banner613
banner590

22 Ekim 2020

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Proje Destek Programlarına İlişkin Yönetmelik

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığından:

TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI PROJE DESTEK PROGRAMLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından sağlık bilim ve teknolojileri alanında desteklenecek araştırma ve geliştirme projeleri ile diğer projelerin; başvuru, değerlendirme, destek, teşvik, izleme ve sonuçlandırılmasına ilişkin usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, kurum, kuruluş ve diğer tüzel kişilere aynî ve/veya nakdî destek sağlanan projelerin destek programlarını kapsar.

(2) Stratejik araştırma ve geliştirme projeleri hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 666 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve 676 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Acil Ar-Ge destek projesi: Acil, kısa süreli, küçük bütçeli ve başvuruya her zaman açık olan projeyi,

b) Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Destek Projesi: Kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının arttırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları, ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan temel araştırma, uygulamalı araştırma ve deneysel geliştirme projelerini,

c) Başkan: TÜSEB Başkanını,

ç) Bilim Kurulu: TÜSEB’e bağlı Enstitüler bünyesindeki Bilim Kurullarını,

d) Çağrı metni: Mevzuattaki yetkisine göre Yönetim Kurulu/Başkan tarafından tespit edilen bilim/teknoloji alan(lar)ında proje önerisinde bulunulmasını sağlamak ve destek çağrısına çıkılmak üzere oluşturulan metni,

e) Destek programı: Amacı, kapsamı, süresi, bütçesi ve diğer koşulları mevzuattaki yetkisine göre Yönetim Kurulu/Başkan tarafından belirlenen esaslar kapsamında yürürlüğe konulan destek programlarını,

f) Diğer projeler: Ar-Ge kapmasına girmeyen diğer projeleri,

g) Fikri ürün: Burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; projenin yürütülmesi esnasında veya sonucunda ortaya çıkan; buluş, patent, faydalı model, tasarım, entegre devre topoğrafyası, eser, know-how, yeni bitki ve hayvan türleri ve bunların ıslah yöntemleri, bilgisayar programları ve bunların kaynak kodları ve teknik bilgi gibi özel bir mevzuatla ve/veya genel hükümlerle korunanlar ile fikri mülkiyet haklarının konusunu oluşturabilecek nitelikteki her türlü fikri yaratımı,

ğ) Hakem: Projenin, onaylanan öneri formuna ve sözleşmeye uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini TÜSEB adına izlemek, değerlendirmek, raporlamak ve bu amaçla yapılacak toplantılara katılmakla görevlendirilen, konusunda uzman kişi veya kişileri,

h) Kurum: Projeyi öneren ve proje destekleme sözleşmesini imzalayan tüzel kişiler ile TÜSEB’e bağlı enstitü ve merkezleri,

ı) Kurum hissesi: Projenin yürütülmesi ve sonuçlandırılması aşamasında proje yürütücüsü kuruluşun imkânlarından faydalanılması karşılığı, proje maliyetine bağlı olarak TÜSEB tarafından belirlenen esas ve usuller doğrultusunda hesaplanan ve proje bütçesine eklenen tutarı,

i) Öncelikli alan: Üst politika belgeleri çerçevesinde, mevzuattaki yetkisine göre Yönetim Kurulu/Başkan tarafından belirlenen öncelikli öneme sahip konuları,

j) Öncelikli Ar-Ge Destek Projesi: Öncelikli alanlarda, Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında çağrıya çıkılan ve desteklenen projeleri,

k) Özel kuruluş: Ticaret siciline kayıtlı Türkiye’de yerleşik özel hukuk tüzel kişileri,

l) Proje personeli/ekibi: Proje yöneticisi/yürütücüsü, araştırmacı, bursiyer, yardımcı personel ve danışmalardan oluşan ekibi,

m) Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ): Desteklenen projelerde, proje süresiyle sınırlı olmak kaydıyla, proje kapsamında ve projeye ilişkin hizmetlerde görev alan kamu kurum veya kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında bulunanlara, kadro veya pozisyonlarına bağlı olarak bir ayda ödenmekte olan brüt tutarın %75’ini geçmemek kaydıyla Yönetim Kurulunun belirleyeceği esaslar çerçevesinde proje sözleşmesinde belirlenen oranda ödenen tutarı,

