banner590

23 Haziran 2019

Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesinden:

BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ İLAÇ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevleri ile çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 ncimaddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AR-GE: Araştırma-geliştirmeyi,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez: Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezini (İLAÇ ARMER),

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını,

e) Rektör: Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi Rektörünü,

f) Senato: Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi Senatosunu,

g) Üniversite: Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 4 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Ülkemizdeki üniversiteler, enstitüler ve araştırmacı ilaç şirketleri ile beraber ülkemizin milli ilaç hedefini gerçekleştirmeye katkı sağlamak.

b) Üniversitemizdeki beyin tümörleri, nörolojik hastalıklar (alzheimer, parkinson, multipl skleroz, huntington,amiyotrofik lateral skleroz, periferik nöropati ve epilepsi ve benzeri) ve ağrıya karşı yeni ilaç aday moleküllerinin keşfi ve tasarımı için altyapısını genişletmek.

c) Üniversitenin ilgili birimlerindeki araştırmacıların uygun bir ortamda çalışmalarını gerçekleştirmelerine yardımcı olmak, Üniversitedeki bilimsel faaliyetlerin niteliğini arttırmak.

ç) Hastalıkların tanısı ve tedavi sürecinin izlenmesi için yeni ölçüm yöntemlerini ve ölçüm kitlerini tasarlayıp geliştirmek.

d) Hastalıkların tedavisi ve önlenmesi için yeni ilaç aday moleküllerinin keşfi, tasarımı, sentezi ve ilgili biyoaktivite çalışmalarını yürütmek.

e) Geliştirecek ilaç aday moleküllerinin Üniversite bünyesindeki, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp İleri Araştırmalar ve Uygulama Merkezi (GETAMER), Fitoterapi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİTEM), Beykoz Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstisüsü (YABBE) ve/veya diğer araştırma merkezleri ile birlikte preklinikve klinik çalışmalar yapmak.

f) Üniversitenin endüstriyel ve bilimsel proje yürütme potansiyelini arttırmak.

g) İlaç endüstrisi ile ortaklaşa projeler yaparak, yeni ilaç aday moleküllerinin tasarımı ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak.

ğ) İlaç endüstrisi ile işbirliği içinde yeni ilaç formülasyonları geliştirmek.

h) Üniversitede yapılan araştırmaların yayın, patent ve nihai ürün açılarından desteklenmesini sağlamak.

ı) İlaç sanayi, üniversiteler ve araştırma merkezlerine araştırma hizmeti ve danışmanlık hizmeti vermek.

i) İlaç tasarım, geliştirme ve araştırma ile ilgili eğitim, çalıştay, sempozyum veya kongre düzenlemek.

j) Üniversitemiz bünyesindeki Drug Discovery and Development YL programı çerçevesinde yeni ilaç arayışları temalı tez çalışmaları yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Bilgisayar destekli ilaç aday molekülü keşfi (sanal tarama) ve tasarımı yapmak.

b) Doğal kaynaklardan ilaç aday molekül izolasyonu, karakterizasyonu ve yapı tayini yapmak.

c) Mer tarafından keşfedilmiş veya tasarlanmış ilaç aday moleküllerinin daha etken ve daha az toksik hale getirilmesi için yeni türevlerinin sentezini, saflaştırılmasını ve yapı tayinini yapmak.

ç) Moleküler farmakoloji araştırmaları (enzim inhibisyon/aktivasyon, reseptör inhibisyon/aktivasyon, ligand-protein bağlanma kinetiği, afinitesi ve mekanizması, sitotoksisite, ve benzeri) yapmak.

d) Yeni ilaç formülasyonu geliştirmek.

e) Kalite kontrol, farmakokinetik ve toksikolojik analizler yapmak.

f) İlaç analizleri ve hastalık tanısı için yeni metotlar geliştirmek ve analitik sorunlara çözümler geliştirmek.

g) İlaç endüstrisinin ve eczacılık fakülteleri akademisyenlerinin katılımının sağlandığı çalıştay ve konferanslar düzenlemek.

ğ) Lisansüstü öğrencilerin bilimsel konulardaki tecrübelerini arttırmak için fırsatlar oluşturmak.

h) Merkezin akreditasyon çalışmalarını gerçekleştirmek.

