenliği konusunda tecrübeli olmak,
h. Sızma (penetration) testleri konusunda tecrübeli olmak,
i. Kod analizi konusunda tecrübeli olmak,
j. ITILv3 konusunda bilgi sahibi olmak,
k. UNIX, Linux ve Microsoft Sunucu işletim sistemleri konusunda tecrübeli olmak,
l. Veri tabanı sistemlerinin güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak,
m.  Tercihen  ISO  27001  (Bilgi  Güvenliği  Yönetimi  Sistemi)  Standardı  en  az  denetçi sertifikasına sahip olmak,
n. Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasının başarı ile alındığı en az bir uygulamada aktif rol almak.
4. Kıdemli Sistem Uzmanı
(1 Kişi - Tam Zamanlı - Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)
a. Aşağıdaki sertifikalardan:
MCITP -Server Administrator sertifikası , MCITP -Enterprise Administrator sertifikası, MCSA -Windows Server 2012 veya 2016 ,
MCSE -Cloud Platform and Infrastructure
sertifikalarından   en   az   2’sine   sahip   olduğunu   belgelemek   veya   VMware   Certified Professional (VCP5.5 ve üzeri) sertifikasına sahip olmak.
b.  En  az  1.000  aktif  kullanıcıya  sahip;  Microsoft  Active  Directory,  Microsoft  System Center,  Microsoft  Exchange  ürünlerinin  kullanıldığı  ve  Sanal  sistemlerin  bulunduğu  bir  sistem merkezinde, en az 5 yıl sistem uzmanı olarak çalışmış olmak,
c. Microsoft Windows sunucu ailesi bakım, izleme ve yapılandırma konularında tecrübe sahibi olmak,
d.  Linux  sunucu  işletim  sistemlerinin  kurulum,  yapılandırma,  izleme,  yönetim,  başarım artırma ve sorun çözümlemelerini gerçekleştirmiş olmak.
e.  Microsoft  Exchange  2010-2016,  Microsoft  System  Center  Yönetim  Ailesi,  Active Directory  (Aktif  Dizin)  uygulaması,  DNS,  DHCP,  File  Server,  Windows  Remote  Desktop mimarisi   ve   benzeri   Microsoft   Windows   sunucu   ürünleri/servisleri   hakkında   kurulum, konfigürasyon, güncelleme ve sorun çözümleme bilgi ve tecrübelerine sahip olmak,
f. Microsoft Windows PC işletim sistemi ailesi (Windows 8, Windows 10) ve bu işletim sistemlerinin  Aktif  Dizin  ortamında  kullanımı  ve  yönetimi  ve  sorun  çözümleme  konusunda tecrübeli olmak,
g.  Windows  sunucu  ortamlarında  problem  çözme,  log  inceleme  gibi  konularda  bilgi  ve tecrübe sahibi olmak,
h. Windows sunucularının performans problemlerinin çözümü konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
i.  Uygulama  sunucuları  (IIS,  Apache  v.b.)  kurulumunu,  yapılandırmasını  ve  yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
j. Sunucu sanallaştırma konusunda tecrübe sahibi olmak: VMware veya HyperV sunucu sanallaştırma konusunda kurulum, yapılandırma ve yönetim tecrübesine sahip olmak
k. Masaüstü, notebook ve sunucuların imajlarının oluşturulması, kurulması ve dağıtılması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
l.  Veri  depolama,  sunucu  RAID disk yapısı,  SAN,  NAS  cihazları  konusunda  deneyimli olmak, bunların mevcut sistemler ile ilişkilerini kurabilmek ve yönetebilmek,
m.  Yedekleme  altyapıları  konusunda  ve  bu  sistemlerin  kurulum,  yönetim,  problem giderme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
n.  Failover  cluster  ve  Always-on  yapılandırmalar  konularında  bilgi  ve  tecrübe  sahibi olmak,
o.  Replikasyon,  İş  Sürekliliği,  Felaketten  Kurtarma  konularında  bilgi  ve  tecrübe  sahibi
