banner590

01 Eylül 2020

Bursa Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Yaz Öğretimi Yönetmeliği
banner580

Bursa Uludağ Üniversitesinden:

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bursa Uludağ Üniversitesi önlisans ve lisans programlarında bir öğretim yılının güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak uygulanan yaz öğretiminde ders alma, eğitim-öğretim ve sınavlarda uygulanacak esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bursa Uludağ Üniversitesinde tüm fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokullarında uygulanacak yaz öğretimi hükümlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci, 14 üncü ve ek 26 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) GANO: Genel Akademik Not Ortalamasını,

c) İlgili birim: Bursa Uludağ Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunu,

ç) Senato: Bursa Uludağ Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Bursa Uludağ Üniversitesini,

e) Yaz öğretimi: Devam etmekte olan eğitim-öğretim döneminin ikinci dönemi ile yeni başlayacak olan eğitim-öğretim dönemi arasındaki sürede yapılan eğitimi,

f) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

g) Yönetim Kurulu: Bursa Uludağ Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yaz Öğretiminin Amaçları ve Eğitim-Öğretim Esasları

Yaz öğretiminin amaçları

MADDE 5 – (1) Yaz öğretiminin amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin öğretim imkânlarını yaz aylarında da değerlendirerek, eğitim-öğretimin verimliliğini arttırmak.

b) Öğrencilerin güz ve/veya bahar yarıyıllarında alıp da başarısız oldukları, devam edemedikleri, notlarını yükseltmek istedikleri ya da çeşitli nedenlerden dolayı döneminde alamadıkları dersleri, yaz döneminde almalarına olanak sağlamak.

c) Diğer üniversitelerin öğrencilerine de Üniversitede açılacak dersleri alma olanağı vermek.

ç) Yaz aylarında görevlendirme ile yararlanılabilecek diğer üniversitelerdeki öğretim elemanlarının Üniversiteye katkısını sağlamak.

d) Çift anadal ve yandal lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin de ders almalarına olanak sağlamak.

e) Başarılı öğrencilerin, üst yarıyıl derslerini alarak, daha kısa sürede mezun olabilmelerine olanak sağlamak.

Akademik takvim ve eğitim-öğretim süresi

MADDE 6 – (1) Yaz öğretiminde ders açılması, derslere kayıt, derslerin başlangıç ve bitişi, sınavlar ve diğer hususlar Senato tarafından belirlenen akademik takvime göre yürütülür.

(2) Yaz öğretimi bahar yarıyılı bütünleme sınavlarının tamamlanmasından sonra başlar ve bu dönemde yapılacak yarıyıl sonu sınavları hariç en az beş, en fazla yedi hafta olarak planlanır.

(3) Yaz öğretiminde, normal dönemindeki ders saati kadar ders yapılır.

Eğitim-öğretim faaliyeti

MADDE 7 – (1) Yaz öğretiminde eğitim-öğretim faaliyetinin yürütülmesi 24/8/2014 tarihli ve 29098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bursa Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliğinde belirlenen esaslara göre yapılır.

(2) Yaz öğretiminde ders alan öğrenciler, açılan derslerin daha önceden devamını alıp almadıklarına bakılmaksızın, kuramsal derslerin en az % 70'ine, uygulama ve/veya laboratuvarların ise en az %80'ine devam etmek zorundadırlar.

Öğretim elemanları

MADDE 8 – (1) Yaz öğretiminde, aynı dersi vermek üzere birden fazla öğretim elemanı görevlendirilebilir.

(2) Öğretim elemanlarına ödenecek ders ücreti ilgili mevzuat hükümlerine göre Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Derslerin açılması

MADDE 9 – (1) Yaz öğretiminde açılması öngörülen dersler, ilgili birim kurullarının önerileri doğrultusunda Senato tarafından onaylandıktan sonra öğrencilere duyurulur.

(2) Yaz öğretiminde ders açılabilmesi için, gerekli en az öğrenci sayısı, 10 (on) öğrenciden az olmayacak şekilde Senato tarafından belirlenir. Bir derse kayıt yaptıran öğrenci sayısı 80’den (seksen) fazla ise ilgili birim yönetim kurulu kararı ile şubelere ayrılabilir. Zorunlu hallerde bu sayılar birimlerin yönetim kurulunca artırılabilir. Ancak bireysel olarak yapılan derslerde en az sayı şartı aranmaz.

Ders alma

MADDE 10 – (1) Yaz öğretiminde ders alma aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Yaz öğretiminden ders almak öğrencinin isteğine bağlıdır. Bir öğrenci yaz öğretiminde toplam 22 AKTS kredi saati aşmayacak şekilde en çok 4 (dört) ders alabilir. Alabileceği en fazla ders yükü kadar derse yazılan ancak bölüm veya programdan mezun olabilmesi için sadece iki dersi kalan öğrenciler bu iki derse de yazılabilirler.

b) GANO’su 1.80’in altında olan öğrenci yeni ders alamaz, sadece başarısız olduğu dersler ile koşullu geçtiği dersleri alabilir. Yabancı dil hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayan öğrenciler ise kayıtlı oldukları programın öğretim planında yer alan dersleri normal eğitim-öğretim döneminde almadan yaz öğretimine katılamazlar.

c) Yaz öğretiminde öğrenciler en fazla iki üst yarıyıldan açılan dersleri alabilirler.

