19 Haziran 2020

Amasya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Amasya Üniversitesinden:

AMASYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Amasya Üniversitesi Teknoloji Transferi Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Amasya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (ATTOMER): Amasya Üniversitesi Teknoloji Transferi Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Amasya Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Amasya Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversite bünyesindeki tüm teknoloji transferi faaliyetlerini planlamak ve koordine etmek.

b) Üniversitede geliştirilen teknolojilerin ticarileşebilmesini sağlamak amacıyla teknoloji transfer ofisi görevlerini yerine getirmek.

c) Üniversitedeki bilgiyi ticarileştirmek için iş dünyası ile işbirliği yapmak.

ç) Uygulamaya yönelik olarak elde edilen somut projelerin hayata geçirilmesini sağlamak.

d) Girişimci ve yenilikçi projelerin gerçekleşebilmesi için bir kuluçka merkezi oluşturarak her türlü bilimsel, teknik ve işletmecilik konularında destek vermek, bu amaçla ulusal ve uluslararası kaynaklardan desteklenen projeler hazırlamak ve yürütmek.

e) Araştırma merkezleri ve araştırma laboratuvarlarını  koordine etmek ve bu birimlere, Üniversitenin araştırma strateji ve politikaları ile uyumlu bir şekilde çalışmaları için katkıda bulunmak.

f) Ulusal ve uluslararası kuruluşların proje çağrılarına başvuru yapmak, bu amaçla işbirlikleri ve ortaklıklar kurmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Araştırma projesi desteği kapsamında kurumlardan gelen talepleri almak ve bu taleplere yanıt vermek.

b) Kamu, özel sektör, uluslararası kuruluşlar ve topluma yönelik ihtiyaç duyulan alanlarda, ulusal ve uluslararası düzeyde, eğitim faaliyetleri, sertifika programları, çalıştaylar, seminerler, konferanslar, yarışmalar, sergiler ve kurslar düzenlemek, araştırma ve danışmanlık projeleri geliştirmek ve yönlendirmek, girişimcilik ve yenilikçilik bilincinin yaygınlaşmasını sağlamak.

c) Üniversite öğretim elemanı ve öğrencilerinde Ar-Ge, girişimcilik, yenilikçilik ve teknoloji transferi bilinci oluşturmak ve geliştirmek, farkındalık oluşturmak için her türlü araştırma-geliştirme ve yenilikçilik faaliyetleri yürütmek.

ç) Ar-Ge, girişimcilik, yenilikçilik ve teknoloji transferi konularındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri ve etkinlikleri izleyerek Üniversite personelini ve öğrencilerini bilgilendirmek ve bu etkinliklere katılımlarını desteklemek, ilgili mevzuat, yargı kararları ve diğer yazılı ve görsel belgeleri toplamak, bu konularda Türkçe ve yabancı dillerde yayınlar yapmak ve bu tür çalışmalara katkıda bulunmak.

d) İlgili alanlarda etkili olan ulusal veya uluslararası nitelikteki araştırma, uygulama ve eğitim merkezleri, enstitüleri ve benzeri kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, anlaşmalar yapmak ve Üniversite imkanlarının tanıtımını yapmak.

e) Girişimci ve yenilikçi kişi ve kuruluşlara geliştirdikleri projeyi başlatabilmeleri için kuluçka merkezi oluşturmak ve destek sağlamak.

f) Desteklenen projelerin gelişimlerini izlemek ve başarıyla sonuçlanmasına katkı sağlamak.

g) Projelerin ticarileşmesi aşamasında teknoloji transferi fonksiyonlarını yerine getirerek her türlü katkıda bulunmak.

ğ) Çalışma konularıyla ilgili gerekli arşiv, kütüphane ve diğer bilgi ve uygulama tesislerini kurmak, konuyla ilgili ulusal ve uluslararası yayınları izlemek ve Merkeze kazandırmak.

h) Ar-Ge, girişimcilik, yenilikçilik ve teknoloji transferi alanlarında araştırma, inceleme ve benzeri çalışmaları gerçekleştirmek üzere gerektiğinde kurullar ve çalışma grupları kurmak.

ı) İlgili mevzuat kapsamında hukuksal danışmanlık ve bilirkişilik hizmeti vermek.

i) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak, ortak projeler geliştirmek ve yürütmek.

j) Merkezin faaliyet alanıyla ilgili Üniversitede üretilen ve ticari potansiyeli olan bilginin fikri haklarını Üniversite adına almak ve gerekli ödemeleri yapmak, fikri haklar portföyü oluşturmak ve yönetmek.

k) Merkezin ihtiyacı olan personelin yurt içinde ve yurt dışında yetiştirilmesine yönelik çalışmalarda bulunmak ve Merkezin ihtiyacı olan konularda eğitimler almasını sağlamak, Üniversite içerisinde yapılan araştırmalar için gerekli öğrenci ve nitelikli personelin temini için çalışmalar yapmak.

l) Merkezin amacı ile ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

(2) Merkez bünyesinde tüm kurullar, Müdürün daveti üzerine ve üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır. Müdür tüm kurulların üyesidir. Rektör tüm kurulların doğal üyesidir. Rektör, rektör yardımcısı veya Müdür, kurul toplantılarına katıldığı takdirde kurula başkanlık eder. Aksi durumda unvanı yüksek olan, eşit olması durumunda ise yaşı en fazla olan üye toplantıya başkanlık eder. Kurul kararlarını toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alır. Kararlarda eşitlik halinde başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır. Kurullar yıl içinde en az dört defa toplanırlar.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Merkezin çalışmalarına katkıda bulunacak uygun nitelikte konusunda uzman olan Üniversitenin öğretim elemanları arasından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün bir yıldan fazla görevinin başında bulunmayacağı durumlarda aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür faaliyetlerinde Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, gerekli hallerde çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer.

