banner590

04 Temmuz 2019

Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitüleri, Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü Yönetmeliği
banner580

Milli Savunma Bakanlığından:

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ HARP ENSTİTÜLERİ, MİLLİ SAVUNMA VE GÜVENLİK ENSTİTÜSÜ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

a) Milli Savunma Üniversitesi bünyesindeki Kara Harp Enstitüsü, Deniz Harp Enstitüsü, Hava Harp Enstitüsü, Müşterek Harp Enstitüsü ile Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsüne bağlı akademik ve diğer birimlerin faaliyet alanlarındaki, kuruluş, görev, teşkilatlanma, yetki, işleyiş ve sorumlulukları,

b) Öğretim elemanlarının niteliklerini, seçimlerini, atanma ve görevlendirmelerini, yetiştirilmelerini, hizmet sürelerini, görev ve sorumluluklarını, akademik alanda yükseltilmelerini, çalışma esaslarını,

c) Harp Enstitüleri ile Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsündeki her türlü eğitim-öğretim faaliyetindeki ilkeleri, seviye ve kapsamını, eğitim sürelerini, uygulama esaslarını, araştırma, sınav, değerlendirme ve ölçme usul ve esaslarına ilişkin hükümleri,

ç) Eğitim-öğretim görecek personelin niteliklerini, seçimlerini, mezuniyetlerini, çıkarılma ve çıkma usul ve esaslarını,

d) Misafir askeri personelin tâbi olacakları esasları,

e) Eğitim-öğretim programları ve faaliyetleri ile ilgili diğer hususları,

düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Milli Savunma Üniversitesine bağlı Kara, Deniz, Hava ve Müşterek Harp Enstitüleri, Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü ile bunlara bağlı akademik ve idari birimlerini, araştırma birimlerini, bu enstitülerdeki öğretim elemanlarını, öğrencileri, öğrenci subay ve kursiyerleri, idari birimlerde görevli personeli, misafir askeri personeli ve bunlar tarafından uygulanan faaliyet, görev ve esaslar ile hizmete ilişkin diğer hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, Milli Savunma Üniversitesinin kurulmasını düzenleyen 9/11/2016 tarihli ve 6756 sayılı Kanun ve 11/5/2000 tarihli ve 4566 sayılı Harp Okulları Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik birim: Milli Savunma Üniversitesine bağlı harp enstitüleri ile milli savunma ve güvenlik enstitüsü ve eğitim-öğretim birimlerini,

b) Akademik birim yönetimi: Milli Savunma Üniversitesine bağlı harp enstitüleri ile milli savunma ve güvenlik enstitüsü müdürlerini ve birim yöneticilerini,

c) Anabilim dalı: En az bir bilim dalını kapsayan, eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü bir akademik birimi,

ç) Avrupa kredi transfer sistemi (AKTS): Öğrenci iş yükünden oluşan ve öğrencilerin, yurt içinde ve yurt dışında alarak başarılı oldukları ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transferini sağlayan kredi sistemini,

d) Akademik program: Milli Savunma Üniversitesinde uygulanan lisansüstü eğitim ve öğretimin hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak, akademik yıl içinde verilen temel bilimler, sosyal bilimler, diğer fen ve mühendislik bilimleri ile askeri bilimler derslerinin yer verildiği programı,

e) Akademik yıl: Başlangıç ve bitiş tarihleri Enstitü Kurulu tarafından önerilen ve Senato tarafından onaylanan, belirli özellikleri olan ve bir veya birden fazla dönemden oluşan eğitim süresini,

f) Bilim dalı: Ana bilim dalı içinde eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma yapan akademik bir birimi,

g) Bölüm: Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde enstitülere bağlı, amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün teşkil eden, birbirini tamamlayan veya birbirine yakın anabilim dallarından oluşan öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama birimlerinden her birini,

ğ) Dönem: Başlangıç ve bitiş tarihleri her akademik yıl için Enstitü Kurulu tarafından önerilen ve Senato tarafından onaylanan, akademik yıl içindeki belirli özellikleri olan eğitim süresini,

h) Dönem projesi: Yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen bilimsel bir konunun, bir bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulmuş şeklini,

