banner590

05 Temmuz 2019

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Gül ve Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden:

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ GÜL VE AROMATİK BİTKİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Gül ve Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (GÜLAB)’nin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Gül ve Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (GÜLAB)’nin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (GÜLAB): Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Gül ve Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Kültürü yapılan ve/veya kültüre alınma potansiyeli olan aromatik bitkilerin tanımlamasını yapmak; botanik, tarımsal, endüstriyel ve teknolojik özelliklerini belirlemek, tarımsal sorunlarına çözüm getirici, verim ve kaliteyi arttırıcı ileri yetiştirme teknikleri ile klasik ve biyoteknolojik ıslah yöntemleri üzerinde araştırmalar yapmak.

b) Kültürü yapılan ve/veya kültüre alınma potansiyeli olan aromatik bitkilerde  sertifikalı tohumluk üretime dönük araştırma ve uygulamalar yapmak.

c) Başta yağ gülü olmak üzere tıbbi ve aromatik bitkilerden ilaç, parfüm, kozmetik, fonksiyonel gıda ve benzeri değişik amaçlarla kullanılacak diğer organik kimyasal maddelerin üretimi ve alternatif değerlendirme olanakları ile yeni ve farklı yenilikçi ürünlerin geliştirilmesi üzerine araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak.

ç) Tıbbi ve aromatik bitkilerden temel aromatik ürünlerin veya özütlerin yüksek verimlilikte ve kalitede elde edileceği klasik/modern damıtma ve tüketme tekniklerinin uygulanmasına/geliştirilmesine dönük araştırmalar yapmak ve projeler geliştirmek.

d) Başta yağ gülü olmak üzere tıbbi ve aromatik bitkiler ve bunlardan elde edilen ticari ürünlerde ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak saflık, etkinlik, güvenirlik ve standardizasyon gibi kalite ve kontrol uygulamalarına ilişkin analizler yapmak, daha etkin ve güncel yöntemler geliştirmek.

e) Merkezin faaliyetleri ile ilgili alanlarda ulusal ve uluslararası düzeylerde kongre, sempozyum, panel, seminer, kurs, yayın ve benzeri etkinlikler gerçekleştirmek, uzman yetiştirmek, Merkezin araştırma ve uygulama faaliyetlerine dönük kaynak yaratmak, danışmanlık hizmetlerinde bulunmak, projeler geliştirmek ve uygulamaya koymak.

f) Tıbbi ve aromatik bitkileri içeren bütün standart bitkisel hammaddelerin (sabit yağlar, uçucu yağlar ve ürünler) bulunduğu bir herbaryum oluşturmak.

g) Merkezin amaçları doğrultusunda Yönetim Kurulunun kararlaştırdığı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Çalışma Birimleri ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Merkezin çalışma birimleri

MADDE 7 – (1) Merkezin çalışma birimleri şunlardır:

a) Bitki Toplama ve Yetiştiricilik Birimi.

b) Kalitatif ve Kantitatif Analiz Birimi.

c) Ürün Geliştirme Birimi.

ç) Eğitim, Proje Koordinasyon, Danışma Birimi.

d) Yönetim Birimi.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili öğretim üyeleri arasından üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdüre görevinde yardımcı olmak üzere iki müdür yardımcısı, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür yardımcısı, Müdürün yokluğunda yerine vekâlet eder. Vekâletin altı aydan fazla sürmesi halinde yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve idari işlerini yürütmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulunca alınan kararları uygulamak.

c) Merkezin verimli çalışmasını ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.

ç) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli eylem ve akademik planları ile ilgili Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak ve kabul edilen planları uygulamak.

d) Merkezin planı dâhilinde yapacağı bilimsel çalışmalar başta olmak üzere her türlü çalışma ve faaliyetlerini belirlemek, uygulamaya koymak, çalışma gruplarını oluşturmak, çalışma ve faaliyetleri yönlendirmek.

e) Yurt içi ve yurt dışındaki araştırma ve uygulama merkezleri, kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak amaca uygun ön çalışmalar yapmak ve ortak projeler üretmek.

f) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunun toplantı gündemlerini belirlemek, Merkezin hazırladığı araştırma, uygulama ve çalışma plan ve projelerini değerlendirmek üzere Danışma Kuruluna sunmak.

g) Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek ve görevlendirmeleri ile ilgili teklifleri yapmak ve Rektörlük makamına sunmak.

ğ) Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı, Müdür tarafından Üniversite öğretim elemanları arasından gösterilecek altı aday arasından Rektör tarafından görevlendirilen üç kişi olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun başkanı Müdürdür. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden üyelikten ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere yeniden görevlendirme yapılır.

(2) Yönetim Kurulu yılda en az bir defa salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin her türlü çalışmaları ile ilgili kısa, orta ve uzun vadeli plan ve programları görüşmek ve karara bağlamak.

b) Danışma Kurulunun toplanmasına karar vermek.

c) Yıllık faaliyet raporlarını görüşerek Rektöre sunmak.

ç) Merkeze bağlı birim ve işletmelerin çalışma usul ve esaslarını belirleyen düzenlemeleri hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

d) Müdürün getireceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Rektör veya görevlendireceği bir temsilci, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen sivil toplum kuruluşları ve diğer meslek kuruluşlarının başkanları veya görevlendirecekleri birer temsilci ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesine bağlı ilgili fakülte dekanları, enstitü, yüksekokul ve araştırma ve uygulama merkez müdürleri ya da görevlendirecekleri birer temsilciden oluşur. Danışma Kurulunun başkanlığı ilgili rektör yardımcısı tarafından yürütülür. Danışma Kurulu toplantılarına gerekli görülen hallerde; il, bölge ve ülke genelinde Merkezin çalışma ve faaliyetleriyle ilgili alanlarda çalışma ve faaliyetlerde bulunan kurum ve kuruluşların temsilcileri de davet edilebilir.

(2) Danışma Kurulu, başkanın daveti üzerine yılda en az bir defa toplanır. Danışma Kurulunun toplantılarına Müdür ve Yönetim Kurulu üyeleri de katılırlar. Müdürün önerisi üzerine veya doğrudan Yönetim Kurulu, gerektiğinde Danışma Kurulunu toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulunda kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Toplantıda alınan kararlar tavsiye niteliğindedir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin hazırladığı her türlü araştırma, eğitim, çalışma ve faaliyet plan ve projelerini değerlendirmek, bunların uygulama ve geliştirilmeleri yönünde önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkez hizmetlerine ve gerektiğinde de Üniversitenin kullanımına tahsis edilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü yürütür.


Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.