banner664

07 Temmuz 2019

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden:

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin kayıt, eğitim-öğretim, sınav ve mezuniyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin kayıt, eğitim-öğretim, sınav ve mezuniyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14, 44 ve 46 ncımaddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim: İlgili fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunu,

b) Fakülte: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine bağlı fakülteleri,

c) İlgili kurul: Üniversitede Senato ve Üniversite Yönetim Kurulunu, fakültelerde fakülte kurulu ve fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu kurulunu ve meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

ç) Meslek yüksekokulu: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine bağlı meslek yüksekokullarını,

d) Ön koşullu ders: Alınabilmesi için alt yarıyıl veya yıllarda yer alan derslerden bir veya birkaçının başarılması ve/veya devam koşulunun yerine getirilmesi gereken dersleri,

e) Örgün eğitim: Öğrencilerin, eğitim-öğretim süresince ders ve uygulamalara devam etme zorunluluğunda oldukları bir eğitim-öğretim türünü,

f) Rektör: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörünü,

g) Uzaktan öğretim: Yükseköğretim kurumlarında öğretim faaliyetlerinin bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak planlandığı ve yürütüldüğü, öğrenci ile öğretim elemanı ve öğrencilerin kendi aralarında karşılıklı etkileşimine dayalı olarak derslerin bizzat öğretim elemanı tarafından aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın eş zamanlı biçimde verildiği öğretimi,

ğ) UZEM: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezini,

h) Üniversite: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesini,

ı) Yüksekokul: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine bağlı yüksekokulları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kesin Kayıt, Danışmanlık ve Kayıt Yenileme

Kesin kayıt

MADDE 5 – (1) Üniversitenin ön lisans ve lisans programlarına kesin kayıt yaptırabilmek için; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilgili birime yerleştirilmiş olmak ve uzaktan öğretim programları ile Açık Öğretim Fakültesinin kontenjan sınırlaması olmayan ön lisans ve lisans programları hariç, başka bir yükseköğretim kurumunun aynı düzeydeki programında kayıtlı olmamak ve belirlenen tarihlerde şahsen veya e-devlet üzerinden kayıt yaptırmak gerekir. Kesin kayıt tarihleri, istenilecek belgeler ve uygulanacak esaslar, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Üniversitenin ilgili kurulları tarafından belirlenerek ilan edilir. Kayıt sırasında, belirlenen esasların tamamına uymak koşuluyla öğrenci adayı kaydını yaptırabilir. Öğrenci adayından kayıt sırasında, kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Adli sicil belgesi ve askerlikle ilişiğinin bulunup bulunmadığına dair belge istenmez. Bunların yerine, öğrenci adayının beyanı esas alınır ve kaydı yapılır.

(2) Geçerli mazeretini belgelendiren adayların kesin kayıtları, ilgili mevzuat hükümlerine uymak koşuluyla kanuni temsilcileri tarafından yaptırılabilir. Süresi içinde kaydını yaptırmayanlar Üniversite öğrencisi olma hakkını kaybederler.

(3) Belgeleri eksik olan ve katkı payını yatırmayan adayların kayıtları yapılmaz.

(4) Kesin kaydını yaptıran öğrenci, 8 inci maddeye göre akademik takvimde belirtilen süre içinde yeni kaydolduğu birimin öğretim programındaki dersleri alarak kayıt işlemlerini tamamlamak zorundadır.

Danışmanlık

MADDE 6 – (1) Kayıt yaptıran her öğrenci için öğretim yılı başında, ilgili bölüm başkanı tarafından öncelikle bölümün öğretim üyeleri arasından veya yeterli sayıda öğretim üyesi bulunmayan bölümlerde, diğer öğretim elemanlarından bir danışman belirlenir. Bir bölümde yeterli sayıda öğretim elemanı yoksa diğer bölümlerden de dekanlık/müdürlük tarafından danışman görevlendirilebilir.

(2) Danışman, eğitim-öğretim çalışmaları ve Üniversite yaşamı ile ilgili sorunların çözümünde öğrenciye yardımcı olur. Öğrencinin kayıt yenileme, ders ekleme-silme işlemleri, bu Yönetmelik çerçevesinde danışman onayı ile yapılır.

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti

MADDE 7 – (1) Öğrenci, her öğretim yılı başında akademik takvimde gösterilen süre içerisinde ilgili mevzuatla belirlenen katkı payı veya öğrenim ücretini öder. Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ve mazeretleri ilgili birimin yönetim kurulu tarafından kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) Diploma programlarının hazırlık sınıfı eğitimi hariç olmak üzere, iki yıllık ön lisans programları ile dört, beş ve altı yıllık lisans programlarından bu süreler sonunda mezun olamayan öğrencilerden, ilgili dönem için öngörülen katkı payı ve öğrenim ücreti alınır. Çift ana dal programında kayıtlı olan öğrencilerden ise diploma programının öğrenim süresi ve ilave bir yılın sonunda bu madde hükümlerine göre katkı payı ve öğrenim ücreti alınır.

Kayıt yenileme

MADDE 8 – (1) Öğrenciler, öğrenim süresince güz ve bahar yarıyılları başında, akademik takvimde belirtilen sürede kayıt yenilemek zorundadır. Mazeretleri dolayısıyla süresi içerisinde kayıt yenileyemeyen ve ilgili birimin yönetim kurulu tarafından Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesi çerçevesinde mazeretleri kabul edilen öğrenciler, kayıt yenileme işlemini yarıyılın ilk haftasının sonuna kadar yaptırabilirler.

(2) Bütün derslerden başarılı olduğu halde not ortalamasını yükseltmek amacıyla 30 uncu madde kapsamında ders tekrarı yapmak isteyen öğrenci, her yarıyıl başında katkı payını veya öğrenim ücretini ödeyerek kaydını yenilemek zorundadır. Ancak sadece stajını tamamlamadığı için mezun olamayan öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti ödemez.

