banner613
banner590

24 Ekim 2020

Maltepe Üniversitesi Teknoloji ve Fikri Mülkiyet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Maltepe Üniversitesinden:

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ VE FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Maltepe Üniversitesi Teknoloji ve Fikri Mülkiyet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Maltepe Üniversitesi Teknoloji ve Fikri Mülkiyet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Hukuk Fakültesi: Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesini,

c) Merkez: Maltepe Üniversitesi Teknoloji ve Fikri Mülkiyet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Maltepe Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Maltepe Üniversitesini,

f) Üniversite Senatosu: Maltepe Üniversitesi Senatosunu,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Teknoloji ve Fikri Mülkiyet Hukukunun içerdiği konularla ilgili olarak ulusal ve uluslararası, özel ve kamu hukuku alanlarını kapsayacak şekilde bilimsel araştırma, inceleme, uygulama, eğitim-öğretim ve dokümantasyon çalışmaları yapmak, Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili resmi ve özel kuruluşlarla iş birliği yapmak; bilimsel araştırma ve incelemeleri uygulamanın ihtiyaçları doğrultusunda yönlendirmek ve bilimsel araştırma ve inceleme sonuçlarının uygulamada benimsenmesini sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Teknoloji ve Fikri Mülkiyet Hukuku konusunda araştırmalar yapmak ve yaptırmak, bu konularda raporlar hazırlamak, projeler yürütmek, yayın yapmak.

b) Teknoloji ve Fikri Mülkiyet Hukukunun ulusal ve uluslararası sorunlarıyla ilgili olarak konferans, sempozyum, seminer ve benzeri faaliyetleri düzenlemek.

c) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Teknoloji ve Fikri Mülkiyet Hukuku içinde yer alan farklı alanlarda faaliyette bulunan ulusal ve uluslararası, resmî veya özel kuruluşlarla Merkezin amacı doğrultusunda ortak çalışmalar yürütmek, bu kuruluşlarla iş birliği yapmak.

ç) Teknoloji ve Fikri Mülkiyet Hukuku ile doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ilgili sektörlerde çalışanların meslek içi eğitimlerine yönelik ve Teknoloji ve Fikri Mülkiyet Hukuku uygulamalarının yaygınlaşması ve gelişimini sağlayacak nitelikte programlar hazırlamak ve uygulamak.

d) Hem uluslararası hem de Avrupa Birliği mevzuatı başta olmak üzere bölgesel düzenlemelerin en yoğun olduğu Teknoloji ve Fikri Mülkiyet Hukuku ile ilgili olarak meydana gelen gelişmeleri takip ederek, Türk Hukukunun durumunu saptamak ve mevzuat karşılaştırması ve uyumlaştırması hususunda inceleme ve benzeri çalışmalar yapmak.

e) Merkez bünyesinde, Teknoloji ve Fikri Mülkiyet Hukuku ile ilgili bir dokümantasyon merkezi kurmak.

f) Teknoloji ve Fikri Mülkiyet Hukuku konusunda Üniversite öğrencilerini araştırma yapmaya özendirecek faaliyetlerde bulunmak.

g) Merkezin amacının gerçekleşmesi yolunda Türkçe ya da yabancı dillerde yayınlar yapmak, Merkeze ait yayınları hazırlayıp yayımlamak.

ğ) Merkezin amaçları doğrultusunda yapılacak araştırma, inceleme ve eğitim çalışmalarının gerçekleşmesinde yerli ve yabancı uzmanlardan yararlanmak.

h) Merkezin amacıyla ilgili olan her türlü faaliyette bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet konularında çalışan tam zamanlı öğretim üyeleri arasından üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunamadığı durumlarda üç ay içinde yeni bir Müdür görevlendirilir. Rektör, yeni Müdür görevlendirinceye kadar, bu görevi vekâleten yürütmek üzere Merkezin faaliyet konularına dair çalışmaları olan Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyelerinden birini görevlendirebilir.

