banner644

24 Eylül 2019

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinden:

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS, LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesine bağlı birimlerde (Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri hariç) ön lisans ve lisans eğitim ve öğretimi ile uygulanacak ölçme ve değerlendirme esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesine (Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri hariç) öğrenci kabulüne, ön lisans ve lisans eğitim ve öğretim programlarının düzenlenmesine, ölçme ve değerlendirmeye, diploma ve ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını,

b) GNO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,

c) İlgili kurul: Üniversiteye bağlı birim kurulunu,

ç) İlgili yönetim kurulu: Üniversiteye bağlı birim yönetim kurulunu,

d) Kredi: Avrupa Kredi Transfer Sistemine göre belirlenen krediyi,

e) Rektör: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörünü,

f) Rektörlük: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğünü,

g) Senato: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Senatosunu,

ğ) Üniversite: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesini,

h) Üniversite Yönetim Kurulu: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıt ve Kabul

Öğrenci işleri

MADDE 5 – (1) Birimlerde eğitim almaya hak kazanan öğrenci ile ilgili kesin kayıt, kimlik kartı tanzimi ve tasdiki, öğrenci belgesi verilmesi, diploma, diploma eki düzenlenmesi ve benzeri işlemler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı veya gerekli hâllerde yetki verilen ilgili birimler tarafından yürütülür.

(2) Öğrencilere ilişkin, öğrenci kişisel dosyasının tutulması, ders kaydı, kayıt yenileme, ölçme ve değerlendirme uygulamaları, değişim programları yoluyla özel öğrenci kabulü, yatay ve dikey geçişler, çift anadal ve yan dal kayıtları, intibak, askerlik tecili, ilişik kesme ve benzeri her türlü işlemler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı veya gerekli hâllerde yetki verilen ilgili birimler tarafından yürütülür.

Kayıt işlemleri

MADDE 6 – (1) Üniversiteye kayıt yaptırabilmek için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Ön lisans ve lisans öğretim programlarına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yerleştirilmek.

b) Özel yetenek sınavı gerektiren birimlerde o öğretim yılı için geçerli olan puana ve şartlara sahip olmak, ilgili birimce yapılacak sınavı kazanmak.

c) Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanından yerleştirilmek.

ç) Yatay geçiş yoluyla Üniversiteye kabul edilmek.

(2) Üniversiteye kayıt yaptırmaya hak kazananlar, kayıt tarihleri arasında e-Devlet üzerinden veya kayıt bürolarına bizzat başvurarak kesin kayıtlarını yaptırırlar. E-Devlet üzerinden kayıt yaptıran öğrenciler Rektörlük tarafından belirlenen tarihler arasında ilgili birimin öğrenci işleri büroları veya öğrenci işleri daire başkanlığına bizzat başvurarak istenen belgeleri teslim etmek zorundadırlar. Noter aracılığıyla tayin edilen vekil tarafından da kayıt yaptırılabilir. Kayıt için istenen belgeler Üniversite tarafından ilan edilir.

(3) Yabancı uyruklu öğrencilerin kesin kayıtları Üniversitenin belirlediği kayıt tarihlerinde ilgili mevzuat hükümlerine bağlı olarak Senato tarafından hazırlanan ilkeler çerçevesinde yapılır.

(4) Eksik belgeyle ve posta yoluyla kesin kayıt yapılmaz.

(5) Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.

(6) Öğrenci kesin kayıt sırasında tebligat adresi ve diğer iletişim bilgilerini bildirmek zorundadır.

(7) Aynı düzeyde başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olanların kayıt işlemleri yapılmaz.

(8) Kesin kayıt yaptıran öğrencinin belge ve bilgilerinin doğru olmadığının anlaşılması hâlinde, hangi yarıyılda olduğuna bakılmadan Üniversite ile ilişiği kesilir. Bu öğrenci Üniversiteden ayrılmışsa kendisine verilen diploma dâhil tüm belgeler iptal edilir ve hakkında yasal işlem başlatılır.

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti

MADDE 7 – (1) Öğrencilerden 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddeleri hükümleri gereğince o yıl için belirlenen katkı payı/öğrenim ücreti alınır.

(2) Yabancı uyruklu öğrenciler, Senato tarafından belirlenen miktarda katkı payı/öğrenim ücreti öderler.

(3) İkinci öğretimde hazırlık sınıfı hariç, başarı ortalamasına göre bulundukları bölüm/program/anabilim dalı/ana sanat dalında ilk yüzde ona giren ve başarısız dersi bulunmayan öğrencilerin öğrenim ücretleri 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre indirimli olarak ödenir ve bu husustaki işlemler Yükseköğretim Kurulunun kararları doğrultusunda yürütülür.

(4) Kayıt dondurulan yarıyıl/yıl için katkı payı veya öğrenim ücreti ödenmez.