n) Proje yöneticisi: Projenin birden çok yürütücü kurum/kuruluş ile birlikte gerçekleştirilecek olması durumunda Proje Yürütme Ekibi (PYE) tarafından sözleşmede belirlenen görevleri yerine getirmek üzere seçilen, PYE adına idari ve bilimsel sorumluluk taşıyan ve PYE’yi temsilen yazışmaları yapan yönetici kuruluşun proje yürütücüsünü,

o) Proje Yöneticisi Kuruluş (PYÖK): Birden fazla yürütücü kuruluşun yer aldığı projelerde, proje yönetiminden sorumlu kuruluşu,

ö) Proje yürütücüsü: Proje yürütücüsü kuruluşun sorumluluğu altındaki proje faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, proje yürütücüsü kuruluş tarafından görevlendirilen, ilgili bilim ve/veya teknoloji alanında gerekli uzmanlığa ve proje hazırlama, yürütme beceri ve deneyimine sahip, projenin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumluluğunu taşıyan, TÜSEB ile proje sözleşmesini imzalayan, proje sonuçlarını bilimsel yöntemlerle değerlendirip yayımlayabilecek ve/veya uygulamaya dönüştürebilecek araştırmacı niteliklerini taşıyan kişiyi,

p) Proje Yürütme Ekibi (PYE): Projede birden çok proje yürütücüsü kuruluş olması durumunda, tüm proje yürütücülerinden oluşan ekibi,

r) Proje Yürütücüsü Kuruluş (PYK): Proje hazırlama ve proje yürütme, beceri, deneyim ve altyapısına sahip; projenin yürütüldüğü kurum, kuruluş ve diğer tüzel kişiler ile TÜSEB’e bağlı enstitü ve merkezleri,

s) TÜSEB: Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığını,

ş) Uluslararası Ar-Ge Destek Projesi: İkili veya çok taraflı uluslararası anlaşmalar ile uluslararası kuruluşlarla işbirliği veya ilişki çerçevesinde yürütülen çalışmaları,

t) Yönetim Kurulu: Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Projelerin Başvuru, Değerlendirme, Destek ve İzleme Süreçleri

Çağrı ve başvuru

MADDE 5 – (1) Başvuru dönemleri ve destek programlarına göre başvuru koşulları her yıl TÜSEB tarafından ilan edilir.

(2) Başvurular, ilan edilen kurallara göre ilgili destek programının başvuru formu ve ekleri doldurularak TÜSEB’e yapılır.

Değerlendirme, proje destek kararı ve sözleşme

MADDE 6 – (1) Proje başvuruları TÜSEB tarafından belirlenen değerlendirme sürecinden geçirilir. Değerlendirme sonucunda destek kararı mevzuattaki yetkisine göre Yönetim Kurulu/Başkan tarafından verilir.

(2) Değerlendirme sonucunda desteklenmesine karar verilen projelerde, kurum/kuruluşlar ve diğer tüzel kişiler ile sözleşme imzalanır.

(3) Sözleşmeler; proje yöneticisi/yürütücüsü ve projeyi öneren kurum/kuruluş ve diğer tüzel kişiliğin üst düzey yetkilisi ile TÜSEB arasında imzalanır.

(4) TÜSEB’e bağlı enstitü ve merkezlerden sunulan ve değerlendirme sonucunda desteklenmesine karar verilen projelerde, enstitü ve/veya merkezlere talimatname yazılır.

(5) Sözleşme/talimatnamelerde; projenin amacı, kapsamı, faaliyetleri ile beklenen çıktıları, proje destek miktarı, süresi, rapor dönemleri, fikri mülkiyet hakları ve özel şartları ile diğer hususlar yer alır.

