banner590

31 Mayıs 2019

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
banner580

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinden:

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde örgün eğitim veya uzaktan öğretim yoluyla yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim (tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programları) ile bilimsel araştırma programlarının işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenler.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddeleri ile 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik Takvim: Senato tarafından belirlenmiş ilgili akademik takvim yılı/yarıyılını,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

ç) Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı: Enstitü nezdinde anabilim/anasanat dalı olarak nitelendirilen akademik birimini,

d) Anabilim/Anasanat Dalı Kurulu: Anabilim/anasanat dalı kurulu öğretim üyelerinin ve öğretim görevlilerinin tamamını; Anabilim/anasanat dalının birden fazla bilim/sanat dalından oluştuğu hallerde anabilim/anasanat dalı kurulu, bilim/sanat dalı başkanlarını,

e) Azamî süre: Bir lisansüstü programın tamamlanması için yarıyıl olarak belirlenen son süreyi,

f) Bilim/Sanat dalı: Enstitü nezdinde anabilim/anasanat dalı içinde eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama yapan birimini,

g) Bilimsel hazırlık: Lisansüstü eğitim ve öğretimde uygulanan bilimsel/sanatsal hazırlık programını,

ğ) Bitirme (Dönem) projesi: Tezsiz yüksek lisans programını tamamlamak için hazırlanması gereken bilimsel araştırma raporunu, 

h) Bütünleşik doktora: Lisans derecesi ile kabul edilen doktora programını,

ı) Enstitü: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü,

i) Enstitü Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitü bünyesindeki anabilim/ana sanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

j) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında; müdür yardımcıları, müdür tarafından gösterilecek altı aday arasından enstitü kurulunun üç yıl için seçtiği üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

k) İntihal: Başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

l) Kayıt yenileme: Katkı payına tâbi olan öğrencilerin katkı payının yatırılması, ders seçimi ve öğrenci onayını; katkı payına tâbi olmayan öğrencilerin ise ders seçimi ve öğrenci onayını kapsayan işlemler bütününü,

m) Lisansüstü ikinci öğretim programı: Mesai saatleri dışında yapılan ve ücreti üniversite Senatosu tarafından belirlenen öğretim programını,

n) Lisansüstü uzaktan öğretim programı: Bilişim teknolojileri destekli, internet aracılığıyla gerçekleştirilen lisansüstü öğretim programını,

o) Misafir öğrenci: Belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyen bir lisans veya lisansüstü programına kayıtlı öğrenciyi,

ö) Normal süre: Bir lisansüstü programın tamamlanması için yarıyıl olarak öngörülen süreyi,

p) Ortak lisansüstü program: Yurt içi veya yurt dışındaki üniversitelerle işbirliği içinde yürütülen lisansüstü programını,

r) Özel öğrenci: Belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyen bir lisans veya lisansüstü program mezunu öğrenciyi,

s) Tez çalışması dersi: Tez danışmanı tarafından açılan ve tez çalışmasının bilimsel/sanatsal ilkelere uygun şekilde yürütülerek akademik yazım kurallarına uygun biçimde hazırlanmasını sağlamayı amaçlayan dersini,

ş) Tez danışmanı: Enstitü bünyesindeki programlarda kayıtlı öğrencilerin bilimsel/sanatsal faaliyetlerine rehberlik etmesi için atanan öğretim üyelerini,

t) Tez izleme komitesi: Doktora tez önerisini incelemek, değerlendirmek, tez çalışmalarına rehberlik etmek ve çalışmaları yönlendirmek amacıyla biri tez danışmanı olmak üzere, üç asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşturulan komiteyi,

u) Uzmanlık alan dersi: Danışmanlığı yapılan öğrenciyi teze yönlendirmek, tez konusunda ve teze yönelik bilimsel/sanatsal faaliyetlerde uzmanlaştırmak amacıyla danışman tarafından açılan ve öğrencinin mezuniyetine kadar kesintisiz süren dersini,

ü) Yabancı dil: Üniversitelerarası Kurulca doçentlik başvurusunda kabul edilen ve başarı düzeyi mevzuata göre belgelenen dilleri,

v) Yarıyıl: Bir eğitim öğretim yılında, yarıyıl sonu sınav günleri hariç olmak üzere asgari 14 haftalık çalışma dönemini kapsayan ve Senato tarafından belirlenip onaylanan akademik takvime göre bir sonraki yarıyıl derslerinin başladığı tarihte sona eren eğitim süresini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim - Öğretime İlişkin Genel Esaslar

Eğitim - öğretim dili

MADDE 4 – (1) Enstitü bünyesinde yürütülen programların dili Türkçedir. 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen şartlara uygun olması halinde, belli bir programda ders, uygulama ve sınavlar yabancı dilde yapılabilir.

Program ve yeni ders açılması

MADDE 5 – (1) Enstitü bünyesinde bir lisansüstü programın açılması, Yükseköğretim Kurulunun belirlemiş olduğu lisansüstü program açma ölçütleri ile 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, ilgili ana bilim/anasanatdalı kurulunun kararı, anabilim/anasanat dalı başkanlığının enstitüye teklifi, enstitü kurulunun uygun görüşü, senatonun kabulü ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile olur.

(2) Yüksek lisans programı, tezli veya tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir.  İkinci öğretimde, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde tezli veya tezsiz yüksek lisans programı açılabilir ancak ikinci öğretimde doktora/sanatta yeterlik programı açılmaz.

(3) Lisansüstü programlar, mevzuatta öngörülen usulle yurt içindeki ve yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarıyla birlikte açılabilir. Yurt dışı ortak lisansüstü programların açılabilmesi için Yükseköğretim Kurulunun onayı gerekir. Bu programların uygulama usul ve esasları senato tarafından belirlenir.

(4) Enstitü bünyesinde disiplinlerarası anabilim/anasanat dalları kurulabilir. Kurulacak yeni anabilim/anasanatdalı başkanı, enstitü müdürü tarafından üç yıl süre ile atanır. Bu atama kararı Rektörlüğe bildirilir.

(5) Bir anabilim/anasanat dalında açılması düşünülen yeni bir ders için, dersi verecek öğretim üyesi, dersin içeriği ve gerekçesini içeren dilekçeyle anabilim/anasanat dalı başkanlığına müracaat eder. Ders, anabilim/anasanatdalı kurulunun kararı ve enstitü kurulunun onayı ile açılır.

(6) Enstitünün yüksek lisans ve doktora programlarında, lisans programlarında yer alan derslerle aynı isim veya içerikte ders açılamaz.

(7) Anabilim/anasanat dalında bir yarıyılda açılacak derslerin belirlenmesi ve dersi verecek öğretim üyelerinin görevlendirilmesi, anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile belirlenir. Anabilim/anasanat dalı kurulunun gerekçeli teklifi ve enstitü kurulunun onayı ile başka yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri de ders vermek üzere görevlendirilebilir.    

(8) Aynı anda birden fazla tezli lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Kontenjan, başvuru ilânı, öğrenci kabulü ve kayıt

MADDE 6 – (1) Her lisansüstü program için kontenjan ve başvuru koşulları, anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile belirlenir. Her dönem için yeni öğrenci kontenjanları anabilim/anasanatdalındaki öğretim üyelerinin ders ve danışmanlık yükleri dikkate alınarak tespit edilir.

(2) Lisansüstü programlara başvuru, enstitü tarafından ilân edilen şekilde ve belirlenen takvime uygun olarak yapılır. Lisansüstü programlara yatay geçiş, özel öğrencilik ve misafir öğrencilik başvuruları da takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.

(3) Başvuruya ve öğrenci kabulüne ilişkin şartlar ve istenen belgeler enstitünün internet sayfasından duyurulur.

(4) Lisansüstü programlara başvuru koşullarını sağlayan aday, en fazla iki programa başvurabilir, her iki programın sınavından başarılı olsa dahi ancak bir programa kayıt yaptırabilir.

(5) Lisansüstü programlara başvuruda tüm sorumluluk adayların kendilerine aittir.  Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların başvuruları iptal edilir. 

(6) Lisansüstü programlara kabul edilen adayların listesi kesinleştikten sonra asıl ve yedek olarak enstitü tarafından ilân edilir. Kesin kayıt işlemleri enstitü tarafından duyurulan süre içerisinde ve belirlenen esaslara uygun olarak yapılır. Süresi içerisinde gerekli evrakı teslim ederek kesin kaydını yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder. Bu adayın yerine yedek listedeki adaylar sırasıyla ilan edilerek kabul edilir. İlanları ve bu ilanlara ilişkin güncellemeleri takip etme sorumluluğu adaylara aittir.

