17 Ekim 2021

İstanbul Arel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

İstanbul Arel Üniversitesinden:

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Arel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlar ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Arel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemine göre, yıllık akademik çalışma içerisinde her bir dersin öğrenci için gerektirdiği iş yükünü gösteren krediyi,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Anabilim/anasanat dalı: Enstitüde programı bulunan ve programın yürütülmesinden Enstitüye karşı sorumlu olan anabilim/anasanat dalını,

ç) Anabilim dalı/anasanat dalı başkanı: İstanbul Arel Üniversitesine bağlı enstitülerde lisansüstü eğitim-öğretim programları bulunan anabilim/anasanat dalı başkanlarını,

d) Enstitü: İstanbul Arel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü,

e) Enstitü Müdürü: İstanbul Arel Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürünü,

f) Enstitü Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, Enstitü müdür yardımcıları ile Enstitüde eğitim programları bulunan anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

g) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, Enstitü müdür yardımcıları ile Müdürün göstereceği altı aday arasından üç yıl için görevlendirilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

ğ) GNO: Genel not ortalamasını,

h) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

ı) Kredi: Bir yarıyıllık eğitim-öğretim süresince devam eden, haftada bir saatlik teorik ders veya iki saatlik uygulama karşılığını,

i) Mütevelli Heyeti: İstanbul Arel Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

j) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

k) Rektör: İstanbul Arel Üniversitesi Rektörünü,

l) Senato: İstanbul Arel Üniversitesi Senatosunu,

m) TUS: Tıpta Uzmanlık Sınavını,

n) Üniversite: İstanbul Arel Üniversitesini,

o) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Eğitim-Öğretimle İlgili Genel Esaslar

Programların açılması

MADDE 5 – (1) Farklı eğitim-öğretim seviyelerindeki programlar, anabilim/anasanat dalının teklifi, Enstitü Kurulunun önerisi, Senatonun uygun görüşü ve Yükseköğretim Kurulunun kararı ile açılır.

(2) Lisansüstü programlar yurt içi ve yurt dışı enstitülerle birleşik veya ortak program şeklinde düzenlenebilir.

(3) Lisansüstü eğitim-öğretim seviyeleri, tezli ve tezsiz yüksek lisans ile doktora ve sanatta yeterlikten oluşur.  

(4) Çevrimiçi yürütülecek lisansüstü programlara ilişkin akademik düzenlemeler Senato tarafından yapılır ve Yükseköğretim Kurulu onayı ile uygulanır.  

Öğretim dili

MADDE 6 – (1) Türkçe eğitim veren lisansüstü programlarda ders, proje ve tezler Türkçe yürütülür ve sonuçlandırılır. Öğrencinin önerisi, danışmanın ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı, Enstitü Yönetim Kurulunun nihai kararı ile tez, ayrıca başka bir dilde de hazırlanabilir. Yabancı dilde eğitim veren lisansüstü programlarda eğitimin tüm süreçleri bir bütün olarak eğitimin verildiği dilde tamamlanır.

Kontenjanlar ve programlara kabul koşulları

MADDE 7 – (1) Enstitü Kurulu kararı ile belirlenen lisansüstü program kontenjanları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler Senatoda kabul edildikten sonra Mütevelli Heyetinin onayı ile kesinleşir. Aday öğrenciler Enstitü tarafından talep edilen belgelerin aslı veya noter/ilgili kurum onaylı nüshalarıyla başvurabilir. Sınav tarihleri ve ilgili diğer koşullar Enstitü tarafından ayrıca ilan edilir.

(2) Herhangi bir lisansüstü programın açılabilmesi için gerekli en az öğrenci sayısı Enstitü Yönetim Kurulunun teklifi, Senatonun uygun görüşü ve Mütevelli Heyetinin onayı ile belirlenir. Sayının bunun altında kalması durumunda, Yönetim Kurulu kararı ile söz konusu lisansüstü programı o yarıyıl için açılmayabilir.

Eğitim-öğretim ücreti

MADDE 8 – (1) Lisansüstü eğitim ve öğretim ücretlidir.

(2) Eğitim-öğretim ücretleri, program başına, Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

(3) Program süresi içerisinde eğitimini tamamlayamayan öğrencilerden ayrıca ücret alınır.

(4) Ücretler akademik takvimde belirtilen süre içinde ödenir. Eğitim-öğretim ücretini ilan edilen tarihlerde ödemeyen öğrencilerin kaydı yapılmaz ve yenilenmez. Bu öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(5) Eğitim-öğretimi başladıktan sonra Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerin program başına ödemiş oldukları eğitim ve öğretim ücretleri iade edilmez.

(6) Eğitim-öğretim başlamadan önce kendi isteği ile kayıt sildirme talebinde bulunan öğrencilerin ödedikleri program ücretinin %20’si kesilerek kalanı iade edilir. Ancak doğal afetlere ve benzeri mücbir sebeplere dayalı gerekçeleri, Enstitü Yönetim Kurulunca uygun bulunanların program ücretinin tamamı öğrenciye ödenir.

Derslerin açılması ve ders sorumluları

MADDE 9 – (1) Öğretim üyeleri tarafından yapılacak yeni ders önerileri anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından, gerekçe, içerik ve kaynak kapsamında değerlendirilir. Anabilim/anasanat dalı başkanlığı kararı, Enstitü Kurulu karar ekinde Senatonun onayına sunulmak üzere, Müdürlük tarafından Rektörlüğe iletilir. Senatoda kabul edilen ders ilgili lisansüstü eğitim programının müfredatına eklenir. Seçmeli dersler için Senatonun onayı aranmaz.

(2) Anabilim dalı ve anasanat dalı dersleri doktora veya doçentlik alanları ile profesörlük ve sanatta yeterlik alanı ilgili dersin bilim dalı ile uyumlu öğretim üyeleri veya nitelikleri Senato tarafından belirlenen öğretim görevlileri tarafından verilebilir. Öğretim elemanlarının derslere atanması anabilim dalı/anasanat dalı başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile yapılır.

(3) Dersler yarıyıl esasına göre düzenlenir. Yarıyılın süresi ve yürütülmesine ilişkin tüm düzenlemeler Enstitü Kurulunun önerisi üzerine Senatoda karara bağlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başvurular, Öğrenci Kabulü, Kayıt İşlemleri, Kayıt Yenileme ve Ders Kaydı

Yüksek lisans programlarına başvuru ve öğrenci kabulü

MADDE 10 – (1) Yüksek lisans programına başvuracak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) Türkçe eğitim veren yüksek lisans programlarına lisans diplomasına ve program türüne göre ALES’ten en az 55 puana sahip, daha önce disiplin cezası nedeniyle herhangi bir lisans veya lisansüstü programından ilişiği kesilmemiş adaylar başvurabilir. Yabancı dilde eğitim veren yüksek lisans programları için ayrıca Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya muadil bir skora sahip olmak gereklidir. Tezsiz yüksek lisans programları ile konservatuvar ve güzel sanatlar fakültelerinin anasanat dallarına ilişkin yüksek lisans programlarında ve tıpta uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık, veteriner hekimliğinde uzmanlık, eczacılıkta uzmanlık mezunlarında ALES puan şartı aranmaz. Alan dışı adayların kabul edilebilirliği ve intibakına ilişkin işlemler anabilim/anasanat dalı başkanlıklarınca belirlenir ve yürütülür.

b) Aday öğrenci sayısının program kontenjanını aşması durumunda, aday öğrencileri değerlendirmek üzere anabilim dalı başkanının önerisi ile Enstitü Yönetim Kurulu tarafından en az üç asıl, iki yedek öğretim üyesinden oluşan bir komisyon kurulur. Komisyon adayın başvuruda kullandığı lisans diplomasına ilişkin mezuniyet notunu, ALES notunu, bilimsel değerlendirme (mülakat veya yazılı sınav veya başvuru dosyasının değerlendirilmesi) sonucunu ve varsa yabancı dil sınav skorunu dikkate alarak adayları değerlendirir. Değerlendirmede ALES puanı %50, bilimsel değerlendirme sınavı %25, lisans mezuniyet notu %15, yabancı dil sınav puanı %10 ağırlıklandırılır. ALES puanının aranmadığı durumlarda yazılı ve/veya sözlü bilimsel değerlendirme sınav ağırlığı %75 olarak dikkate alınır. Aday öğrenci sayısının belirlenen kontenjanı aşmaması durumunda, ALES notu dikkate alınarak Anabilim Dalı Başkanlıklarınca değerlendirme yapılır.

c) Daha önce disiplin cezası almış olması nedeniyle herhangi bir lisans veya yüksek lisans programından ilişiği kesilmemiş olmak.