İzleme

MADDE 7 – (1) Projenin, TÜSEB mevzuatına uygun olarak belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda yürütülüp yürütülmediği proje yöneticisi/yürütücüsü tarafından hazırlanan gelişme raporları ile izlenir. Gelişme raporları ve sonuç raporu proje yöneticisi/yürütücüsü tarafından, sözleşmede belirtilen tarihlerde, TÜSEB tarafından hazırlanan formata uygun olarak sunulur. Gerektiğinde TÜSEB tarafından yerinde inceleme yapılır. Gelişme raporu dönemleri altı aydan az ve bir yıldan çok olmamak üzere sözleşmede belirlenir.

(2) TÜSEB, gerekli gördüğünde projenin gelişimini bilimsel, teknik, idari ve mali açılardan incelemek, denetlemek ve değerlendirmek üzere, izleyici/izleyiciler görevlendirir. İzleyici gerekli durumlarda yerinde inceleme ve denetleme de yaparak gelişme ve/veya sonuç raporlarını değerlendirir.

(3) Gerekli durumlarda, proje yöneticisi/yürütücüsü gelişmeler ile ilgili bilgi almak üzere davet edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mali ve İdari Süreçler

Mali hükümler

MADDE 8 – (1) Projenin bütçesinin oluşturulmasında aşağıdaki kalemler masraf olarak kabul edilir:

a) Proje için gerekli olan yeni araç, gereç, teçhizat, alet, makine, yazılım ve yayın alım giderleri.

b) Danışmanlık ve hizmet alım giderleri.

c) Malzeme ve sarf malzemesi giderleri.

ç) Kırtasiye, yazışma, posta, bilgiye erişme ve bilgi işlem gibi giderler.

d) Proje kapsamında kullanılan cihazların bakım onarım giderleri.

e) Projeyi yürütmek üzere belirli süreli olarak istihdam edilecek proje personelinin ücreti, diğer hakları ve benzeri yükümlülükler dâhil giderleri.

f) Bursiyer giderleri.

g) Proje teşvik ikramiyesi.

ğ) Proje çıktılarının paylaşımı için yapılacak çalıştay ve toplantı giderleri.

h) Projenin konusuyla ilgili yurt içi ve/veya yurt dışı konferans, sempozyum, kongre katılım ve çalışma ziyareti ve benzeri giderleri.

ı) Kurum hissesi.

i) Projenin niteliği gereği varsa proje ile doğrudan veya dolaylı diğer giderler.

(2) Proje bütçesinin oluşturulmasında aşağıdaki kalemler masraf olarak kabul edilmez:

a) Proje önerisi hazırlama giderleri.

b) Projenin sonuçlarının üretim aşamasında yapılacak masraflar.

c) Pazarlama ve ticari amaçlı reklam giderleri.

ç) Posta hariç haberleşme amaçlı giderler.

d) Isıtma ve aydınlatma giderleri.

e) Altyapıya yönelik inşaat giderleri.

f) İdari personel giderleri.

g) Proje ile doğrudan veya dolaylı ilgisi olmayan diğer giderler.

(3) Burs miktarları mevzuattaki yetkisine göre Yönetim Kurulu/Başkan tarafından belirlenen limit ve esaslar çerçevesinde ödenir.

(4) Proje bütçesinin oluşturulmasında, mevzuattaki yetkisine göre Yönetim Kurulu/Başkan tarafından belirlenen limit ve esaslara uyulur. Yukarıda belirtilen maliyet kalemlerine göre belirlenen proje bütçesi mevzuattaki yetkisine göre Yönetim Kurulu/Başkan onayı ile kesinleşir.

(5) Desteklenen projelere verilecek ek ödenek talepleri; proje yöneticisi/yürütücüsünün gerekçeli başvurusu üzerine, mevzuattaki yetkisine göre Yönetim Kurulu/Başkan tarafından karara bağlanır.

(6) Proje ödeneğinin fasıllar arası aktarım talepleri, proje yöneticisi/yürütücüsünün gerekçeli başvurusu üzerine mevzuattaki yetkisine göre Yönetim Kurulu/Başkan tarafından karara bağlanır.