Öğrenci kabulü

MADDE 7 – (1) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen ya da tanınan lisans derecesine sahip olması gerekir.

(2) Tezli ve tezsiz yüksek lisans başvurularında, ALES’ten ilgili program için aranan puan türünden alınan asgari 55 puana veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen sınavlardan alınan eşdeğer puana ve son beş yıl içerisinde yapılan yabancı dil sınavından alınan asgari 50 puana sahip olmak gerekir. ALES ve yabancı dil puanı, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü kurulu kararı ile artırılabilir. Güzel Sanatlar Fakültesi, Sanat Tasarım Fakültesi ve Türk Müziği Devlet Konservatuvarının enstitü bünyesindeki anabilim/anasanatdallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

(3) Doktora programına başvurabilmek için adayların, yüksek lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen ya da tanınan yüksek lisans derecesine, 4,00 üzerinden en az 3,00 yüksek lisans mezuniyet not ortalamasına, ALES’ten ilgili program için aranan puan türünden alınan asgari 55 puana ve son beş yıl içerisinde yapılan yabancı dil sınavından alınan asgari 55 puana sahip olmaları gerekir. Yabancı dilde yürütülen doktora programlarına öğrenci kabulü için, adayların ilgili programın eğitim-öğretim diliyle yürütülen tezli yüksek lisans programından mezun olmaları ve son beş yıl içerisinde yapılan yabancı dil sınavından asgari 75 puan almış olmaları zorunludur.

(4) Bütünleşik doktora programlarına başvurabilmek için adayların lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen ya da tanınan lisans derecesine, 4,00 üzerinden en az 3,50 lisans mezuniyet not ortalamasına, ALES’ten ilgili program için aranan puan türünden alınan asgari 80 puana ve son beş yıl içerisinde yapılan yabancı dil sınavından alınan asgari 75 puana sahip olmaları gerekir.

(5) Güzel Sanatlar Fakültesinin, Sanat Tasarım Fakültesinin ve Türk Müziği Devlet Konservatuvarının enstitü bünyesindeki ana bilim dallarında doktora programına öğrenci kabulünde ana bilim dalı kurulunun teklifi ve Enstitü kurulunun onayı ile ALES puanı aranabilir.

(6) Sanatta yeterlik programına başvurabilmek için adayların yüksek lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen ya da tanınan yüksek lisans derecesine, 4,00 üzerinden en az 3,00 yüksek lisans not ortalamasına ve ALES’ten sözel puan türünde alınan asgari 55 puana sahip olmaları gerekir.

(7) Bütünleşik sanatta yeterlik programlarına başvurabilmek için adayların lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen ya da tanınan lisans derecesine, 4,00 üzerinden en az 3,50 lisans mezuniyet not ortalamasına, ALES’ten sözel puan türünde alınan asgari 80 puana veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilmiş olan sınavlardan eşdeğer puana sahip olmaları gerekir.

(8) Tezli yüksek lisans sonrası başvurularda son beş yıl içerisinde yapılan yabancı dil sınavından 55 ve üzeri, bütünleşik sanatta yeterlik programı için başvurularda ise asgari 75 ve üzeri puan alınması zorunludur. Yabancı dilde yürütülen programlara başvuracak adayların, uluslararası iş birliği yapılan üniversitelerden kabul edilmesi durumunda ilgili eğitim-öğretim dilinde yabancı dil sınavından asgari 75 puan alması zorunludur.

(9) Öğrenci kabulünde, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi ve enstitü kurulu kararıyla özel şartlar ve/veya bu Yönetmelikte öngörülen asgari şartlar dışında başka bazı esaslar da belirlenebilir.

(10) Aday başvuruları ve kayıtlarla ilgili tüm bilgiler üniversite tarafından duyurulur. Lisansüstü programlarına başvurular, enstitü Müdürlüğünce belirlenen yöntemle yapılır. Aday, kesin kayıt için istenen belgeleri süresi içinde eksiksiz olarak teslim etmek zorundadır.

(11) Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabul şartları, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi üzerine enstitü kurulu tarafından belirlenir.

(12) Tezli yüksek lisans programlarına giriş sınavı, üç asıl iki yedek üye; doktora programlarına giriş sınavı beş asıl iki yedek üyeden oluşan jüri tarafından yazılı olarak yapılır.  İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile ayrıca mülakat ve/veya portfolyo incelemesi de yapılabilir.

(13) Giriş sınavı jürileri, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerdiği on öğretim üyesi arasından enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir. İlgili anabilim/anasanat dalında yeterli sayıda öğretim üyesi bulunmaması halinde on kişilik jüri önerisi şartı aranmaz.

Giriş sınavına çağrı ve başarı puanı

MADDE 8 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına başvuranlar;

a) Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvuranlar için ALES veya eşdeğer puanın %50’sinin, lisans/yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %25’inin ve yabancı dil puanının %25’inin toplamı,

b) ALES şartı aranmayan anabilim/anasanat dallarında ise lisans bitirme ortalamasının %75’inin ve yabancı dil puanının %25’inin toplamı,

esas alınarak yapılacak sıralamaya göre giriş sınavına çağrılır.  

(2) Programlara başvuran adayların giriş başarı puanı; ALES veya eşdeğer puanın %50’sinin, lisans/yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %10’unun, yabancı dil puanının %10’unun ve yapılacak giriş sınavı puanının %30’unun toplamı alınarak hesaplanır. ALES şartı aranmayan tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların giriş başarı puanı; lisans mezuniyet not ortalamasının %50’sinin, yabancı dil puanının %10’unun ve yapılacak giriş sınavı puanının %40’ının toplamı alınarak hesaplanır. Hesaplanan puanlar yüksekten başlayarak sıralanır. Giriş sınavına çağrı puanı 60’ın altında olanlar ile giriş sınavı başarı puanı 50’nin altında olan adaylar başarısız sayılır.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına başvuranlar arasında, giriş başarı puanı; ALES veya eşdeğer puanın %50’sinin, lisans mezuniyet not ortalamasının %25’inin ve yabancı dil puanının %25’inin toplamı esas alınmak suretiyle yapılacak sıralamaya göre, ilan edilmiş kontenjan kadar kesin kayıt alınır. Giriş sınavına çağrı puanı 60’ın altında olan adaylar başarısız sayılır.

(4) Giriş sınavına çağrı veya başarı puanının eşit olması halinde sırasıyla; ALES şartı arananlarda ALES, lisans/yüksek lisans mezuniyet not ortalaması ve yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik verilir. Giriş sınavına girmeyen adaylar, değerlendirmeye alınmaz. Sonuçlar, Enstitü tarafından ilân edilir.

Özel öğrenci ve misafir öğrenci kabulü

MADDE 9 – (1) Bir lisans veya lisansüstü programı mezunu veya lisansüstü program öğrencisi olup belirli bir konuda bilgisini artırmak veya öğrenim görmek isteyenler, bu amaçla özel öğrencilik veya misafir öğrencilik için başvuruda bulunabilirler. Başvuru sahipleri, dersi verecek öğretim üyesinin kabulü,  anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ve enstitü yönetim kurulu kararıyla lisansüstü derslere özel/misafir öğrenci olarak kabul edilebilir. 

(2) Özel öğrencilerin kabulünde programa başvuru şartları aranmaz ve giriş sınavı yapılmaz. Misafir öğrenciler, kayıt oldukları programın yürütüldüğü enstitünün yönetim kurulu kararı ve onayı ile öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel/misafir öğrenciler, toplamda iki yarıyılı geçmemek üzere her yarıyılda en fazla iki ders alabilirler. Bu öğrenciler, kayıtlı öğrenciler gibi dersi/dersleri aldıkları yarıyıl için bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.

(3) Bilimsel hazırlık dönemindeki öğrenciler, kayıtlı oldukları programlarda özel/misafir öğrenci olarak ders alamaz.

(4) Özel/misafir öğrencilere, talepleri halinde, aldıkları dersleri ve notları gösteren bir belge verilir. Bu belgede özel öğrencilik statüsü belirtilir.

(5) Özel öğrenciler, ders almak için üniversite yönetim kurulunca önerilen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan öğrenim ücretini öder.

(6) Özel/misafir öğrenciler, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine tabidir.