(3) Müdür, görevi başında olmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından birini vekil bırakır. Müdür, Merkezin verimli çalışması için gerekli gördüğü teknik ve idari kadroyu Rektörün onayı ile oluşturur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Merkezi yönetmek, temsil etmek ve düzenli çalışmasını sağlamak.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak toplantı gündemini belirlemek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Merkez faaliyetlerinin, Merkezin ilke, amaçları ve kapsamı doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.

d) Çalışma ilkelerini belirlemek, hazırlamak ve bunların uygulanmasını sağlamak.

e) Merkeze yapılan destek başvurularını incelemek ve Yönetim Kuruluna sunmak.

f) Merkez faaliyetlerinin giderlerini karşılamak için kaynak sağlamaya yönelik girişimlerde bulunmak.

g) Merkez faaliyetleriyle ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

ğ) Merkezin amacına ve kapsamına uygun olarak yürütülecek faaliyetlerinin projelendirilmesi ve bunlara ulusal ve uluslararası düzeyde destek ve mali kaynak sağlanması için girişimlerde bulunmak.

h) Merkezin yıllık faaliyet planı, program ve bütçesini hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak.

ı) Yönetim Kurulu ve diğer kurulların kararları ile çalışma programını uygulamak.

i) Merkez bünyesindeki birim ve kurulların koordinasyonunu sağlamak.

j) Yönetim Kurulunun hazırladığı bilimsel programı ve yıllık faaliyet raporunu Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile birlikte beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Üniversitede görev yapan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından iki yıl süre için görevlendirilir. Görev süresi dolan üyeler aynı usulle tekrar görevlendirilebilirler.

(2) Görev süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla süreyle başka yerde görevlendirme nedeniyle toplantılara katılamayacak olan veya mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu üyesinin yerine aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet ve yönetimi ile ilgili kararlar alarak Rektörün onayına sunmak.

b) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.

c) Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini görüşmek ve karara bağlamak.

ç) Destek başvurularını incelemek ve karara bağlamak.

d) Merkeze bağlı geçici veya daimi araştırma birimleri kurmak ve bunların görev sürelerini belirlemek, bu araştırma birimlerinin çalışma kurallarını ve yöneticisini belirlemek.

e) Araştırma ve proje gruplarını oluşturmak çalışma esaslarını belirlemek ve çalışmaları değerlendirmek.

f) Merkezde yürütülen faaliyetlerin etik ve bilimsel kurallara bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesi için gerekli kararları ve önlemleri almak.

g) Merkezin faaliyet programlarını hazırlayarak karara bağlamak ve uygulanmasını sağlamak.

ğ) Her faaliyet dönemi sonunda, bir sonraki döneme ait çalışma programını hazırlamak.

h) Eğitim programları sonunda verilecek olan katılım belgesi, sertifika ve benzeri belgelerle ilgili esasları belirlemek.

ı) Merkezin eğitim, işbirliği, araştırma, geliştirme, inceleme, yayın, etkinlik, danışmanlık ve proje başvuru taleplerini değerlendirip karara bağlamak.

i) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

j) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların esas ve usullerini tespit etmek.

k) Müdürün, Merkez ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

l) Merkezin sunması gereken hizmetlerin yapılması veya gerektiğinde bunların dışarıdan temini için anlaşmalar yapmak.

m) Merkezin yılsonu faaliyet raporunu hazırlamak.

Danışma Kurulu ve görevi

MADDE 11– (1) Danışma Kurulu, Üniversitenin tıp, veteriner, mühendislik, ziraat, fen, hukuk, idari ve iktisadi bilimler, eğitim ve sosyal bilimler alanlarındaki öğretim elemanları arasından görevlendirilen birer üyeden oluşur. Üyeler Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından bir yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Danışma Kurulunun doğal üyesidir.

(2) Danışma Kurulu yılda en az bir defa Rektör veya görevlendireceği rektör yardımcısının başkanlığında toplanır.

(3) Danışma Kurulunun görevi, Yönetim Kuruluna bilimsel, teknolojik ve alanlarıyla ilgili danışmanlık yapmak ve kendisine sunulan konularda incelemeler yaparak görüş bildirmektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma birimleri ve kurulları

MADDE 12 – (1) Merkezde ihtiyaç duyulan çalışma birimleri ve kurulları oluşturulabilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Üniversite Senatosu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Amasya Üniversitesi Rektörü yürütür.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.