p. İyi derecede Powershell scripting bilgi ve tecrübesine sahip olmak,
q.  Tercihen  scripting  (PYTHON,  PERL  ve  BASH)  konusunda  aktif  yazılım  geliştirme tecrübesine sahip olmak,
r.  Açık  kaynak  kodlu  işletim  sistemleri  ve  yazılımlar  hakkında  bilgi  ve  tecrübe  sahibi olmak,
s.  Tercihen  Red  Hat  Certified  System  Administrator  (RHCSA),  Red  Hat  Certified Engineer  (RHCE),  Red  Hat  Certified  Architect  (RHCA),  Red  Hat  Certified  Virtualization Administrator (RHCVA) sertifikalarından herhangi birisine sahip olmak,
t. Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasının başarı ile alındığı en az 1 (bir) uygulamada aktif rol almış olmak.
u. Tercihen Sızma ve stres testleri, şifreleme, firewall, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak.
5. Ağ Uzmanı
(1 Kişi - Tam Zamanlı - Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)
a.  Omurga  ve  kenar  ağ  anahtarı,  firewall,  IPS/IDS,  içerik  filtreleme,  yük  dengeleyici, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı, NAC gibi ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, en az 1000 kullanıcılı bir Bilgi İşlem Merkezinde ağ uzmanı veya ağ yöneticisi olarak en az 5 yıl çalışmış olmak,
b.  Yerel  Alan  Ağ  (LAN),  Geniş  Alan  Ağ  (WAN),  Kablosuz  Yerel  Alan  Ağ  (WLAN),
Sanal  Özel  Ağ  (VPN)  konularında  tasarım,  uygulama  ve  hata  çözme  konularında  bilgi  ve tecrübeye sahip olmak, 
c.  Yerel  Alan  Ağ  (LAN)  ve  Kablosuz  Yerel  Alan  Ağ  (WLAN)  erişim  güvenliği konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
d.  Ağ  anahtarlama  cihazları,  yönlendiriciler,  kablosuz  ağ  erişim  kontrol  sistemlerinin kurulum, konfigürasyon ve yönetimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
e. NAC (Network Access Control) teknolojisi ve donanımları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
f. Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
g.   Ağ   İzleme   (Network   Monitoring)   araçlarının   kurulumu,   yönetimi   ve   raporlama konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
h.  Ağ  üzerinde  trafik  ve  protokol  analizi  yapabilen  (wireshark,  tcpdump,  netcat  gibi) yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
i. Ağ cihazlarının güvenliği ve iş sürekliliği konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
j. En az 2 (iki) üreticinin (Cisco, Alcatel, Enterasys, Huawei, Juniper, HP vb. uluslararası kabul görmüş) ağ ürünleri ile çalışmış olmak,
k. TCP/IP, Ethernet, Layer-2 teknolojileri, P2P Metro Ethernet servisleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
l. Kurumsal log yönetimi (SIEM) ve korelasyonu konularında bilgi sahibi olmak,
m. Bilgi Güvenliği konusunda çeşitli güvenlik açığı, tehdit ve bilgi sistemleri saldırıları konusunda bilgi sahibi olmak
n. Bilgi Güvenliği Süreçleri, ITIL, İş Sürekliliği, Risk Yönetimi Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
o.  BGP,IP/MPLS  ve  uygulamalarında,  Layer-3/Layer-2  VPN  Noktadan  Noktaya  Devre WAN teknolojilerinde bilgi sahibi olmak.
p. Ağ saldırıları ve alınacak önlemler konusunda bilgi sahibi olmak.
q.   Cisco   Certified   Network   Professional   (CCNP)   veya   farklı   üreticilerin   eş  düzey profesyonel seviye ağ yönetim sertifikasına sahip olmak.