Yatay geçişle öğrenci kabulü

MADDE 10 – (1) Yurt içindeki veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen veya tanınan yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü programlarda kayıtlı ve asgari bir yarıyılını başarıyla tamamlamış öğrenciler, talepleri halinde, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla, enstitü bünyesinde yürütülen aynı anabilim/anasanat dalı programına, program kontenjanının %10’unu geçmemek kaydıyla yatay geçiş yapabilirler. Kontenjanı on kişinin altında olan programlara ancak bir öğrenci yatay geçiş yapabilir. Araştırma görevlisi kadrosunda bulunan öğrencilerin yatay geçişlerinde kontenjan şartı aranmaz.

(2) Yatay geçiş için başvuran adayın, bu Yönetmeliğin ilgili maddesindeki asgari başvuru koşullarını ve başvurduğu dönemde ilgili program için aranan giriş sınavına çağrı taban puanını sağlamış olması gerekir.

(3) Erasmus, Farabi ve Mevlâna gibi değişim programlarına ilişkin uygulamalar, ilgili mevzuat ve Senatonun belirlediği esaslar çerçevesinde yürütülür.

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü

MADDE 11 – (1) Yabancı uyruklu öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen veya tanınan lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmak ve enstitü yönetim kurulunun ilgili program için belirlediği şartları yerine getirmek kaydıyla, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığın görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenen kontenjan, usul ve esaslar dâhilinde lisansüstü programlara kabul edilirler.

(2) Yabancı uyruklu öğrencilerin başvurularında, bütünleşik doktoraya ve yüksek lisansa girecekler için lisans, diğer adaylar için tezli yüksek lisans mezuniyet belgeleri ile not dökümlerinin aslı ve onaylı Türkçe tercümelerini, ayrıca lisansüstü programları izleyebilecek Türkçe bilgisinin olduğunu gösteren, üniversitelerin Türkçe öğrenim, uygulama ve araştırma merkezlerinden asgari C1 düzeyinde alınan bir belgeyi enstitüye sunmaları zorunludur. Lisans/tezli yüksek lisans öğrenimini Türkiye’de tamamlamış olan yabancı uyruklu öğrencilerden ve yabancı dilde yürütülen programlara başvuracak adaylardan Türkçe yeterlilik belgesi istenmez. Yabancı dilde verilen lisansüstü eğitim programlarına başvuracak yabancı uyruklu öğrenciler, başvurdukları programın dil yeterliliğini sağlarlar.

(3) Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile imzalanmış protokol, ikili anlaşma, Avrupa Birliği Uyum Programı, öğrenci değişim programları ve benzeri anlaşmalara istinaden gelen yabancı uyruklu hükümet burslusu öğrenciler, lisansüstü programlara öğrenci kabulüne ilişkin hükümlere bakılmaksızın programa kabul edilirler. Diğer yabancı uyruklu öğrenciler için birinci ve ikinci hükümleri uygulanır.

Bilimsel hazırlık programı

MADDE 12 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden, lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı öğrencileri için eksikliklerini gidermek amacıyla anabilim/anasanat dalı kurulu kararıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması gereken dersler, azami altı ders olmak üzere, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından önerilir. Bilimsel hazırlık dersleri; yüksek lisans için lisans, doktora programı için yüksek lisans derslerinden oluşur.

(3) Uzaktan öğretim ve tezsiz yüksek lisans programlarında bilimsel hazırlık uygulanmaz.

(4) Bilimsel hazırlık dersleri, ilgili lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine sayılamaz.

(5) Bilimsel hazırlık programındaki derslere ilişkin devam, sınavlar, ders notları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer hususlarda, öğrencinin ders aldığı programın ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir. Öğrencinin bilimsel hazırlık programından aldığı dersten başarılı sayılması için doktora bilimsel hazırlık için CC alması, yüksek lisans bilimsel hazırlık için lisans programındaki ders geçme şartını yerine getirmesi gerekir. Bilimsel hazırlık dersleri, not dökümü belgesinde görünür; ancak lisansüstü not ortalamasında hesaba katılmaz.

(6) Bilimsel hazırlık programına tabi tutulan bir öğrenci, bu kapsamda aldığı derslerin tümünden başarılı olmadıkça kaydolduğu lisansüstü programda derse başlayamaz.

(7) Bilimsel hazırlık programı için belirlenen süre en fazla iki yarıyılıdır. Bu süre, mazeretine binaen izinli sayıldığı süreler dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Bilimsel hazırlıkta geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen tezli yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programı için belirlenen normal ve azami sürelerin hesabında dikkate alınmaz.

Katkı payı ve öğrenim ücreti

MADDE 13 – (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkı kazananlar ile hâlihazırda kayıtlı olan öğrenciler, normal eğitim sürelerini aşmaları durumunda, güz ve bahar yarıyılları başında ve akademik takvimde belirtilen tarihlerde katkı payı ve/veya öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdürler. Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyen ve mazeretleri enstitü yönetim kurulunca kabul edilmeyen öğrenciler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Kayıt işlemleri

MADDE 14 – (1) Öğrenciler, güz ve bahar yarıyılları başında ve akademik takvimde belirtilen tarihlerde;

a) Tezsiz veya tezli ikinci öğretim programlarında ikinci öğretim ücretini,

b) Uzaktan öğretim programında Senato tarafından belirlenen ders ücretini,

c) Tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarında kayıtlı olup normal sürelerini aşmaları halinde katkı payını,

ç) Enstitünün ikinci bir programına kayıtlı olmaları durumunda katkı payını,

ödemekle ve Enstitü Müdürlüğü tarafından istenen kayıt yenileme işlemlerini yerine getirmekle yükümlüdür.

(2) Yabancı uyruklu öğrenciler, kayıtlı oldukları tezli/tezsiz yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik ya da uzaktan öğretim programlarına ait Senato tarafından belirlenen ücretleri ödemekle ve Enstitü Müdürlüğü tarafından istenen kayıt yenileme işlemlerini yerine getirmekle yükümlüdürler.

(3) Katkı payı, ders ücreti, ikinci öğretim ve benzeri ücretlerini ödemeyenlerin kaydı yenilenmez; kendilerine öğrenci belgesi, staj yazısı, askerlik belgesi gibi belgeler verilmez ve bu kişiler öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(4) Enstitü; anabilim/anasanat dalı kurulunun kararıyla verilecek derslerin içeriklerini, değerlendirme yöntemini, öğrenme çıktılarını ve başarı ölçütleri ile beraber ders kataloğunu AHBVÜ Bilgi Paketinde yayımlar. Gerekli güncellemeler, her dönem dersi veren öğretim üyesi tarafından yapılır.

(5) Anabilim/anasanat dalı kurullarından talep edilen bilgi ve belgelerin enstitüye zamanında ulaştırılmaması halinde, ilgili durum için enstitü yönetim kurulu tarafından resen karar alınır ve uygulanır.

(6) Bir dersin açılabilmesi için gerekli öğrenci sayısı, enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Bir derse, belirlenen sayının altında öğrencinin kayıt yaptırması halinde öğrenciler, tercihleri dikkate alınarak, açılmış derslere yerleştirilebilirler. Bir dersi seçen öğrenci sayısının on beşi geçmesi durumunda o ders için anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla birden fazla şube açılabilir; gerekirse yeni şubelere o alanda yetkin farklı öğretim üyeleri görevlendirilebilir.

(7) Karşılıklı değişim programları çerçevesinde yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınan lisansüstü dersler, enstitü yönetim kurulunun kararıyla, öğrencinin devam etmekte olduğu program için geçerli sayılabilir.

(8) Tez danışmanları, lisansüstü programlarda danışmanlığını yaptıkları her öğrenci için uzmanlık alan dersi açar. Öğrenci, her yarıyıl kendi tez danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersleri enstitü yönetim kurulunun tez danışmanını atadığı tarihte başlar ve öğrencinin mezuniyetine, danışmanla ya da enstitüyle ilişiğinin kesilmesine karar verildiği tarihe kadar devam eder. Bu dersler yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder.

(9) Öğrenci, danışmanının belirlenmesini takiben tez dönemi başlayana kadar geçen dönemlerde, danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersini alır. Tez dönemine geçen öğrenci tez çalışması dersine kayıt olur ve bu ders, öğrenci mezun olana kadar devam eder. Bu ders, otuz AKTS kredisinden oluşur.

Ders seçimi

MADDE 15 – (1) Lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrenciler, ders seçimlerini danışmanın onayıyla; henüz danışmanı atanmayan öğrenciler ise enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayıyla yaparlar.