ı) Enstitü: Milli Savunma Üniversitesine bağlı, askeri bilimler, savunma teknolojileri, strateji, sosyal ve beşeri bilimler alanlarında lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırmalar ve uygulama yapan; Kara, Deniz, Hava ve Müşterek Harp Enstitüleri ile Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsünü,

i) Enstitü Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitüde öğretim programları bulunan ve/veya ortak öğretim programı yürüten ana bilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,

j) Enstitü Müdürü: Kara, Deniz, Hava ve Müşterek Harp Enstitüleri ile Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsünün bütün faaliyetlerinin yönetim, gözetim ve denetiminden sorumlu asker veya sivil kişiyi,

k) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve müdürün göstereceği altı aday arasından Enstitü Kurulunca seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

l) Harp enstitüleri: Kara, Deniz ve Hava Harp Enstitüleri ile Müşterek Harp Enstitüsünü,

m) İdari birim: Akademik birimlerin dışında enstitülerin teşkilatında bulunan diğer unsurları,

n) Kademeli eğitim: Süresi Milli Savunma Üniversitesi tarafından ihtiyaca göre belirlenen Uzaktan Eğitim ve bir yarıyıl ya da dönem yüz yüze eğitimden oluşan Birinci Kademe Eğitimi ile bir akademik yıldan oluşan İkinci Kademe eğitimini ihtiva eden Kuvvet Harp Enstitüleri eğitimini,

o) Karargâh subaylığı (KARSU) eğitimi: Kuvvet Harp Enstitülerinde belirlenen esaslara göre yürütülen, subayları, çağın dinamik eğitim yapısı içerisinde ve güncel gelişmeler paralelinde karargâh faaliyetleri konusunda öğrenime tâbi tutmak maksadıyla, Kuvvet Harp Enstitülerince uygulanan yüz yüze eğitim ve öğretimi,

ö) Kontenjan: Harp Enstitüleri ile Milli Savunma ve Güvenlik Eğitimine tefrik edilecek azami personel miktarını,

p) Kurmaylık eğitimi (Komuta ve kurmay eğitimi): Kuvvet Harp Enstitülerinde belirlenen esaslara göre yürütülen, subaylara komutanlık, liderlik ve karargâh subaylığı ile ulusal ve uluslararası güvenlik alanında özel yetenek kazandıran tezli veya tezsiz lisansüstü düzeyde bir yüz yüze yükseköğretimi,

r) Kursiyer: Harp Enstitüleri ile Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsünde açılacak süresi bir akademik yıldan daha az olan öğrenime devam eden sivil ve asker şahısları,

s) Kuvvet Harp Enstitüsü: Kara, Deniz ve Hava Harp Enstitülerini,

ş) Misafir Askeri Personel: Milli Savunma Üniversitesi akademik birimlerinde eğitim-öğretim gören yabancı uyruklu asker kişileri,

t) Öğrenci: Milli Savunma Üniversitesinde belirli bir programa uygun olarak akademik eğitim-öğretim gören ve bünyesinde bulunduğu akademik birimin ilgili kanun ve yönetmeliklerine göre isimlendirilen sivil ve asker kişileri,

u) Öğretim elemanı: Milli Savunma Üniversitesinde öğretim elemanı kadrolarına atanan subaylar ile devamlı veya geçici olarak görevlendirilen asker veya sivil Türk ve yabancı uyruklu öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlilerini,

ü) Öğretim görevlisi: Milli Savunma Üniversitesinde okutulan dersleri vermek, uygulama yapmak veya yaptırmakla yükümlü olan öğretim elemanını,

v) Öğrenci subay: Kuvvet Harp Enstitülerinde belirli bir programa uygun olarak bir akademik yıl ve daha fazla eğitim-öğretim gören subayları,

y) Öğretim üyeleri: Milli Savunma Üniversitesinde görevli asker veya sivil profesör, doçent ve doktor öğretim üyelerini,