II. İSTENİLEN BELGELER

a) Başvuru formu (fotoğraflı), (Kurumun internet sitesinde duyuru ekinde yer alan)
b) KPSS sonuç belgesi,
c)  Yabancı  dil  bilgisi  seviyesini  gösteren  belge,  (YDS  veya  Yükseköğretim  Kurulu tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan sınav sonuç belgesi.)
d)  Diploma  aslı  veya  noter,  okul  ya  da  Kurum  tarafından  onaylı  örneği  (diplomanın düzenlenmemiş olması halinde, öğrenim durumunu belirtmek üzere usulüne göre verilmiş ve daha sonra  diploma  veya  örnekleriyle  değiştirilecek  belgenin  noterden  veya  okuldan  ya  da  Kurum tarafından onaylı örneği).
e) Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine ilişkin belge (Transkript belgesi kabul edilecektir.)
f)  Genel  şartların  (c)  bendinde  yer  alan  mesleki  tecrübeyi  gösterir  belge.  Başvurduğu hizmet grubuna ait iş tecrübesini gösteren Hizmet Belgesi (kamu kesiminde geçen hizmetler için) veya SGK Prim Ödeme Belgesi (özel sektörde çalışmış olanlar için)
g) Fotoğraflı iş tecrübesini gösterir detaylı özgeçmiş.
h) Özel Şartlarda istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler.
i) Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmadığına ilişkin yazılı beyan.
j) Son üç ay içinde alınmış Adli Sicil Belgesi, (e-Devlet üzerinden alınabilmektedir)
k) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği.

Talep  edilen  belgeleri  eksik  ibraz  eden  veya  hiç  ibraz  etmeyenler  bu  belgeleri  son müracaat  tarihine  kadar  Başkanlığımıza  ibraz  ettikleri  takdirde  talepleri  kabul  edilecek,  son müracaat tarihinden sonra ibraz etmeleri halinde ise talepleri kabul edilmeyecektir.

III. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ

Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabileceklerdir.

İlanda  belirtilen  belgeler  eksiksiz  ve  doğru  bir  şekilde  doldurulduktan  sonra,  dilekçe ekinde  belgelerle  birlikte  başvuruların;  19.04.2021  tarihinden  03.05.2021  tarihi  mesai  saati bitimine   kadar   “T.C.   Sayıştay   Başkanlığı,   İnönü   Bulvarı   (Eskişehir   Yolu)   06520   No:45 Balgat/Çankaya/Ankara”  adresine  şahsen  veya  son  başvuru  tarihinde  Başkanlığımıza  ulaşacak şekilde posta ile yapılması  gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ve SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruların  incelenmesi  sonucunda  genel  ve  özel  şartları  sağlayan  ve  usulüne  uygun olarak  başvuru  yapan  adaylardan,  2019  veya  2020  yıllarında  yapılan  Kamu  Personeli  Seçme Sınavı'nda (KPSS) alınan KPSS P3 puanının %70’i (yüzde yetmiş) ile son beş yıl içinde İngilizce dilinde   yapılan   Yabancı   Dil   Bilgisi   Seviye   Tespit   Sınavı   (YDS)   veya   buna   denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın %30’unun (yüzde otuz) toplamı esas alınarak her bir pozisyon için ayrı ayrı en yüksek puana sahip adaydan başlanarak oluşturulacak sıralamaya  göre  sözleşmeli  bilişim  personeli  pozisyonunun  5  (beş)  katı  aday  Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek olan sözlü sınava çağrılacaktır.
KPSS P3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS P3 puanı 70 (yetmiş), yabancı  dil  puanı  olmayan  veya  belge  ibraz  etmeyen  adayın  yabancı  dil  puanı  0  (sıfır)  olarak değerlendirilecektir.
Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir.
Sözlü   sınava   çağırılacak   aday   listesi,   www.sayistay.gov.tr   internet   adresinde   ilân edilecektir.  Ayrıca  yazılı  bildirim  veya  tebligat  yapılmayacaktır.  Sözlü  sınava  katılma  hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

V. SINAV KONULARI YERİ ve TARİHİ

Sözlü  sınav  konuları,  başvurulan  pozisyonlara  uygun  olarak  yukarıdaki  genel  ve  özel şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlardır.