ı) Eğitim, seminerler ve konferanslar düzenlemek.

i) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ya da uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, kısa ya da uzun süreli yurt içi ve yurt dışına eleman gönderme konusunda Rektörlüğe öneride bulunmak.

j) Bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde görsel ve yazılı medyada yer alan ilaç araştırma ve geliştirilmesi ve kullanımı ile ilgili yanlış bilgilendirmelerin önlenmesine yönelik çalışmalar yapmak, kamuoyunun yetkin kişilerce doğru bilgilendirilmesini sağlamak.

k) Merkezin kuruluş amacına ve 2547 sayılı Kanunun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmalar ile Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür; Rektör tarafından Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Merkezin amaçları doğrultusunda araştırma, uygulama ve eğitim deneyimi bulunan öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür, yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunmayacağı durumlarda görevi sona erer.

(2) Müdür, kendisine çalışmalarda yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim üyeleri arasından en çok iki öğretim üyesini Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektöre teklif eder. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda, yerine yardımcısı vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

b) Merkezin amaçları doğrultusunda yapılacak çalışmaların düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak.

c) Gerektiğinde birimlere birim sorumlusu görevlendirmek.

ç) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.

d) Merkezde yürütülen çalışmaların, Merkezin işleyiş amacına uygun olup olmadığını kontrol etmek, denetlemek ve çalışanları bu konuda yönlendirmek.

e) Merkezde çalışan personelin görev paylaşımı, yükümlülükleri ve çalışma düzenini belirlemek ve denetlemek.

f) Merkezin idari işlerini yürütmek.

g) Merkez faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak Merkezin amacına uygun olarak Merkez organlarının belirleyeceği çerçevede yürütülecek faaliyetlerin projelendirilmesi ve bunlara ulusal ve uluslararası alanda destek ve mali kaynak sağlanması için girişimlerde bulunmak.

ğ) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

h) Personel alımıyla ve görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektörlüğe sunmak.

ı) İlgili mevzuatı çerçevesinde eğitim programları sonunda verilecek katılım belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilmesi ile ilgili esasları belirlemek ve onaylamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen en az dört en fazla 6 öğretim üyesinden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdürün teklifi üzerine, Rektör tarafından 3 yıl süre ile görevlendirilir.

(2) Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde, Yönetim Kurulu üyelerinin de görevi sona erer. Üyelik süresi herhangi bir sebeple sona eren Yönetim Kurulu üyeleri aynı yöntemle yeniden görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üç ayda en az bir defa, Müdürün belirleyeceği gündemle üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Müdür gerekli gördüğünde Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini karara bağlamak.

c) Merkez faaliyetlerinin etkin ve düzenli yürütülmesini sağlamak amacıyla, Müdürün önerisi üzerine Merkezde yeni birimler oluşturulmasına karar vermek.

ç) Merkezin faaliyetleriyle ilgili esaslar ve faaliyet plan ve programlarını karara bağlamak.

d) Sunulan projelerin Merkezin amaçlarına uygun olup olmadığına karar vermek ve uygun projeler için çalışma ortamı hazırlamak.

e) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilkelerini belirlemek ve süreçleri karara bağlamak.

f) Merkezi ilgilendiren konularda, yetkili organlarda görüşülmek üzere Rektörlüğe önerilerde bulunmak.

g) Müdür tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yılın çalışma programını ve yeni yatırımlarla ilgili önerisini Rektöre sunulmak üzere onaylamak.

ğ) Merkez tarafından yürütülecek faaliyetlere ilişkin çalışma esaslarını, Merkez olarak sunulacak her türlü hizmetin bedelini tespit etmek ve kullanım şekillerini ilgili mevzuata uygun olarak belirlemek.

h) Merkezin yürüteceği kurs, seminer, çalıştay, kongre ve benzeri faaliyetleri karara bağlamak ve ilgili ilkeleri belirlemek.

ı) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarıyla doğrudan ilgili Üniversite içinden ve/veya dışından, Müdür daimi üye olmak üzere en az beş, en çok dokuz kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri Yönetim Kurulu tarafından önerilir ve Rektör tarafından iki yıl süre ile görevlendirilir. Herhangi bir nedenle süresi dolmadan görevlerinden ayrılan üyelerin yerine kalan süre için aynı yöntemle yenileri görevlendirilir. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu; Merkezin çalışmalarını değerlendirir ve amaçları doğrultusunda yeni çalışmalar yapma konusunda görüş ve önerilerini değerlendirmek ve karara bağlanmak üzere Yönetim Kuruluna bildirir. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder ve yılda en az bir kez Müdürün çağrısı ile toplanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri, Merkez Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi Rektörü yürütür.


Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.