(3) Öğrenciler, Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesine uygun ve ilgili kurullarca kabul edilmiş bir mazereti yoksa kaydını kendisi yapar. Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenciler sorumludur. Öğrencilerin kayıtlarını yenilemedikleri yarıyıl öğretim süresinden sayılır.

(4) Farklı üniversitelerden ders alıp henüz notları gelmeyen öğrenciler ile intibak işlemleri bitmeyen öğrencilerin takip eden dönemdeki ders kayıtları mevcut duruma göre yapılır. İntibak işlemlerinin tamamlanıp notların öğrenci bilgi sistemine aktarılması sonucunda öğrencinin talebi üzerine, ders kayıtlarının yapılabilmesi için ders seçme ekranı danışmana açılarak ders ekleme-silme işlemi yapılabilir.

Yatay ve dikey geçişler

MADDE 9 – (1) Öğrencilerin Üniversitenin ön lisans ve lisans programlarına yapacakları yatay geçişler; ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür. Yatay geçişler, ilgili kurullarca belirlenecek kontenjanlarla sınırlı olup intibak işlemleri ilgili birimin yönetim kurulu tarafından yapılır.

(2) Dikey geçiş öğrencileri ise Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yerleştirilir ve dikey geçişler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(3) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS)’ne dâhil üniversiteler arasında yapılacak geçişler ve alınan derslerin intibakı, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslar ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılır.

Eğitim-öğretim türleri

MADDE 10 – (1) Üniversiteye bağlı birimlerde örgün öğretim yapılır. Ancak, ilgili kurulların teklifi, Senato kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile uzaktan öğretim de yapılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğretim ile İlgili Esaslar

Öğretim yılı

MADDE 11 – (1) Eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir yarıyıl, en az yetmiş öğretim günüdür. Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları bu süreye dâhil değildir. Öğretim yılının başlama, bitiş ve sınav tarihleri Üniversite Senatosu tarafından her yıl belirlenir ve ilan edilir. Gerektiğinde bu süre, Üniversite Senatosu tarafından uzatılabilir.

(2) İlgili kurulların kararı ile eğitim-öğretim yılı dışında yaz okulu açılabilir.

Öğretim süresi

MADDE 12 – (1) Üniversite ön lisans öğretiminin normal süresi iki akademik yıl ve yaz okulları hariç dört yarıyıldır. Lisans öğretiminin normal süresi ise dört akademik yıl ve yaz okulları hariç sekiz yarıyıldır.

(2) Bu Yönetmelik hükümlerine göre; mezuniyet şartlarını sağlayan lisans programı öğrencileri, daha kısa sürede de mezun olabilirler.

(3) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar.

Sınıf ve üst sınıf

MADDE 13 – (1) Sınıf, Üniversitenin ön lisans ve lisans programlarında okutulan derslerin yarıyıllarının ikiye bölünmesi ile tespit edilir. Çıkan rakam küsurlu ise bir üst rakama tamamlanır.

(2) Üst sınıf ise lisans programlarında belirlenen sınıfa ait yarıyılların en çok iki üst yarıyılıdır.

Öğretim planı ve dersler

MADDE 14 – (1) Öğretim; belirlenen dersler, uygulamalar, laboratuvar, atölye çalışmaları, proje ve benzeri çalışmaları kapsar. Dersler, zorunlu ve seçmeli olarak iki gruptur. Bunlar; öğrencinin almak zorunda olduğu zorunlu dersler ile seçerek almak zorunda olduğu seçmeli derslerdir.

(2) Derslerin öğretim dili Türkçedir. Ancak ilgili kurulların kararı ile belirli bölümlerde bazı dersler yabancı dilde verilebilir.

(3) Derslerin öğretim süresince yarıyıllara veya yıllara göre dağılımı; haftalık, teorik ve laboratuvar, her türlü uygulama saati, kredi değeri ve varsa ön şartları ilgili kurulların kararı ile belirlenir.

(4) Öğrenci, programında yer alan tüm zorunlu dersler ile alması gereken seçmeli dersleri almak ve başarmakla, varsa zorunlu stajını da yapmakla yükümlüdür.

Kredi yükü ve ders kaydı

MADDE 15 – (1) Öğrenciler, programlarının ilk iki yarıyılında açılan bütün dersleri varsa ön koşulunu sağlamak şartıyla almak zorundadır. Bir öğrencinin, üçüncü yarıyılından itibaren her dönemde alacağı normal ders kredi yükü, öğrencinin ait olduğu programında belirtilen yüktür.

(2) Ön lisans öğrencilerinden genel not ortalaması 1,75’in altında olanlar ile lisans öğrencilerinden genel not ortalaması 2,00’ın altında olan öğrenciler normal dönemdeki ders kredi yükü kadar derse kayıt yaptırabilirler.

(3) Ön lisans öğrencilerinden genel not ortalaması 1,75 veya üzerinde olanlar ile lisans öğrencilerinden genel not ortalaması 2,00 veya üzerinde olan öğrenciler normal dönemdeki ders kredi yükünün %50 fazlası kadar derse kayıt yaptırabilirler.

(4) Ön lisans öğrencileri ile genel not ortalaması 3,00’ın altında olan lisans öğrencileri, bir üst sınıfın derslerine kayıt yaptıramazlar. Öğrenim gördüğü ilk iki yarıyıldan sonra başarısız ve almadığı ders olmamak şartı ile genel not ortalaması 3,00 veya üstünde olan lisans öğrencileri, danışmanlarının onayı ile üst sınıftan ders alarak normal dönemdeki ders kredi yükünün %50 fazlası kadar derse kayıt yaptırabilirler.