Ders alma, alınan derslerin kabulü ve devam zorunluluğu

MADDE 16 – (1) Lisansüstü eğitim programlarında yer alan bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği ile ilgili bir dersle seminer dersi zorunlu, diğer dersler seçmelidir. Öğrenci, toplam AKTS kredisini tamamlamak için alması gereken dersleri danışmanıyla birlikte belirler.

(2) Öğrenci, tezli yüksek lisans programında en fazla iki dersi lisans öğrenimi sırasında almamış olmak kaydıyla, lisans derslerinden seçebilir. Ayrıca, Üniversite içinde kendi programı dışındaki bir programdan veya enstitüden danışmanın onayıyla; Üniversite dışında ise danışmanın ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, enstitü yönetim kurulu kararıyla, başka bir dilde eğitim verilen programlar dâhil, yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik için en çok iki ders alabilir.

(3) Bir programa kayıt yaptıran öğrenci, daha önce başka bir lisansüstü programda kayıtlıyken alıp başarılı olduğu dersleri üç yıl geçmemiş olmak kaydıyla anabilim/anasanat dalı başkanlığının kabulü ve enstitü yönetim Kurulunun kararıyla saydırabilir. Doktora ve sanatta yeterlik için saydırılabilecek ders, en fazla dörttür. Daha önce mezun olunmuş bir lisansüstü programdan alınan dersler, kayıtlı olduğu programdan alınan derslere saydırılamaz.

(4) Öğrenci, Üniversiteden özel öğrenci olarak son üç yılda aldığı en fazla dört dersi anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ile kayıt yaptırdığı programa saydırma talebinde bulunabilir. Talep, enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

(5) Disiplinlerarası programlarda, ikinci fıkraya uygun olarak öğrenciye, kayıtlı olduğu program dışından yüksek lisans ve doktora için en çok iki ders, bütünleşik doktora için ise en çok dört ders aldırılabilir.

(6) Lisansüstü programlarda, saydırılacak ve başka programlardan alınacak derslerin toplamı, hiçbir şekilde dördü; bütünleşik programlarda ise sekizi geçemez.

(7) Doktora programına kaydolanlar, yüksek lisansta alıp başarmış olmaları halinde, bilimsel araştırma teknikleri ve yayın etiği ile ilgili dersi yeniden almazlar. Aynı enstitü içinde farklı anabilim/anasanat dallarından en fazla iki ders alınabilir.

(8) Öğrenciler, teorik derslerin %70’ine, uygulamalı derslerin %80’ine katılmak zorundadır. Öğrencilerin devam durumları, dersin öğretim üyesi tarafından izlenir.

Mazeret izni ve kayıt dondurma

MADDE 17 – (1) Askerlik, tutukluluk, yurt dışı eğitim, sağlık kurulu raporu ile belgelenen uzun süreli hastalık veya enstitü yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer sebeplerle verilecek izinler, öğrencilerin azami sürelerine eklenir. Eklenecek bu süre, öğrenim süresi boyunca bir yarıyılı geçemez.

(2) Öğrenci, mazeretinin bitiminden itibaren en geç yedi gün içinde belgeleriyle birlikte Enstitüye başvurur. Mazeretin geçerliliğine, enstitü yönetim kurulu karar verir.

(3) Mazereti nedeniyle ara sınavına giremeyen öğrenciler, dersin öğretim üyesi tarafından akademik takvimde belirtilen mazeret ara sınavına alınırlar. Dönem sonu sınavı için mazeret sınavı yapılmaz.

(4) Öğrenci, birinci fıkrada yer alan mazeretleri nedeniyle kayıt dondurma talebinde bulunabilir. Kayıt dondurma süresi, azamî olarak bilimsel hazırlık programı ve tezsiz yüksek lisansta bir yarıyıl, tezli yüksek lisansta iki yarıyıl, doktora/sanatta yeterlikte dört yarıyıldır.

(5) Yukarıda belirtilen hâller dışında, kaydını yenilemeyen öğrenciler, o yarıyıl ders seçemezler; yeterlik/tez aşamasında olanlar, danışman/yeterlik komitesi/tez izleme komitesi tarafından o yarıyıl değerlendirme dışı bırakılarak başarısız sayılırlar. Bu durumlarda geçen süreler, öğrenim süresine dâhil edilir.

Ders dönemi sınavları, değerlendirme ve sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 18 – (1) Öğrencilerin başarı durumu, ara sınav veya dönem içi çalışmaları ve dönem sonu sınavı ya da dönem sonu proje çalışması ile değerlendirilir. Sınavlar, Üniversite akademik takvimine uygun olarak dersin sorumlu öğretim üyesi tarafından yapılır. Sınav evrakı, dersin öğretim üyesi tarafından her dönemin sonunda enstitüye teslim edilir.

(2) Öğrenci, başarısız olduğu seçmeli bir dersi tekrar alabilir ya da yerine başka bir ders seçebilir. Zorunlu dersten başarısız olan öğrenci, aynı dersi tekrar alır. Öğrenci, ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek için başarılı olduğu dersleri de kayıt yenileme şartıyla tekrarlayabilir. Bu durumda öğrencinin aldığı son not geçerlidir.

(3) Ara sınavlar veya dönem içi çalışmalar ile dönem sonu sınavı veya dönem sonu proje çalışmaları, 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersin başarı notunun hesaplanmasında dönem içi (ara) ve dönem sonu değerlendirme notunun ağırlığı, ara sınav için %50, dönem sonu sınavı için %50’dir. Ara sınavlara veya dönem içi çalışmalara katılmayan bir öğrenci, dönem sonu sınavına giremez. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için yüksek lisansta başarı harf notu asgari CC; doktora, bütünleşik doktora ve sanatta yeterlikte başarı harf notu asgari CB olmak zorundadır. Uzaktan öğretimde, gözetimsiz yapılan ölçme, değerlendirme etkinliklerinin genel başarıya etkisi %20'den fazla olamaz.

(4) Kredili bir dersin başarı harf notu, dersi veren öğretim üyesi tarafından takdir edilir. Başarı harf notuna karşılık gelen katsayılar aşağıdaki gibidir:

            BAŞARI NOTU              KATSAYI              PUANI

                      AA                              4,00                    90-100

                       BA                              3,50                     85-89

                       BB                              3,00                     80-84

                       CB                              2,50                     75-79

                       CC                              2,00                     70-74

                       DC                              1,50                     65-69

                      DD                              1,00                     60-64

                       FD                              0,50                     50-59

                       FF                              0,00                      0-49

(5) Ayrıca, çizelgedeki harf notlarının dışında kalan değerlendirmeler için aşağıdaki harfler kullanılır:

a) BL: Başarılı.

b) BZ: Başarısız.

c) DZ: Devamsız.

ç) GR: Girmedi.

(6) Ağırlıklı genel not ortalaması, her ders için elde edilen ağırlık puanlarının toplamından oluşur. Bir dersin ağırlık puanı, dersten elde edilen başarı notunun o dersin AKTS kredisiyle çarpılması ve elde edilen sonucun, başarılı olunan derslerin toplam AKTS kredisine bölünmesiyle elde edilir. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki basamak yürütülerek yuvarlanır.

(7) Sınavlara katılmayan öğrenciye Girmedi (GR) notu verilir ve dersin başarı harf notu (FF) olarak işlem görür. Bütün notlar, öğrenci durum belgesine geçirilir. Uzmanlık alan dersi, seminer dersi, bitirme projesi ve tez çalışması gibi dersler Başarılı (BL) ya da Başarısız (BZ) olarak değerlendirilir. (BL) ve (BZ) notları genel not ortalamasına katılmaz.

(8) Mezuniyet için genel not ortalaması; tezsiz/tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlikte 4,00 üzerinden en az 3,00’tür. Toplam kredisini tamamladığı halde mezuniyet şartını sağlayamamış olan öğrenciler, yeni ders/dersler alarak bu şartı sağlar.

(9) Derse devam yükümlülüğünü ya da ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmediği için dönem sonu sınavına girme hakkını elde edemeyen öğrenci, Devamsız (DZ) sayılır.

(10) Öğrenci kabulüne, ara sınav ve dönem sonu sınav sonuçlarına, başarılı/başarısız değerlendirmelerine maddi hatalar dışında itiraz edilemez. Maddi hata itirazları, sınav sonuçlarının öğrenci bilgi sisteminde ilan edilmesini izleyen en geç yedi gün içinde Enstitü Müdürlüğüne yazılı olarak yapılır. Süresi içinde yapılmayan itirazlar, dikkate alınmaz. Sınav kâğıtlarında veya sınav not çizelgelerinde maddi hata tespit edildiği takdirde hata, enstitü yönetim kurulu tarafından, gerektiğinde dersin sorumlu öğretim üyesinin de görüşü alınarak düzeltilir.