Danışman

MADDE 8 – (1) Danışman, öğrenciye eğitim-öğretim süresince yardımcı olması için görevlendirilmiş öğretim elemanıdır. Danışmanın atanması, görev ve sorumlulukları Senato tarafından hazırlanan esaslar çerçevesinde belirlenir.

Kayıt yenileme

MADDE 9 – (1) Öğrencilerin ders alabilmeleri için akademik takvimde belirtilen süre içerisinde her yarıyıl kayıt yenilemeleri zorunludur.

(2) Katkı payı/öğrenim ücretini ödeyen ve ders alma işlemini danışman onayı ile elektronik ortamda tamamlayan öğrencinin kaydı yenilenmiş sayılır. Öğrenciler, ders kayıtları ile ilgili değişiklik taleplerini ve itirazlarını ders ekle/çıkar süresi içerisinde ilgili birimlere yaparlar. Süresi içerisinde başvuru yapmayan öğrencilerin elektronik ortamda tamamlanan ders kayıtları geçerlidir.

(3) Belirtilen sürelerde katkı payını veya öğrenim ücretini yatırmayan öğrenci o yarıyılda ders kaydı yaptıramaz.

(4) Ders kaydı yaptırmayan öğrenci derslere devam edemez, sınavlara giremez ve diğer öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(5) Süresi içerisinde ders kayıtlarını yaptırmayanlardan geçerli mazereti olan öğrencilerin ders kayıtlarının yapılıp yapılmamasına, geçen sürenin devamsızlıktan sayılması şartıyla ilgili yönetim kurulu karar verir.

(6) Eğitim-öğretimin ilk üç haftasından sonra ilgili yönetim kurulu kararı ile gerçekleştirilen ders kayıtlarında; öğrenci, devam şartı aranan kayıtlandığı derslerden devamsızlıktan kalmış sayılır.

(7) Ders kayıt işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur. Ders kayıt işlemlerinin bu Yönetmelik hükümlerine aykırı yapıldığı tespit edildiği takdirde ilgili yönetim kurulu kararı ile ders kaydı tamamen ya da kısmen iptal edilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretim

Akademik takvim

MADDE 10 – (1) Birimlerle ilgili eğitim-öğretim başlangıç ve bitiş, ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ile bütünleme sınavı, katkı payı/öğrenim ücreti yatırma ve kayıt yenileme tarihleri ile benzeri konular akademik takvimde belirtilir. Üniversitenin bir sonraki eğitim ve öğretim yılına ait akademik takvimi, en geç Mayıs ayı içinde Senatonun kararı ile belirlenir.

Eğitim-öğretim türleri

MADDE 11 – (1) Birimlerde ilgili kurulun kararı ve Senatonun onayı ile Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği esaslar çerçevesinde birinci öğretim, ikinci öğretim, açık öğretim, yaygın ve uzaktan öğretim türlerinde eğitim-öğretim yapılabilir.

Eğitim-öğretim dönemleri

MADDE 12 – (1) Eğitim-öğretim dönemleri, yarıyıl esasına göre güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir yarıyıl on dört haftadan az olamaz.

(2) Birimlerde güz ve bahar yarıyılları dışında yaz okulu öğretimi yapılıp yapılmayacağına Senato tarafından karar verilir. Yapılacak yaz okulu öğretimi, Üniversite tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Eğitim-öğretim süreleri ve öğrencilik hakkı

MADDE 13 – (1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar.

(2) Azami süreler içerisinde mezun olamayan öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddelerinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda olan öğrenciler ders ve sınavlara katılabilir, tez hazırlayabilir fakat öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlanamazlar.

Yabancı dil hazırlık sınıfı

MADDE 14 – (1) İlgili kurulun önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilir. Hazırlık sınıfı eğitim süresi azami iki yıldır. Yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi, Yükseköğretim Kurulunca çıkarılan, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

Ders kredisi ve ders süresi

MADDE 15 – (1) Ders kredisi, ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin iş yükü göz önünde tutularak Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde hesaplanan ve dersin ağırlığını gösteren sayıdır.

(2) Bir ders saatinin süresi elli dakikadır.

Öğretim planları ve dersler

MADDE 16 – (1) Öğretim, her yarıyıldaki derslerin adlarının, kredilerinin ve haftalık ders saatlerinin gösterildiği öğretim planlarına göre yapılır.

(2) Öğretim planındaki dersler; teorik dersler, uygulamalar, laboratuvarlar, atölye çalışmaları, tez, proje, staj, iş yeri uygulamaları ve benzeri çalışmaları kapsar.

(3) Birimlerin Senato tarafından kabul edilen öğretim planlarına göre hazırlanan haftalık ders dağılım çizelgesi her yarıyılın ders kayıt haftasından önce öğrencilere duyurulur.

(4) Senato tarafından uygun görülmesi hâlinde birinci öğretim, ikinci öğretim ve yaz okulu programlarındaki bazı dersler uzaktan öğretim yoluyla verilebilir.