(5) Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirtilen esaslara göre kayıt yaptıracak öğrenciler; kayıt yaptırmak istedikleri derslere, ön koşulu sağlanamayan dersler hariç, öncelikle alt dönemdeki dersleri seçerek 30 uncu maddedeki ders tekrarına ilişkin esaslar çerçevesinde kayıt yaptırmak zorundadır. Kayıt yaptırmak istediği derslerin çakışması durumunda öğrenci, alt dönemdeki derse diğer öğretimden ders kaydı yaptırabilir.

(6) Öğrenciler kredi değerleri az olmamak şartıyla; uzaktan öğretim yoluyla verilen dersler dışındaki derslerini sırasıyla öncelikle kendi programından, çakışması halinde danışmanının onayıyla ilgili birimin başka programlarından, daha sonra da yine danışmanının onayıyla Üniversitenin aynı düzeydeki diğer programlarından seçebilirler.

(7) Dikey geçiş ve yatay geçiş öğrencileri kayıt yaptırdıkları ilk yarıyılda, normal dönemdeki ders kredi yükünün %50 fazlası kadar derse kayıt yaptırabilirler.

Ders değiştirme, ekleme ve silme

MADDE 16 – (1) Öğrenciler, danışmanlarının onayı ile yarıyıl derslerinin başlangıcını izleyen ilk hafta içinde, kaydolduğu derslerde değiştirme, ekleme ve silme işlemlerini 15 inci maddede belirlenen kredi sınırları içinde yapabilirler. Öğrenci, süresi içinde usulüne uygun olarak almadığı ya da kayıt yaptırmadığı derslere devam edemez ve bu derslerin sınavına giremez, girse de notu iptal edilir.

Derslere devam zorunluluğu

MADDE 17 – (1) Öğrenciler, teorik derslerin %70’ine, uygulama, laboratuvar, atölye ve stüdyo çalışmalarının ise %80’ine katılmak zorundadır. Devamsızlık dışındaki bir nedenle tekrar alınan derslerde; klinik, uygulama ve yarıyıl içi etkinlikleri dâhil devam zorunluluğu aranmaz ve tekrar alınan dersin yarıyıl içi ile yarıyıl sonu çalışma/sınavlarına katılmak zorunludur. Ancak birimin belirlediği uygulamalı derslerde, devam zorunluluğu şartı aranır. Tekrar edilen derslerin daha önceki dönemlerde alınan notları geçersizdir. Öğrencilerin derslere devamları, dersi veren öğretim elemanı tarafından izlenir. Devamsızlıkları nedeniyle sınavlara girme hakkı kazanamayan öğrencilerin durumu, yarıyıl sonu sınav döneminden önce ilgili öğretim elemanı tarafından öğrenci bilgi sistemi üzerinden ilan edilir.

(2) Ders kaydı yaptırdıktan sonra akademik izinli olan öğrencilerin kayıtlı oldukları derslere İZ notu verilir. Devam koşulu yerine getirilmeyen ders için DZ notu verilir.

(3) Dönem içerisinde alınan raporlar devamdan sayılmaz.

(4) Rektörlük/dekanlık/müdürlükçe görevlendirilen öğrenciler görev sürelerince derse devam etmiş sayılırlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirme

Derslerin kredi değerleri

MADDE 18 – (1) Bir dersin kredi değeri; ilgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak hesaplanır.

(2) Bölümün önerisi ve ilgili kurulların kararı ile bazı ders ve uygulamalar not ortalamasına katılmayabilir.

Sınavlar

MADDE 19 – (1) Her ders için en az bir yarıyıl içi, bir yarıyıl sonu ve bir bütünleme sınavı yapılır. Öğrencinin başarısı; yarıyıl içi sınavları ile yarıyıl içinde yapılan ödev, uygulama, laboratuvar ve benzeri çalışmalardaki başarı düzeyi ile yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavı sonuçları değerlendirilerek belirlenir.

(2) Bir dersin yarıyıl içi değerlendirmelerinin toplam ağırlığı, dersi veren öğretim elemanı tarafından %30’dan az ve %60’tan çok olmayacak şekilde yarıyılın ilk iki haftası içinde belirlenir. Proje, laboratuvar ve uygulama esasına dayanan derslerde, yarıyıl içi ve yarıyıl sonu değerlendirme sınırlarına uyulma zorunluluğu yoktur. Bu çerçevede bir dersin değerlendirilmesi; yarıyıl içi çalışmaları, yarıyıl içi sınavları ve yarıyıl sonu sınavının başarı tespitindeki ağırlıkları, dersi veren öğretim elemanı tarafından, yarıyılın ilk iki haftası içinde öğrenci bilgi sistemine girilir.

(3) Yarıyıl içi, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarının programları ilgili bölüm başkanlığı ve dekanlık/müdürlükçe koordineli olarak belirlenir ve sınavların başlama tarihinden en az iki hafta önce ilgili birim tarafından öğrenci bilgi sistemine girilerek ilan edilir. Gerekli hallerde ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile cumartesi ve pazar günleri de ders ve sınav yapılabilir.

(4) Yarıyıl sonu sınavına girme hakkı elde edenlerden yarıyıl sonu sınavında FF ve YZ harf notu alıp başarısız olan öğrenciler ile sınava girme şartlarını sağladığı halde yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilere başarısız olduğu her bir ders için herhangi bir başvuruya gerek olmadan bütünleme sınav hakkı verilir. Ancak öğrenciler yarıyıl sonu sınavında başarılı oldukları derslerden not yükseltmek amacıyla bütünleme sınavına giremezler.

(5) Sınava girme veya girmeme konusundaki yükümlülük tamamen öğrencilere aittir. Bütünleme sınavlarında mazeret kabul edilmez. Yarıyıl sonu sınavına girme hakkı kazanamamış öğrenciler, bütünleme sınavından yararlanamaz.