Doktora programına başvuru ve öğrenci kabulü

MADDE 11 – (1) Doktora programına başvuracak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) Doktora programlarına kayıt için tezli yüksek lisans diploması ve program türüne göre ALES’ten en az 55 puana sahip olmak ve Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya muadili bir puan alınması zorunludur. Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç, en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına veya ilgili mevzuatta belirlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olanlar da yukarıdaki şartlar kapsamında doktoraya başvurabilir.

b) Aday öğrenci sayısının kontenjanı aşması durumunda, aday öğrencileri değerlendirmek üzere anabilim dalı başkanının önerisi ile Enstitü Yönetim Kurulu tarafından en az üç asıl, iki yedek öğretim üyesinden oluşan bir komisyon kurulur. Komisyon adayın başvuruda kullandığı yüksek lisans diplomasına ilişkin mezuniyet notunu, bilimsel değerlendirme sınavı (mülakat veya yazılı sınav veya başvuru dosyasının değerlendirilmesi) sonucunu, yabancı dil sınav puanı ve gerekli olması durumunda ALES puanını dikkate alarak adayları değerlendirir. Bu bağlamda, ALES puanı %50, bilimsel değerlendirme sınavı (mülakat veya yazılı sınav veya başvuru dosyasının değerlendirilmesi) %20, lisans mezuniyet notu %15, Yabancı dil sınav puanı %15 ağırlıklandırılır. ALES puanının gerekli olmadığı durumlarda ağırlık oranları, bilimsel değerlendirme sınavı (mülakat veya yazılı sınav veya başvuru dosyasının değerlendirilmesi) %50, mezuniyet notu %30, yabancı dil sınav puanı %20 olarak dikkate alınır. ALES puanı dikkate alınarak anabilim dalı başkanlıkları tarafından değerlendirme yapılır.

c) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 80 ALES puanına sahip olmaları gerekir.

ç) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

d) Daha önce disiplin cezası almış olması nedeniyle herhangi bir lisans, yüksek lisans ve doktora programından ilişiği kesilmemiş olmak.

e) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır.

Sanatta yeterlik programına başvuru ve öğrenci kabulü

MADDE 12 – (1) Sanatta yeterlik programına başvuracak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) Sanatta yeterlik programına, güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar programları ile eşdeğer bir programın yüksek lisans diplomasıyla başvuran adaylarda, YDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları veya eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden en az 55 puan veya muadili bir puan aranır. Diğer adaylar ayrıca sözel puan türünde en az 55 ALES puanına da sahip olmalıdır.

b) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarındaki öğretim dili Türkçe olan programlarına başvurularda Devlet hastanesi veya Devlet üniversitesi hastanesinden alınmış sağlık raporu ile belgelenmesi şartıyla;

1) Düzeltilmemiş engeli en az %70 veya düzeltilmiş engeli en az %40 ve üzeri olan işitme engelli adaylarda,

2) Engel düzeyi %50 ve üzeri olmak üzere zihin yetersizliği bulunan engelli adaylarda,

3) Engel düzeyi %40 ve üzeri “yaygın gelişimsel bozukluk” (Otizm spektrum bozukluğu/çocukluk otizmi/atipik otizm, Rett Sendromu, Asperger Sendromu) tanısı bulunan engelli adaylarda,

başvuru yapabilmeleri için yabancı dil puanı aranmaz. Bu adaylar yabancı dil puanı olarak Üniversite tarafından aranan yabancı dil taban puanı şartını sağlamış sayılır.

c) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puan olması gerekir.

ç) Aday öğrenci sayısının kontenjanı aşması durumunda, aday öğrencileri değerlendirmek üzere anasanat dalı başkanının önerisi ile Enstitü Yönetim Kurulu tarafından en az üç asıl, iki yedek öğretim üyesinden oluşan bir komisyon kurulur. Komisyon başvurusuna esas teşkil eden lisans diplomasına ilişkin mezuniyet notunu, mülakat/yetenek sınavı puanı, portfolyo değerleme puanı, yabancı dil sınav puanı dikkate alarak adayları değerlendirir ve mezuniyet notu %10, mülakat/yetenek değerlendirme sınavı %40, portfolyo değerleme %30, yabancı dil sınav puanı %20 ağırlıklandırılır.

d) Daha önce disiplin cezası almış olması nedeniyle herhangi bir lisans veya yüksek lisans programından ilişiği kesilmemiş olmak.

Temel tıp bilimlerinde doktora programına başvuru ve öğrenci kabulü

MADDE 13 – (1) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek TUS’ta alınmış temel tıp puanına veya ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları; tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) ve ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Temel tıp puanı, TUS’ta temel tıp bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Doktora programlarına öğrenci kabulünde, temel tıp puanı veya ALES puanı yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması, bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden yüksek lisans yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar gibi diğer belgeler Senato tarafından belirlenir. Ancak temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir. Temel tıp puanının veya ALES puanının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir. Üniversite yalnız temel tıp puanı veya ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir.

Yurt dışında ikamet eden ve yabancı uyruklu adayların kabulü

MADDE 14 – (1) Yabancı uyruklu öğrenciler, kabul konusunda Üniversitenin Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesine tabidir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 15 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dahil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programı sürelerine dahil edilmez.

(4) Bilimsel hazırlık derslerinin sayısı, öğrencinin mezun olduğu lisans veya yüksek lisans programından aldığı ders çizelgesine bakılarak, anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından belirlenir ve Enstitü Yönetim Kurulunca onaylanır.

(5) Bilimsel hazırlık programı dersleri; yüksek lisans programlarında lisans programlarından, doktora ve sanatta yeterlik programlarında yüksek lisans programlarından aldırılabilir. Doktora ve sanatta yeterlik programlarına lisans derecesi ile kabul edilenlere lisans programlarından ders aldırılabilir.

(6) Bilimsel hazırlık derslerinin yanında lisansüstü programlarda anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla, kabul edilmiş olduğu lisansüstü programdan krediyi aşmayacak şekilde altı krediye kadar ders alınabilir. Bu şekilde alınan ve başarılı olunan dersler, bilimsel hazırlık programını tamamladıktan sonra kabul edilmiş olduğu lisansüstü program derslerinden sayılarak öğrencinin intibakı yapılır. Bilimsel hazırlık programı öğrencileri, devam ve harf notu değerleme konularında Üniversite lisans öğrencilerinin tabi olduğu düzenlemeler kapsamındadır.

(7) Bilimsel hazırlık programına alınan öğrencilerin başvurdukları lisansüstü programa başlayabilmesi için, bilimsel hazırlık programı derslerini doktora/sanatta yeterlik için en az CB, yüksek lisans için en az CC notu gereklidir.

(8) Bilimsel hazırlık programı öğrencileri Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen eğitim-öğretim ücretlerini ödemek zorundadır.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 16 – (1) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür.