(5) Dersler, içerikleri ve dersleri yürütecek öğretim elemanları; bölüm ve ana bilim dalı kurullarınca değerlendirilerek belirlenir ve öğretim yarıyılının başlama tarihinden en geç iki hafta önce ilgili kurulda karara bağlanmak üzere dekanlığa/müdürlüğe bildirilir.

(6) Öğretim planlarında yer alan derslerin kredi toplamı, her bir yarıyılda otuz kredidir.

Zorunlu ve seçmeli dersler

MADDE 17 – (1) Dersler, zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Zorunlu dersler, öğrencinin almak zorunda olduğu dersleri, seçmeli dersler ise öğrencinin önerilen dersler içerisinden seçerek alabileceği dersleri ifade eder.

(2) İlgili kurul kararı ile bazı dersler ön şartlı ders olarak kabul edilebilir.

(3) Standart program uygulayan birimler hariç, öğretim planlarında seçmeli dersler, mezuniyet için alınması gerekli toplam kredinin en az %25’ini oluşturacak biçimde düzenlenir.

(4) Seçmeli dersler bölüm/ana bilim dalının önerisi ve ilgili kurulun onayı ile açılır ve aynı usulle kaldırılır. İlgili yönetim kurulu, her bir seçmeli derse kaydolacak öğrenci sayısına alt ve üst sınır getirebilir.

(5) Seçmeli dersler, mesleki formasyonu tamamlayan derslerden olabileceği gibi, ortak açılan veya diğer öğretim planlarında yer alan genel kültür ya da değişik ilgi alanlarındaki derslerden de oluşabilir.

(6) Öğrenciler kendi öğrenim dalı ile ilgili öğretim planının öngördüğü zorunlu ve seçmeli derslerin dışında, danışmanın teklifi, bölüm başkanının önerisi ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile Üniversiteye bağlı herhangi bir öğretim planında yer alan dersi/dersleri de alabilir. Bu şekilde alınan dersler GNO hesabında dikkate alınmaz ancak bu dersteki başarı durumu ayrı bir belgede gösterilir.

(7) Üniversitede ortak seçmeli derslerin açılması ve yürütülmesi Senato tarafından belirlenen usul ve esaslara göre belirlenir.

Ortak zorunlu dersler

MADDE 18 – (1) Ortak zorunlu dersler 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk dili ve yabancı dil derslerinden oluşur. Bu dersler haftada en az iki ders saati olmak üzere iki yarıyıl olarak programlanır ve uygulanır.

Ders muafiyetleri ve intibak

MADDE 19 – (1) Üniversitenin herhangi bir akademik birimine kayıt hakkı kazanan öğrencilerin daha önceki öğrenimlerine ilişkin muafiyet ve intibak işlemleri Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

Devam zorunluluğu

MADDE 20 – (1) Öğrenci kayıt yaptırdığı dersin en az %80’ine devam etmek zorundadır. Uygulamalı derslerde ilgili kurul kararı ile devam zorunluluğu artırılabilir.

(2) Bir dersi alarak devam şartını yerine getiren öğrencilerin o dersi tekrar alması durumunda devam şartı aranıp aranmayacağına dersin yürütüldüğü bölümün önerisi üzerine ilgili kurul karar verir. Bu öğrenciler değerlendirmeye katılan her türlü sınav ve etkinlikten sorumludur.

(3) Öğrencilerin devamsızlık durumu ilgili birim tarafından yarıyılın son ders haftasında ilan edilir.

(4) Sağlık raporu devam yükümlülüğünü kaldırmaz.

Ders alma ve ders bırakma

MADDE 21 – (1) Öğrencilerin bir yarıyılda alabileceği azami kredi miktarı kırk ikidir. Üçüncü yarıyıldan itibaren en son yarıyıl itibarı ile bütün derslere kayıt olmuş ve GNO’su en az 3,00 olan öğrenciler kırk beş krediyi geçmemek üzere bir üst sınıfın aynı yarıyılına ait ön şartlı olmayan dersleri alabilirler. Güz ve bahar yarıyıllarında üst yarıyıllardan ders alınabilmesi için, dersin ilgili birimde ya da Üniversitenin diğer birimlerinde açılmış olması gerekir.

(2) Öğrenciler, kayıt hakkı kazandığı yarıyılda, öğretim planına göre kayıtlanması gereken tüm dersleri azami kredi miktarını geçmemek şartıyla almak zorundadır. Ancak, başarısız durumdayken ders tekrarı sonucunda başarılı olan öğrenciler, başarılı oldukları yarıyılı takip eden yarıyıllarda en az 12 kredi ders almak zorundadır.

(3) Öğrenciler, başarı şartını sağlayamadığı ve hiç almadığı derslere öncelikli olarak kayıt olmak zorundadırlar. Bu dersler farklı dönemlerden ise en alttaki dönem derslerinden başlama şartı ile bulundukları döneme ait derslere kayıt olurlar.

(4) Öğrencinin ön şartlı dersleri alabilmesi için önceki yarıyıllardaki bağlantılı derslerden en az DC notunu almış olması gerekir.