(6) Yarıyıl sonu sınavlarında geçerli olan kurallar bütünleme sınavlarında da geçerlidir. Bütünleme sınavı yarıyıl sonu sınavının yerine geçer ve geçme notu yine dönem içi notlar dikkate alınarak belirlenir.

(7) Değişim programları kapsamında ve özel öğrenci olarak giden öğrenciler ile başka bir üniversitenin yaz okulunda ders alan öğrencilere Üniversitede bütünleme sınavına girme hakkı verilmez. Bu öğrenciler, bütünleme sınavına dersi aldıkları üniversitede girebilirler.

(8) Değişim programları kapsamında ve özel öğrenci olarak Üniversitede ders alan öğrenciler, aldıkları derslerin bütünleme sınavlarına Üniversitede girebilirler.

(9) Öğrenciler, ilan edilen gün, saat ve yerde sınava girmek ve kimlik belgeleri ile istenecek diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadır. Bu şartları yerine getirmeyen öğrenciler sınava giremezler.

(10) Öğrencinin hak etmediği bir sınava girmesi durumunda aldığı not, ilan edilmiş olsa da iptal edilir.

(11) Ön lisans programlarında meslek yüksekokulu müdürlüğü, lisans programlarında bölüm başkanlığı tarafından yazılı sınav belgeleri en az iki yıl saklanır.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 20 – (1) Sınavlara itiraz, ilgili öğretim birimi yönetimine, sınav sonuçlarının ilanını izleyen beş iş günü içerisinde yazılı olarak yapılır. Sınav sonuçlarında, öğretim elemanlarının notları sayısal olarak toplarken yaptığı maddi hataların düzeltilmesi dışında değişiklik yapılmaz. İtirazlar, yapılacak incelemeden sonra ilgili birimin yönetim kurulu tarafından karara bağlanır ve not değişikliği varsa, ilgili öğretim elemanı tarafından öğrenci bilgi sistemine girilir.

Mazeret sınavları

MADDE 21 – (1) Mazeret ile ilgili başvuru, mazeret süresinin başlangıcından itibaren beş iş günü içinde bizzat, faks veya Üniversitenin ilgili kurullarının belirleyeceği diğer bir yöntem ile yazılı olarak ilgili birime yapılır. Faks ile yapılan başvurularda belgenin aslı, beş iş günü içerisinde ilgili birime teslim edilir. Bu süre dışında yapılan başvurular geçersizdir. Ancak, sağlık raporlarında bu süre, istirahat raporunun veriliş tarihinden itibaren başlar.

(2) Derse devam zorunluluğunu yerine getiren öğrencilerin, ilgili birimin yönetim kurulu tarafından Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesi çerçevesinde mazeretlerinin kabul edilmesi durumunda, giremedikleri yarıyıl içi sınavlarının mazeret sınavları, ilgili yarıyıl derslerinin on üçüncü haftası içinde yapılır.

(3) Derse devam zorunluluğunu yerine getiren ancak Üniversite tarafından görevlendirildiği için sınavlara giremeyen öğrenci, giremediği yarıyıl içi sınavları için mazeret sınavına girebilir. Bu öğrencilerin mazeret sınavlarının ne zaman yapılacağı, ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

(4) Yarıyıl içi sınavları dışında kalan sınavlara, mazeret sınavı açılmaz.

(5) Mazereti ilgili birimin yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrenci, mazeret süresi içinde sınavlara giremez. Aksine hareket eden öğrenci hakkında, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre işlem yapılır ve öğrencinin girmiş olduğu sınavlar iptal edilir.

(6) Yarıyıl derslerinin başlangıcını izleyen ilk iki haftadan sonra; Üniversiteye yeni kayıt olan öğrenciler ile intibaklarda yaşanan sorunlar nedeniyle dersleri geç eklenen öğrenciler, yarıyıl içi mazeret sınavına girerler. Bu öğrencilerden yazılı olarak birimlerine başvuranlar yarıyıl içi mazeret sınavı yerine yarıyıl içi sınavına da girebilirler. Yazılı olarak birimine başvurmadığı halde yarıyıl içi sınavına girenlerin sınavı iptal olur.

Değerlendirme ve notlar

MADDE 22 – (1) Öğrencinin bir dersteki başarı notu bağıl değerlendirme yöntemi ile belirlenir. Bu yönteme göre; bir öğrencinin başarısı, dersin öğretim elemanı tarafından öncelikle bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesindeki esaslara göre sayısal olarak belirlendikten sonra, sınıfın genel başarı düzeyi, notların dağılımı ve sınıf ortalaması dikkate alınarak, ilgili kurullar tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde, aşağıdaki başarı notlarından birisine dönüştürülür:

Başarı Notu                   Katsayısı

        AA                             4,0

        AB                             3,7

        BA                             3,3

        BB                             3,0

        BC                             2,7

        CB                             2,3

        CC                             2,0

        DC                             1,5

        DD                             1,0

        FF                              0,0

(2) Bütünleme sınavlarına giren öğrencilerin başarı notu, ilgili dersin yarıyıl içi ve yarıyıl sonu notları girilip harf notu ilan edildikten sonra oluşan harf notu aralıklarına göre verilir.

(3) Diğer değerlendirmelerde aşağıdaki notlar kullanılır:

a) DZ notu; derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrenciye verilir. Not ortalaması hesabında FF notu gibi işlem görür. DZ notu alan öğrenci, o dersin yarıyıl sonu sınavı ile bütünleme sınavına giremez ve dersi tekrar eder.

b) İZ notu; akademik izinli olduğu için derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ait koşulları yerine getirmeyen öğrenciye verilir ve not ortalamasına katılmaz. İZ notu alan öğrenci, o dersin yarıyıl sonu sınavı ile bütünleme sınavına giremez ve dersi tekrar eder.

c) YT notu; not ortalamasına katılmayan derslerden başarılı olan öğrenciye verilir.