(7) Alınacak mal ve hizmetin mahiyetinde değişiklik yapılmasına veya projede öngörülmeyen yeni mal ve hizmetin alınmasına yönelik talepler, proje yöneticisi/yürütücüsünün gerekçeli başvurusu üzerine mevzuattaki yetkisine göre Yönetim Kurulu/Başkan tarafından karara bağlanır.

(8) Proje kapsamında mevzuattaki yetkisine göre Yönetim Kurulu/Başkan tarafından belirlenen üst sınırlar dâhilinde ön ödeme yapılabilir. Ön ödeme ve ön ödeme miktarı 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili mevzuatında belirlenmiş kurallara ve sınırlara göre gerçekleştirilir ve öngörülmüş sürelerde mahsup edilir.

(9) Bu Yönetmelik kapsamında desteklenen projelerin bütçeleri, TÜSEB bütçesine gider kaydedilmek suretiyle, projeyi öneren kurum ve kuruluşun bütçesine gelir kaydedilmeksizin, açılacak özel hesaba aktarılır ve izlenir.

(10) Proje ödemeleri, proje hesabına projelerin desteklenmesine ilişkin konulan ödeneğin aşılmaması şartıyla ödenek durumu dikkate alınarak yapılır.

İdari hükümler

MADDE 9 – (1) Proje yöneticisi/yürütücüsünün projeden ayrılma talebi veya bunların değiştirilmesi gerektiği hallerde, projenin durumu TÜSEB tarafından değerlendirilir. Yeni bir proje yöneticisi/yürütücüsünün görevlendirilmesi, projenin yürürlükten kaldırılması ve iptali mevzuattaki yetkisine göre Yönetim Kurulu/Başkan tarafından karara bağlanır.

(2) Araştırmacı, danışman ve bursiyerler ile ilgili projede yer alma, projeden ayrılma ve benzeri değişikliklere ilişkin hususlar, bu Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik hazırlanacak usul ve esaslarda düzenlenir.

(3) Proje süresi, sözleşmede belirtilen sürenin en fazla yarısı kadar uzatılabilir. Bu süre ve bu sürenin aşıldığı durumlarda proje yöneticisi/yürütücüsünün, bu yöndeki gerekçeli başvurusu, gelişme raporları dikkate alınarak mevzuattaki yetkisine göre Yönetim Kurulu/Başkan tarafından karara bağlanır.

(4) Proje yöneticisi/yürütücüsü, kurum değiştirmesi durumunda, gerekçeli talebi ile birlikte projenin yeni kurumda yürütüleceği ve yeni kurum tarafından sözleşme hükümlerine uyulacağının kabul ve taahhüt edildiğine dair yeni kurum yetkilisinden aldığı yazıyla birlikte TÜSEB’e başvurur. Projenin yeni kurumda sürdürülmesinin mevzuattaki yetkisine göre Yönetim Kurulu/Başkan tarafından uygun bulunması halinde, proje için belirlenen esaslar çerçevesinde ödenecek olan kurum hissesi, projenin yürütüldüğü döneme bağlı olarak ilgili kuruma ödenir. Proje kapsamında daha önce alınan teçhizat ve niteliğine bağlı olarak kalan sarf malzemeleri, proje sonuçlandığında iade edilmek üzere projenin yürütüleceği kuruma geçici tahsis yapılarak proje yöneticisi/yürütücüsünün zimmetine verilir. Proje yöneticisi/yürütücüsünün kurum değiştirmesi durumunda verilmiş/verilecek ayni ve nakdi desteklere ilişkin hususlar proje sözleşmesi/revize proje sözleşmesinde düzenlenir.

(5) Projenin kapsamı, yöntemi ve materyaline ilişkin değişiklik talepleri TÜSEB tarafından karara bağlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Projelerin Sonuçlandırılması, Durdurma, Yürürlükten Kaldırma, İptal ve

Projelere İlişkin Diğer Hükümler

Sonuçlandırma

MADDE 10 – (1) Proje süresinin tamamlanmasını izleyen üç ay içerisinde, projenin bilimsel ve teknik tüm gelişmeler ile mali hususları içeren sonuç raporu proje yöneticisi/yürütücüsü tarafından formata uygun hazırlanarak TÜSEB’e iletilir.