(2) Özel öğrencinin ilgili yarıyılın kayıt döneminde yaptığı lisansüstü programdan ders alma talebi anabilim/anasanat dalı başkanlığının kabulüne, Enstitü Yönetim Kurulunun onayına tabidir.

(3) Normal öğrencisi bulunmayan derslere özel öğrenci kabul edilmez.

(4) Özel öğrenciler, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen birim kredi ücreti üzerinden hesaplanan eğitim-öğretim bedelini ödemekle yükümlüdür. Özel öğrencilere hiçbir durumda ücret iadesi yapılmaz.

(5) Özel öğrenciler eğitim-öğretim, sınav ve disiplin konularında Üniversitenin yönetmelik ve yönergelerine tabidir.

(6) Özel öğrencilere, ders ve not durum çizelgesi dışında öğrenci kimliği veya herhangi başka bir belge verilmez.

Yatay geçişle öğrenci kabulü

MADDE 17 – (1) Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarında en az bir yarıyılı tamamlamış, aldığı tüm derslerden başarılı olmuş ve geçiş yapacağı programın asgari kabul şartlarını karşılayan öğrenciler, Enstitünün ilgili lisansüstü programına, derslerin başlama tarihinden en az on beş gün önce yatay geçiş başvurusu yapabilir. Başvuruların uygunluğu anabilim/anasanat dalı başkanlığında değerlendirilir, Enstitü Yönetim Kurulunda karara bağlanır. Kararın olumlu olması durumunda programlar arasındaki eğitim-öğretim ücret farkı öğrenciden talep edilir, iade edilmez.

(2) Başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci önceki yükseköğretim kurumundaki ağırlıklı genel not ortalaması yüksek lisansta en az 2,00 veya 100 üzerinden 70, doktora ve sanatta yeterlikte en az 2,50 veya 100 üzerinden 75 olmalıdır.

Değişim programına katılan öğrenciler

MADDE 18 – (1) Üniversite ile yurt dışındaki veya yurt içindeki bir üniversite arasında yapılan anlaşma uyarınca, öğrenci değişimi programı çerçevesinde, yurt dışındaki veya yurt içindeki üniversitelere bir veya iki yarıyıl süreyle öğrenci gönderilebilir. Öğrencilerin kayıtlarının devam ettiği bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılır. Bu öğrenciler; o dönem için Üniversitede almaları gereken dersler yerine, okuduğu üniversitede aldıkları derslerden sorumlu sayılır. Bu derslerin seçimi, akademik danışmanının gözetiminde yapılarak, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir. Bu derslerden alınan notlar, bu Yönetmelikte belirtilen not sistemine çevrilerek öğrenci kütüğüne işlenir ve akademik ortalamaya katılır. Öğrencinin gönderildiği üniversitede aldığı fakat başarısız olduğu derslerin yerine, eğitimini sürdürdüğü programda almadığı dersler arasından, akademik danışmanının uygun gördüğü ve anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan dersleri alır.

(2) Aynı değişim kapsamında gelen öğrencilere, Üniversitede okudukları süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler için kendilerine transkript verilir.

(3) Öğrenci değişim programları çerçevesinde, yurt dışındaki veya yurt içindeki üniversitelere gönderilen veya aynı değişim kapsamında Üniversiteye gelen öğrencilerle ilgili ücretler ikili anlaşmalara uygun olarak, Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

Kayıt işlemleri

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kriterlere göre lisansüstü eğitim-öğretimine kabul edilecek öğrencilerin belirlenmesi ve lisansüstü öğrencilik hakkını kazanan adayların kabul işlemleri, Enstitü tarafından düzenlenir, yürütülür ve denetlenir.

(2) Öğrencilerin kayıt, kayıt yenileme, kayıt dondurma, ilişik kesme, intibak, yatay geçiş, anabilim/anasanat dalı değiştirme, sınav, not durumu izleme ve diğer her türlü işlemlerinde yetkili karar organı Enstitü Yönetim Kuruludur.

(3) Değerlendirme sonucu lisansüstü öğrenimi yapma hakkını elde eden adaylar, akademik takvimde belirtilen süre içinde, Enstitü tarafından ilan edilen belgelerle Enstitü Müdürlüğüne başvurarak kesin kayıtlarını yaptırır. Adayın kesin kayıt işlemi Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. İstenen belgelerin aslı veya Enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(4) Aday, ilan edilen süreler içinde kesin kaydını yaptırmadığı takdirde lisansüstü öğrencilik hakkını kazanamaz. Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya giriş sınavlarında sahtecilik yaptığı belirlenen kişilerin kayıt işlemleri iptal edilir ve haklarında kanuni işlem yapılır.

Gerekli belgeler

MADDE 20 – (1) Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerin kesin kayıtlarında aşağıdaki belgeler istenir:

a) Lisans ve/veya yüksek lisans diplomasının veya mezuniyet belgesinin aslı veya Üniversite tarafından onaylı sureti; diplomalarını yurt dışından almış olanlardan ilgili belgelerin noterden onaylı tercümeleri ve denklik belgesi.

b) ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesi gerektiren programlarda ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı (belge üzerinde sonuç belgesi kontrol kodu bulunmalı).

c) Yabancı dil gerektiren programlarda YDS veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı (belge üzerinde sonuç belgesi kontrol kodu bulunmalı).

ç) Lisans ve/veya yüksek lisans diplomasının mezuniyet not ortalamasını gösteren not çizelgesinin aslı veya Üniversitece onaylı sureti.

d) T.C. Kimlik numarası beyanı.

e) Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin bulunmadığına dair yazılı beyan.

f) Son altı ayda çekilmiş 3 adet renkli vesikalık fotoğraf (4,5x6 cm).

g) Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösterir belge.

(2) İstenen belgelerin, asılları ibraz edilmek kaydıyla fotokopileri Enstitü tarafından tasdik edilir ve asılları ilgiliye geri verilir.

(3) Enstitüye kayıt hakkı kazanan öğrenci, kesin kaydını kendisi veya yakınları aracılığıyla yaptırabilir.

(4) Enstitü tarafından ilan edilen kayıt süresi içinde kaydını yaptırmayan öğrenciler, Enstitü öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılır.

(5) Kesin kayıt yaptıran öğrencilerin sunduğu belge ve bilgilerin doğru olmadığının sonradan anlaşılması halinde, hangi yarıyılda olursa olsun Enstitü ile ilişiği kesilir. Bu durumda olanların ücretleri iade edilmez. Söz konusu öğrenciler Üniversiteden ayrılmışlarsa diploma dâhil, kendilerine verilen tüm belgeler iptal edilir ve haklarında kanuni işlem yapılır.

Kayıt yenileme ve ders kaydı

MADDE 21 – (1) Öğrenciler; her akademik yılın başında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, belirlenen ücretlerini ödeyerek kayıtlarını yeniletmek ve ders kayıt işlemlerini yaptırmakla yükümlüdürler.

(2) Tüm öğrenciler ders kayıtlarını, akademik danışmanının gözetiminde veya internet ortamında yapar. Akademik danışman gözetiminde kayıt yaptıranlar, seçtikleri dersleri gösteren ders kayıt formunu akademik danışmanına onaylatır ve akademik takvimde belirlenen ders kayıt tarihlerinde Enstitü Müdürlüğüne teslim eder. İnternet üzerinden ders kaydı yapan öğrenciler ise almış oldukları dersler ile ders kayıt formlarını akademik takvimde belirlenen ders kayıt tarihlerinde akademik danışmanlarına onaylatır ve bir nüshasını Enstitü Müdürlüğüne teslim eder.

(3) Kayıtlarını zamanında yaptırmayan öğrencilerden, mazeretleri Yönetim Kurulunda kabul edilenlerin kayıtları, eğitim-öğretimin başladığı tarihten itibaren ikinci hafta sonuna kadar yenilenir. Kayıt yenileme işlemini yaptırmayan veya mazereti Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmeyen öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(4) Öğrenci, başarısız olduğu derslere öncelikle kaydolmak zorundadır.