(11) Uzaktan öğretim programları ile ilgili eğitim-öğretim esasları, bu Yönetmelikte öngörülen özel düzenlemeler dışında tezsiz yüksek lisans programlarının esaslarına tabidir.

Tez savunma jürisi

MADDE 19 – (1) Tez savunma jürisinin oluşumuna ilişkin esaslar şunlardır:

a) Yüksek lisans tez savunma jürisi; biri öğrencinin tez danışmanı, asgari biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç asıl ve biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek üyeden oluşur.

b) Doktora tez savunma jürisi; asgari ikisi başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere beş asıl ve biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek üyeden oluşur. Tez izleme komitesi asıl üyeleri, doktora tez savunma jürisinin doğal üyesidir.

c) Sanatta yeterlik tez savunma jürisi; asgari ikisi başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere beş asıl ve asgari biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek üyeden oluşur.

ç) İkinci danışmanı olan doktora/sanatta yeterlik tez savunma jürisinde, ikinci danışman oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

d) Jüriler, danışmanın uzmanlık alanlarını göz önünde bulundurarak önereceği kendisi dahil beş öğretim üyesi ile ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önereceği danışmanın önerisinden farklı beş öğretim üyesi olmak üzere toplam on üye arasından enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Tez izleme komitesi üyeleri doktora tez savunma jürisi önerileri arasında yer almak zorundadır.

e) Tez yazım yönergesine uygun olarak yazılmayan tezlerin, enstitü yönetim kurulu tarafından savunma jürileri oluşturulmaz.

Tez savunma sınavı

MADDE 20 – (1) Tez savunma sınavıyla ilgili esaslar şunlardır:

a) Enstitü, intihal yazılım programından alınan raporla birlikte tezleri danışman ve jüri üyelerine gönderir.

b) Jüri, tezin teslim edildiği tarihten itibaren en erken on ve her hâlükârda otuz gün içinde öğrenciyi tez savunmasına alır.

c) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler, mazeretlerini enstitüye yazılı olarak bildirir.

ç) Tez savunma sınavı tarihi, danışman tarafından belirlenerek enstitüye bildirilir. Sınav, enstitü tarafından belirlenerek ilan edilen salonda ve tarihte dinleyiciye açık olarak yapılır. Sınav tarihi ve salonu bildirilmeden yapılan veya enstitü tarafından ilan edilen tarih ve salonda yapılmayan sınav, geçersiz sayılarak tekrarlanır. Sınav, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur. Sınav esnasında öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

d) Jüri üyeleri, akademik kıyafetlerini giymiş olarak en kıdemli üye başkanlığında toplanır. Tez savunma sınavı başkan tarafından yönetilir.

e) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri üyeleri, tez çalışmasını başarılı/başarısız veya düzeltme kararı ile değerlendirir. Karar, salt çoğunlukla alınır. Bu karar, danışman öğretim üyesi tarafından jüri değerlendirme rapor formları ve tez savunma tutanağı ile birlikte tez savunma sınavının bitiminde enstitüye teslim edilir.

f) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

g) Düzeltme kararı verilmesi halinde, yüksek lisans programlarında öğrenciye savunma tarihi itibariyle asgari bir, azami üç ay, doktora ve sanatta yeterlilik programları için asgari üç ay, azami altı aylık süre tanınır. Düzeltme süresi sonunda öğrenci, birinci fıkranın (b) bendi hükmüne göre tezini enstitüye teslim eder ve aynı jüri önünde yeniden savunur.

ğ) Düzeltme kararı sonunda belirtilen süre içerisinde tez savunma sınavına katılmayan ya da tez savunma sınavı sonunda başarısız sayılan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

h) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde ders, kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmesi kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir. 

Kayıt silme ve sildirme

MADDE 21 – (1) Öğrencinin kendi isteği ile kaydını sildirmesi durumunda Üniversite ile ilişiği kesilir. Üniversiteden ayrılmak isteyen öğrenci, ilişik kesme formu ve öğrenci kimliği ile birlikte enstitüye başvurur. Yapılan başvurular enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

(2) Eğitim-öğretim başladıktan sonra Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerin, o yarıyıl için yatırmış olduğu öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti iade edilmez.

(3) İlgili mevzuata göre disiplin cezası olarak Üniversiteden çıkarılma ile cezalandırılan öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(4) Lisansüstü eğitimde azami süreler içinde eğitimini tamamlayamayan öğrencinin, üniversite ile ilişiği kesilir.

Diploma

MADDE 22 – (1) Lisansüstü programlarda tezi kabul edilen öğrenci, tez savunma sınavı tarihini takip eden bir ay içerisinde, tezinin iki adet ciltlenmiş ve elektronik ortamda kaydedilmiş kopyasını, Yükseköğretim Kurulu tarafından istenen belgelerle birlikte enstitüye teslim eder. Öğrenci, enstitü yönetim kurulu kararıyla yüksek lisans/doktora/sanatta yeterlik derecesi almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu, talep halinde teslim süresini en fazla bir ay uzatabilir. Mezuniyet koşullarını yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar geçici mezuniyet belgesi/diploma alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azamî sürenin dolması halinde öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(2) Derslerini ve dönem projesini azami süre içinde başarıyla tamamlayan tezsiz yüksek lisans öğrencisi, enstitü yönetim kurulu kararıyla tezsiz yüksek lisans diploması almaya hak kazanır ve bu karar tarihi mezuniyet tarihi olarak kabul edilir.

(3) Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik diploması üzerinde öğrencinin tamamlamış olduğu anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış adı bulunur.

(4) Mezuniyet tarihi, tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programları için tezin, sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(5) Diplomaya mezuniyet tarihi, diploma numarası ve T.C. kimlik numarası yazılır ve öğrenciye diploma ile birlikte program süresince almış olduğu derslerin not dökümü verilir.

(6) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

(7) Mezuniyet koşullarını yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar geçici mezuniyet belgesi/diploma alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami sürenin dolması halinde enstitü ile ilişiği kesilir.

Adres bildirme ve tebligat

MADDE 23 – (1) Her öğrenci, kendileriyle iletişim kurulabilmesi için yerleşim adresini veya henüz bir yerleşim yeri edinmemişse en son oturduğu yerin adresini ve sürekli kullandığı elektronik posta adresini kayıt sırasında bildirmekle yükümlüdür. Bu bilgiler, ÖİBS’ye kaydedilir ve öğrenci ile yapılacak iletişimde, ÖİBS’de kayıtlı yerleşim adresi ve elektronik posta adresi esas alınır. Öğrenciler, öğrenci bilgi sisteminde kayıtlı adres bilgilerinde meydana gelen değişiklikleri bildirerek bilgilerinin güncellenmesini sağlamakla yükümlüdür.

(2) Öğrenci, ilgili birim tarafından yapılan yazılı, görsel, işitsel bildirimler ve duyurular ile Üniversite ve birimin resmî internet sitesinden yapılan bildirimleri ve duyuruları takip etmekle yükümlüdür.

(3) Öğrenciye aşağıdaki yöntemlerden biriyle yapılan bildirimler tebligat sayılır:

a) Öğrencinin, Üniversite ÖİBS’de kayıtlı yerleşim yeri adresine taahhütlü olarak yapılan bildirimler,

b) İlgili birim resmî elektronik posta adresinden, öğrencinin üniversite ÖİBS’de kayıtlı elektronik posta adresine yapılan bildirimler,

c) Üniversitenin ve ilgili birimin resmî internet sitesinden aleni olarak yapılan bildirimler ve duyurular,

ç) Üniversite ve ilgili birim ilan panolarına asılmak suretiyle duyurusu yapılan bildirimler.

Disiplin

MADDE 24 – (1) Enstitüye kayıtlı öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(2) Herhangi bir sebeple yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası alan öğrenci, bu süre içerisinde eğitim-öğretim ile sosyal faaliyetlere katılamaz ve üniversite tesislerine giremez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç

MADDE 25 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrenciye bilimsel araştırma yapma becerisinin yanında bilgiye erişme, değerlendirme, yorumlama, eleştiri yapma ve çözüm önerisi getirebilme yetkinliğini kazandırmaktır. Tezli yüksek lisans programları, ikinci öğretim programı olarak da yürütülebilir.