ç) Bölüm veya programların açtığı derslere, farklı kodlu, ancak içerikleri aynı olan, kredi/saatleri aynı veya az olan dersleri alacak öğrenciler ile birinci ve ikinci öğretim öğrencileri birlikte kayıt yaptırabilirler.

d) İlgili bölüm öğretim planında yer alan mezuniyet AKTS kredisini tamamlayan ve tüm dersleri başaran, ancak gereken 2.00 GANO’yu sağlayamadıkları için mezun olamayan öğrenciler de yaz öğretimine katılarak yeterli GANO’yu sağladıkları takdirde mezun olabilirler.

e) Bitirme ödevi, proje, bitirme projesi, araştırma yöntemleri, güncel konular gibi derslerin alınabilmesi için, öğrencilerin bu dersleri yaz öğretiminden önce almış ancak başaramamış olmaları gerekir. Yaz öğretimi sonunda mezun olacak öğrenciler bu şarttan muaftır.

f) Yaz öğretiminde ders ekleme-çıkarma ve kesin kayıt olunan dersten çekilme işlemleri uygulanmaz. Ancak, derse kayıt yaptırmasına rağmen o dersin açılamaması durumunda, açık olan bir başka derse kayıt yaptırmasına olanak verilir. Öğrenci kapanan dersin yerine başka bir derse kayıt olmak istemezse, bu ders öğrencinin üzerinden silinir ve dersin ücreti öğrenciye iade edilir. Kesin kayıt olunan dersin sonradan yapılan zorunlu program değişikliği nedeniyle çakışması durumunda, öğrencinin dersten çıkmasına izin verilir ve ücreti iade edilir. Öğrenciler bunun dışında kesin kayıt olunan dersten çıkamaz ve ücret iade edilmez.

g) Öğrenciler, kayıtlı olduğu birimin izniyle Üniversitede yaz öğretiminde açılmayan veya açılamayan dersleri, içerik, ders saatleri ve/veya AKTS kredi saatleri aynı veya daha fazla olan diğer devlet üniversitelerinin yaz öğretimlerinde açılan derslerden alabilirler. Bu üniversiteler tarafından gönderilen başarı notları ilgili birimlerin yönetim kurullarınca onaylandıktan sonra kayıtlara geçirilir. Vakıf Üniversitelerinden ders alma izni ilgili birim yönetim kurulu kararı ile verilir.

ğ) Yaz öğretiminde açılan derslere diğer üniversitelerin öğrencileri kontenjan uygun olduğu takdirde ilgili birim yönetim kurulu kararı ile kabul edilebilir.

h) Yaz öğretiminde önceki yarıyıl sonu itibarıyla, ilgili birim yönetim kurulunun teklifi, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ve kayıt yenilenmemesi nedeniyle ilişiği kesilme durumuna gelen, staj hariç beşten fazla dersi olan öğrenciler, bu sürenin sonunda açılacak yaz öğretimine kayıt yaptıramaz.

ı) Yaz öğretiminde geçen süre eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

i) Yaz öğretiminde ders alan öğrenciler, derslerinden arta kalan günlerde staj yapabilirler. Ancak kesintisiz staj uygulaması olan birimlerde yaz öğretimi ve staj aynı anda yapılamaz.

Yaz öğretimi ücreti

MADDE 11 – (1) Yaz öğretiminde açılacak derslere kesin kayıt yaptıracak öğrenci her yıl mevzuat hükümlerince Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ders saati ücreti başına katkı payı öder.

(2) Öğrenciler yaz öğretimine ilişkin öğrenim ücretlerini ön kayıt veya kesin kayıt esnasında öderler. Örgün öğretim ve ikinci öğretim öğrencileri, yaz öğretimi ile ilgili öğrenim ücretlerini YÖK tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından alınan karara göre öderler.

(3) Kesin kayıtta açılan derslerin ücret iadesi yapılmaz.

Sınavlar

MADDE 12 – (1) Her ders için en az bir ara sınav yapılır. Ara sınav veya yaz öğretimi sonu sınavına mazeretleri nedeni ile giremeyen ve bu mazeretleri ilgili birim yönetim kurullarınca kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı açılır.

(2) Yaz öğretiminde alınan dersler için bütünleme sınavı yapılmaz.

Başarının belirlenmesi

MADDE 13 – (1) Yaz öğretiminde öğrencilerin derslerden başarı durumları Bursa Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenir.

(2) Yaz öğretimi derslerinden alınan notlar, transkriptte yaz öğretimi adı altında açılacak bir bölümde gösterilir. Yaz öğretimi derslerinden alınan notlar GANO’nun hesaplanmasına dâhil edilir.

(3) Yaz öğretimi sonunda, devam şartını yerine getirmiş olduğu halde, mezuniyeti için en çok iki dersten başarısız olan öğrenciler yaz öğretimi sonunda yapılan ek sınavlara katılabilirler.

(4) Yabancı dil hazırlık sınıfında yaz öğretimi açılması durumunda, yaz öğretimi sonunda yapılan yeterlik sınavındaki başarı notu 23/8/2020 tarihli ve 31222 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bursa Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre belirlenir.

(5) Bölüm ya da program başarı sıralaması bahar yarıyılı sonunda oluşan GANO’ya göre belirlenir. Yaz öğretimi sonunda gerçekleşen GANO;

a) Bölüm ya da program öğrenci başarı sıralamasını değiştirmez, Üniversite mezuniyet derecelerini etkilemez,

b) Başarı belgesine hak kazanma ile ikinci öğretim ücretinden muafiyet için aranan %10 sıralamasında dikkate alınmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Bursa Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve ilgili birim yönetim kurullarının kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 15 – (1) 11/2/2013 tarihli ve 28556 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bursa Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Yaz Öğretimi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü yürütür.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.