(5) GNO’sunu yükseltmek isteyen başarılı öğrenciler, alt yarıyıllardan istedikleri dersleri tekrar alabilirler. GNO hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı en son not geçerlidir.

(6) Başarısız olunan seçmeli dersin yerine aynı seçmeli ders grubundan eşit kredili başka bir seçmeli ders alınabilir. Başka bir seçmeli ders alınması durumunda alınan bu derse devam zorunludur.

(7) Çift anadal ve yan dal programı öğrencileri azami kredi miktarı hükmüne tabi değildir. Bu öğrenciler hakkındaki karar çift anadal ve yan dal esaslarına göre ilgili kurulca verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar

Sınavlar ve süreleri

MADDE 22 – (1) Sınavlar kısa süreli sınav, ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı, mazeret sınavı, muafiyet sınavı, mezuniyet GNO baraj sınavı ve azami süre sonu ek sınavlarından oluşur. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sınavların elektronik ortamda da yapılması mümkündür.

(2) Her türlü sınav ve etkinlik yüz puan üzerinden değerlendirilir.

(3) Öğrencilerin girmeyi hak etmedikleri bir sınava katılmaları durumunda aldıkları puan iptal edilir.

(4) Öğrenci, puanlamaya tâbi tutulan herhangi bir sınav ve etkinliğe katılmadığı takdirde sıfır puan almış sayılır.

(5) Sınavlara girmek için öğrenci kimlik kartı veya öğrenci olduğunu gösterir belgenin ibrazı zorunludur.

(6) Sınavlar şunlardır:

a) Kısa süreli sınav: Ders içerisinde önceden haber verilerek ya da verilmeksizin yapılan ve süresi yirmi dakikayı geçmeyen sınavdır.

b) Ara sınav: Her ders için bir yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Ayrı ders niteliğindeki proje dersi, bitirme çalışması ve seminer için ara sınav yapılmaz.

c) Yarıyıl sonu sınavı: Akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Ders kaydı yaptırarak devam şartlarını yerine getiren ve varsa uygulamalarda başarılı olan öğrenci bu sınavlara girebilir.

ç) Bütünleme sınavı: Yarıyıl sonu sınavına girmeyi hakeden öğrenci başarısızlık sebebiyle veya not yükseltmek amacıyla bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavı akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Yaz okulunda bütünleme sınavı yapılmaz.

d) Tek ders sınavı: Devam şartını sağladığı tek bir dersten FD veya FF alarak başarısız olduğu için mezun olamayan öğrenciler için yapılan sınavdır. Öğrencilerin, bu sınava girebilmeleri için ilgili kurul tarafından belirlenen zorunlu stajlar ile ilgili tek ders haricindeki tüm derslerini başarı ile tamamlamaları ve ilgili birime dilekçe ile başvurmaları gerekir. Tek ders sınavları güz ve bahar yarıyıllarında bütünleme sınavlarından sonra; yaz okulu sonrasında ise yaz okulu notlarının kesinleşmesinin ardından yapılır. Tek ders sınav hakkı öğrencilik süresince bir kez kullanılır; başarısızlık halinde ders sonraki yarıyılda/yılda tekrarlanır. Tek ders sınavında alınan not, yıl içi notu dikkate alınmadan Üniversite tarafından belirlenen esaslara göre değerlendirilir.

e) Mazeret sınavı: Haklı ve geçerli bir nedenden dolayı ara sınav ve bütünleme sınavlarına katılamayan öğrenciler için açılan sınavdır. Mazereti ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrencinin sınav tarihleri ilgili yönetim kurulunca belirlenir. Öğrenci, mazeretli kabul edildiği süre içinde sınavlara giremez, girdiği sınav var ise geçersiz sayılır. Mazeret sınavına girmeyen öğrenciye yeni bir mazeret sınav hakkı verilmez. Yaz okulunda mazeret sınavı yapılmaz.

f) Muafiyet sınavı: Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciye, ortak zorunlu yabancı dil dersinden öğretim yılı başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet sınavına ilişkin esaslar Üniversitece belirlenir.

g) Mezuniyet GNO baraj sınavı: GNO’ları 2,00’ın altında olduğu için mezun olamayan öğrencilere, son iki yarıyılda DD, DC veya CC notu aldıkları en çok üç dersten verilen birer sınav hakkıdır. Bu sınavlar, takip eden yarıyıl başlangıcındaki ders kayıt haftasından önce yapılır. Mezuniyet GNO baraj sınavları sonucunda, mezuniyet şartlarını sağlayamayan öğrencilere yeni sınav hakkı verilmez ve öğrenciler mezuniyet şartlarını sağlayıncaya kadar ders kaydı yaparak öğrenimlerine devam ederler.

ğ) Azami süre sonu ek sınavları: Azami süreler sonunda, kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümlerine göre verilen ek sınav hakkıdır.