(5) Öğrenci, akademik takvimde belirtilen ders ekleme ve bırakma süresi içinde akademik danışmanın onayını almak koşuluyla kaydolduğu derslerde değişiklik yapabilir.

(6) Devam zorunluluğunu yerine getirmediği derslerde öğrenci, haftalık ders programında kısmen de olsa çakışan derslere kayıt olamaz. Çakışma durumunda öncelikle alınması gereken ders tekrar edilen derstir.

(7) Yarıyıl ders kaydını yaptırmayan öğrenci, o yarıyıl derslere ve sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu süre öğrencinin öğretim süresinden sayılır. Kayıt yenilemeyen öğrencilere öğrenci belgesi verilmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Dersler ve Başarı Değerlendirmesi

Dersler ve kredi transferi

MADDE 22 – (1) Lisansüstü dersler; yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik olmak üzere iki düzeyde düzenlenir. Doktora veya sanatta yeterlik programında, program içeriğinde eksiklik görüldüğü takdirde yüksek lisans dersi okutulabilir.

(2) Bir yarıyılda alınacak dersler doktora/sanatta yeterlik ve tezli yüksek lisans programlarında 30, tezsiz yüksek lisans programlarında ise 45 AKTS kredisini aşamaz.

(3) Dersler; zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Bunlardan; zorunlu dersler, öğrencinin almak zorunda olduğu dersler, seçmeli dersler ise akademik danışmanının onayı ile ilgili kurullarca önerilen dersler arasından seçerek alabilecekleri derslerdir. Söz konusu dersler, bir yarıyıllıktır.

(4) Seçmeli derslerde bir dersin açılabilmesi için en az kaç öğrencinin olması gerektiğine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

(5) Bir seçmeli derse, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen asgari sayının altında öğrencinin kayıt olması halinde bu ders açılmaz. Açılmayan derse kayıt yaptıran öğrenciler, açılan başka bir seçmeli derse beş gün içinde kayıt yaptırabilirler.

(6) Enstitü anabilim/anasanat dallarındaki lisansüstü öğretim planları, lisansüstü programdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez, seminer ve benzeri çalışmaları ile kredi toplamlarıdır. Bu öğretim planları Senato tarafından kararlaştırılır ve Enstitü Kurulunda görüşülerek onaylanır.

(7) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği, enstitü anabilim/anasanat dalları başkanlarının önerileri üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(8) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.

(9) Enstitü Kurulu tarafından onaylanan dersler içinden hangilerinin öğrencilerin ders programlarında yer alacağına, öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı karar verir. Danışmanlık görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı veya program koordinatörü/başkanı tarafından yapılır.

Ders saydırma

MADDE 23 – (1) Öğrencilerin özel öğrencilik, yatay geçiş, daha önceki lisansüstü programından ders saydırma, bir veya daha fazla dersten muaf olma ve buna bağlı olarak süre eksiltme koşulları, akademik danışmanının görüşü, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

(2) Özel öğrenciler kabul edildikleri lisansüstü programının müfredatında okutulan derslerin en fazla %50’sinden muaf olabilir ve öğrencinin yazılı başvurusu, anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile bu dersleri saydırabilirler. Söz konusu dersler için daha önce alınan not, başarı notu olarak Enstitü Müdürlüğünce sisteme girilir.

Ders tekrarı

MADDE 24 – (1) Bir dersten başarılı sayılabilmek için, o dersten yarıyıl sonu notu olarak; yüksek lisans öğrencisinin en az (S) veya (CC), doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin ise (S) veya (CB) notu almış olması gerekir. Öğrenciler; başarısız oldukları zorunlu derslere verildiği ilk yarıyılda kayıt yaptırmak, dersin alındığı dönemde devam koşulunu sağlamayanlar ise devam etmek suretiyle dersi tekrarlamak ve başarmak zorundadır.

(2) Öğrenciler, başarısız oldukları seçmeli derslerin yerine isterlerse akademik danışmanlarının ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile diğer seçmeli dersleri alabilir.

(3) Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla dersleri tekrarlayabilir veya seçmeli dersler yerine akademik danışmanınca kabul edilen başka seçmeli dersleri alabilir. Ancak bu durumda yarıyıl başında akademik danışmanın, anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitüye bilgi vermesi zorunludur.

(4) Tekrar edilen ve not yükseltmek için alınan derslerde önceki başarı notu ne olursa olsun en son alınan not esas alınır.

Ders ve uygulamalara devam

MADDE 25 – (1) Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Devam zorunluluğu; o yarıyıldaki toplam eğitim-öğretim süresinin teorik dersler için %70, uygulamalı dersler için %80’dir.

(2) Öğrenciler; kayıtlı oldukları her türlü ders, uygulama, laboratuvar ve bunların gerektirdiği veya ilgili öğretim elemanının gerekli gördüğü sınav ve diğer çalışmalara katılmakla yükümlüdür. Öğrencilerin sorumlu oldukları sınavların, ödev, uygulama ve diğer çalışmaların sayısı ve başarı notuna katkısı, dönemin ilk iki haftası içinde ilgili dersin öğretim elemanı tarafından öğrencilere duyurulur. Öğrencilerin devamı, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir ve devamsız öğrenciler ilgili dönemin son haftasında Enstitü Müdürlüğüne yazılı veya bilgisayar ortamında bildirilir. Devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler final sınavına alınmaz.

(3) Rektörün onayı ile Üniversiteyi veya Türkiyeyi temsilen toplantı, spor, sanat ve benzeri faaliyetlere katılan öğrencilerin bu faaliyet günlerindeki devamsızlıkları dikkate alınmaz.

(4) Rapor ve disiplin cezasıyla uzaklaştırma dâhil, hangi gerekçeyle olursa olsun, bir dersin devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır.

Derslerin AKTS kredisi değeri

MADDE 26 – (1) Lisansüstü programların kredi veya YÖK tarafından ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak Senato tarafından belirlenen AKTS kredisine göre oluşturulmasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

b) İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde AKTS ders kredileri hesaplanır.

(2) Derslerinin AKTS kredi değerleri ve hangi derslerin kredisiz olacağı, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Kurulu kararı ile tespit edilir.

Sınavlar

MADDE 27 – (1) Sınavlar; kısa süreli sınav, ara sınavı, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı ve mazeret sınavlarından oluşur. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü, dönem ödevi ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. Yazılı sınav dışındaki sınavların türleri yarıyıl başında duyurulur. Sınav süreleri sınavın niteliğine göre ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir.

(2) Öğrenciler yarıyıl içi ara sınav ve çalışmalarından başka yarıyıl sonu sınavına tabi tutulur. Ara sınavların ve varsa laboratuvar ve benzeri derse bağlı çalışmaların, ödev, devam ve kısa süreli sınavların ortalamasının başarı notuna katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının veya bütünleme sınavının katkısı ise %60’tır. Ancak belirtilen oranlar sabit kalmak koşulu ile kısa süreli sınav, ödev, proje çalışmalarının ve derse devam durumunun katkıları ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir.

(3) Uzaktan eğitim yüksek lisans programlarında ara sınav, devam ve ödev çalışmasının başarı notuna katkısı %20, yarıyıl sonu sınavının veya bütünleme sınavının katkısı ise %80’dir.

(4) Herhangi bir sınava girmeyen öğrenci, o sınav hakkını kullanmış ve o sınavdan başarısız olmuş sayılır. Ayrıca, öğrencilerin puanlamaya tabi tutulan yapmadıkları veya katılmadıkları ödev, seminer, panel gibi yarıyıl içi etkinlikler de aynı şekilde değerlendirilir.