Ders ve kredi yükü

MADDE 26 – (1) Tezli yüksek lisans programı, 60 AKTS kredisinden az olmamak kaydıyla anabilim/anasanat dalı kurulunun öngördüğü seçimlik asgari yedi ders ile seminer dersi, her yarıyıl alınacak uzmanlık alan dersi, bilimsel araştırma teknikleri ve yayın etiği ile ilgili bir ders ve tez çalışmasıyla birlikte asgari 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, danışman atanmasını izleyen dönemde tez hazırlık dersine, derslerin başarıyla tamamlandığı dönemden itibaren her yarıyıl tez çalışması dersine kayıt yaptırmak zorundadır.

(2) Öğrencinin lisans eğitimi sırasında almış olduğu dersler, lisansüstü eğitiminde ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

Tez aşamasına geçilmesi

MADDE 27 – (1) Tezli yüksek lisans yapan öğrencinin tez aşamasına geçebilmesi için ağırlıklı genel not ortalaması 3,00’ten az olamaz.

Süre

MADDE 28 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, öğrencinin ders alması gereken dönemden başlamak üzere, kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıldır. Program, en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde 3,00 not ortalamasını sağlayamayan, azami süreler içerisinde tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Tez danışmanını belirleme, ortak danışman atama, danışman değişikliği

MADDE 29 – (1) Enstitü yönetim kurulu, kaydını yaptıran her öğrenciye bir danışman atar. Bu danışmanın süresi öğrencinin ders dönemini tamamlamasıyla sona erer. Ders dönemini başarı ile tamamlayan öğrencilere talepleri de göz önünde bulundurularak anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından yeni bir tez danışmanı atanır. Danışman atamada öğretim üyesinin uzmanlık alanı ve danışmanlık yükü dikkate alınır.

(2) Anabilim/anasanat dalında, çalışma konusuyla ilgili gerekli niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmadığı hallerde öğrencinin talebi ve anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla üniversite içinde başka bir anabilim/anasanat dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan bir öğretim üyesi danışman olarak atanabilir.

(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden çok danışman gerektirdiği durumlarda, üniversite kadrosundaki veya yurt içi/yurt dışı herhangi bir yükseköğretim kurumundaki bir öğretim üyesi ikinci danışman olarak atanabilir. Bu atama danışmanın talebi ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi dikkate alınarak enstitü yönetim kurulu kararıyla yapılır.

(4) Danışmanın çekilme isteği veya öğrencinin danışman değişikliğine ilişkin gerekçeli talebi üzerine, mevcut danışmanın ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak birinci fıkra hükmü çerçevesinde enstitü yönetim kurulunca yeni danışman atanır.

(5) Yurt dışına uzun süreli görevlendirilen öğretim üyesinin danışmanlığı, altı ayın sonunda kendiliğinden sona erer. Öğrenci veya danışmanın talebi halinde danışman değişikliği altı aydan önce de yapılabilir.

(6)  Öğretim üyeliğinden istifa eden, altı aydan fazla süreyle yükseköğretim kurumları dışında başka bir kurumda tam zamanlı görevlendirilen, kadrosuyla bir başka yükseköğretim kurumuna veya kamu kurumuna geçen öğretim üyesinin danışmanlığı kendiliğinden sona erer. Ancak tezini bitirme aşamasındaki yüksek lisans öğrencileri için öğrencinin ve danışmanın birlikte talebi halinde danışmanlık görevi, enstitü yönetim kurulu kararıyla üç aya kadar uzatılabilir.

(7) Yükseköğretim kurumları arasında yer değiştiren, yükseköğretim kurum üst kurullarında veya bilimsel araştırma kurumlarında görevlendirilen ya da emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları, talepleri halinde, süreç tamamlanıncaya kadar devam eder.

Yüksek lisans tez konusunun belirlenmesi, tez önerisi ve tez konusunun değiştirilmesi

MADDE 30 – (1) Öğrenci tez konusunu danışmanıyla belirleyerek ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Derslerini başarıyla tamamlayan öğrenci, danışmanının uygun gördüğü tez önerisini tez dönemine kaydolduğu tarihten itibaren üç ay içerisinde enstitüye teslim eder.

(2) Öğrenci, tez konusunu danışman onaylı yeni tez öneri formunda belirtilen konuyla değiştirebilir. Değişiklik, enstitü yönetim kurulu kararıyla gerçekleşir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 31 – (1) Yüksek lisans tezinin sonuçlanması için öğrencinin;

a) Tezi, tez yazım kılavuzuna uygun bir şekilde yazarak danışmanına sunması,

b) Tezi, savunulabilir olduğuna ilişkin danışman görüşüyle birlikte enstitüye teslim etmesi,

c) Tezi, jüri önünde sözlü şekilde savunarak başarılı bulunması,

gerekir.

Tezli yüksek lisans programından tezsiz yüksek lisans programına geçiş

MADDE 32 – (1) Tezli yüksek lisans programında öğretime başlayan öğrenciler, aynı Bilim/Sanat Dalında (Bilim/Sanat Dalı bulunmayan programlar için aynı anabilim/anasanat dalında) olmak kaydıyla, adayın başvurusu üzerine ilgili başkanlığın teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla tezsiz yüksek lisans programına geçiş yapabilirler.

(2) Tezli yüksek lisans programından tezsiz yüksek lisans programına geçiş, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar yapılabilir. Geçiş yapan öğrenci, tezsiz yüksek lisans programı için gerekli AKTS kredisini azami süre içinde tamamlamak zorundadır.

(3) Tezli yüksek lisans programından tezsiz yüksek lisans programına geçiş bir kez yapılır ve geçiş yapan öğrenciye tezli yüksek lisans diploması verilmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç

MADDE 33 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programları, ikinci öğretim veya enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen esaslara göre uzaktan eğitim olarak yürütülür.

Ders ve AKTS kredi yükü

MADDE 34 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı; 90 AKTS kredisinden az olmamak kaydıyla, anabilim/anasanat dalı başkanlığının öngördüğü seçimlik asgari on ders ile bitirme projesi dersinden oluşur. Bitirme projesi, intihal yazılım programı raporu alınarak proje danışmanı gözetiminde enstitü tarafından belirlenen tarihte ve salonda dinleyiciye açık olarak sunulur.  Proje dersi ortalamaya katılmaz.

(2) Öğrenci, en fazla üç dersi, lisans öğrenimi sırasında almamış olmak kaydıyla, lisans derslerinden seçebilir. İlgili programa kayıt yaptıran öğrencilerin sayısı, enstitü yönetim kurulunca belirlenen asgari sayının altında kaldığında, öğrencilere farklı anabilim/anasanat dalında zorunlu kredilerini sağlayıncaya kadar ders seçme imkânı verilir.

Süre

MADDE 35 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının süresi, öğrencinin ders alması gereken dönemden başlamak üzere kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın iki yarıyıldır. Program, en fazla üç yarıyılda tamamlanır.

(2) Tezsiz yüksek lisans yapan öğrencinin mezun olabilmesi için ağırlıklı genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması gerekir. Azami süre sonunda AKTS ve kredi yükünü tamamlayamayan, mezuniyet not ortalaması koşulunu sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Bitirme projesi danışmanının belirlenmesi

MADDE 36 – (1)  Enstitü yönetim kurulu, kaydını yaptıran her öğrenciye bir danışman atar. Bu danışmanın süresi proje danışmanının atanmasıyla sona erer. Enstitü yönetim kurulu; öğrencinin talebi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi üzerine her öğrenci için birinci yarıyılın sonuna kadar bir öğretim üyesini proje danışmanı olarak atar.

(2) Danışmanın yükseköğretim kurumu dışında başka göreve atanması, hastalık veya diğer nedenlerle çekilme talebi olması ya da ilgili başkanlığın veya öğrencinin gerekçeli talebinin enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi halinde, öğrenciye yeni bir danışman atanır. Öğrencinin işlemleri danışmanı atanana kadar ilgili başkanlık tarafından yürütülür.

Bitirme projesi konusunun belirlenmesi ve değiştirilmesi

MADDE 37 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı öğrencisi, kayıt yaptırdığı yarıyılda bir ay içinde proje konusunu enstitüye bildirir.

(2) Öğrenci, bitirme projesi dersini üçüncü yarıyıl başında almak zorundadır. Proje değişikliği talepleri, proje dersinin alındığı tarihten itibaren bir ay içinde yapılır.