(7) Bir ders içindeki projeler, ödevler, laboratuvar, uygulama ve benzeri çalışmalar sınavlar yerine geçebilir. Öğretim elemanı, bu çalışmaların ilgili sınav notunun hesaplanmasına olan etkisini, yarıyılın başladığı ilk hafta içerisinde ilgili kurulun onayı ile ilan eder.

(8) Sınav süreleri ara sınavlar için bir ders saati, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları için iki ders saatidir. Ancak, dersin veya sınavın niteliğine göre yukarıda belirtilen süreler dışında belirlenecek sınavın süresi ve nasıl yapılacağı yarıyıl başında ilgili öğretim elemanı tarafından ilan edilir.

Sınav programları

MADDE 23 – (1) Sınav programları, kısa süreli sınav ve mazeret sınavları hariç, sınavlardan en az on beş gün önce ilgili birim tarafından ilan edilir. Sınav tarihi, saati ve/veya yerleri zorunluluk hallerinde ancak ilgili birim tarafından değiştirilebilir, yapılan değişiklik derhal ilan edilir.

(2) Millî ve dinî bayramlar dışındaki cumartesi ve pazar günlerinde de sınav yapılabilir.

Sınav sonuçlarının ilanı

MADDE 24 – (1) Puanlamaya yönelik her türlü etkinliğin ölçüm sonuçları, etkinliğin yapılma tarihinden itibaren en geç on gün içerisinde ilgili birim tarafından ilan edilir. Yarıyıl içinde değerlendirmeye katılan her türlü etkinliğin sonucu, yarıyıl sonu sınavlarının başlama tarihinden önce ilan edilmelidir.

Sınav materyallerinin saklanması

MADDE 25 – (1) İlgili öğretim elemanı yürüttüğü derse ait devam ve başarı notlarının listesini, basılı ve/veya elektronik sınav evrakını ve değerlendirmeye esas olan her türlü materyalin aslı veya fotoğrafını, yarıyıl sonunda ilgili birime teslim eder.

(2) Sınav materyallerinin ilgili birim tarafından en az iki yıl muhafaza edilmesi gerekir.

Sınav sonucuna itiraz

MADDE 26 – (1) Öğrenciler, sınav ve puanlamaya yönelik her türlü etkinliğin değerlendirme sonuçlarına, ilan tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde itiraz edebilir. İtiraz bir dilekçe ile ilgili birime yapılır. İnceleme sonucunda sınav evrakında ilgili öğretim elemanınca hata tespit edilirse, bu hata ilgili yönetim kurulu kararı ile düzeltilir ve ilan edilir.

Sınav düzeni ve kopya

MADDE 27 – (1) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde sınavlarla ilgili suç sayılan eylemlerden birini gerçekleştirdiği iddiası ile hakkında işlem yapılan öğrenci ilgili sınavdan sıfır almış sayılır. Yapılan işlem neticesinde ceza verilmesinin gerekmediği hallerde öğrencinin notu ilgili yönetim kurulu kararı ile yeniden düzenlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Başarının Değerlendirilmesine İlişkin Esaslar

Ham başarı notu

MADDE 28 – (1) Ham başarı notu yarıyıl içi değerlendirme notunun %40’ı, yarıyıl sonu değerlendirme notunun %60’ı dikkate alınarak hesaplanır. Bütünleme sınavından alınan not, yarıyıl sonu değerlendirme notu yerine geçer.

(2) Uzaktan eğitim yöntemiyle gözetimsiz yapılan ölçme değerlendirme etkinliklerinde yarıyıl içi değerlendirme notunun başarı notuna etkisi, %20’den fazla olmayacak şekilde ilgili birim kurul kararı ile belirlenir.

Başarı notunun hesaplanması

MADDE 29 – (1) Başarı notunun hesaplanmasında Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde bağıl değerlendirme sistemi kullanılır. Değerlendirmeye Katma Limiti (DKL) altındaki puanlar bağıl değerlendirme yapılırken dikkate alınmaz. DKL, yüz üzerinden otuzu geçmemek üzere ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir. DKL uygulaması sonunda, değerlendirme dışı kalan öğrenci sayısı dersten devam alan öğrenci sayısının %30’unu aşamaz. Ham başarı notu; AL’nin altında ancak otuzun üzerinde ise FD, otuzun altında ise FF olarak değerlendirilir. Eğer FF dışındaki en düşük harf notu AL’nin üzerindeyse, FF dışındaki en düşük harf notu alt sınırı ile otuz arasındaki bu notlara da FD notu verilir. AL’nin değeri, 35-60 arasında olmak şartı ile ilgili kurulca belirlenir.

(2) Öğrenci yarıyıl sonu ve bütünleme sınavından, 30-50 arasında olmak üzere ilgili kurul tarafından belirlenmiş notu almak zorundadır. Yarıyıl sonu/bütünleme sınav notu bu nottan daha düşük olan öğrencilerden ham başarı notu otuz ve üzerinde olanlar FD, otuzun altında olanlar ise FF almış sayılır.