(3) Müdür, görevlendirilmesindeki usule göre görevden alınabilir. Müdürün teklifi üzerine, Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden biri Müdür Yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilebilir. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde, Müdür Yardımcısının da görevi sona erer. Müdür Yardımcısı, Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdürün görevlerini yerine getirir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.

c) Merkez faaliyetlerinin, amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.

ç)  Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

d) Merkezin idari işlerini yürütmek.

e) Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla temasa geçerek, Merkezin amacına uygun olarak Merkez organlarının belirleyeceği çerçevede yürütülecek faaliyetlerin projelendirilmesi ve bunlara ulusal ve uluslararası zeminde destek ve mali kaynak sağlanması için girişimlerde bulunmak.

f) Yıllık çalışma, faaliyet programları ve faaliyet raporlarını hazırlayıp, Yönetim Kuruluna sunmak ve kabul edilen faaliyet raporları ve programlarını onay için Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür Yardımcısı ve Müdürün teklifi üzerine Merkezin faaliyet konularıyla ilgili alanlarda çalışan Üniversite öğretim elemanları arasından Üniversite Senatosu tarafından üç yıllık süreyle görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Üyelik süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri aynı usulle yeniden görevlendirilebilirler.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üç ayda en az bir kez, Müdürün belirleyeceği gündemle üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları çerçevesinde Merkezin faaliyetlerine ilişkin kararlar almak ve bunları yürütmek.

b) Faaliyet plan ve programlarını karara bağlamak.

c) Merkezi ilgilendiren konularda, yetkili organlarda görüşülmek üzere Rektörlüğe önerilerde bulunmak.

ç) Yıllık faaliyetleri ve çalışma alanlarını belirleyerek Rektörlüğün onayıyla uygulamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında, Yönetim Kurulunca uygun görülen sayıda en az 3, en fazla 7 üyeden oluşur. üyeden oluşur. Üyeler, aşağıdaki gruplara mensup kişiler arasından, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir:

a) Üniversitenin veya diğer üniversitelerin Merkezin faaliyet konularıyla ilgili alanlarda çalışan öğretim elemanları.

b) Teknoloji ve Fikri Mülkiyet Hukuku alanında veya ilgili alanlarda çalışmaları, tecrübesi, bilgisi veya uzmanlığı nedeniyle Danışma Kurulu üyesi olmasında yarar görülen kişiler.

c) Teknoloji ve Fikri Mülkiyet Hukuku alanında veya ilgili alanlarda faaliyet gösteren kamu veya özel hukuk tüzel kişileri, meslek birlikleri veya diğer organizasyonlara mensup olan veya bunları temsilen Merkezin çalışmalarına aktif destek vermesi arzu edilen kişiler.

ç) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Yabancı uyruklu kişilerden uygun görülenler.

(2) Üyelik süresi sona eren üyeler, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez, Müdürün daveti üzerine toplanır.

(4) Müdür; gerektiğinde Danışma Kurulu üyelerini, düşünce ve deneyimlerinden yararlanmak, görüşlerini almak ve Merkezin faaliyetleri hakkında bilgi vermek üzere Yönetim Kurulu toplantılarına davet edebilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin amaçları doğrultusunda Merkezin faaliyetlerine yönelik tavsiye niteliğinde görüş, öneri ve eleştirilerini Müdüre sunar.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı ile toplanarak aşağıdaki görevleri yerine getirmekten sorumludur:

a) Merkezin çalışmalarına yön vermek amacıyla Yönetim Kuruluna sunmak üzere önerilerde bulunmak.

b) Yönetim Kurulunca onaylanmış tüm araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin başarıya ulaşması için danışmanlık ve destek sunmak.

c) Merkezin yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversite, araştırma kurumları, kamu ve özel sektör kuruluşları ile ilişki kurmasında görev almak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel İhtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maltepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.