Tezsiz programdan tezli programa geçiş

MADDE 38 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında kayıtlı öğrenciler, talep etmeleri halinde aynı bilim/sanat dalında (bilim/sanat dalı bulunmayan programlar için aynı anabilim/anasanat dalında) olmak kaydıyla, ilgili başkanlığın teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla bir defaya mahsus en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Tezli programa geçiş yapan öğrenci, tekrar tezsiz programa geçiş yapamaz.

(2) Tezsiz yüksek lisans programında kayıtlı bir öğrencinin, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilmesi için;

a) Tezli yüksek lisans programının asgari başvuru koşullarını sağlaması,

b) Kayıt tarihi esas alınmak suretiyle geçiş yaptığı program için aranan giriş sınavına çağrı taban puanını sağlaması,

c) Ders döneminde asgari 60 AKTS kredisini başarıyla tamamlaması,

ç) Genel ağırlıklı not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,50 olması,

şartları aranır.

(3) Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisansa geçiş kontenjanı, o yılki tezli yüksek lisans programı kontenjanının %50’sinden fazla olamaz. Başvuru sayısının açılan kontenjandan fazla olması durumunda, tezli yüksek lisans başvurusunda aranan ölçütlere göre sıralama yapılır.

(4) Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçen öğrenci, tezli yüksek lisans için öngörülen azami süre içinde programı tamamlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç

MADDE 39 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

Ders ve kredi yükü

MADDE 40 – (1) Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen doktora programı, 60 AKTS kredisinden az olmamak kaydıyla anabilim dalı kurulunun öngördüğü seçimlik asgari yedi ders ile seminer dersi, bilimsel araştırma teknikleri ve yayın etiği ile ilgili bir ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasıyla birlikte toplam asgari 240 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, danışman atanmasını izleyen dönemde tez hazırlık dersine, derslerin başarıyla tamamlandığı dönemden itibaren her yarıyıl tez çalışması dersine kayıt yaptırmak zorundadır.

(2) Bütünleşik doktora programı, 300 AKTS kredisinden az olmamak kaydıyla, anabilim dalı başkanlığının öngördüğü asgari on dört ders, seminer dersi, bilimsel araştırma teknikleri ve yayın etiği ile ilgili bir ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

Süre

MADDE 41 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, öğrencinin ders alması gereken dönemden başlamak üzere, kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, bütünleşik doktora programı için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programında kredili dersleri başarıyla tamamlama azamî süresi, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, bütünleşik doktora programı için altı yarıyıldır. Bu süre içinde derslerini başarıyla tamamlayamayan veya 4,00 üzerinden en az 3,00 ağırlıklı genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen azami sürelerde tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Tez danışmanı atanması ve değişikliği

MADDE 42 – (1) Enstitü yönetim kurulu, kaydını yaptıran her öğrenciye bir danışman atar. Bu danışmanın süresi öğrencinin ders dönemini tamamlamasıyla sona erer. Ders dönemini başarı ile tamamlayan öğrencilere talepleri de göz önünde bulundurularak anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının önerisiyle Üniversitenin daha önce bir yüksek lisans tezini birinci danışman olarak yönetmiş tam zamanlı öğretim üyeleri arasından enstitü yönetim kurulunun kararıyla yeni bir tez danışmanı atanır. Danışman atamada öğretim üyesinin uzmanlık alanı ve danışmanlık yükü dikkate alınır.

(2) Anabilim dalında çalışma konusuyla ilgili gerekli niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde, enstitü yönetim kurulu tarafından, öğrencinin talebi ve anabilim dalı kurulunun önerisiyle Üniversite içinde başka bir anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan bir öğretim üyesi birinci danışman olarak atanabilir.

(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden çok danışmanı gerektirdiği durumlarda Üniversite kadrosundan veya yurt içi/yurt dışı herhangi bir yükseköğretim kurumundaki bir öğretim üyesi ikinci danışman olarak atanabilir. Bu atama, danışmanın talebi veya anabilim dalı başkanlığının teklifi dikkate alınarak enstitü yönetim kurulu kararıyla yapılır.

(4) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri, danışman atanıncaya kadar, ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından yürütülür.

(5) Danışmanın çekilme isteği veya öğrencinin danışman değişikliğine ilişkin gerekçeli talebi üzerine, mevcut danışmanın ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak birinci fıkra hükmü çerçevesinde enstitü yönetim kurulunca yeni danışman atanır.

(6) Yurt dışına uzun süreli görevlendirilen öğretim üyesinin danışmanlığı, altı ayın sonunda kendiliğinden sona erer. Öğrenci veya danışmanın talebi halinde danışman değişikliği altı aydan önce de yapılabilir.

(7)  Öğretim üyeliğinden istifa eden, altı aydan fazla süreyle yükseköğretim kurumları dışında başka bir kurumda görevlendirilen, kadrosuyla bir başka yükseköğretim kurumuna geçen öğretim üyesinin danışmanlığı kendiliğinden sona erer. Ancak, tezini bitirme aşamasındaki doktora öğrencileri için öğrencinin ve danışmanın birlikte talebi halinde danışmanlık görevi enstitü yönetim kurulu kararıyla üç aya kadar uzatılabilir.

(8) Yükseköğretim kurumları arasında yer değiştiren, yükseköğretim kurum üst kurullarında veya bilimsel araştırma kurumlarında görevlendirilen ya da emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları, talep etmeleri halinde, süreç tamamlanıncaya kadar devam eder.

Yeterlik sınavı

MADDE 43 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Yeterlik sınavları Mart-Nisan (Mayıs-Haziran) ve Ekim-Kasım (Kasım-Aralık) aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır.

(2) Doktora yapan öğrencinin yeterlik sınavına girebilmesi için ağırlıklı genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması gerekir.

(3) Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler en geç beşinci yarıyılın; lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler, en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Öğrenciler bir defaya mahsus olmak üzere mazeretlerini beyan eden dilekçe ile bu süreyi enstitü yönetim kurulu kararıyla bir yarıyıl uzatabilirler. Bu süre, azami süreye eklenmez.

(4) Yeterlik sınavına girmek isteyen öğrenci, yeterlik sınavı başvurusunu, güz ve bahar yarıyılları başında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına yapar. Belirlenen tarih dışında yapılan başvurular, değerlendirmeye alınmaz.

(5) Yeterlik sınavları, anabilim dalı kurulunun kararı ile ilgili anabilim dalında görev yapan öğretim üyeleri arasından önerilen ve enstitü yönetim kurulunda karara bağlanan beş asıl, iki yedek üyeden oluşan doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komitenin görev süresi bir yıldır.

(6) Doktora yeterlik komitesi; sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla, tamamı ilgili alandan olmak üzere danışman dâhil (yurt dışında görevlendirilmiş olması durumunda bu şart aranmaz) asgari ikisi başka bir yükseköğretim kurumundan olmak şartıyla her öğrenci için beş asıl iki yedek üyeden oluşan sınav jürisini belirler.

(7) Belirlenen jüri üyeleri, akademik kıyafetlerini giymiş olarak en kıdemli üye başkanlığında toplanır. Yeterlik sınavı, başkan tarafından yönetilir.

(8) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci, sözlü sınava alınır. Sınavlardan başarılı sayılmak için her iki sınavdan da 100 üzerinden asgari 75 puan almış olmak gerekir.

(9) Yeterlik sınav tarihi, anabilim dalı başkanlığı tarafından belirlenir ve ilân edilmek üzere sınav tarihinden (yedi gün önce) yazılı olarak enstitüye bildirilir. Sözlü sınav, ilân edilen tarihte, dinleyiciye açık olarak yapılır.

(10) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan veya sınava girmeyen öğrencinin kayıt yenileyip yenilemediğine bakılmaksızın enstitü ile ilişiği kesilir.

(11) Yeterlik sınavına giren öğrencinin yeterlik sınavı sonucu, yeterlik komitesi tarafından anabilim dalı başkanlığına bildirilir. Anabilim dalı başkanlığı, sonucu en geç yarıyıl sonunda enstitüye yazılı olarak bildirir.

(12) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler, gerekçelerini yeterlik sınavından önce anabilim dalı başkanlığına ve enstitüye yazılı olarak bildirir.

