banner664

30 Eylül 2019

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinden:

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine bağlı olarak kurulan Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (TUAMER): Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; turizm sektörünün sorunlarını belirlemek, bu sorunlara çözüm önerileri geliştirmek, turizm sektörünün gelişmesi ve iyileşmesi doğrultusunda bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar ve çalışmalar yapmak ve projeler geliştirip uygulamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde turizmle ilgili konularda araştırma ve çalışmalar yapmak ve projeler yürütmek.

b) Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde turizmle ilgili konularda yapılacak araştırma, çalışma ve projeleri teşvik etmek.

c) Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde resmi ve/veya özel kurum ve kuruluşlarla turizm amaçlı iş birliği yapmak.

ç) Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde benzer amaçlarla kurulmuş merkezler, üniversiteler ve enstitülerle iş birliği yapmak, bilimsel toplantılar düzenlemek, ortak projeler geliştirmek ve yürütmek.

d) Yapılan araştırma ve çalışmaların sonuçlarını yayınlamak.

e) Turizm sektörünün ihtiyaçlarını dikkate alarak, kısa, orta ve uzun süreli eğitim-öğretim programları geliştirmek ve düzenlemek.

f) Oluşturulan bilgi, kaynak ve uzman birikimi ile Merkezin amacına uygun konularda çalışma yapan öğrencilere yardımcı olmak.

g) Merkezin amacına uygun araştırma projelerinin başlatılması ve yürütülmesi konularında danışmanlık hizmetleri vermek.

ğ) Merkezin amacına uygun diğer çalışmaları yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin Turizm Fakültesi öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Üniversitenin aylıklı öğretim üyeleri arasından bir kişiyi çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Müdür yardımcısı olarak görevlendirebilir. Müdüre görevi başında olmadığı zamanlarda yardımcısı vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı geçemez. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin çalışmalarının yürütülmesini sağlamak.

b) Projelerin yürütülmesinde ihtiyaç olduğunda Danışma Kurulu oluşturulmasını, süresini ve üye sayısını Yönetim Kuruluna önermek.

c) Danışma Kurulu ile Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

ç) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulamak.

d) Merkezin idari ve bilimsel çalışmalarını Yönetim Kuruluna sunmak, onay aldıktan sonra uygulamak.

e) Çalışmalarla ilgili yıllık raporları zamanında Yönetim Kuruluna sunmak.

f) Merkez bünyesinde oluşturulan birimlerin faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek.

g) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarını ve stratejik planını hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşüne sunmak ve onay alındıktan sonra uygulamak.

ğ) Proje gruplarının çalışma ekiplerini kurmak.

h) Merkezin personel ihtiyacını tespit etmek, Yönetim Kurulunun görüşünü alarak Rektöre sunmak.

ı) Merkezin yıllık faaliyet raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü alarak Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür yardımcısı ve Müdürün önerisi ile Üniversitenin aylıklı öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilecek beş öğretim üyesi olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Herhangi bir nedenle ayrılan üyenin yerine, aynı usulle yenisi görevlendirilir. Görevi sona eren üye tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Yönetim Kurulu, Merkezin faaliyetlerini değerlendirmek üzere yılda en az iki kez toplanır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdür tarafından sunulan, Merkezin idari ve bilimsel çalışmalarını incelemek ve karara bağlamak.

b) Danışma Kurulunun görüş ve önerileri doğrultusunda yapılacak uygulamalarda Müdüre yardımcı olmak.

c) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini incelemek ve değerlendirmek.

ç) Müdürün önereceği proje grubu veya birimleri ile bunların başkanlarını seçme konusunda karar almak ve işleyiş kurallarını belirlemek.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

e) Müdürün önereceği konular hakkında karar almak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmalarında etkinlik ve verimliliği artırmak, yeni görüşleri çalışmalara kazandırmak ve Merkez yönetiminin ihtiyaç duyduğu konularda hizmetlerinden yararlanmak üzere, Merkezin amaç ve faaliyet alanlarında görev yapan, Üniversite içinden veya dışından üç yıl için Müdürün önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından seçilen en fazla yirmi üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında olağan olarak yılda bir kez toplanır ve Müdürün gerekli gördüğü durumlarda Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. Toplantı yapmak için çoğunluk şartı aranmaz.

(3) Danışma Kurulu kararları istişari niteliktedir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü yürütür.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.