Sözlü  sınavda,  adayların  kimlik  tespitinde  kullanılmak  üzere  yanlarında  fotoğraflı  ve onaylı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.
Sözlü sınav, Başkanlığın; “İnönü Bulvarı (Eskişehir Yolu) 06520 No: 45 Balgat/Çankaya/ Ankara”   adresinde,   www.sayistay.gov.tr   kurumsal   internet   sitesinde   ilan   edilen   tarihte yapılacaktır. Söz konusu ilân, sözlü sınav tarihinden en az yedi gün önce yapılacaktır.

Sözlü sınav tarihi Sayıştay internet sitesinde ilan edilecektir.

VI. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak şarttır.

Sözlü sınavda 70 ve daha fazla puan alan adaylar arasında her bir pozisyon için ayrı ayrı en  yüksek  puana  sahip  adaydan  başlanarak  sınav  başarı  puan  sıralaması  oluşturulacak  ve  ilan edilen pozisyon sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır.

Puan  eşitliği  halinde  sırasıyla  alanında  yüksek  lisans  mezunu  olanlar,  lisans  mezuniyet tarihi önce olanlar ve yaşı daha büyük olanlar öncelikle yerleştirilecektir. 

VII. SINAV SONUÇLARININ İLANI VE İŞE BAŞLAMA

Her  bir  pozisyon  için  başarı  sırasına  göre  belirlenecek  asıl  ve  yedek  olarak  kazanan adayların listesi Başkanlığımız internet sitesi www.sayistay.gov.tr adresinde ilân edilecektir.

Listede  adı  bulunan  asıl  adaylara  ilan  tarihinden  itibaren  en  geç  5  (beş)  iş  günü  içinde posta ile bildirimde bulunulur. Adayların tebligatın kendilerine ulaşmasından itibaren en geç 10 (on)  iş  günü  içerisinde  sözleşme  imzalamak,  sözleşmede belirtilen  tarihte  işe  başlamak  ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunmaları gerekmektedir.

Adreslerine  yapılan  tebligatın  tebliğ  tarihinden  itibaren  10  (on)  iş  günü  içerisinde Başkanlığımıza  müracaat  etmeyen,  sözleşme  imzaladığı  halde  sözleşmede  belirtilen  tarihte  işe başlamayan  veya  bu  sürenin  dolduğu  gün  itibariyle  onbeş  günü geçmeyen ve belgeyle  ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması yapılacaktır.

Asıl adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylardan işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya  da  beyanda  bulunduğu  tespit  edilenler  ile  istenilen  şartlardan  herhangi  birini  taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

VIII. ÜCRET
Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre  istihdam  edilenler  için  06/06/1978  tarihli  ve  7/15754  sayılı  Bakanlar  Kurulu  Kararının  3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanı tutarının aşağıdaki tabloda her bir pozisyon için belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Başkanlık, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.
 

Pozisyonlarına Göre Sözleşmeli Bilişim Personeli Ücret Tablosu

Bilişim Personeli Pozisyonu

Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Katsayı Tavanı*

Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı

3 katına kadar

Kıdemli Siber Güvenlik Uzmanı

3 katına kadar

Kıdemli Sistem Uzmanı

3 katına kadar

İş Zekâsı Uzmanı

3 katına kadar

Ağ Uzmanı

3 katına kadar


*  Sözleşmeli  bilişim  personeline  375  sayılı  Kanun  Hükmünde  Kararnamenin  ek  6  ncı maddesi uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai vs.) başkaca bir ödeme yapılamaz.

IX. TEBLİGAT
Sözleşmeli  Bilişim  Personel  alımı  ile  ilgili  tüm  duyuru,  ilan  ve  bilgilendirmeler  Sayıştay Başkanlığı’na ait www.sayistay.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Yayımlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.