ç) YZ notu; not ortalamasına katılmayan derslerden başarısız olan öğrenciye verilir.

d) GM notu; öğrencinin girmediği sınavlara verilir. Yarıyıl içi sınavında GM notu alan öğrenci, yarıyıl içi mazeret sınavına girerse, GM notu sayısal nota dönüştürülür. Öğrenci yarıyıl içi mazeret sınavına girmezse, GM notu sıfır olarak değerlendirilir. Bütünleme sınavı sonunda aldığı not, yarıyıl sonu sınav notu olarak yarıyıl içi notları ile birlikte değerlendirilerek, öğrencinin sınıftaki başarı notu sıralamasındaki yerine göre başarı notuna dönüştürülür. Bütünleme sınavına katılmayan öğrencilerin GM notu, sıfır kabul edilerek öğrencinin sınıftaki başarı notu sıralamasındaki yerine göre başarı notuna dönüştürülür.

e) SD notu; ders planları intibakları sonucunda kaldırılan, öğrencinin sorumlu olmadığı derslere SD notu verilir ve ortalamaya katılmaz. Bu not, not dökümü belgesinde gösterilir; ancak not durum belgesinde gösterilmez.

(4) Öğretim elemanlarının yürüttüğü tüm derslere ait notlar öğrenci bilgi sistemine ilgili öğretim elemanı tarafından girilir ve notlar öğrenci bilgi sistemi üzerinden ilan edilir. Ancak Rektörlüğe bağlı bölüm başkanlıkları tarafından uzaktan öğretim yoluyla yürütülen derslerin sınavlarının değerlendirilmesi ile sınav sonuçlarının öğrenci bilgi sistemine aktarılması ve ilanı UZEM tarafından gerçekleştirilir.

Başarı notu dönüşümleri

MADDE 23 – (1) Üniversitenin ön lisans ve lisans programlarında kullanılan ve 22 nci maddede belirlenen başarı notları, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen dörtlük sistemdeki notların yüzlük sistemdeki karşılıklarına göre aşağıdaki gibi mutlak sisteme dönüştürülür:

a) Üniversitede alınan derslerin başarı notu dönüşümleri aşağıdaki tabloya göre yapılır:

     Başarı notu               Mutlak sistem karşılığı

           AA                           93,01-100,00

           AB                           83,67-93,00

           BA                           76,67-83,66

           BB                           69,67-76,66

           BC                           60,34-69,66

           CB                           56,61-60,33

           CC.                          53,33-56,60

           DC                           49,00-53,32

           DD                           45,00-48,99

           FF                           44,99 ve aşağısı.

b) Başka bir üniversiteden alınan derslerin intibak işlemleri ve diğer muafiyet işlemlerinde, 27 nci maddeye göre eş değerliliği kabul edilen derslerin başarı notu dönüşümleri, aşağıdaki esaslara göre yapılır:

1) Daha önce alınan not, sayısal ve 100’lük sistemde ise; 49 ve altı FF olarak, 50 ve üstü ise 25’e bölünerek, 22 nci maddedeki en yakın katsayı karşılığındaki başarı notuna dönüştürülür. Seviye tespit sınavları başarı dönüşümlerinde de aynı yöntem uygulanır.

2) Daha önce alınan not, sayısal ve 5’lik sistemde ise; 2,49 ve altı FF olarak, 2,50 ve üstü ise 0,8 katsayısıyla çarpılarak, 22 nci maddedeki en yakın katsayı karşılığındaki başarı notuna dönüştürülür.

3) Daha önce alınan not, harf notu ise; 22 nci maddedeki en yakın katsayı karşılığındaki başarı notuna dönüştürülür. Ancak katsayıları farklı olan harf notları bir üst harf notuna dönüştürülür.

Not ortalamaları

MADDE 24 – (1) Not ortalaması; öğrencinin kaydolduğu ve not ortalaması hesabına giren her dersten aldığı başarı notunun katsayısı ile o dersin kredi değeri çarpımları toplamının, derslerin kredi değerlerinin toplamına bölünmesiyle bulunur. Bu işlem bir yarıyılda alınan dersler için yapıldığında yarıyıl not ortalaması, Üniversiteye girişten itibaren alınan tüm dersleri kapsayacak şekilde yapıldığında ise genel not ortalaması elde edilir.

(2) Üniversiteye devam ederken program değiştiren öğrencilerin not ortalamasına, devam etmekte oldukları programda almış oldukları bütün dersler ile önceden almış oldukları derslerden sadece ilgili birimin yönetim kurulu kararıyla yeni bölümlerine uygun bulunan dersler katılır. Seçmeli bir ders yerine başka bir ders tekrarlandığında sadece en son alınan dersin notu, not ortalamasına katılır. Not ortalamaları virgülden sonra iki basamaklı olarak gösterilir.

Başarılı ve başarısız öğrenciler

MADDE 25 – (1) Ön lisans ve lisans programlarındaki öğrencilerin başarılı olabilmesi için genel not ortalamasının en az 2,00 olması zorunludur. Belirtilen zorunlu genel not ortalamalarını sağlayamayan öğrenciler başarısız kabul edilir.

(2) Herhangi bir öğretim yılında bir yarıyıl akademik izinli olan veya bir yarıyıl kayıt yaptırmayan öğrencilerin başarı tespiti, öğrenim gördükleri yarıyıl veya açılması halinde yaz okulu sonundaki genel not ortalamasına göre yapılır.

(3) Öğrenciler; ön koşulunu sağlayamadıkları dersler dışındaki FF, YZ ve DZ notu aldıkları dersleri, takip eden ilk eğitim-öğretim yılında, 15 inci maddedeki esaslar çerçevesinde tekrar ederler.

