24 Nisan 2020

Ankara Bilim Üniversitesi Ana Yönetmeliği

Ankara Bilim Üniversitesinden:

ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Bilim Üniversitesinin yönetimi, işleyişi, akademik organları ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Bilim Üniversitesinin yönetimine, işleyişine, idari ve akademik organlarına, öğretim elemanlarına, görevlerine ve mali konulara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 203 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik Kurul: Ankara Bilim Üniversitesi Akademik Kurulunu,

b) Başkan: Ankara Bilim Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,

c) Mütevelli Heyet: Ankara Bilim Üniversitesi Mütevelli Heyeti,

ç) Rektör: Ankara Bilim Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Ankara Bilim Üniversitesini,

e) Vakıf: Türkiye Verimlilik Vakfını,

f) Yönetim Kurulu: Üniversitenin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Genel hükümler

MADDE 5 – (1) Üniversite Mütevelli Heyeti akademik çalışmaların en üst düzeyde yürütülmesi için gerekli önlemleri alır. Akademik yönden en üst düzeydeki öğretim elemanlarının belirlenmesi, seçimi ve atanması Devlet yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanlarında aranan niteliklere ek olarak, Mütevelli Heyet tarafından kabul edilecek diğer şartlara göre yapılır.

(2) Üniversite yönetimi, akademik ve idari birimler ile öğrenci temsilcilerinden meydana gelen kurul veya kurullar oluşturabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mütevelli Heyet, Başkan ve Görevleri

Mütevelli Heyet

MADDE 6 – (1) Mütevelli Heyet, Üniversitenin en yüksek karar organıdır. Mütevelli Heyet, Vakıf yönetim organı tarafından, ilgili mevzuatta öngörülen şart ve niteliklere uygun olarak dört yıl süreyle seçilen en az yedi, en fazla dokuz kişiden oluşur. Rektör, Mütevelli Heyetin tabii üyesi olup Başkanlığa seçilemez ve kendisi ile ilgili konulardaki toplantılara katılamaz.

(2) Mütevelli Heyet üyeleri kendi aralarından bir başkan seçer. Mütevelli Heyet üyelerinden biri görevinden ayrıldığında, yeri boşalan üyenin yerine Vakıf yönetim organı, en geç bir ay içinde dört yıl süreyle yeni bir üye seçer. Vakıf yönetim organı başkan ve üyeleri ile bunların birinci derece kan ve kayın hısımları ile eşlerinden Mütevelli Heyette görev alacakların sayısı ikiyi geçemez. Rektör dışındaki Üniversite mensupları Mütevelli Heyet üyeliğine seçilemez.

(3) Seçilen Mütevelli Heyet üyeleri Yükseköğretim Kuruluna bildirilir.

(4) Mütevelli Heyet üyeliği fahridir. Vakıf yönetim organı kararı ile Mütevelli Heyet üyelerine, ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen miktarı geçmeyecek şekilde toplantıya katılma, yol ve huzur hakkı verilebilir, ancak bunun dışında herhangi bir ödeme yapılmaz.

(5) Mütevelli Heyet; ilgili mevzuat hükümlerine göre yılda en az dört defa toplanır ve kararlar alır.

Mütevelli Heyetin görevleri

MADDE 7 – (1) Mütevelli Heyetin görevleri şunlardır:

a) Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil etmek.

b) Akademik Kurulca hazırlanan yönetmelikleri karara bağlamak ve ilgili mevzuatında öngörülen yönetmelikleri Yükseköğretim Kurulunun onayına sunmak; Üniversite organlarınca hazırlanan iç işleyişe ilişkin düzenleyici işlemler hakkında karar vermek.

c) Rektörün atanmasına yönelik ilgili mevzuat uyarınca gerekli işlemleri yapmak.

ç) Üniversitede akademik birimler kurulmasına, birleştirilmesine veya kapatılmasına ilişkin Yükseköğretim Kuruluna sunulacak Akademik Kurul önerilerini karara bağlamak.

d) Üniversitede görevlendirilecek yönetici, öğretim elemanları ve diğer personelin sözleşmelerini yapmak, atamalarını, öğretim elemanı dışındaki personelin terfilerini ve görevden alınmalarını onaylamak.

e) Üniversite bütçesini onaylamak ve uygulamaları izlemek.

f) Üniversiteye ait menkul ve gayrimenkulleri denetlemek ve yönetmek.

g) Üniversitenin çeşitli organları arasındaki uyuşmazlıkların giderilmesinde son kararı vermek.

ğ) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Mütevelli Heyet, görevin niteliği ve mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, uygun gördüğü ölçüde, yetkilerinden bir kısmını Üniversite yöneticilerine devredebilir.

Başkan ve görevleri

MADDE 8 – (1) Mütevelli Heyet üyeleri, kendi içinden en fazla dört yıl için bir Başkan seçer. Süresi dolan Başkan yeniden seçilebilir.

(2) Başkan; Üniversitenin harcama yetkilisi olup Mütevelli Heyetin kendisine verdiği yetkileri kullanır ve bu Yönetmelik ile ilgili diğer mevzuatla verilen görevleri yürütür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Akademik Organlar, İdari Organlar, Öğretim Elemanları ve Görevleri

Akademik kurul ve görevleri

MADDE 9 – (1) Akademik Kurul, Rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar, Rektörlüğe bağlı enstitü müdürleri ile her birimden kendi kurullarınca üç yıl için seçilen birer öğretim üyesinden oluşur. Akademik Kurul; Üniversitenin akademik faaliyetleri ile ilgili konularda karar verir, Mütevelli Heyet tarafından getirilen konularda görüş bildirir ve verilen diğer görevleri yapar.

