banner691

15 Kasım 2020

Avrasya Üniversitesi Kariyer Geliştirme Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

Avrasya Üniversitesinden:

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Avrasya Üniversitesi Kariyer Geliştirme Araştırma ve Uygulama Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Avrasya Üniversitesi Kariyer Geliştirme Araştırma ve Uygulama Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Avrasya Üniversitesi Kariyer Geliştirme Araştırma ve Uygulama Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Mütevelli Heyet: Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyeti,

ç) Rektör: Avrasya Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Avrasya Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversite öğrencilerinin kariyer planlaması ile ilgili gelişimlerini sağlamak, bu çerçevede öğrenci ve mezunlarının iş yaşamında karşılaşabilecekleri sorunların çözümüne yönelik çalışmalar ve araştırmalar yürütmek, öğrenci ve mezunların iş dünyasından gelen talepler doğrultusunda istihdam edilebilme imkânlarını araştırmak, girişimcilik adına kendi iş fırsatlarını yaratmalarına katkı sağlamak, kariyer çalışmaları sonuçlarını ve bu alandaki birikimleri ilgili yerli ve yabancı kuruluşlara aktararak bu kuruluşların gelişmelerine ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversite öğrencilerine iş dünyasını tanıtıcı bilgiler sunarak her adayın iş yaşamının nitelik ve gereklerine göre meslekî ve kişisel becerilerini artırabilmesi için faaliyet ve çalışmalar yürütmek.

b) Üniversite öğrencilerinin, mezunlarının ve çalışanlarının bireysel kariyer planlama, iş arama, meslekî ve kişisel birikimlerini sunma konusunda gerekli yetkinlikleri kazandırmaya yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, sertifika programları, seminer, konferans, panel, kongre, sempozyum ve eğitim gibi faaliyetler düzenlemek.

c) Kariyer planlamasının etkin bir şekilde yapılabilmesi için öğrencilere danışmanlık ve bilgilendirme hizmeti vermek.

ç) Kamu ve özel sektör kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynakları ihtiyacının Üniversitede öğrenim gören/görmüş öğrenciler tarafından karşılanmasını sağlamak amacıyla; iş alanları tanıtım günleri, kariyer günleri, kariyer fuarı, girişimcilik organizasyonları, kamu kurum ve kuruluşları fuarı gibi etkinlikler düzenlemek ve katılım sağlamak.

d) Sanayi, üniversite ve diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılmasını sağlamak, ortak projeler geliştirmek ve yürütmek.

e) Yurt içinde ve yurt dışında, kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile kariyer danışmanlığı alanında uygulama, araştırma, inceleme yapmak; projeler hazırlamak, yapılmakta olan çalışmalara katılmak ve bu tür çalışmaları desteklemek.

f) İş kurma, özgeçmiş oluşturma, iş arama, iş görüşmesi gibi konularda öğrencilere ve mezunlara dönük teknik bilgilendirme ve danışmanlık yapmak.

g) Kamu ve özel kurum ve kuruluşlara iş gezileri düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim elemanları arasından Rektörün önerisiyle Mütevelli Heyet Başkanı tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere öğretim elemanları arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine müdür yardımcısı, onun da bulunmadığı zamanlarda ise kıdem sırasına göre Yönetim Kurulu üyelerinden biri vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcısının da görevi sona erer.

(2) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Merkezin çalışmalarının düzenli ve etkin bir biçimde yürütülmesi ve denetimi ile ilgili gerekli önlemleri almak.

ç) Merkezin çalışmalarının gerektirdiği görev dağılımını yapmak.

d) Her yıl sonunda, Merkezin çalışmaları hakkında Yönetim Kurulunun görüşünü de alarak faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı ve Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından Üniversite öğretim elemanları arasından üç yıl için görevlendirilen üç öğretim elemanı dâhil beş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu yılda en az dört kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır. Yönetim Kurulunun kararları oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

b) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayın konularındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak.

c) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

ç) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek kararlar almak.

d) İlgili diğer mevzuat hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 10 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından veya Müdürün talebi, Rektörün uygun görüşü ve Mütevelli Heyet Başkanının onayı ile görevlendirilen personel ile karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 11 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyet Başkanıdır. Başkan bu yetkisini Mütevelli Heyetin kabul ettiği bütçe sınırları içinde kalmak üzere devredebilir.

Demirbaş, alet ve ekipman

MADDE 12 – (1) Merkez tarafından yürütülen araştırma ve geliştirme faaliyetleri kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Avrasya Üniversitesi Rektörü yürütür.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.