Onur ve yüksek onur öğrencileri

MADDE 26 – (1) Başarı değerlendirme yönergesine göre öğrenciler, onur ve yüksek onur öğrencisi olarak belirlenir.

Derslerden muafiyet

MADDE 27 – (1) Üniversiteye ilk defa kayıt yaptıran öğrencilere uygulanan yabancı dil seviye tespit sınavından, en az 50 puan alan öğrenciler, temel yabancı dil derslerinden muaf olurlar. Ayrıca, Üniversite Senatosu tarafından belirlenen diğer derslerin seviye tespit sınavlarından en az 50 puan alan öğrenciler de söz konusu derslerden muaf olurlar. Bu durumdaki öğrencilerin başarı notları için 23 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre işlem yapılır.

(2) Daha önce bir yükseköğretim programında örgün eğitimde öğrenci olarak kayıtlı olan ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınav ile Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler, almış oldukları derslerden intibak isteğinde bulunabilirler. Bunun için öğrencilerin Üniversiteye ilk kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren on beş gün içinde, not durum belgesi, ders içerikleri ve bir dilekçe ile ilgili birime başvurmaları gerekir. Öğrencilerin önceki yükseköğretim kurumunda başarılı oldukları ve eş değerliliği ilgili birimin yönetim kurulu tarafından kabul edilen derslerden daha önce almış oldukları notlar, 23 üncü maddedeki esaslar çerçevesinde başarı notuna dönüştürülür. İntibaklarda karşılaşılan güçlükler nedeniyle, muafiyeti ifade eden notlar, harf notu olarak CC’ye dönüştürülür, öğrenciler kabul etmemeleri halinde o dersi/dersleri yeniden alırlar. Bu şekilde eş değerliliği kabul edilen ders sayısına göre, hangi sınıfa intibak yapılacağı ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili birimin yönetim kurulu kararında belirtilir.

(3) Üniversiteye yatay geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrencilerin, önceki yükseköğretim kurumunda örgün eğitimde alıp başarılı oldukları ve eş değerliliği ilgili birimin yönetim kurulu tarafından kabul edilen derslerden, daha önce almış oldukları notlar, 23 üncü maddedeki esaslar çerçevesinde başarı notuna dönüştürülür. Ayrıca yatay geçiş yoluyla gelen öğrencilerin intibakları en az kabul edildikleri sınıfa yapılır.

(4) Üniversiteye dikey geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrencilerin, eş değerliliği kabul edilen hangi derslerin intibakının yapılacağı, ilgili birimin yönetim kurulu tarafından belirlenir. İntibak yapılan derslerden öğrencilerin daha önce örgün eğitimde almış oldukları notlar, 23 üncü maddedeki esaslar çerçevesinde başarı notuna dönüştürülür. Dikey geçiş ile lisans programlarına yerleşen ve halen kayıtlı olan öğrencilerin lisans not ortalamaları, ön lisans programında alarak lisans programında intibakı yapılan dersler ile lisans eğitimi sırasında aldığı dersler üzerinden hesaplanır. Ayrıca dikey geçiş yoluyla gelen öğrencilerin intibakları en az üçüncü sınıfa yapılır.

(5) Öğrencilerin açık ve uzaktan eğitim programlarından alıp başardığı derslerden sadece Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve İngilizce derslerinin muafiyet ve intibak işlemleri yapılır.

Değişim programları

MADDE 28 – (1) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışı bir yükseköğretim kurumu arasında yapılan ikili anlaşmalar çerçevesinde öğrenci ve/veya ders değişim programları uygulanabilir. Öğrenci değişim programları çerçevesinde öğrenciler, bir veya iki yarıyıl ilgili üniversitelere gönderilebilir. Ders değişim programları çerçevesinde de öğrenciler uzaktan ders alabilirler.

(2) Yurt içi ve yurt dışı ikili anlaşmalar çerçevesinde öğrenim gören öğrencilerin ders seçimi ve eşleştirilmesi ile not intibakları, ilgili birimin yönetim kurulu tarafından yapılır.

(3) İkili anlaşmalar çerçevesinde çift diplomaya yönelik ortak program yürüten bölümlerdeki öğrencilerin ilgili üniversitelerden aldıkları ders notları, olduğu gibi not durum belgesine işlenir.

(4) İkili anlaşmalı üniversitelerden Üniversiteye gelen öğrencilere aldıkları dersleri ve başarı durumlarını gösteren bir belge, ilgili birim tarafından verilir.

(5) Değişim programları çerçevesinde katkı payı/öğrenim ücreti ikili anlaşmalara göre ödenir.

Çift anadal programı

MADDE 29 – (1) Lisans programları ile diğer lisans programları veya ön lisans programları arasında ilgili bölümlerin ve fakülte/yüksekokul kurullarının önerisi üzerine Senatonun onayı ile çift anadal programı açılabilir. Çift anadal programı ile ilgili hususlar, ilgili kurullar tarafından belirlenir.

Ders tekrarı

MADDE 30 – (1) Ders tekrarına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Öğrenciler, öncelikle ön koşulunu sağlayamadıkları dersler dışındaki notu FF, YZ ve DZ olan veya hiç almadıkları alt yarıyıldaki derslerini almak zorundadır. Başarısız olunan dersler tekrar alındığında alınan en son not, not ortalaması hesabına katılır.

b) Ön koşulunu sağlayamadıkları dersler dışındaki bir dersten FF, DZ veya YZ notu alan öğrenci, bu dersi, verildiği ilk yarıyılda tekrar almak zorundadır.

c) Tekrar edilmesi gereken devam zorunluluğu olan dersler birbirleriyle çakışırsa, ön koşulu sağlanamayan dersler dışında, öncelikle en alt sınıfın dersi alınır.

