banner648

10 Temmuz 2019

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden:

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/11/2006 tarihli ve 26359 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin adı “Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinde yer alan “Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde” ibaresi “Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinde yer alan “Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu/uzaktan eğitim” ibaresi “Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi fakülte/yüksekokul/konservatuvar/meslek yüksekokulu/uzaktan eğitim” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini; öğrencinin bir dersi başarı ile tamamlayabilmesi için yapması gereken çalışmaların tümünü içeren krediyi,

b) Birim: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fakülte/Yüksekokul/ Konservatuvar/Meslek Yüksekokulunu,

c) Birim Kurulu: Fakülte/Yüksekokul/ Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu Kurulunu,

ç) Birim Yönetim Kurulu: Fakülte/Yüksekokul/ Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,

d) Fakülte: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fakültelerini,

e) İşyerinde Eğitim Modeli: Ön lisans/lisans öğrencilerinin eğitim-öğretim sürelerinin bir veya daha fazla dönemini (3+1, 7+1, 6+2 ve benzeri isimler altında) tam zamanlı işyerlerinde uygulama yaparak geçirdikleri eğitim modelini,

f) Konservatuvar: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konservatuvarını,

g) Meslek Yüksekokulu: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Meslek Yüksekokullarını,

ğ) Rektör: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörünü,

h) Rektörlük: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünü,

ı) Senato: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Senatosunu,

i) Üniversite: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesini,

j) Yüksekokul: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yüksekokullarını,

ifade eder.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tanınan iki ek sınav sonunda, mezun olması için başarması gereken ders sayısını, programda yer alan Üniversite ortak seçmeli dersleri de dahil hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dahil olmak üzere, beşe indiremeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokullarının” ibaresi “fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokullarının” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinde yer alan “Mehmet Akif Ersoy Üniversitesine” ibaresi “Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesine” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(8) Öğrencilerin ders yükleri AKTS kredisi cinsinden belirlenir. Bir öğrencinin her yarıyılda alabileceği normal ders yükü, kayıtlı olduğu yarıyılın eğitim-öğretim planında yer alan derslerin AKTS kredisi cinsinden toplamıdır. Ancak öğrenciler; kayıtlı olduğu yarıyılın eğitim-öğretim planında yer alan ders/dersleri hiç alamaması veya dersi alıp başarısız olmaları halinde; ders adı, ders kredisi, AKTS kredisi ve içeriğinin uyması koşulu ile farklı yarıyılda açılan ders/dersleri (güz yarıyılı dersini bahar yarıyılında-bahar yarıyılı dersini güz yarıyılında) kendi müfredatının diğer şubesinden veya Üniversitenin aynı düzeydeki diğer program, bölüm ve birimlerinden akademik danışmanının uygun görüşü ve ilgili birimin yönetim kurulunun onayı ile ekle-sil haftası içerisinde ders yükünü aşmayacak şekilde ders kayıt işlemlerini tamamlarlar”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendinde yer alan “Yarıyıl/yılsonu ve bütünleme” ibaresi “Arasınav, yarıyıl/yılsonu ve bütünleme” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Önlisans ve lisans programları için Üniversiteye bağlı birimlerin öğretim elemanları tarafından önerilen derslerden ilgili kurulların kararı ve Senatonun onayı ile Üniversite ortak seçmeli dersler havuzu oluşturulabilir. Üniversite ortak seçmeli derslerin yürütülmesine ilişkin hükümler Senato tarafından düzenlenir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmış ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Yarıyıl/yılsonu sınavlarına girebilmek için;

a) Teorik dersin en az % 70’ine devam etmek, dersin varsa uygulama ve laboratuvarının en az % 80’ine katılmak ve başarılı olmak gerekir.

b) Dersin yarıyıl/yıl içinde yapılan ara sınavına/sınavlarına katılmak zorunludur.

c) Yarıyıl/yılsonu sınavlarına girme koşullarını yerine getiren öğrencilerin başarı durumlarını belirlemek üzere ilgili yarıyıla ait derslerin yarıyıl/yılsonu sınavları akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Sınav sonuçları bütünleme sınavları başlamadan en az beş gün öncesine kadar ilan edilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Tek ders sınavı hakkından yararlanmak isteyen öğrencilerin sınavına girmek istediği dersi belirten bir dilekçe ile bağlı olduğu birime başvuru yapmaları; başvuruları birim yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrencilerin, ilgili yarıyılın katkı payı/öğrenim ücretini yatırmaları ve ilgili dersin ders kaydını yapmış olmaları gerekmektedir. Sınavlar akademik takvimlerde belirtilen tarihlerde yapılır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “yıldan” ibaresi “yarıyıl/yıldan” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Başarılı notlar: AA, BA, BB, CB, CC notlarıdır. Bunlardan birini almış olan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Kredisiz derslerini, staj çalışmasını ve iş yerinde eğitim modeli kapsamında eğitim-öğretim veren birimlerdeki öğrencilerin işyeri uygulaması eğitimi/işbaşında eğitim ve benzeri derslerini başarı ile tamamlayan öğrencilere (G) geçer notu verilir. Başarı notları (G) ile takdir edilen beden eğitimi, güzel sanatlar ve benzeri kredisiz dersler ile iş yeri eğitimi modeli kapsamında eğitim-öğretim veren birimlerde işyeri uygulaması eğitimi/işbaşında eğitim ve benzeri dersler ağırlıklı genel not ortalaması hesabına katılmaz.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Otomasyon bilgi sisteminde ilan edilen sınav notları ile ilgili maddi hata itirazları şu şekilde incelenir:

a) Öğretim elemanı tarafından sehven girildiği tespit edilen sınav notları ile ilgili olarak not düzeltme formu ile birlikte ilgili birime başvurulur ve birim yönetim kurulu kararıyla hatalı not düzeltilir.

b) Otomasyon bilgi sisteminde ilan edilen sınav notları ile ilgili maddi hata itirazları hakkında, ilan edildiği tarihten itibaren üç iş günü içinde ilgili birime başvuruda bulunulur, maddi hata itirazları inceleme komisyonu tarafından değerlendirilir ve çıkan sonuç birim yönetim kurulunca karara bağlanır.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan “fakülte/yüksekokula” ibaresi “eğitim öğretime” olarak, dördüncü fıkrası ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Eğitim-öğretim süresi içinde tutuklanan veya hüküm giyen öğrenciler ya da ceza infaz kurumundayken Üniversitemize kayıt hakkı kazanan ve kaydını yaptıran hükümlü veya tutuklu öğrencilerin talep etmeleri halinde kaydının bulunduğu birimin üst kurullarının kabul etmesi koşuluyla kayıt dondurma işlemi yaptırılabilir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinde yer alan “fakülte/yüksekokul” ibaresi “fakülte/yüksekokul/konservatuvar ” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kayıtlı olduğu öğretim programının zorunlu ve seçmeli dersleri ile Üniversite ortak seçmeli derslerinin uygulama, staj gibi tüm gereklerini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Özel öğrencilere ilişkin işlemler Senato tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Ancak; uygulama eğitimi veren birimlerde, Senato tarafından belirlenen ilkelere uygun olarak gerekli özel kıyafetler giyilebilir.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinde yer alan “Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi” ibaresi “Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 22 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 23 – Bu Yönetmelik hükümlerini Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü yürütür.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.