(5) Yarıyıl içi sınavları ve derse bağlı diğer çalışmalar ile yarıyıl sonu sınav puanları 100 üzerinden verilir.

(6) Sınav tarihleri ve sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:

a) Ara sınavı: Her ders için yarıyılda, en az bir ara sınavı yapılır. Sadece ders niteliğindeki dönem projesi ve seminer için ara sınav yapılmaz. Ayrıca bir ders içindeki projeler, ödevler, kısa süreli sınavlar, derse devam durumu, laboratuvar ve benzeri çalışmaların yarıyıl içi değerlendirmeleri en çok bir ara sınavı yerine sayılabilir. Puanlamaya yönelik her türlü etkinliğin ölçüm sonuçları, etkinliğin yapılma tarihinden itibaren en geç on beş iş günü içinde ilan edilir.

b) Yarıyıl sonu sınavı: Yarıyıl sonu sınavları, akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Ders kaydı yaptırarak devam şartlarını yerine getiren ve uygulamalarda başarılı olan öğrenciler bu sınavlara girebilir. Yarıyıl sonu sınavı, bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olarak hazırlanmış dönem ödevinin değerlendirilmesi şeklinde de olabilir.

c) Mazeret sınavı: Ara sınavlara Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli bir nedenle giremeyen öğrencilere açılan sınavdır.

ç) Kısa süreli sınav: Yarıyıl içinde haberli veya habersiz olarak ders saati içinde yapılan sınavdır.

d) Bütünleme sınavı: Yarıyıl sonu sınavına girmek için bu Yönetmelikte belirtilen şartları yerine getirmiş ve yarıyıl sonu sınavına girememiş öğrenciler ile yarıyıl sonu sınavında başarısız olmuş öğrenciler için yapılan sınavdır. Bütünleme sınavı yarıyıl sonu sınavı yerine geçer. Seminer çalışması ile bir dönemde yapılan proje derslerine bütünleme sınavı uygulanmaz.

(7) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve tüm adaylara eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kâğıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin ilkeler Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

Sınav sonuçlarının ilanı

MADDE 28 – (1) Yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı sonuçlarına göre öğrencilerin başarı durumları, akademik takvimde belirtilen tarihte dersi veren öğretim elemanı tarafından öğrenci bilgi sistemine girilerek ilan edilir.

Mazeret sınavları

MADDE 29 – (1) Ara sınavlara giremeyen öğrenciler, mazeretlerini bildiren dilekçe ve belge ile sınav tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde Enstitü Müdürlüğüne başvurur. Mazeretleri Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğrenciler sınav haklarını Yönetim Kurulunca belirlenen tarihler arasında kullanırlar. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez. Yarıyıl sonu sınavının mazeret sınavı bulunmayıp, yarıyıl sonu sınavına giremeyenler bütünleme sınavına girerler.

Sınav sonucuna itiraz

MADDE 30 – (1) Öğrenciler sınav sonuçlarına, notların öğrenci bilgi sisteminde ilanından itibaren en geç beş iş günü içinde itiraz edebilir. İtiraz, Enstitü Müdürlüğüne verilen bir dilekçe ile yapılır.

(2) İlgili öğretim elemanı tarafından yapılan inceleme sonucunda maddi hata tespit edilirse, bu hata Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile düzeltilir. Maddi hata olmadığı anlaşılırsa, durum ilgilinin dilekçesine öğretim elemanı tarafından işlenir ve sonuç ilgili öğrenciye yazıyla bildirilir.

(3) İtirazlar, öğrencinin itiraz dilekçesinin kabul tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde sonuçlandırılır.

Başarı notunun hesaplanması

MADDE 31 – (1) Bir dersin başarı notu, ara sınav notu veya ara sınavlar not ortalaması ile yarıyıl sonu sınavı notunun birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir. Yarıyıl sonu sınavı notunun başarı notuna etkisi %60’tır. Çevrimiçi lisansüstü programlarda yarıyıl sonu sınavı notunun başarı notuna etkisi %80 olarak uygulanır.

(2) Öğrencilerin derslerdeki başarı durumu aşağıdaki tabloya göre hesaplanacak harf notları ile tanımlanır:

HARF NOTU            NOT DEĞERİ            PUAN ARALIĞI

         AA                             4,00                           90 – 100

         BA                             3,50                            85 – 89

         BB                             3,00                            80 – 84

         CB                             2,50                            75 – 79

         CC                             2,00                            70 – 74

         FF                              0,00                            00 – 69

Başarı notları dışındaki harfler

MADDE 32 – (1) Diğer harf notları aşağıdaki gibidir:

a) I: Eksik notu, yarıyıl içinde başarılı olduğu halde ders için gerekli koşulları, devam hariç tamamlayamayan öğrencilere verilir. Öğrenci, herhangi bir dersten I notu aldığı takdirde, notların akademik takvimde belirtilen en son ilan tarihinden itibaren iki hafta içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Bu süre Yönetim Kurulu kararı ile uzatılabilir. Aksi halde, I notu FF notu haline dönüştürülür.

b) E: E notu, muafiyet sınavında başarılı olanlar ile yatay ve dikey geçiş ile gelenler ve daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda okurken alınıp başarılan derslere verilir. E notları ortalama hesaplarına katılmaz.

c) NA: Devamsız notu, devam koşullarını yerine getiremeyen öğrencilere verilir. Değerlendirmelerde FF notu gibi işlem görür.

ç) S: Başarılı notu, tez çalışmalarında başarılı olan öğrencilere verilir. S notu ayrıca; kredisiz olarak alınan dönem projesi gibi dersler, alan, klinik ve laboratuvar çalışmaları ile seminerler için başarılı olma durumunda da kullanılır. S notu genel not ortalamasına katılmaz.

d) U: Başarısız notu, tez çalışmalarında başarısız olan öğrencilere verilir. U notu ayrıca; kredisiz olarak alınan dersler, alan, klinik ve laboratuvar çalışmaları ile seminerler için başarısız olma durumunda da kullanılır. U notu genel not ortalamasına katılmaz.

e) W: Dersten çekilme notu, öğrencinin derslerin başlamasından sonra danışmanının onayı ve Yönetim Kurulu kararıyla çekildiği dersler için verilir. W notu öğrencinin ortalamasına etki etmez. Öğrenci çekildiği dersi bir sonraki dönemde öncelikle almak zorundadır.

f) P: Başarılı devam notu, kredisiz ve süresi bir dönemden fazla olan derslerde, ilgili dönemde yapılması beklenen akademik çalışmaları düzenli bir şekilde yerine getiren öğrencilere verilir.

(2) Kurum içi ve dışı yatay geçiş ve öğrenci değişim programı ile gelen öğrencilerin aldıkları derslerin notları intibak yoluyla ve notlar dönüştürülerek değerlendirilir ve not ortalamasına dâhil edilir.

(3) Değerlendirme ve kredi denkleştirme işlemleri öncelikle AKTS kredi sistemine uygun olarak yapılır.

Not ortalamaları

MADDE 33 – (1) Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda not ortalamaları hesaplanarak bulunur. Bunlardan;

a) Yarıyıl not ortalaması (YNO); o yarıyılda kayıt olunan derslerin, her birinin AKTS kredisi değeri ile o dersten alınan başarı notunun ağırlık katsayısının çarpımı ile elde edilen toplamın, o yarıyılda aldığı tüm derslerin AKTS kredi değerleri toplamına bölünmesiyle çıkan sayıdır.

b) Genel not ortalaması (GNO); tüm yarıyıllarda kayıt olunan derslerin her birinin AKTS kredisi değeri ile alınan başarı notunun ağırlık katsayısının çarpımı ile elde edilen toplamın, alınan tüm derslerin AKTS kredi değerleri toplamına bölünmesiyle çıkan sayıdır.