z) Rektör: Milli Savunma Üniversitesi Rektörünü,

aa) Rektörlük: Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğünü,

bb) Rektör yardımcısı: Asker ve/veya sivil kişi olan Milli Savunma Üniversitesi Rektör yardımcılarını,

cc) Senato: Milli Savunma Üniversitesi Senatosunu,

çç) Uzaktan eğitim: Kuvvet Harp ve Müşterek Harp Enstitüleri tarafından, gerektiğinde ve senatonun onayı ile belirlenen durumlarda; fiziksel olarak adayların ve öğrencilerin bulundukları yerlerde olmasını gerektirmeksizin, teknolojinin imkânlarından yararlanılarak, eşzamanlı ya da eşzamanlı olmadan değişik şekillerde gerçekleştirilen planlı bir öğretim şeklini,

dd) Üniversite: Milli Savunma Üniversitesini,

ee) Yarıyıl: Bir akademik yıl içinde asgari 14 haftalık eğitim öğretim süresi ile yarıyıl içi ve sonu sınavlarını kapsayan süreyi,

ff) Yönerge: Bu Yönetmelik gereğince hazırlanacak olan yönergeleri,

gg) Yüksek Danışma Kurulu: Milli Savunma Üniversitesinin eğitim ihtiyaçlarına ve faaliyetlerine yönelik tavsiye niteliğinde karar alan organını,

ifade eder.

(2) Bu Yönetmelikte tanımlanmamış kavram ve terimler için 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile bağlı mevzuattaki tanımlar esas alınır.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Esasları

Eğitim-öğretimin ilkeleri

MADDE 5 – (1) Enstitülerde eğitim ve öğretim aşağıdaki ilkelere göre planlanır ve uygulanır:

a) Eğitim ve öğretimde, 18/10/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında belirtilmiş devletin temel niteliklerine bağlı, disiplini görev bilen, Atatürkçü ve demokratik görüşün temel esaslarını kavrayan ve tam olarak benimseyen, milli kültür, gelenek, görenek ve özelliklerimize dayalı ve geleceğe yönelik bir düşünce yapısına sahip personel yetiştirilmesi esas alınır.

b) Enstitülerde eğitim ve öğretim; öğretim elemanlarını, öğrenci, öğrenci subay ve kursiyerleri araştırmaya ve öneride bulunmaya teşvik edecek şekilde planlanıp yürütülür. Eğitimde, temelde seminer sistemi ve aktif metotlar uygulanır. Öğrenci subay, öğrenci ve kursiyerlere görüşlerini sözlü ve yazılı açıklama yeteneğini kazandıracak tedbirler alınır.

c) Kuvvet Harp Enstitülerinde öğrenim gören subaylar, karargâh subayı ve komutan adayı olarak yetiştirilir. Yönetici ve lider olarak yetiştirilmelerine katkı sağlayacak bilgiler öğretilir ve beceriler kazandırılır. Bu maksatla, liderlik, komutanlık prensipleri ve Atatürkçülüğün askeri değerleri özenle işlenir.

ç) Eğitim-öğretimde, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinde taktik, operatif ve stratejik düzeyde koordinasyon ve işbirliğini sağlayacak bilgi ve becerinin elde edilmesine ağırlık verilir.

d) Eğitim-öğretimde bulunan personelin uygulanmakta olan bütün yönetim faaliyetlerini yürütebilmeleri için gerekli olan teknik düzeydeki bilgiye dayanan taktik, operatif ve stratejik düzeydeki zihni yeteneklerinin geliştirilmesi sağlanır.

e) Eğitim-öğretim, Silahlı Kuvvetlerin bütün kademelerinde alınacak görevlerin ferden ve grup halinde yapılmasını sağlayacak, uygulayıcı bilgi ve becerilerin kazanılmasına dönük olarak planlanır ve yürütülür.

f) Eğitim-öğretime katılan personelin kalıplaşmadan kurtarılarak onların bulucu, yaratıcı ve fikir üreticisi olarak geliştirilmelerine özen gösterilir.

g) Eğitim-öğretimde, öğrenci, öğrenci subayların/kursiyerlerin; çok boyutlu güvenlik algılamasına sahip olacak şekilde uluslararası ilişkiler, uluslararası güvenlik ve buna yönelik güncel gelişmeleri takip edebilecek seviyede yetiştirilmelerine ağırlık verilir.