(2) Akademik Kurul, 2547 sayılı Kanunla Devlet yükseköğretim kurumlarındaki üniversite senatolarına verilen görevleri yerine getirir. Akademik Kurul biri öğretim yılı başında, biri öğretim yılı sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Rektörün başkanlığında dekanlar, Rektöre bağlı enstitü müdürleri ve Akademik Kurul tarafından, Üniversite birimlerini temsil edecek şekilde dört yıl için seçilen üç profesörden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu; Üniversite yönetimiyle ilgili Rektörün getireceği konularda karar alır ve önerilerde bulunur. Yönetim Kurulu; fakülte, enstitü ve yüksekokul ve diğer birim organlarının yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlar ve ilgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapar.

Rektör ve görevleri

MADDE 11 – (1) Rektör; Üniversite içinden veya dışından, Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alındıktan sonra, Mütevelli Heyetin teklifi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından dört yıl için atanır. Süresi dolan Rektör, aynı usulle yeniden atanabilir. Mütevelli Heyet, yeni Rektör seçilinceye kadar eski Rektörün görevine devam etmesi veya görevin vekaleten yürütülmesine karar verir. Görevin vekaleten yürütülmesi durumunda Rektörlüğe vekalet edecek kişi ile ilgili Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alınır. Vekalet süresi altı aydan çok olmaz.

(2) Rektör; 2547 sayılı Kanun ile Mütevelli Heyet tarafından verilen görevleri yapar ve yetkileri kullanır. Rektör; Üniversitenin öngörülen sürede öğretime açılması, planlanmış eğitim faaliyetlerinin en üst düzeyde yürütülmesi, ileriye dönük gelişmelerin sağlanması, eğitim ve öğretimin kalitesinin arttırılması konularında Mütevelli Heyete karşı sorumludur ve Mütevelli Heyet tarafından belirlenen stratejilerin ve alınan kararların uygulanmasını sağlamakla görevlidir.

(3) Rektöre Mütevelli Heyetin onayı ile harcama yetkisi verilebilir. Rektör, bu yetkisini kullanır veya bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde dekan ve enstitü müdürlerine devredebilir.

Rektör yardımcıları ve görevleri

MADDE 12 – (1) Rektöre çalışmalarında yardım etmek üzere, Üniversitenin aylıklı profesörleri arasından en çok üç kişi rektör yardımcısı olarak Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından atanır. Rektör yardımcıları aynı usulle değiştirilebilir. Rektörün görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi de sona erer. Rektör, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil olarak bırakır.

(2) Rektör yardımcıları, Rektörün kendilerine verdiği görevleri yürütür.

Genel Sekreter

MADDE 13 – (1) Genel Sekreter; Üniversite idari teşkilatının başıdır ve Üniversitenin tüm idari işlerinden sorumlu yöneticisidir. Genel Sekreterin atanması ve görevden alınması Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyetin kararı ile olur.

Dekanlar ve enstitü müdürleri

MADDE 14 – (1) Dekanlar; Rektörün önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alınarak Mütevelli Heyet tarafından atanır.

(2) Rektöre bağlı enstitü müdürleri, Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından atanır. Fakülteye bağlı enstitü müdürleri ise bağlı olduğu dekanın önerisi ile Rektör tarafından atanır. Dekanların ve enstitü müdürlerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan dekan ve enstitü müdürleri aynı usulle yeniden atanabilir.

(3) Dekanlar ve enstitü müdürleri, birimlerinin temsilcileridir ve birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir biçimde kullanılması ve geliştirilmesinden, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma faaliyetlerinin düzenli yürütülmesinden ve öğrencilere gerekli hizmetlerin sağlanmasından Rektöre karşı sorumludur.

Öğretim elemanları

MADDE 15 – (1) Öğretim elemanları; öğretim üyeleri, öğretim görevlilerinden oluşur.

(2) Öğretim üyeleri; bütün çalışmalarını Üniversiteye veren tam zamanlı profesör, doçent ve yardımcı doçentlerdir. Öğretim üyelerinin atanmaları ve terfilerinde, Devlet yükseköğretim kurumlarındaki atamalarda aranan şartlara ilave olarak aranacak şartlar Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Projeler ve danışmanlık hizmetleri

MADDE 16 – (1) Üniversitenin eğitim ve araştırma projelerinin bulunması, seçilmesi, öğretim elemanlarının danışmanlık yapmaları, proje ve danışmanlık hizmetlerinden elde edilecek gelirler ve telif haklarından öğretim elemanlarının yararlandırılmaları konusunda uygulanacak esaslar Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

Gelir kaynakları

MADDE 17 – (1) Üniversitenin gelir kaynakları şunlardır:

a) Öğrencilerden alınacak ücretler.

b) Üniversitenin yatırım ve işletmelerinden elde edilecek gelirler.

c) Araştırma-geliştirme ve danışmanlık projelerinden elde edilecek gelirler.

ç) Bağışlar, vasiyetler ve diğer gelirler.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Bilim Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı yürütür.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.