(3) İlgili yönetim kurulunca gerekli görülürse, gerekçesi ile birlikte bir dersin başarı durumunun yeniden değerlendirilmesine veya sınavın yeniden yapılmasına karar verilebilir.

(4) Başarı notları ilan edildikten sonra, itiraz veya başka bir nedenle yapılan değişiklikler, o dersin daha önce yapılmış olan istatistiksel dağılımına yansıtılmaz.

(5) Harfle ilan edilen başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

Sözel                             Harf Notu                      Ağırlık Katsayısı

Pekiyi                                 AA                                      4,00

İyi-Pekiyi                           BA                                      3,50

İyi                                       BB                                      3,00

Orta-İyi                              CB                                     2,50

Orta                                    CC                                      2,00

Şartlı Geçer                        DC                                      1,50

Şartlı Geçer                        DD                                      1,00

Başarısız                             FD                                      0,50

Başarısız                             FF                                      0,00

Muaf                                   M                                         -

Geçer                                   G                                          -

Kalır                                     K                                          -

Devamsız                           DZ                                         -

(6) Beşinci fıkradaki notlardan;

a) AA, BA, BB, CB veya CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

b) DC ve DD notunu alan öğrencinin bu dersi/dersleri, mezuniyet GNO’su 2,00 ve üzerinde ise başarılı; 2,00’ın altında ise başarısız sayılır.

c) FD ve FF notu ise başarısız öğrenciye verilir. FD veya FF notu alan öğrenci bu dersi verildiği ilk yarıyılda tekrarlar.

ç) M notu, muaf olunan dersler için kullanılır ve GNO hesaplanmasında değerlendirmeye katılmaz.

d) G notu, başarılı olarak değerlendirilen ve GNO’ya katılmayan çalışmalarda kullanılır.

e) K notu, başarısız olarak değerlendirilir ve GNO’ya katılmayan çalışmalarda kullanılır.

f) DZ notu, GNO hesabında FF notu işlemi görür. DZ ile değerlendirilen ders verildiği ilk yarıyılda tekrar alınır.

(7) Uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında veya yabancı uyruklu öğrenci statüsünde Üniversiteye kaydolan öğrencilerin başarı değerlendirmelerinde Senato tarafından farklı esaslar belirlenebilir.

Genel ağırlıklı not ortalaması

MADDE 30 – (1) Genel ağırlıklı not ortalaması (GNO), öğrencinin öğrenimine başladığı andan itibaren, tamamlamış olduğu yarıyıl da dâhil olmak üzere, o güne kadar kayıt yaptırdığı her dersin kredisinin, 29 uncu maddede belirtilen başarı notunun ağırlık katsayısı ile çarpılarak tamamının toplanmasından elde edilen sayının, toplam krediye bölünmesi ile hesaplanır. Bölme sonucu elde edilen sayı, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılır.

(2) Yaz okulu sonunda hesaplanan GNO, öğrencinin yaz okuluna başlamadan önceki GNO’sunun yerine geçer.

Başarı sıralaması

MADDE 31 – (1) İlk %10’luk başarı dilimine giren öğrencilerin belirlenmesi hariç, öğrencilerle ilgili yapılacak olan başarı sıralamaları güz veya bahar yarıyılı sonu itibarıyla hesaplanan GNO’ya göre belirlenir.

(2) İlk %10’luk başarı dilimine giren öğrencilerin belirlenmesi Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır.

(3) Öğrencinin yaz okulu sonunda hesaplanan GNO’suna göre başarı sıralaması yapılamaz.

(4) Öğrencinin başarı sıralamasına katılabilmesi için bulundukları yarıyıl sonu itibarıyla bütün derslerini almış ve başarmış olmaları gerekir.

Onur ve yüksek onur öğrencisi

MADDE 32 – (1) Bulundukları yarıyıl sonu itibarıyla bütün derslerini almış ve başarmış olan öğrencilerden, GNO’su 3,00-3,49 arasında olanlar yarıyıl onur öğrencisi; 3,50-4,00 arasında olanlar yarıyıl yüksek onur öğrencisi sayılır. Bu öğrencilerin listesi yarıyıl sonunda ilgili birim tarafından ilan edilir.

(2) Disiplin cezası almış olan öğrenciler onur veya yüksek onur öğrencisi olamazlar.

Başarısızlık durumu

MADDE 33 – (1) Başarı baraj notu en az 2,00’dır. En son hesaplanan GNO’su ile bir önceki GNO’su 2,00’ın altında olan öğrenci, başarısız duruma düşer.

(2) Başarısız öğrenci, üst yarıyıllardan ders alamaz. Öğrenci daha önceki yarıyıllara ait hiç almadığı, başarısız veya devamsız olduğu dersleri tekrar almak zorundadır. Öğrenci, harf notu DD, DC olan dersleri veya başarılı olduğu diğer dersleri de tekrar alabilir.