Kuvvet Harp Enstitülerinde eğitim-öğretimin seviyesi, kapsamı ve süresi

MADDE 6 – (1) Kuvvet Harp Enstitülerinin eğitim ve öğretimi iki kademeden oluşur. Birinci Kademe; bir yarıyıl/dönemden oluşan uzaktan eğitim aşaması ile bir yarıyıl/dönemden oluşan yüz yüze eğitim-öğretim aşamasıdır. İkinci Kademe ise; iki yarıyıl/dönemden oluşan bir akademik yıllık yüz yüze eğitim-öğretimi ihtiva eder.

(2) Kademeler ve kademeleri oluşturan aşamalar birbirini takip edecek şekilde icra edilir.

(3) Birinci Kademe yüz yüze eğitimi; Karargâh Subaylığı Eğitimi, İkinci Kademe Eğitim ise Komuta ve Kurmay Eğitimi olarak adlandırılır.

(4) Enstitülerde bir yarıyıl/dönemden oluşan eğitim-öğretim süreleri; ihtiyaç duyulduğunda Senatonun teklifi ve Milli Savunma Bakanının onayı ile kısaltılabilir ya da uzatılabilir.

(5) Uzaktan Eğitim, her yıl Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları ile koordine edilerek Senato tarafından belirlenip ilan edilen mehazların serbest ortamda çalışılması şeklinde icra edilir. Teknolojik altyapının geliştirilmesi sonucu, bilişim sistemlerinden yararlanılarak interaktif eğitim-öğretim metotlarına dayanan uzaktan eğitim yöntemlerinin kullanılması ve yenilenen öğretim şekli, her yıl ayrıca duyurulur.

(6) Karargâh Subaylığı Eğitiminde; taktik düzeydeki birlik ve karargâhlar seviyesinde, Komuta ve Kurmay Eğitiminde ise taktik ve operatif düzeydeki birlik ve karargâhlar seviyesinde eğitim-öğretim yaptırılır. Daha üst karargâh ve organizasyonlar hakkında bilgi verilir.

(7) Komuta ve Kurmay Eğitimi programı; toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile bir dönem projesi dersinden ve/veya tezden oluşur.

(8) Dönem projesi; öğrenci subayların eğitim-öğretim programında edindiği bilgilerin etkin olarak kullanılmasını amaçlar. Dönem projesi, her akademik eğitim-öğretim yılının başında ilgili programda belirlenen esaslara göre danışman gözetiminde verilir ve yürütülür.

(9) Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci subay akademik yılsonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.

(10) Karargâh Subaylığı Eğitimini başarıyla bitiren subaylara Karargâh Subaylığı Eğitimi diploması verilir.

(11) Komuta ve Kurmay Eğitimini başarıyla bitiren subaylara kurmay subay sertifikası ve tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Tezli yüksek lisans programının açılıp açılmayacağı, bu programların hangi ana bilim dallarında ve nasıl yürütüleceği ayrıca tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçişe yönelik hususlar Enstitü Kurulunun teklifi, Senatonun kararı ile belirlenir.

(12) Her öğrenci subay için bir danışman öğretim elemanı, enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Müşterek Harp Enstitüsünde eğitim-öğretimin seviyesi, kapsamı ve süresi

MADDE 7 – (1) Müşterek Harp Enstitüsü eğitimi yüz yüze olacak şekilde bir yarıyıl/dönemden oluşur. Bu eğitim, Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimi olarak adlandırılır.

(2) Enstitüdeki bir yarıyıl/dönemden oluşan eğitim-öğretim süreleri; ihtiyaç duyulduğunda Senatonun teklifi ve Milli Savunma Bakanının onayı ile kısaltılabilir ya da uzatılabilir.

