30 Eylül 2019

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Kadın ve Aile Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
banner580

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinden:

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ KADIN VE AİLE ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Kadın ve Aile Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Kadın ve Aile Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, diğer uygulama ve araştırma merkezleri ile Rektörlüğe bağlı bölümlerin her birini,

b) Merkez: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Kadın ve Aile Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Kadın ve aile alanında ulusal ve uluslararası düzeyde sosyokültürel, sosyoekonomik, tarihi, hukuki ve siyasi açılardan akademik araştırma ve faaliyetlerde bulunmak; kadın ve aile konusunda kurs, seminer, konferans, sempozyum, kongre, çalıştay gibi faaliyetler düzenlemek.

b) Kadın ve aileye ilişkin program, müfredat, proje ve eğitim materyalleri geliştirmek.

c) Kadın ve aileye yönelik bilgi, yaklaşım ve tecrübelerin paylaşılması amacıyla Merkez olarak veya sivil toplum örgütleri, kamu ya da özel sektör kuruluşlarıyla birlikte ulusal ve uluslararası düzeyde etkinlikler düzenlemek.

ç) Üniversite bünyesinde farklı akademik disiplinlere mensup akademisyenlerin yürüttüğü kadın ve aile konusundaki çalışmaları bir çatı altında toplamak.

d) Merkezin amaçları doğrultusunda kamu, özel sektör, uluslararası kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda danışmanlık hizmeti vermek, bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak ve bu alandaki Üniversite imkânlarının tanıtımını yapmak.

e) Üniversite öğrencilerini Merkezin konusuyla ilgili ve ülke ihtiyaçları doğrultusunda araştırmalara ve sosyal sorumluluk projelerine yöneltmek, teşvik amaçlı ödüllü yarışmalar düzenlemek.

f) Ülke ve bölgede yaşayan kadınların kültürel birikimini araştırmak.

g) Kadın ve aile araştırmaları arşivi ve kitaplığı oluşturmak, yayın organlarını hazırlamak.

ğ) Çeşitli alanlarda başarılı çalışmalar yapmış ve toplumsal katkılarda bulunmuş kadınların Merkezle iletişimlerini kurmak ve deneyimlerini aktarmalarını sağlamak.

h) İlgili kurum ve kuruluşlara kadın ve aile araştırmaları ve çalışmaları hakkında danışmanlık yapmak.

ı) Bilgi toplumuna dönüşen ülkelerde eğitim, sağlık ve yöneticilik gibi hizmetlerde istihdam edilecek kadın sayısını artırmak amacıyla alınabilecek tedbirleri ve bu çerçevede gerçekleştirilmesi gereken yapısal dönüşümleri belirlemek ve bu bilgileri kamuoyu ile paylaşmak.

i) Merkez çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda akademik ve ulusal veya uluslararası nitelikte gazete, dergi, kitap, bülten ve broşür gibi yayınlar çıkarmak.

j) Yönetim Kurulunun belirleyeceği diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 7 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla görevi başında bulunmaması halinde görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak.

b) Merkez içinde hazırlanan projeleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.

c) Her faaliyet dönemi sonunda, o yıl içerisinde tamamlanan faaliyetlerle ilgili rapor düzenlemek ve Yönetim Kuruluna sunmak.

ç) Merkezin sürekli gelişmesini sağlayacak tedbirleri almak.

d) Merkez bünyesinde sürdürülen proje, kurs ve diğer etkinliklerin en iyi biçimde yürütülmesi için gerekli her türlü iletişim ve koordinasyonu sağlamak.

e) Merkezin yürüttüğü ve projelendirdiği faaliyetler konusunda ilgililerle görüşmeler yapmak, ilgili mevzuata uygun olarak sözleşmeler yapmak.

f) Personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları dâhil beş kişiden oluşur. Müdür ve müdür yardımcıları dışındaki Yönetim Kurulu üyeleri; Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu; Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşerek karar alır, Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek.

b) Merkezin bütçesini hazırlamak.

c) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak.

ç) Müdür tarafından sunulan işleri görüşmek ve karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 9 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 10 – (1) 25/3/2010 tarihli ve 27532 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü yürütür.


Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.