(2) Değerlendirilen sonuç raporunda, gerekli görüldüğü hallerde değişiklik ve düzeltmeler istenebilir. Sonuç raporu, son halini aldıktan sonra TÜSEB tarafından karara bağlanır.

(3) Değerlendirme kararı, proje yöneticisi/yürütücüsüne ve kuruma bildirilir.

(4) Sonuç raporu reddedilen proje mevzuattaki yetkisine göre Yönetim Kurulu/Başkan kararı ile iptal edilir veya yürürlükten kaldırılır. Karar, proje yöneticisi/yürütücüsüne ve kuruma bildirilir ve iptale/yürürlükten kaldırmaya ilişkin hükümler uygulanır.

Durdurma, yürürlükten kaldırma ve iptal

MADDE 11 – (1) Sözleşmede belirtilen tarihlerde, kabul edilebilir mazeret bildirmeksizin gelişme raporları gönderilmeyen projeler, inceleme sonucunda öngörülen amaç ve çalışma programına uygun biçimde yürütülmediği anlaşılan projeler ve kurumun ve/veya proje yöneticisi/yürütücüsünün başvurusu üzerine mücbir sebeplerle yürütülmelerinin geçici olarak olanaksız hale geldiği anlaşılan projeler mevzuattaki yetkisine göre Yönetim Kurulu/Başkan kararıyla geçici olarak durdurulur. Projenin durdurulma süresi içinde proje bütçesinden hiçbir şekilde harcama yapılamaz. Ancak belgelendirmek şartıyla, durdurma tarihinden önce verilen siparişlere ilişkin ödemeler, TÜSEB tarafından uygun bulunması halinde ödenir. Durdurulan projelere ilişkin müeyyideler bu Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik hazırlanacak usul ve esaslarda düzenlenir.

(2) Proje yöneticisi/yürütücüsünün başvurusu ve/veya TÜSEB tarafından yapılan/yaptırılan inceleme sonucu, durdurma gerekçelerinin ortadan kalkması halinde mevzuattaki yetkisine göre Yönetim Kurulu/Başkan kararı ile proje yeniden başlatılır ve durdurma süresi proje süresine ilave edilir.

(3) Durdurma sonrasında, proje yöneticisi/yürütücüsünün başvurusu ve/veya TÜSEB tarafından yapılan inceleme sonucu mücbir sebeplerle yürütülmeleri olanaksız hale gelen projeler mevzuattaki yetkisine göre Yönetim Kurulu/Başkan kararı ile yürürlükten kaldırılır.

(4) Durdurma sonrasında proje yöneticisi/yürütücüsünün kusur veya ihmali sonucunda yürütülemeyeceği anlaşılan projeler mevzuattaki yetkisine göre Yönetim Kurulu/Başkan kararı ile iptal edilir.

(5) TÜSEB mevzuatında belirlenmiş etik kurallara aykırı davrandıkları tespit edilen TÜSEB destekli projelerde görevli yönetici/yürütücü ve/veya araştırmacıların değiştirilmesi sonucunda projenin yürütülüp yürütülemeyeceği ve etik ihlalin proje üzerindeki etkisi hususları TÜSEB tarafından değerlendirilir. Bu yolla yürütülmeleri mümkün görülmeyen projelerin durumları, proje ekibine uygulanacak yaptırımın içeriğine ve etik ihlalin niteliğine bağlı olarak yapılacak inceleme ve denetim sonucunda mevzuattaki yetkisine göre Yönetim Kurulu/Başkan tarafından karara bağlanır.

(6) TÜSEB tarafından yapılan/yaptırılan inceleme sonucu gerek görülmesi halinde yürürlükten kaldırma veya iptal süreci doğrudan başlatılabilir.

(7) Proje yöneticisi/yürütücüsünün ayrılması nedeniyle projenin yürütülemeyeceğinin anlaşılması halinde projenin kaldırılması ve iptali mevzuattaki yetkisine göre Yönetim Kurulu/Başkan tarafından iptal edilir.

(8) Projenin yürürlükten kaldırılması veya iptal edilmesi durumunda karar, proje yöneticisi/yürütücüsüne ve kuruma bildirilir.