(3) Müşterek Harp Enstitüsünde; operatif ve stratejik düzeydeki birlik ve karargâhlar ile milli ve Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) müşterek ve birleşik askeri karargâh ve organizasyonlar seviyesi ile küresel ve bölgesel ortamda ve ülke düzeyinde devletin milli güvenliğini ilgilendiren ve etkileyen konularda eğitim-öğretim yapılır. Gerektiğinde, Enstitü Kurulunun alacağı karara göre öğrenci, öğrenci subay, kursiyerlere araştırma ve inceleme görevleri verilebilir.

(4) Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimini başarıyla bitiren subaylara Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimi diploması verilir.

Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsünde eğitim-öğretimin seviyesi, kapsamı ve süresi

MADDE 8 – (1) Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü eğitimi yüz yüze olacak şekilde bir yarıyıl/dönemden oluşur. Bu eğitim, Milli Savunma ve Güvenlik Eğitimi olarak adlandırılır.

(2) Enstitüdeki bir yarıyıl/dönemden oluşan eğitim-öğretim süreleri; ihtiyaç duyulduğunda Senatonun teklifi ve Milli Savunma Bakanının onayı ile kısaltılabilir ya da uzatılabilir.

(3) Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsünde; uluslararası ortamda ve ülke düzeyinde devletin milli güvenliğini, milli güvenlik politikasını ilgilendiren ve etkileyen konularda, eğitim-öğretim yapılır.

(4) Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü Eğitimini başarıyla bitirenlere Milli Savunma ve Güvenlik Eğitimi Sertifikası verilir.

Diğer hususlar

MADDE 9 – (1) Savaş ve savaşı gerektiren hâller ile olağanüstü hâllerde Milli Savunma Bakanlığınca enstitülerde eğitim-öğretime ara verilebilir. Bu hâllerde öğrenimde bulunan veya eğitim-öğretime katılma hakkını kazanmış bulunanların bu hakları saklı kalır. Bunların eğitim ve öğretimlerini tamamlamalarına ilişkin esaslar Milli Savunma Bakanlığınca tespit edilir.

(2) Enstitülerdeki eğitim-öğretim planlamasına uygun olarak verilecek ara ve dinlenme tatili Senato tarafından her yıl eğitim takvimlerinin belirlenmesi aşamasında karara bağlanır. Bu kararda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin personel yönetim ve atama esasları dikkate alınır.

(3) Enstitülerin bünyesinde açılacak kursların ve sertifika programlarının süreleri, ihtiyaca göre Genelkurmay Başkanlığı ve ilgili Kuvvet Komutanlıkları ile koordine edilerek Milli Savunma Bakanlığınca belirlenir.

(4) Akademik takvim Senato tarafından onaylanır.

(5) Bir yarıyılda hangi derslerin açılacağı Enstitü Kurulunun önerileriyle Senato tarafından belirlenir.

(6) Derslere ve uygulamalara devam zorunluluğu vardır. Derslere ve uygulamalara devam esasları, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(7) Enstitülere kabul edilen öğrenci, öğrenci subay ve kursiyerlerin daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumlarında görmüş olduğu dersler, enstitülerdeki konu-kapsamlar ile benzerlik gösterse dahi bu derslerden muaf tutulmazlar.

(8) Enstitülerde doktora programına ilişkin, ihtiyaç duyulacak eğitim-öğretim esas, usul, yöntem, sınav ve diğer hususlar ile ilgili olarak bu Yönetmelikte yer almayan hususlar Senato tarafından belirlenir. İlgili yönergelerde düzenlenir.

Eğitim-öğretim dili

MADDE 10 – (1) Enstitülerdeki eğitim-öğretim dili Türkçedir. İhtiyaç duyulması halinde ilgili enstitü kurullarının önerisi ve Senatonun onayıyla derslerin ve eğitim-öğretim uygulamalarının bir bölümü başka dillerde yapılabilir.

Eğitim-öğretim planlaması ve konuları

MADDE 11 – (1) Eğitim ve öğretimin planlanması ve icrası ile ilgili esaslar Senatonun teklifi ile Milli Savunma Bakanlığınca belirlenir.

(2) Enstitülerin plan ve programları hazırlanırken; Yüksek Danışma Kurulunun ve Senatonun kararları dikkate alınır.