ç) Genel not ortalamasını yükseltmek amacı ile öğretim süresi boyunca, öğrenciler daha önce başarılı olduğu dersleri tekrar edebilir ve alınan en son not, not ortalaması hesabına katılır.

d) Programdan çıkarılan zorunlu derslerin yerine tekrarlanacak dersler, ilgili kurullar tarafından belirlenir.

(2) Seçmeli bir dersten FF, DZ veya YZ notu alan bir öğrenci, o ders yerine programdaki ön koşulunu sağlayamadıkları dersler dışındaki başka bir seçmeli dersi alabilir.

(3) Birinci fıkrada belirtilen ders tekrarlarında, 15 inci maddedeki kredi sınırlarına uyulması zorunludur.

(4) Ders tekrarı yapılan yarıyıllar öğretim süresine dâhildir.

Ek sınavlar ve ek süreler

MADDE 31 – (1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar.

(2) Azami süreler sonunda ek sınavlara girmeden başarısız oldukları ve hiç almadıkları ders sayısı en fazla beş olan öğrencilere, dört yarıyıl ek süre ve bu yarıyıllardaki sınavlara girme hakkı tanınır.

(3) Birinci fıkrada belirtilen azami süresini tamamlamış olan öğrencilere, yarıyıl sonu sınavına girme hakkı elde etmiş olmaları ve sınava girmek için başvurmaları şartı ile FF ve YZ notu aldıkları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir ve bu sınavlar için mazeret sınavı açılmaz. Bu iki ek sınavın değerlendirilmesinde 49 ve altı FF olarak, 50 ve üstü ise 25’e bölünerek, bu Yönetmeliğin 22 nci maddesindeki en yakın katsayı karşılığındaki başarı notuna dönüştürülür. Bu iki ek sınav sonunda, başarısız oldukları ve hiç almadıkları ders sayısını beş veya daha az derse indiren öğrencilere, bu dersler için üç yarıyıl ek süre ve bu yarıyıllardaki sınavlara girme hakkı tanınır.

(4) Ek sınavların birincisinde sınavına girdikleri dersi başaran öğrenciler, not yükseltmek amacıyla aynı dersin ek sınavının ikincisine giremezler. Birinci ek sınav hakkını kullanamayan öğrenciler ikinci ek sınav hakkını kullanabilirler.

(5) Ek sınavlara girmeden veya girdikten sonra, yukarıda belirtilen yarıyıl sınavlarına girme haklarını kullanırken veya kullandıktan sonra mezun olmak için bir dersi kalanlara sınırsız olarak bu dersten açılacak yarıyıl sonu sınavlarına girme hakkı tanınır.

(6) İzlediği programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden başarılı olduğu halde en az 2,00 genel not ortalamasını sağlayamayarak ilişiği kesilme durumuna gelen son yarıyıl öğrencilerine, not ortalamasını yükseltmek için diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı verilir.

(7) Ek süre veya sınırsız sınav hakkının kullanımında, uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış veya devam şartı yerine getirilmemiş dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Ancak öğrenci, öğretim elemanının yarıyıl başında dersle ilgili belirleyeceği koşullara uymak zorundadır. Sınırsız sınav hakkı kullanılan derslerdeki başarı durumu, eski yarıyıl içi çalışma sonuçlarına bakılmadan sadece yarıyıl sonu sınav notu ile belirlenir. Harf notu ise 3 üncü fıkradaki şekilde belirlenir.

(8) Sınırsız sınav hakkını kullanan öğrenciler, sınava girdiği ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Öğrenciler daha önce hiç almadıkları ve devam şartını sağlamadıkları için DZ notu aldıkları dersler için sınırsız sınav hakkını kullanamazlar.

Tek dersten başarısız öğrenciler

MADDE 32 – (1) Güz yarıyılı, bahar yarıyılı veya açılması halinde yaz okulu sonunda, tüm derslerin devam şartını yerine getirdiği halde herhangi bir dönemde, akademik birimlerin yönetim kurulu kararıyla belirlenen dersler dışındaki FF veya YZ notu aldığı tek dersten veya akademik birimlerin yönetim kurulu kararıyla belirlenen dersler dışındaki bütün derslerden geçer not aldığı halde gerekli not ortalamasını sağlayamadığı için mezun olamayan öğrencilere, sadece bir dersten akademik takvimde belirlenen tarihlerde bir ek sınav hakkı tanınır. Ancak bu sınav sonucunda alacağı not ile genel not ortalamasını 2,00’a yükseltemeyecek öğrenciye tek ders sınav hakkı tanınmaz.

(2) Öğrencilerin yarıyıl içi sınav notu dikkate alınmadan, bu tek ders sınavının değerlendirilmesinde 49 ve altı FF olarak, 50 ve üstü ise 25’e bölünerek, 22 nci maddedeki en yakın katsayı karşılığındaki başarı notuna dönüştürülür.

(3) Durumları birinci fıkrada belirtilen esaslara uygun olan öğrenciler, akademik takvimde belirlenen tek ders sınav tarihinden en geç beş iş günü öncesine kadar öğrenim gördükleri birimlere yazılı olarak müracaat ederler. İlgili birim öğrencilerin durumunu inceledikten sonra hangi derse tek ders sınav hakkı tanındığını, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına bildirir. Bu maddede öngörülen sınav hakkı öğrenciye bir kez tanınır ve başvurduğu halde sınava girmeyen öğrenciler bu haktan bir daha yararlanamazlar. Mezuniyet durumunda AKTS eksiği olan öğrenciler, tek ders sınav hakkını başarısız olduğu kaldırılan dersten kullanmak üzere talep edebilirler.