(3) Ders tekrarı sonucunda başarılı olan öğrenci, başarılı olduğu yarıyılı takip eden yarıyıldaki başarısız olduğu veya hiç almadığı dersleri öncelikli olarak almak şartı ile bir üst sınıfın ilgili döneminden de ders alabilir.

ALTINCI BÖLÜM

Değişim Programları ve Geçişler

Ulusal ve uluslararası öğrenci değişimi

MADDE 34 – (1) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışındaki diğer üniversiteler arasında yapılan anlaşmalar uyarınca üniversitelerarası öğrenci değişim programları uygulanabilir. Bu programlar çerçevesinde öğrenciler anlaşmalı üniversitelere gönderilebilir. Değişim programları, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslar dâhilinde ikili anlaşmalar ve Senato tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda uygulanır.

Yatay geçişler ve çift anadal/yan dal programı

MADDE 35 – (1) Üniversitenin birimlerine yapılacak geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır.

Dikey geçiş

MADDE 36 – (1) Üniversitenin birimlerine yapılacak dikey geçişler, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Kayıt Silme ve Sildirme, Mazeretler, Kayıt Dondurma,

İzinler, Tebligat ve Duyuru

Kayıt silme ve sildirme

MADDE 37 – (1) İlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olanların kaydı silinir.

(2) Öğrenciler kendi isteğiyle kaydını sildirebilir. Bu şekilde ayrılan öğrencinin geri dönüş isteği kabul edilmez.

(3) Üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

(4) Kaydı silinen öğrenciye kayıt esnasında verdiği lise/lise dengi diploması, arkasına şerh düşülerek geri verilir.

Mazeretler

MADDE 38 – (1) Aşağıda belirtilen mazeretleri belgelendiren öğrencinin durumu ilgili yönetim kurulunca karara bağlanır. Öğrencinin, mazeretinin bitiş tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde ilgili birime yazılı olarak başvurması gerekir. Bu süre içerisinde başvuru yapmayanların mazeretleri kabul edilmez.

(2) Mazeretler şunlardır:

a) Öğrencinin sağlık kuruluşlarından aldığı raporla belgelenmiş olan sağlıkla ilgili mazeretleri.

b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinin üçüncü paragrafı uyarınca öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararı ile ara verilmesi.

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla tabii afetler ve diğer nedenlerle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalmış olması.

ç) Öğrencinin ekonomik nedenlerle öğrenime devam edemeyeceğini belgelendirmesi.

d) Hüküm muhtevası ve sonuçları bakımından öğrencinin tabi olduğu disiplin yönetmeliği maddeleri itibarıyla öğrencinin öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracını gerektirmeyen mahkûmiyet hâli.

e) Öğrencinin hangi sıfatta bulunursa bulunsun, tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması.

f) Öğrencinin tutukluluk hâli.

g) İlgili yönetim kurulunun mazeret olarak kabul edeceği diğer hâller.

(3) Kayıt dondurma dışında, ilgili yönetim kurulunca kabul edilen mazeretli süreler devamsızlıktan sayılır.

Kayıt dondurma

MADDE 39 – (1) Kayıt dondurma öğrencinin başvurusu üzerine ilgili yönetim kurulu kararı ile yapılır.

(2) Kayıt dondurmak için 38 inci maddede tanımlanan mazeretler geçerlidir.

(3) Başvurular, yarıyılın ilk on iş günü içerisinde yapılır. Sağlık nedeni ile yapılacak kayıt dondurma istekleri bu sürenin dışındadır.

(4) Haklı ve geçerli nedenler ile eğitim-öğretim süresince en az bir yarıyıl en çok iki yarıyıl süre ile kayıt dondurulabilir. Ancak, askerlik, tutukluluk ve mahkûmiyet durumlarında kayıt dondurma bu hallerin süresi kadardır.

(5) Sağlık nedeniyle yapılan kayıt dondurma işlemi azami iki yıldır. Bu süreyi aşan durumlarda yeniden sağlık kurulu raporu alınması gerekir.

(6) Kayıt dondurma başvurusu için sunulacak belgelerin son altı ay içerisinde alınmış olması gerekir.

(7) Öğrenci, kayıt dondurduğu yarıyılda öğrenimine devam edemez ve sınavlara giremez. Kayıt donduran öğrencinin azami öğrenim süresi kayıt dondurma süresi kadar uzatılır.

İzin

MADDE 40 – (1) Aşağıda belirtilen durumlarda öğrenciye izin verilebilir:

a) Eğitim-öğretimine veya mesleki gelişimine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma gibi imkânların doğması hâlinde, bağlı olduğu birime dilekçeyle başvuran öğrenciye, ilgili yönetim kurulunun kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile en çok iki yarıyıl izin verilebilir. Öğrencinin izinli olduğu süre normal öğrenim süresinden sayılmaz.

b) 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanununun 29 uncu maddesi gereğince; uluslararası seviyede yurt içi ve yurt dışı spor müsabakaları ve bunların hazırlık çalışmalarına katılacak öğrenciler, bağlı oldukları kurumlarınca organizasyonun devamı süresince izinli ve mazeretli sayılırlar. Bunların özlük hakları kurumlarınca saklı tutulur. Öğrencilerin bu süreleri devamsızlık süresinin hesabında dikkate alınmaz.

c) Üniversite adına sosyal, kültürel, sportif ve benzeri faaliyetlere ilgili birimin yönetim kurulu kararı ve Rektörlük onayı ile katılacak olan öğrenciler, görevlendirilme süresi içerisinde giremedikleri ders veya sınavlar için izinli ve mazeretli sayılırlar.