(9) Yürürlükten kaldırma veya iptal durumlarında proje kapsamında satın alınan dayanıklı taşınırlar ve bunların niteliğine bağlı olarak kalan sarf malzemeleri belirlenen süre içerisinde TÜSEB’e veya TÜSEB tarafından belirlenen ve benzer araştırmalar yapan diğer araştırmacıların hizmetine verilir. Buna ilişkin kanıtlayıcı belgeler TÜSEB’e sunulur. Bu durumda talebin yerine getirildiği hususunda projenin yürütüldüğü kurum tarafından TÜSEB’e yazılı olarak bilgi verilir.

(10) İptal edilen projede görev alan proje yöneticisi/yürütücüsü ve kusurlu araştırmacılara ödenen proje teşvik ikramiyeleri ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır ve bir ilâ beş yıl TÜSEB ile ilgili herhangi bir işte görev veya destek verilmez. Bu kişilerin yürürlükte olan diğer projelerdeki görevleri ve varsa TÜSEB tarafından yapılmış olan proje bazlı görevlendirmeleri sona erdirilir. Ancak, uluslararası sözleşmeler çerçevesinde üstlendiği, varsa süreli temsil görevleri ile uluslararası projelerde yürüttüğü görevler, Başkan onayıyla devam ettirilebilir.

(11) Yürürlükten kaldırılan veya iptal edilen projelerde kurumun kusurlu olduğunun tespit edilmesi durumunda, proje kapsamında yapılan kurum hissesi ödemelerine ilişkin tutarlar, kararın kuruma bildirimini izleyen 30 gün içerisinde TÜSEB tarafından bildirilen banka hesabına iade edilir. İade edilmediği takdirde, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranında hesaplanan faizi ile birlikte tahsil edilir. TÜSEB, bu alacağını kuruma yapacağı diğer kurum hissesi ödemelerinden mahsup etme yetkisini haizdir.

(12) İptal edilen projede özel kuruluşun kusurlu olması halinde, proje kapsamında gerçekleştirilen harcama tutarlarının (bursiyer ve personel giderleri hariç), TÜSEB’in proje hesabına aktardığı destek tutarı dikkate alınarak, kusurlu özel kuruluştan 6183 sayılı Kanunda belirtilen oranlarda gecikme faizi uygulanarak iadesi istenir.

(13) İptal edilen projede TÜSEB çalışanının yer alması halinde 24/11/2016 tarihli ve 29898 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Fikrî ve sınaî mülkiyet hakları

MADDE 12 – (1) Projelerin gerçekleştirilmesi sırasında veya sonucunda ortaya çıkan eser, buluş, endüstriyel tasarım ve teknik bilgi gibi her türlü fikri ürün üzerindeki fikri mülkiyet haklarının tamamı, ilgili proje sözleşmesinde aksine hüküm bulunmadığı hallerde, TÜSEB’e aittir.

(2) TÜSEB’e ait fikrî hakların ekonomik olarak değerlendirilmesi sonucu elde edilecek net gelirin yüzde ellisini (%50) geçmemek üzere Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek oranda fikrî ürün sahiplerine pay verilebilir.

(3) Proje kapsamında TÜSEB’e sunulan her türlü doküman üstündeki fikri haklar ise TÜSEB’e aittir. TÜSEB, projelere ilişkin dokümanları uygun göreceği araçlarla duyurur. Ancak bu fıkrada düzenlenen husus dördüncü fıkrada düzenlenen haklara halel getirmez.

(4) Projelerin gerçekleştirilmesi sırasında veya sonucunda ortaya çıkacak buluşlara ilişkin hususlarda, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde ve bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(5) Proje yönetici/yürütücüleri, projenin TÜSEB tarafından desteklendiğini belirtmek kaydı ile yurt içinde veya yurt dışında araştırma ile ilgili makale yayımlayabilir ve tebliğ sunabilirler. Ancak projenin TÜSEB tarafından ya da TÜSEB ile işbirliği halinde yürütüldüğü yönünde açıklama yapılamaz, bu şekilde anlaşılabilecek ifadeler kullanılamaz. Yayımlanmak üzere kabul edilen makalelerle, sunulan tebliğlerin bir örneğinin TÜSEB’e gönderilmesi zorunludur. Gizlilik gerektiren hallerde ve fikrî ürün üzerindeki hakkın kazanılmasının tescil koşuluna bağlı olduğu durumlarda fikrî ürünün içeriği ile ilgili herhangi bir yolla kamuya bilgi sunulamaz. Koşullara uyulmaması halinde doğacak zararlardan yayım yapanlar sorumludur.