(3) Müfredat; ihtiyaç duyulan diğer konular yanında, stratejik hedef planları, personel planlamaları ve gelişen yeni taktik ve teknikler paralelinde ortaya çıkan eğitim ihtiyaçlarına ve milli güvenlikle ilgili konularda sivil, asker üst kademe yöneticilerinin eğitim ihtiyaçlarına yönelik hususları kapsar. Milli güvenlik konuları ile ilgili hususlar Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ile diğer konular Genelkurmay Başkanlığı ve ilgili Kuvvet Komutanlıkları ile koordine edilerek belirlenir. Ders programları, günlük ders adedi ve süreleri ile araştırma inceleme süreleri, Enstitü Kurulunun teklifi üzerine Senato tarafından onaylanır.

(4) İcra edilecek harp oyunu ve plan çalışmalarında kapsamlı yaklaşım çerçevesinde Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarından ihtiyaç duyulan personel ile tüzel ve gerçek kişiler, danışmanlık yapmak ve mensubu olduğu birimi temsil etmek maksadıyla, Rektörün onayı ile davet edilebilir.

Eğitim-öğretim araç ve gereçleri

MADDE 12 – (1) Enstitülerdeki öğretim elemanları ile Enstitülerde eğitim-öğretim gören, öğrenci, öğrenci subaylar ve kursiyerlerin (misafir askeri personel dâhil), eğitim öğretimde kullanacakları araç ve gereçler Devlet tarafından karşılanır. Demirbaş ve sarf malzemesi olarak verilecek eğitim ve öğretim malzemesi ile bunların kullanılma ilkeleri çıkarılacak yönergede belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Genel Hükümler

Görevler

MADDE 13 – (1) Harp Enstitüleri ile Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü aşağıdaki görevleri yerine getirir:

a) 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda belirtilen asker kişilerde bulunması gereken niteliklere ve 2547 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen amaçlara uygun olarak; Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve milli güvenliğin gerektirdiği ihtiyaçlar doğrultusunda, lisansüstü yükseköğretimi vererek çağın özelliklerine uygun asker ve sivil personel yetiştirmek.

b) Demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine bağlı, özellikle askeri faaliyet alanlarında uygun harekât tarzını bulma, doğru karara ulaşma ve verilen kararı en etkin şekilde uygulama yeteneği olan, komutanlık ve karargâh subaylığı tekniklerine sahip, muhakeme ve planlama becerisi gelişmiş kurmay subayları lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim ile yetiştirmek.

c) Türk Silahlı Kuvvetlerinde, kamu kurum ve kuruluşlarında ve gerektiğinde özel sektörde üst kademede görevli veya görev almaya aday yöneticilere, milli savunma ve güvenlik konularında bilgi ve yetenek kazandırmak.

ç) Karargâh Subaylığı (KARSU) eğitim-öğretimine tefrik edilen subayları, çağın dinamik eğitim yapısı içerisinde ve güncel gelişmeler paralelinde, temel askeri bilimler ile karargâh faaliyetleri konusunda öğrenime tâbi tutmak.

d) Akademik programlar doğrultusunda; Kuvvet Komutanlıklarının ihtiyaç duyduğu müşterek hususları da göz önünde bulundurarak eğitim ve öğretim faaliyetlerini planlamak, yürütmek ve kontrol etmek, mesleki gelişmeyi sağlamak.

e) Lisansüstü eğitim-öğretim programlarına ilave olarak ihtiyaç duyulan alanlarda sertifika, kurs ve mesleki gelişime yönelik eğitim faaliyetlerini planlamak ve uygulamak.

f) Eğitim-öğretim faaliyetlerinin gerektirdiği; idari faaliyetleri, uygulamaları, tatbiki eğitimleri, bilimsel araştırma, geliştirme ve yayım çalışmalarını yürütmek.

g) Araştırma yapmak, proje geliştirmek, Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığının yürüttüğü araştırma projelerine katılmak, diğer kurumlarca yürütülen çalışmalara destek vermek, yurt içi ve yurt dışı bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerine katılmak, yürütmek ve takip etmek.

ğ) Akademik danışmanlık hizmeti vermek.

h) Kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak.