İlişik kesme

MADDE 33 – (1) Fakülteden/yüksekokuldan/meslek yüksekokulundan çıkarma cezası alan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Açık öğretimde kontenjan sınırlaması olmayan ve uzaktan öğretim programları hariç olmak üzere bir başka yükseköğretim kurumunun aynı düzeydeki programında kayıtlı öğrenci olduğu belirlenen öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kendi isteği ile öğrencilikten ayrılacak olanlar, öğrenim gördükleri ilgili birime yazılı olarak başvurur. Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılan öğrencilerin tüm öğrencilik hakkı sona erer. Bu öğrenciler Üniversiteye dönmek isterlerse, yeni başvuran öğrencilerle aynı işleme tabi tutulur.

(4) Başvurusu üzerine kaydı silinen öğrenciye, isterse kayıt olduğu yükseköğretim programındaki öğrenim durumunu gösteren bir belge, girişte teslim ettiği diplomaları ve diğer belgeleri verilir.

(5) Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Üniversite Senatosunun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

(6) Ayrıca, azami öğrenim sürelerini tamamlayan aşağıda belirtilen durumlardaki öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir:

a) Mezun olmak için hiç almadığı ve alıp da devamsız olduğu beşten fazla dersi kalan öğrenciler.

b) 31 inci maddede belirtilen ek sınav haklarını kullandıktan sonra mezun olmak için beşten fazla dersi kalan öğrenciler.

c) 31 inci madde çerçevesinde tanınan ek süreler sonunda mezun olmak için birden fazla dersi kalan öğrenciler.

ç) Açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üç öğretim yılı hiç girmediği için sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılan öğrenciler.

Diploma

MADDE 34 – (1) Bir öğrencinin kayıtlı olduğu programı bitirebilmesi ve diploma alabilmesi için genel not ortalamasının en az 2,00 olması, tüm derslerden en az DD veya YT notu alması ve zorunlu stajlarını başarması gerekir. Bu şartları, bu Yönetmeliğe göre sekiz yarıyıldan önce sağlayan lisans öğrencisi, daha kısa sürede diploma alabilir.

(2) Öğrencilerin mezun olabilmeleri için ders planlarındaki zorunlu dersler ile seçmeli gruplardan almaları gereken AKTS miktarı kadar dersleri başarmış olmaları gerekmektedir. Bununla birlikte ön lisans öğrencilerinin en az 120 AKTS, lisans öğrencilerinin en az 240 AKTS dersi başarmış olmaları gerekmektedir.

(3) Ancak, öğrenci isteği halinde, not ortalamasını yükseltmek amacıyla yaz okulu veya takip eden ilk iki yarıyılda, 30 uncu madde kapsamında ders tekrarı yapabilir.

(4) Ders tekrarı yapmak isteyen öğrencilerin, mezuniyete hak kazandığı ilgili yarıyılın bütünleme sınavları sonuna kadar ön lisans programlarında meslek yüksekokulu müdürlüklerine, lisans programlarında bölüm başkanlıklarına dilekçe ile başvurmaları gerekir.

(5) Bir öğrenciye, kayıtlı olduğu lisans programının ilk dört yarıyılında almak zorunda olduğu dersleri başarı ile tamamlamak, belirtilen en az genel not ortalamasını (2,00) sağlamak ve devam ettiği lisans programından kaydını sildirmek koşullarıyla ilgili mevzuat çerçevesinde ön lisans diploması verilebilir.

(6) Öğrencinin mezuniyeti, ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin

MADDE 35 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi ile Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür ve uygulanır.

Akademik izin

MADDE 36 – (1) Öğrencinin akademik izin talebi, gerekçeli bir dilekçe ve belgeleriyle birlikte, ilgili dekanlık/müdürlüğe yapılır. Akademik izin talepleri, Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesi çerçevesinde ilgili birimin yönetim kurulu tarafından değerlendirilir ve alınan karar, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına ve ilgili öğrenciye yazılı olarak bildirilir.

(2) Akademik izin isteklerinin yarıyıl başında ilk dört hafta içinde yapılması esastır. Ani hastalık ve beklenmedik haller dışında bu süreler bittikten sonra yapılacak başvurular işleme konulmaz.

(3) Sağlık sebebiyle akademik izin başvurusunda bulunacak öğrencilerin sağlık raporunun, kesintisiz veya birbirini takip eden en az yirmi iki öğretim gününü kapsaması gerekir.

(4) Öğrencilere, her defasında en fazla iki yarıyıl olmak üzere, toplam dört yarıyıla kadar akademik izin verilebilir. Ancak, sürekli sağlık sorunlarını ikinci veya üçüncü basamak sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık raporu ile belgeleyenler, bu süre kısıtlaması dışındadır.

(5) Akademik izinli olan öğrenciler, derslere devam edemez, sınavlara giremez ve akademik izinli oldukları süreler öğretim süresinden sayılmaz.

(6) Sağlık nedenleriyle bir yarıyıldan fazla akademik izinli sayılan öğrenci, takip eden yarıyıla kayıt yaptırmak istediğinde, öğrenimine devam edebileceğini ikinci veya üçüncü basamak sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık raporu ile belgelendirmesi durumunda, ilgili birimin yönetim kurulu kararıyla kaydını yaptırabilir. Diğer nedenlerle akademik izinli olan öğrenciler de akademik izin gerekçesinin ortadan kalkması durumunda yazılı olarak başvurdukları takdirde ilgili birimin yönetim kurulu kararıyla kaydını yaptırabilir.

(7) Tabii afetler, tutukluluk, mahkûmiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması gibi önceden bilinemeyen nedenlerle yarıyıl süresi içinde de izin verilebilir. Yarıyıl içinde izin verilmesi halinde öğrenci yarıyıl başından itibaren izinli sayılır.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 37 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adresine taahhütlü olarak yapılmak veya ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulunda ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki bilgilerin güncellenmesi öğrencinin sorumluluğundadır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 39 – (1) 13/1/2013 tarihli ve 28527 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilecik Şeyh EdebaliÜniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) 13/1/2013 tarihli ve 28527 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü yürütür.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.