(2) Bölünme sonucunda virgülden sonraki iki hane hesaplanır ve virgülden sonraki üçüncü rakam beş veya daha fazla olduğunda bir üst sayıya tamamlanır.

(3) Tekrar edilen ve not yükseltmek için alınan derslerde önceki başarı notu ne olursa olsun en son alınan not esas alınır.

(4) Bilimsel hazırlık programında alınan bilimsel hazırlık derslerinin notları, lisansüstü not ortalamasına katılmaz.

Kopya

MADDE 34 – (1) Sınavlar ile proje, ödev, laboratuvar ve benzeri çalışmalarda kopya çektiği, kopya verdiği veya kopya çekilmesine yardım ettiği tespit edilen öğrenciye, dersin o biriminden FF notu verilir ve hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Tezli yüksek lisans programının amacı ve kapsamı

MADDE 35 – (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlar.

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir.

Tezli yüksek lisans programının süresi

MADDE 36 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Tezli yüksek lisans programında tez danışmanı atanması

MADDE 37 – (1) Tezli yüksek lisans programında, Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Tezli yüksek lisans programı tez danışmanı ile ilgili olarak;

a) Anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından, doktora ve/veya doçentlik-profesörlük bilim dalı tez konusunu kapsayan Üniversite öğretim üyeleri arasından seçilir, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile atanır.

b) Gerekli durumlarda Üniversite dışından aynı nitelikte bir öğretim üyesinin tez danışmanlığına atanması mümkündür.

c) İkinci tez danışmanı, (a) bendindeki düzenlemeler kapsamında, tez konusunun bir gerekliliği olarak atanabilir.

ç) Tez danışmanı ve/veya tez konusu anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu Kararıyla değiştirilebilir.

Seminer dersi

MADDE 38 – (1) Tezli yüksek lisans programında yer alan seminer dersi, anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından her yarıyıl başında açılır. Öğrenci en erken ikinci yarıyılın başında seminer dersine kayıt yaptırmak, aynı dönem içerisinde semineri sunmak ve teslim etmek zorundadır.

(2) Seminer bitiminde sonuç başarılı ise S, başarısız ise U notu verilir. Seminer sonucu akademik takvimde belirtilen tarihte otomasyon sistemine girilir.

(3) Seminer dersi için bütünleme sınavı açılmaz. Başarısız olan öğrenci seminer dersini bir sonraki dönem tekrar alır.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 39 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve biri Üniversite dışından olmak üzere, anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen iki öğretim üyesi ile birlikte en az üç kişiden oluşur. Jüri üyelikleri Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezinin jüri üyesi sayısının bir fazlası kadar hazırladığı nüshasını tez danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitüye gönderir. Anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayına ve tez sınav tarihi önerisine istinaden Enstitü sınav tarihini de bildiren yazı ekinde tezi ve intihal raporunu jüri üyelerine teslim eder. Gerekli durumlarda öğrenci tezlerini Enstitüden teslim aldıktan sonra üç iş günü içinde jüri üyelerine imza karşılığı şahsen ve/veya kargo ile ulaştırabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(9) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(10) Geçerli bir mazeret nedeniyle jürinin toplanamaması halinde, toplanamama nedenleri, tez danışmanı tarafından aynı gün yazılı olarak anabilim/anasanat dalı başkanlığı kanalıyla Enstitüye bildirilir. Yeni tez savunma sınavı tarihi, sınavın yapılamadığı tarihi izleyen bir aylık süreyi geçmemek üzere, danışmanın önerisi de dikkate alınarak Enstitü tarafından belirlenir ve jüri üyelerine ve öğrenciye yazılı olarak bildirilir.

Yüksek lisans diploması

MADDE 40 – (1) Aşağıdaki koşulları karşılayan tezli yüksek lisans öğrencilerine tezli yüksek lisans diploması verilir. Aksi durumda, öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir:

a) Tez sınavında başarılı olmak.

b) Ulusal veya uluslararası hakemli dergilerin birinde yayımlanmak üzere tez konusunda, Üniversite adresli bir makale hazırlamak veya anasanat dalı programlarında, anasanat dalı başkanlığının kabul ettiği sergi veya benzeri bir uygulamayı gerçekleştirmek.

c) Üniversite Senatosu tarafından onaylanmış, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü yazım kılavuzundaki belirlemelere göre hazırlanmış yüksek lisans tezini Enstitü Yönetim Kurulunun belirlediği sayı ve sürede Enstitüye teslim etmek.

ç) Makalenin yayımlanacağı derginin kabul mektubunu veya yayımlandığı dergi nüshasını veya gerçekleştirdiği etkinliğe ilişkin anasanat dalı başkanlığının kabul kararını Enstitü Yönetim Kurulunun belirlediği sürede Enstitüye teslim etmek.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu Enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(3) İlgili bütün belge ve bilgiler Enstitüye ulaştıktan sonra öğrencinin dosyası Enstitü Yönetim Kurulu tarafından incelenir. Mezuniyet için bütün koşulları eksiksiz yerine getiren öğrencinin mezuniyetine karar verilir.

(4) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Enstitü tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir. Bunun dışında tez ve seminer çalışmasının yayımı, yazar ve Enstitünün ortak iznine tabidir.

ALTINCI BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Tezsiz yüksek lisans programının amacı ve kapsamı

MADDE 41 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(4) Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.

Tezsiz yüksek lisans programının süresi

MADDE 42 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Tezsiz yüksek lisans programında proje danışmanı atanması

MADDE 43 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya belirlenen niteliklere sahip doktora derecesine sahip bir öğretim elemanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

Tezsiz yüksek lisans programında diploma

MADDE 44 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan ve Enstitü yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış tezsiz yüksek lisans projesinin üç kopyasını danışman onayını takip eden on beş gün içinde teslim etmiş olan tezsiz yüksek lisans öğrencilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Enstitü Yönetim Kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) İlgili bütün belge ve bilgiler Enstitüye ulaştıktan sonra öğrencinin dosyası Enstitü Yönetim Kurulu tarafından incelenir. Mezuniyet için bütün koşulları eksiksiz yerine getiren öğrencinin mezuniyetine karar verilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Doktora programının amacı ve kapsamı

MADDE 45 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Doktora programlarında Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(5) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

Doktora programında süre

MADDE 46 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora programında tez danışmanı atanması

MADDE 47 – (1) Doktora programında;

a) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için kendi üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusu ile tez başlığını Enstitüye önerir. Tez danışmanı, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanır.

b) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde belirlenen ilkeler çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir.

c) Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(2) Doktora programı tez danışmanı ile ilgili olarak;

a) Tez danışmanı anabilim dalı başkanlığı tarafından, doktora ve/veya doçentlik-profesörlük bilim dalı tez konusunu kapsayan Üniversite öğretim üyeleri arasından seçilir, Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile atanır.

b) Gerekli durumlarda Üniversite dışından aynı nitelikte bir öğretim üyesinin tez danışmanlığına atanması mümkündür.

c) İkinci tez danışmanı, (a) bendindeki düzenlemeler kapsamında, tez konusunun bir gerekliliği olarak atanabilir.

ç) Tez danışmanları ve tez konusu, anabilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu Kararıyla değiştirilebilir.

Doktora yeterlik sınavı

MADDE 48 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

(2) Öğrenciler yeterlik sınavına Ocak ve Haziran aylarında Enstitü Yönetim Kurulunun belirlediği tarihlerde girer. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik sınav komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Sınav jürisinin kararı ile yeterlik sınavına izleyici alınabilir.