ı) Yurt içi ve yurt dışındaki eğitim kurumları ve diğer bilimsel kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak.

i) İhtiyaç halinde uzaktan eğitim teknolojilerine dayalı eğitim ve öğretim programları açmak ve uygulamak.

j) Ülkelerle askeri alanda yapılan ikili/çok taraflı çerçeve veya eğitim işbirliği anlaşmaları ile protokoller gereğince, misafir askeri personele enstitü ve kurs programlarında eğitim ve öğretim vermek.

k) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Enstitülerin kuruluşu, organ ve birimleri

MADDE 14 – (1) Kara, Deniz, Hava ve Müşterek Harp Enstitüleri ile Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü Rektörlüğe bağlı olarak aşağıdaki idari ve akademik birimlerden oluşur:

a) Enstitü Müdürü.

b) Enstitü Kurulu.

c) Enstitü Yönetim Kurulu.

ç) Anabilim Dalı Başkanlıkları.

d) Enstitü Sekreterliği.

(2) İhtiyaca uygun olarak idari ve akademik birimlerin görev dağılımı ile bunların altında yer alacak alt birimler Rektörün teklifi üzerine Milli Savunma Bakanının onayı ile düzenlenir.

(3) Enstitülerin idari yönetiminin başında Enstitü Müdürüne bağlı bir Enstitü Sekreteri bulunur. Enstitü Sekreterine bağlı idari yönetim birimleri, Rektörlüğe bağlı idari yönetim birimlerinin fonksiyonlarını karşılayabilecek şekilde, her bir Enstitünün bilimsel ihtiyaçlarına uygun olarak teşkil edilir; kadro ve kuruluş şemalarında gösterilir.

(4) İdari personel, öğretim elemanları, öğrenci, öğrenci subay ve kursiyerlerin hak ve yükümlülükleri, bu personelin tâbi oldukları mevzuat ile Milli Savunma Üniversitesi mevzuatına göre düzenlenir.

(5) Enstitünün akademik yönetim organları, Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kuruludur.

Enstitü Müdürü

MADDE 15 – (1) Enstitü Müdürleri, Milli Savunma Bakanı tarafından atanır.

(2) Kara, Deniz, Hava ve Müşterek Harp Enstitüsünün Müdürleri asker kişilerdir.

(3) Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsünün Müdürü, asker veya sivil personel olabilir.

(4) Görev, yetki ve sorumlulukları:

a) Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak.

b) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde enstitünün genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek.

c) Enstitünün ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek, enstitü bütçesi ile ilgili öneriyi enstitü yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

ç) Enstitünün birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak.

d) Enstitünün eğitim-öğretim, araştırma geliştirme faaliyetlerini planlamak, yürütmek ve bu hususlarda ilgili ünitelerle koordinasyonu sağlamak.

e) Rektör tarafından görev alanıyla ilgili verilecek diğer görevleri yapmak.

(5) Enstitünün ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrenci, kursiyer ve öğrenci subaylara gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında Rektöre karşı sorumludur.

Enstitü Kurulu

MADDE 16 – (1) Enstitü Kurulu, müdürün başkanlığında, Enstitü Müdür Yardımcıları ve Enstitüyü oluşturan ana bilim dalı başkanlarından oluşur.

(2) Enstitü Kurulu, her yarıyıl başında ve sonunda olağan olarak toplanır. Enstitü Müdürü gerekli gördüğü hallerde Enstitü Kurulunu toplantıya çağırabilir.

(3) Görev, yetki ve sorumlulukları:

a) Enstitünün, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırarak Senatoya teklifte bulunmak.

b) Enstitü Yönetim Kuruluna üye seçmek.

c) Görev alanıyla ilgili olarak; bu Yönetmelikte ve ilgili diğer mevzuatta yer alan görevleri yapmak.

Enstitü Yönetim Kurulu

MADDE 17 – (1) Enstitü Yönetim Kurulu, müdürün başkanlığında, Enstitü Müdür Yardımcıları ve müdürün göstereceği altı aday arasından, Enstitü Kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim elemanından oluşur.

