banner691

15 Kasım 2020

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinden:

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; modern tıp uygulamalarına entegratif ve destekleyici geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerinin; tedavi ve korunma amaçlı kullanımı, etkileri ve etki mekanizmaları ile ilgili bilimsel, teknik, teknolojik, ekonomik, tıbbi, hukuki ve benzeri alanlarda uygulama ve araştırma yapmak ve etkilerini takip etmek; bu alanda eğitim, yayın, tanıtım, ürün geliştirme ve danışmanlık hizmetleri vermektir. Ayrıca tıp, diş hekimliği ve eczacılık eğitimleri sırasında öğrencilere bu uygulamaları tanıtmak, konu ile ilgili her türlü yenilikçi çalışmaları yapıp desteklemektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez aşağıdaki alanlarda faaliyet yürütür:

a) Sağlık Bakanlığının ilgili mevzuatında izin verilmiş olan geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerini araştırmak, uygulamak ve eğitimini vermek.

b) Tıbbi ve aromatik bitkiler yanında doğal ve sentetik kaynaklı her türlü ilaçların, kozmetiklerin biyolojik, farmakolojik, toksikolojik, teknolojik, biyoteknolojik ve endüstriyel açılardan incelenmesini sağlamak amacı ile gerekli laboratuvar tesislerini kurmak.

c) Diğer araştırma merkezi ve laboratuvarlarla işbirliği içinde araştırmalar yapmak.

ç) Ulusal ve uluslararası düzeylerde bilimsel araştırma projeleri hazırlamak, bu projeleri gerçekleştirmek üzere çalışma grupları oluşturmak.

d) Merkezin amacı doğrultusunda yurt içi ve yurt dışındaki bilimsel çalışma, uygulama ve projeleri desteklemek, ulusal ve uluslararası kongre, konferans, sempozyum, seminer, panel, sertifikasyon eğitimi, kurs ve benzeri akademik etkinlikler düzenlemek.

e) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında her türlü üretim, alım, satım, kiralama işlerini yapmak, danışmanlık, uygulama, eğitim, organizasyon gibi eğitim faaliyetlerinde bulunmak, ulusal ve uluslararası kitap, dergi, yayınlar çıkarmak; film, resim, fotoğraf, slayt, multimedya ürünü ve benzerlerini yayımlamak.

f) Anadolu’da uygulanmış, halk arasında kabul gören ve halen uygulanan geleneksel halk tıbbı metotları hakkında bilgi toplamak ve araştırma yapmak.

g) Tıp Tarihi Bölümü ile işbirliği yaparak tıp alanında eser bırakmış hekimlerin eserlerini günümüz Türkçesine çevirerek geleneksel ve tamamlayıcı tıp literatürüne kazandırmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdür, Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasından en çok iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Bu yardımcılardan biri Merkezin mali işlerini, diğeri ise bilimsel koordinasyona ilişkin görevleri yürütür. Müdür, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Vekâlet süresi altı aydan fazla olamaz; vekâletin altı aydan fazla sürmesi halinde yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezce desteklenen araştırma projelerinin yürütülüşünü ve işleyişini izlemek ve denetlemek.

c) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

ç) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaç ve politikalarını, araştırma ile ilgili plan ve programlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayını müteakiben yıllık faaliyet raporunu Rektörün onayına sunmak.

d) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemini belirlemek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

e) Her faaliyet dönemi sonunda, Merkezin yıllık çalışma raporunu, bir sonraki yılın çalışma program taslağını ve bütçe önerisini hazırlamak ve Yönetim Kurulunun kararını müteakip Rektörün onayına sunmak.

f) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımını sağlamak amacıyla girişimlerde bulunmak.

g) Merkeze bağlı birimleri ve proje gruplarını oluşturmak ve bunlar arasındaki koordinasyonu sağlamak.

ğ) Merkeze bağlı personelin ve fiziki organların kuruluş ve gelişme amaçlarına uygun olarak düzenli çalışmasını sağlamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır.

(2) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen iki öğretim elemanı olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Görev süresi dolanlar ile görevden ayrılanların yerine aynı usulle tekrar görevlendirme yapılır.

(3) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla üç ayda bir toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Müdür gerekli gördüğünde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir.

(4) Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmamak şartıyla Merkezde görev yapan birim sorumluları davet edilebilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak.

b) Proje gruplarının kuruluş ve çalışma ilkeleri ile ilgili usul ve esasları belirlemek.

c) Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri ve birim sorumlularının önerilerini değerlendirerek karara bağlamak.

ç) Merkeze bağlı birimlerin ve çalışma gruplarının denetimini sağlamak.

d) Sunulan projelerin Merkezin amaçlarına uygun olup olmadığına karar vermek ve uygun projeler için çalışma ortamı hazırlamak.

e) Yurt içi ve yurt dışı bilimsel işbirliği önerilerini karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez birimleri ve proje grupları

MADDE 12 – (1) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek için faaliyet alanları dikkate alınarak farklı birimler ve süreli proje grupları oluşturulabilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 27/10/2014 tarihli ve 29158 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği, 9/3/2019 tarihli ve 30709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarının Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Personel ve diğer ihtiyaçlar

MADDE 14 – (1) Merkezin; akademik, teknik, idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

(2) Merkezin hizmetlerini yerine getirebilmesi için gerekli olan ve Rektör tarafından uygun görülen mekân, araç ve gereç ihtiyacı ilgili mevzuat hükümlerine göre Rektörlük tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü yürütür.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.