(4) Doktora yeterlik sınavları sınav jürisi tarafından, her yarıyılda bir kez olmak üzere ve sırasıyla yazılı ve sözlü olarak iki aşamada yapılır. Sadece ilk aşamadaki yazılı sınavda başarılı olan öğrenciler ikinci aşamadaki sözlü sınava girmeye hak kazanır. Öğrencinin birinci aşamadaki yazılı sınavdan başarılı sayılabilmesi için 100 üzerinden en az 75 puan alması gerekir. Öğrencinin ikinci aşamadaki sözlü sınavdaki başarı durumu sınav jürisinde salt çoğunlukla karara bağlanır ve anabilim dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç iş günü içinde Enstitüye bildirilir.

(5) Öğrenciler başarısız oldukları aşamanın gelecek dönem yapılacak sınavına tekrar girebilir. Ancak bir sınavda iki kez başarısız olan öğrencilerin kayıtlı oldukları doktora programı ile ilişiği kesilir.

(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, Enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci anabilim/bilim dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile doktora programından tezli/tezsiz bir yüksek lisans programına geçebilir. Bu durumda öğrenci yüksek lisans programının azami süresi içinde tez veya proje çalışmasını tamamlayarak, yüksek lisans programından mezun olabilir.

Doktora tez izleme komitesi

MADDE 49 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenciler için bir ay içinde tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi, tez danışmanı ve biri Üniversite dışından olmak üzere anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen iki öğretim üyesi ile birlikte toplam üç kişiden oluşur. Komite üyelikleri Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir. İkinci tez danışmanın olduğu durumlarda ikinci danışman da oy hakkı olmaksızın Komitede yer alabilir.

(3) Tez izleme komitesinde anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla değişiklik yapılabilir.

Doktora tez önerisi savunması

MADDE 50 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, Enstitü anabilim dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 51 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi Enstitüye teslim eder. Enstitü danışman tarafından teslim edilen tezi anabilim dalı başkanlığına sevk eder ve anabilim dalı başkanlığının onayına istinaden söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alıp, sınav tarihini de bildiren yazı ekinde tezi ve intihal raporunu jüri üyelerine teslim eder. Gerekli durumlarda öğrenci tezlerini Enstitüden teslim aldıktan sonra üç iş günü içinde jüri üyelerine imza karşılığı şahsen ve/veya kargo ile ulaştırabilir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

(4) Doktora tez jürisi, tez izleme komitesi üyeleri ve biri Üniversite dışından olmak üzere, anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen iki öğretim üyesi ile birlikte toplam beş kişiden oluşur. Jüri üyelikleri Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir. Gerekli durumlarda atanabilen ikinci tez danışmanı jüride de oy hakkı olmaksızın yer alabilir.  

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren 30 iş günü içinde öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, Enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde 46 ncı maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(7) Geçerli bir mazeret nedeniyle jürinin toplanamaması halinde, jüri başkanı tarafından toplanamama nedenleri, aynı gün yazılı olarak anabilim dalı başkanlığı kanalıyla Enstitüye bildirilir. Yeni tez savunma sınavı tarihi, sınavın yapılamadığı tarihi izleyen bir aylık süreyi geçmemek üzere, danışmanın önerisi de dikkate alınarak Enstitü tarafından belirlenir ve jüri üyelerine ve öğrenciye yazılı olarak bildirilir.

Doktora diploması

MADDE 52 – (1) Aşağıdaki koşulları karşılayan doktora öğrencileri, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla mezun edilir ve doktora diploması verilir. Aksi durumda öğrenci mezun olamaz, koşulları karşılayıncaya kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz, yasal süresinin dolması halinde ilişiği kesilir:

a) Doktora tez savunmasında başarılı olmak.

b) Anabilim dalları tarafından her dönem başında belirlenerek Enstitü tarafından ilan edilen listeye dâhil dergilerin birinde yayımlanmak üzere tez konusunda yazılmış, Üniversite adresli bir makale hazırlamak.

c) Enstitü yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış doktora tezini Enstitü Yönetim Kurulunun belirlediği sayı ve sürede Enstitüye teslim etmek.

ç) Makalenin yayımlanacağı derginin yayım kabul mektubunu veya yayımlandığı dergi nüshasını Enstitü Yönetim Kurulunun belirlediği sürede Enstitüye teslim etmek.

(2) Doktora diploması üzerinde Enstitü anabilim dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jürisi tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(3) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyet hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir. Bunun dışında tezin ve tezden üretilecek yayınların yayımı yazar ve Enstitünün ortak iznine tabidir.

(4) İlgili bütün belge ve bilgiler Enstitüye ulaştıktan sonra öğrencinin dosyası Enstitü Yönetim Kurulunca incelenir. Mezuniyet için bütün koşulları eksiksiz yerine getiren öğrencinin mezuniyetine karar verilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Sanatta yeterlik programının amacı ve kapsamı

MADDE 53 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Lisansüstü dersler, Enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

Sanatta yeterlik programının süresi

MADDE 54 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik programında tez/eser danışmanı atanması

MADDE 55 – (1) Sanatta yeterlik programının esasları şunlardır:

a) Anasanat dalı başkanlığı, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital, konser ve temsil gibi çalışmaların birlikte yürütülmesi amacıyla her öğrenciye bir danışman atar. Tez danışmanı, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanır.

b) Danışmanın öğrenci ile birlikte belirlediği çalışma konusunu ve başlığını anasanat dalı başkanlığı Enstitüye önerir, ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitü Yönetim Kurulu karara bağlar.

(2) Sanatta yeterlik programında tez/eser danışmanı;

a) Danışman, anasanat dalı başkanlığı tarafından doktora ve/veya sanatta yeterlik alanı tez/eser konusunu kapsayan Üniversite öğretim elemanları arasından seçilir, Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile atanır.

b) Gerekli durumlarda Üniversite dışından aynı nitelikte bir öğretim elemanının tez/eser danışmanlığına atanması mümkündür.

c) İkinci tez danışmanı, (a) bendindeki düzenlemeler kapsamında, tez konusunun bir gerekliliği olarak atanabilir.

ç) Danışmanlar ve tez/eser içeriği, anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu Kararıyla değiştirilebilir.

Sanatta yeterlik çalışması tez/eser izleme komitesi

MADDE 56 – (1) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile tamamlayan öğrenci için anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile bir ay içinde sanatta yeterlik tez/eser izleme komitesi oluşturulur. Komite tez/eser hazırlama sürecinde en az üç tez/eser izleme raporu düzenler.

(2) Sanatta yeterlik tez/eser izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede danışmandan başka enstitü anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Sanatta yeterlik tez/eser izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Sanatta yeterlik tez/eser çalışması önerisi savunması

MADDE 57 – (1) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile tamamlayan öğrenci; en geç altı ay içinde, yapacağı çalışmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez/eser çalışması önerisini izleme komitesi önünde dinleyicilere açık şekilde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez/eser çalışması önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Sanatta yeterlik tez/eser çalışması izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez/eser çalışması önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Olumsuz oy kullanan üyenin, gerekçelerini de bildirmesi gerekir. Bu karar, Enstitü anasanat dalı başkanlığınca tez/eser çalışması önerisini izleyen üç gün içinde Enstitüye gerekçeyi de içeren tutanakla bildirilir.

(3) Tez/eser çalışması önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez/eser çalışması seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez/eser çalışması izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez/eser çalışmasını değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez/eser çalışması önerisi savunmasına alınır. Tez/eser çalışması önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez/eser çalışması önerisi kabul edilen öğrenci için izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez/eser çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Tez/eser çalışması önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez/eser çalışması önerisi reddedilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 58 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalışmalarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin/çalışmanın savunulabilir olduğuna ilişkin görüşüyle tezi/çalışmayı Enstitüye teslim eder. Enstitü danışman tarafından teslim edilen tezi/çalışmayı anasanat dalı başkanlığına sevk eder ve anasanat dalı başkanlığının onayına istinaden söz konusu teze/çalışmaya ilişkin intihal yazılım programı raporunu alıp, sınav tarihini de bildiren yazı ekinde tezi/çalışmayı ve intihal raporunu jüri üyelerine teslim eder. Gerekli durumlarda öğrenci tezlerini/çalışmalarını Enstitüden teslim aldıktan sonra üç iş günü içinde jüri üyelerine imza karşılığı şahsen ve/veya kargo ile ulaştırabilir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(3) Sanatta yeterlik jürisi, tez/eser izleme komitesi üyeleri ve biri Üniversite dışından olmak üzere, anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen iki öğretim üyesi ile birlikte toplam beş kişiden oluşur. Jüri üyelikleri Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir. Gerekli durumlarda atanabilen ikinci tez danışmanı jüride de oy hakkı olmaksızın yer alabilir.