Tez izleme komitesi

MADDE 44 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için enstitünün talebi, ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yeterlik sınavını takip eden bir ay içerisinde tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi, anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen üç öğretim üyesi ve tez danışmanı tarafından önerilen farklı üç öğretim üyesi içerisinden; ilgili anabilim dalı içinden tez danışmanı dışında bir üye ve Üniversite dışından bir üye olmak üzere, sıralamaya bakılmaksızın enstitü yönetim kurulu tarafından seçilen üç asıl, iki yedek öğretim üyesinden oluşur.

(3) Tez izleme komitesinde ilgili anabilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla ikinci fıkra hükümlerine göre değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 45 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, sınav tarihini takip eden en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde savunur.

(2) Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu savunmadan asgari on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(3) Enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilmiş bir mazereti olmaksızın tez izleme komitesine süresi içinde rapor sunmayan veya ilan edilen gün ve saatte sınava girmeyen öğrencinin tez önerisi reddedilmiş sayılır.

(4) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabulüne, reddine veya düzeltilmesine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, danışman tarafından sınavı izleyen üç gün içinde enstitüye tutanak ve tez önerisi raporu ile birlikte bildirilir.

(5) Tez önerisi düzeltmesi için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, anabilim dalı başkanlığınca işlemin tamamlanmasını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir danışman ve tez izleme komitesi, bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre atanabilir.

(7) Öğrenci programa aynı danışmanla devam etmek isterse en geç üç ay, farklı bir danışmanla devam etmek isterse, en geç altı ay içerisinde tekrar tez önerisi savunma sınavına girer.

(8) Tez önerisi ikinci kez reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(9) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci, başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Tez izleme raporları

MADDE 46 – (1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, yılda iki kez toplanır. Bu toplantıların ilki Ocak-Haziran, ikincisi Temmuz-Aralık ayları arasında yapılır. Bir tez izleme komitesi toplantısı üzerinden dört ay geçmedikçe yenisi yapılmaz.

(2) Öğrenci, tez izleme toplantı tarihinden asgari bir ay önce tez izleme komitesi üyelerine bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma plânı belirtilir.

(3) Tez izleme toplantısı sonucunda öğrencinin tez çalışması, tez izleme komitesi tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Sonuç, ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından üç gün içinde enstitüye bildirilir.

(4) Tez izleme toplantısına katılarak veya mazeretsiz olarak tez izleme toplantısına katılmayarak üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunma toplantısı sonucunda tez konusu kabul edilmiş olmasına rağmen takip eden tez izleme toplantıları sonucunda tez konusu değişikliğinin gerekli görüldüğü hâllerde, tez izleme komitesi konuya ilişkin bir rapor hazırlar.

(6) Kayıt yenilemiş olmasına rağmen faaliyette bulunmayan öğrencinin tez izleme raporu, başarısız sayılır.

Doktora tezinin sonuçlanması

MADDE 47 – (1) Doktora tezinin sonuçlandırılması için öğrencinin;

a) Asgari üç başarılı tez izleme komitesi raporu sunması,

b) Tezi, tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazarak danışmanına sunması,

c) Tezi, savunulabilir olduğuna ilişkin danışman görüşüyle birlikte, enstitüye teslim etmesi,

ç) Hazırladığı bir bilimsel makaleyi enstitü ile öğrencilik ilişkisi devam ederken ulusal/uluslararası hakemli bir dergide yayınlaması,

d) Tezi, jüri önünde sözlü şekilde savunarak başarılı bulunması,

gerekir.

ALTINCI BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Amaç

MADDE 48 – (1) Sanatta yeterlik programı, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.

Ders ve kredi yükü

MADDE 49 – (1) Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen sanatta yeterlik programı, 60 AKTS kredisinden az olmamak kaydıyla anabilim dalı kurulunun öngördüğü seçimlik asgari yedi ders ile seminer dersi, bilimsel araştırma teknikleri ve yayın etiği ile ilgili bir ders, tez çalışması ve sanat alanına göre sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar ile birlikte 240 AKTS’den oluşur.

(2) Bütünleşik sanatta yeterlik programı, 300 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, anasanat dalı başkanlığının öngördüğü asgari 14 ders, seminer dersi, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği ile ilgili bir ders, tez çalışması ve sanat alanına göre sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur.

(3) Öğrencinin lisans/lisansüstü eğitimi sırasında başarmış olduğu dersler, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği ile ilgili ders dışında, lisansüstü eğitiminde üst öğreniminde ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

Süre

MADDE 50 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, öğrencinin ders alması gereken dönemden başlamak üzere, kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programında kredili dersleri başarıyla tamamlama azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde derslerini başarıyla tamamlayamayan veya 4,00 üzerinden en az 3,00 ağırlıklı genel not ortalaması sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez çalışması ve sanat alanına göre sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması ve danışman değişikliği

MADDE 51 – (1) Enstitü yönetim kurulu, kaydını yaptıran her öğrenciye bir danışman atar. Bu danışmanın süresi öğrencinin ders dönemini tamamlamasıyla sona erer. Ders dönemini başarı ile tamamlayan öğrencilere talepleri de göz önünde bulundurularak anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının önerisiyle enstitü yönetim kurulu tarafından Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından yeni bir tez danışmanı atanır. Danışman atamada öğretim üyesinin uzmanlık alanı ve danışmanlık yükü dikkate alınır.

(2) Danışman atamada öğretim üyesinin uzmanlık alanı ve danışmanlık yükleri dikkate alınır. Sanatta yeterlik programlarında danışman atamada, öğretim üyesinin daha önce bir yüksek lisans tezini birinci danışman olarak yönetmiş ve başarı ile tamamlatmış olması şartı aranır. Tez çalışmasının niteliğinin birden çok danışmanı gerektirdiği durumlarda Üniversite kadrosundan veya yurt içi/yurt dışı herhangi bir yükseköğretim kurumundaki bir öğretim üyesi, ikinci danışman olarak atanabilir. Bu atama, danışmanın talebi veya anabilim dalı başkanlığının teklifi dikkate alınarak enstitü yönetim kurulu kararıyla yapılır.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri, danışman atanana kadar, ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından yürütülür.

(4) Danışmanın çekilme isteği veya öğrencinin danışman değişikliğine ilişkin gerekçeli talebi üzerine, mevcut danışmanın ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak birinci fıkra hükmü çerçevesinde enstitü yönetim kurulunca yeni danışman atanır.

(5) Yurt dışına uzun süreli görevlendirilen öğretim üyesinin danışmanlığı, altı ayın sonunda kendiliğinden sona erer. Öğrenci veya danışmanın talebi halinde danışman değişikliği altı aydan önce de yapılabilir.

(6) Öğretim üyeliğinden istifa eden, altı aydan fazla süreyle yükseköğretim kurumları dışında başka bir kurumda görevlendirilen, kadrosuyla bir başka yükseköğretim kurumuna geçen öğretim üyesinin danışmanlığı, kendiliğinden sona erer. Ancak tezini bitirme aşamasındaki sanatta yeterlik öğrencileri için danışmanlık görevi, öğrencinin ve danışmanın birlikte talebi halinde enstitü yönetim kurulu kararıyla üç aya kadar uzatılabilir.

(7) Yükseköğretim kurumları arasında yer değiştiren, yükseköğretim kurum üst kurullarında veya bilimsel araştırma kurumlarında görevlendirilen ya da emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları, talep etmeleri halinde, süreç tamamlanıncaya kadar devam eder.

Tez konusunun belirlenmesi

MADDE 52 – (1) Sanatta yeterlik programı öğrencisinin tez konusunu belirleyebilmesi için ağırlıklı genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması gerekir. Ders dönemi süresinde ortalama şartını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(2) Danışman, öğrenci ile birlikte belirleyeceği tez çalışması ve sanat alanına göre sergi, proje, resital, konser ve temsil gibi çalışmaların konusu ve başlığını enstitüye önerir; bu öneri, enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

(3) Tez konusu değişikliği için öğrencinin, danışmanının onayını taşıyan tez öneri formunu enstitüye teslim etmesi gerekir. Enstitüye iletilen tez konusu değişikliği, enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

Sanatta yeterlik tezinin sonuçlanması

MADDE 53 – (1) Sanatta yeterlik tezinin/çalışmalarının sonuçlandırılması için öğrencinin;

a) Tezi, tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazarak danışmanına sunması,

b) Tezi, savunulabilir olduğuna ilişkin danışman görüşüyle birlikte, enstitüye teslim etmesi,

c) Tezi, jüri önünde sözlü şekilde savunarak başarılı bulunması,

gerekir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü yürütür.


Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.