Tebligat ve duyuru

MADDE 41 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin kendisine elden veya Üniversiteye bildirdiği adrese iadeli taahhütlü veya Üniversite tarafından verilen hesabına elektronik posta olarak yapılır.

(2) Üniversiteye bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde, bunu ilgili birimlerine bildirmemiş veya yanlış ya da eksik adres vermiş olan öğrencilerin yükseköğretim kurumundaki mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi hâlinde tebligat kendilerine yapılmış sayılır.

(3) Öğrencileri ilgilendiren duyurular, ilgili birimin ilan panolarında ve/veya birimlerin/Üniversitenin internet sayfalarında ilan edilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Mezuniyet, Diploma ve Diploma Eki

Mezuniyet tarihi

MADDE 42 – (1) Öğrencinin mezuniyet tarihi, başarılı olduğu son sınavın yapıldığı tarihtir. Ancak, bu tarihe kadar staj, bitirme ödevi, bitirme projesi, bitirme tezi, diploma çalışması, arazi çalışması ve benzeri sebeplerle mezun olamayan öğrenciler, tamamladıkları bu çalışmalarının kabul edildiği tarihte mezun olurlar.

Diploma ve diploma eki verilme koşulları

MADDE 43 – (1) Üniversiteye bağlı birimlerde bir eğitim-öğretim programında almak zorunda oldukları bütün dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarıyla tamamlayan ve GNO’su en az 2,00 olan öğrencilere Üniversite tarafından belirlenen esaslara göre ön lisans veya lisans diploması verilir.

(2) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye diplomasını alırken iade etmek üzere geçici mezuniyet belgesi verilir.

(3) Bir lisans programının en az ilk dört yarıyılının bütün derslerinden ve bu yarıyıllara ilişkin stajlarından başarılı olan öğrenciye, isteği hâlinde ön lisans diploması verilir. Ön lisans diploması almak için yapılacak başvuru herhangi bir süre ile sınırlı değildir. Ön lisans diploması alanların Üniversiteyle ilişiği kesilir.

(4) Diploma eki, akademik ve mesleki yeterliliklerin uluslararası düzeyde tanınmasına yardımcı olan ve diplomalara ek olarak verilen bir belgedir. Diploma eki, diploma yerine kullanılamaz.

(5) Diploma almaya hak kazanan öğrenciye, ilgili birimlerce hazırlanıp Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığınca onaylanan diploma eki verilir. Bu belgede, öğrencinin öğrenim süresince almış olduğu bütün derslerin adları ve kredileri ile standart diploma eki bilgileri yer alır.

(6) Geçici mezuniyet belgesi, diploma ve diploma eki öğrencinin şahsına veya noter vekâletnamesi ile tayin edilen vekiline verilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kalite süreçleri

MADDE 44 – (1) Eğitim-öğretim süreçlerinin sürekli iyileştirilmesine yönelik iç ve dış kalite güvencesi uygulamaları ve eğitim-öğretimin devamına ilişkin diğer hususlar, Yükseköğretim Kurulunun bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak Senato tarafından belirlenir.

Engelli öğrenciler

MADDE 45 – (1) Üniversite Yönetim Kurulu ve ilgili birim yönetim kurulu, engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile belgelenmiş olan engelli öğrenciler için gerekli düzenlemeleri yapma ve uygulama konusunda yetkili ve sorumludur.

Dışarıdan ders izleme

MADDE 46 – (1) Belirli konularda bilgilerini arttırmak amacıyla Üniversitenin herhangi bir biriminden ders almak isteyen ve isteği ilgili yönetim kurulunca uygun görülenler, Üniversite Yönetim Kurulunun belirleyeceği ilkeler çerçevesinde açılan dersleri izleyebilirler. Bu kişiler kayıt yaptırdıkları dersler için belirlenen bütün kurallara uymak zorundadırlar. Bu statüdekilere diploma verilmez ancak istendiğinde devam ve başarı durumlarını belirten bir belge verilir.

Öğrenci temsilcileri

MADDE 47 – (1) Birim öğrenci temsilcileri, öğrenciler ile ilgili konuların görüşülmesi sırasında ilgili kurul ve yönetim kurulu toplantılarına istekleri hâlinde katılabilirler.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato, Üniversite Yönetim Kurulu, ilgili kurul ve ilgili yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 49 – (1) 11/9/2016 tarihli ve 29828 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erzincan Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik 2019-2020 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü yürütür.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.