(4) Jüri üyeleri, söz konusu tezin/çalışmanın kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren otuz iş günü içinde toplanarak öğrenciyi tez/eser savunmasına alır. Tez/eser savunma sınavı, tez/eser çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(5) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi/sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, Enstitü anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi/sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı olamayanlar için talepleri halinde 54 üncü maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(6) Geçerli bir mazeret nedeniyle jürinin toplanamaması halinde, jüri başkanı tarafından toplanamama nedenleri, aynı gün yazılı olarak anasanat dalı başkanlığı kanalıyla Enstitüye bildirilir. Yeni savunma sınavı tarihi, sınavın yapılamadığı tarihi izleyen bir aylık süreyi geçmemek üzere, danışmanın önerisi de dikkate alınarak Enstitü tarafından belirlenir ve jüri üyelerine ve öğrenciye yazılı olarak bildirilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 59 – (1) Aşağıdaki koşulları karşılayan sanatta yeterlik öğrencilerine sanatta yeterlik diploması verilir. Aksi durumda, öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz, yasal süresinin dolması halinde ilişiği kesilir:

a) Sanatta yeterlik tez/eser çalışmasının savunmasında başarılı olmak.

b) Sergi açmak ve sergi sürecini tamamlamak veya anasanat dalları tarafından her dönem başında belirlenerek Enstitü tarafından ilan edilen listeye dâhil dergilerin birinde yayımlanmak üzere tez konusunda Üniversite adresli bir makale hazırlamak.

c) Enstitü yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış sanatta yeterlik tezi/eserini Enstitü Yönetim Kurulunun belirlediği sayı, şekil ve sürede Enstitüye teslim etmek.

ç) Makalenin yayımlanacağı derginin kabul mektubunu/yayımlandığı dergi nüshasını veya anasanat dalı başkanlığının sergi kabul kararını ekleri ile birlikte, Enstitü Yönetim Kurulunun belirlediği sürede, Enstitüye teslim etmek.

(2) Sanatta yeterlik tezinin bir kopyası, teslim tarihini takip eden üç ay içinde Enstitü tarafından elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim Kuruluna gönderilir. Bunun dışında tez ve seminer çalışmasının yayımı, yazar ve Enstitünün ortak iznine tabidir.

(3) Sanatta yeterlik diploması üzerinde Enstitü anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kayıt dondurma ve izinli sayılma

MADDE 60 – (1) Öğrencinin haklı ve geçerli nedenlerle eğitim-öğretim yılı başlangıcından itibaren en geç otuz gün içerisinde müracaat etmesi halinde Yönetim Kurulu kararıyla bir defada en çok iki yarıyıl olmak üzere azami dört yarıyıl kaydı dondurulur ve bu süre içinde izinli sayılır.

(2) Öğrenci kayıt dondurma isteğini yazılı olarak doğrudan Enstitü Müdürlüğüne yapar. Kayıt dondurma talebinde bulunan öğrenci dilekçesine kayıt dondurma nedenine ilişkin belgeleri ekler.

(3) Kayıt dondurmayı gerekli kılan zorunlu bir sebebin yarıyıl içinde meydana gelmesi halinde, öğrenci o yarıyılın başından itibaren kaydını dondurmuş sayılır.

(4) Kayıt dondurma isteğinde bulunan öğrenci mali yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. Mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencinin kaydı dondurulmaz.

(5) Enstitü Yönetim Kurulu kararında öğrencinin kesin kayıt dondurma süresi belirtilir.

(6) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkûmiyet hali olan veya ilgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma ya da çıkarma cezası alan öğrencilerin kaydı dondurulmaz.

(7) Kayıt dondurma isteği kabul edilen öğrenciler bu süre içinde öğrenim faaliyetlerine katılamaz, döneminin ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına giremez. Bu süre öğretim süresinden sayılmaz.

(8) Kayıt donduran öğrenciler, sürenin bitiminde kayıtlarını yaptırarak kaldıkları yerden öğrenimlerine devam eder.

(9) Sağlık raporu ile izin alan öğrenciler, izin süreleri dolmadan öğrenimlerine devam etmek istemeleri halinde, sağlık durumlarının düzeldiğini yine sağlık raporuyla belgeler.

(10) İki yarıyıl kayıt dondurmuş öğrencilerin, ilk yarıyıl sonunda öğrenimlerine devam etmek istemeleri halinde, dilekçe ile Enstitü müdürlüğüne başvurmaları gerekir.

Kayıt silme

MADDE 61 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrencinin kaydı silinir:

a) İlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarılma cezası almış olmak.

b) Sağlık raporu ile belgelenen ruhsal hastalıklar nedeniyle öğrenimine devam edemeyeceği anlaşılmış olmak.

c) Herhangi bir nedenle başka bir yükseköğretim kurumuna geçiş yapmış olmak.

ç) Kesin kayıt işleminin usulüne uygun yapılmadığının veya kesin kayıt hakkı kazanılmadığının anlaşılması nedeniyle kayıt işleminin iptal edilmesi.

d) 2547 sayılı Kanunda belirtilen diğer hallerin ortaya çıkması.

(2) Kaydı silinen öğrencilerin eğitim-öğretim ücretleri iade edilmez.

(3) Posta yoluyla kayıt sildirme işlemi yapılmaz. Kayıt sildirmek için öğrencinin kendisinin yazılı müracaatı gerekir.

(4) Kaydı silinen öğrencilere, talepleri halinde Enstitüde izledikleri dersleri ve aldıkları notları belirten belge verilir.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 62 – (1) Öğrencileri doğrudan ilgilendiren tebligatlar, öğrencilerin kayıt sırasında bildirdikleri adrese kargoyla, tüm öğrencileri ilgilendiren genel nitelikteki duyurular ise elektronik posta, ilan panolarında veya Enstitünün internet sitesinde ilan edilerek yapılır.

(2) Üniversiteye kayıt yaptırırken Enstitü Müdürlüğüne bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde, bunu Enstitüye bildirmemiş olan veya yanlış ve eksik adres vermiş bulunan öğrencilerin Enstitüdeki mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 35 inci maddesine göre tebligat kendilerine yapılmış sayılır.

Disiplin iş ve işlemleri

MADDE 63 – (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

Kimlik kartı

MADDE 64 – (1) Kesin kayıt yaptıran öğrenciye, Üniversitenin öğrenci kimlik kartı verilir.

(2) Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerden öğrenci kimlik kartları geri alınır ve imha edilir.

(3) Kimlik kartı yıpranan veya kaybeden öğrenciye, bir dilekçe ile Enstitü Müdürlüğüne başvurduğunda, bedeli karşılığında kendisine yeni kimlik kartı verilir.

Diğer hükümler

MADDE 65 – (1) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

(2) Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık doktoraya eşdeğer düzeyde olup, bu uzmanlık eğitimleri 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre yürütülür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 66 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hükümleri, Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 67 – (1) 10/9/2016 tarihli ve 29827 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Arel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 68 – (1) Bu Yönetmelik 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz döneminden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 69 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Arel Üniversitesi Rektörü yürütür.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.