(6) Özel kuruluşun yer aldığı projelerde fikri hak sahipliği, ilgili özel kuruluşun proje ekibinde yer alan personelinin fikri hak sahipliğine ilişkin oranları nispetinde tüzel kişiliğe ait olur. Ancak, bu destek programı kapsamındaki projelerin farklı kurum ve kuruluşlar ile ortaklaşa desteklenmesi halinde, bu projelere TÜSEB ile anılan kurum ve kuruluşlar arasında imzalanan işbirliği protokollerinde yer alan hükümler uygulanır.

Etik kurallara uyma yükümlülüğü

MADDE 13 – (1) Proje yöneticisi/yürütücüsü ve proje sözleşmesinde imzası olan kişi, kurum ve kuruluşlar;

a) TÜSEB mevzuatında belirlenmiş etik kurallara ve ilgili kamu kurumlarının uymak zorunda oldukları etik davranış ilkelerini düzenleyen ilgili mevzuat hükümlerine uymak ve uyulmasını sağlamak,

b) İnsan ve hayvanların deneysel amaçlarla kullanılmasının gerektiği hallerde, ilgili mevzuat hükümlerine ve uluslararası etik ilkelerine uygun hareket etmek,

c) Projenin yürütülmesi sırasında evrensel nitelikli bilimsel araştırma ve bilimsel yayın kurallarına uymak,

zorundadır.

(2) Birinci fıkraya aykırı durumun tespiti halinde, etik kurallar çerçevesinde 11 inci maddeye göre hareket edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Diğer Programlar

Yeni proje destek programları

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yeni proje destek programı başlatma, mevcut proje destek programlarını değiştirme, kaldırma ve/veya birleştirme hususlarında TÜSEB yetkilidir. Oluşturulan bu proje destek programlarının tâbi olacağı usul ve esaslar TÜSEB tarafından belirlenir.

(2) TÜSEB tarafından yürütülmekte olan ve yeni başlatılacak proje destek programları yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

(3) Yeni başlatılacak proje destek programlarının harcama kalemlerinin bu Yönetmeliğin dışında olması halinde Yönetim Kurulu kararları esas alınır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Mali denetim

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan harcamalar proje yöneticisi/yürütücüsü kuruluşun tabi olduğu mevzuat kapsamında denetlenir.

(2) Özel hesaplardan yapılacak harcamalar, 5018 sayılı Kanuna göre denetlenir.

(3) Proje kapsamında yapılan harcamalar TÜSEB tarafından da denetlenebilir. Buna ilişkin hususlar TÜSEB tarafından hazırlanan düzenleyici işlemlerde belirlenir.

Proje sonu işlemleri

MADDE 16 – (1) Yürürlükten kaldırılan, iptal edilen ve sonuç raporu kabul edilen projelerde hesapta kalan tutar, proje yöneticisi/yürütücüsü kuruluş tarafından TÜSEB’e iade edilir.

Hüküm bulunmayan haller ve yetki devri

MADDE 17 – (1) Projelerin desteklenmesinde bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde mali hususlara ve ödemeye ilişkin yeni bir hüküm ifade etmeksizin Yönetim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda işlem yapılır.

(2) Yönetim Kurulu, proje destek programlarına ilişkin hususlarda yetkilerinin bir kısmını Başkana devredebilir.

Gizlilik

MADDE 18 – (1) Proje ile ilgili bilgi ve belgelerin gizliliği esas olup, bu süreçte yer alan ilgililer bu gizliliğin ihlalinden sorumludur.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı yürütür.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.