(2) Enstitü Yönetim Kurulu, Enstitü Müdürünün çağrısı üzerine toplanır.

(3) Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim-öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler.

(4) Görev, yetki ve sorumlulukları:

a) Enstitü Kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında Enstitü Müdürüne yardım etmek.

b) Enstitünün eğitim-öğretim, plan ve programları ile takvimin uygulanmasını sağlamak.

c) Enstitünün yatırım, program ve bütçeleme tekliflerini kararlaştırmak.

ç) Enstitü Müdürünün enstitü yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak.

d) Öğrenci, öğrenci subay ve kursiyerlerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek.

e) Görev alanıyla ilgili olarak; bu Yönetmelikte ve ilgili diğer mevzuatta yer alan görevleri yapmak.

Kurulların toplantı ve karar yeter sayıları

MADDE 18 – (1) Kurulların toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Kurullarda kararlar oy çokluğu ile alınır. Her üye oyunu kabul veya ret yoluyla belirlemek zorundadır. Eşitlik halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Enstitü Müdür Yardımcısı

MADDE 19 – (1) Kara, Deniz, Hava ve Müşterek Harp Enstitüsünün Müdür Yardımcıları asker kişilerdir.

(2) Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü Müdür Yardımcıları sivil personel olacaksa, Rektör tarafından atanır. Asker kişi olması durumunda atama, Enstitü Müdürünün talebi ve Rektörün teklifi üzerine Türk Silahlı Kuvvetlerinin atanmaya ilişkin esas ve usullerine uygun olarak yapılır.

(3) Enstitü Müdür Yardımcıları görevlerini, görev tanım formlarında belirtilen esaslar çerçevesinde yürütürler.

(4) Görev, yetki ve sorumlulukları:

a) Eğitim-öğretim programlarının geliştirilmesi için gerekli ortamı hazırlamak, bunlarla ilgili politikalar ve stratejiler belirlemek ve yürütülen programların yeterliliklerinin belirlenmesini sağlamak.

b) Programların akredite edilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

c) Yeni anabilim dalları açılması ve mevcut olanların yapılandırılması veya kapatılması için ön çalışma yapmak.

ç) Uzaktan öğretim ders içeriklerini denetlemek ve sınavların düzenli olarak yapılmasını sağlamak.

d) Enstitü ile yerli ve yabancı eğitim kurumları arasındaki işbirliklerini yürütmek.

e) Enstitünün düzenlediği ya da ortak olduğu konferans, seminer ve toplantı işleri ile ilgili çalışmaları yürütmek.

f) Öğrencilerin enstitüyü değerlendirmesi için anketler uygulanmasını sağlamak.

g) Öğretim elemanlarının derslerini düzenli olarak yapmalarını sağlamak.

ğ) Eğitim ve öğretimin uygulanmasında gözetim, denetim, ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinde bulunmak.

h) Eğitim ve öğretimle ilgili duyuruların enstitü veya Üniversite resmi internet sayfasında yayınlanmasını sağlamak.

ı) Öğretim elemanları tarafından hazırlanan veya yürütülen enstitü nezdindeki projeleri takip etmek.

i) Ders ücreti formlarının, puantajların ve uzaktan öğretim materyal ve içerik geliştirme hizmet ücretlerinin düzenlenmesini sağlamak ve denetlemek.

j) Öğrencilerin elektronik ortamda hazırlanmış öğrenci belgesi ve not dökümlerini imzalamak.

k) Enstitü Müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak.

Enstitü Sekreteri

MADDE 20 – (1) Her enstitüde Enstitü Müdürüne bağlı bir Enstitü Sekreteri bulunur. Enstitü Sekreterliğinin teşkilat ve kadrosu, enstitülerin kuruluş ve kadrolarında gösterilir.

(2) Enstitü Sekreterliğinde görevlendirilecek personel, asker veya sivil kişi olabilir. Bu husus, ilgili enstitünün kuruluş ve kadroları ile görev tanım formlarında belirtilir. Enstitü Müdürünün talebi ve Rektörün teklifi üzerine Milli Savunma Bakanı tarafından atanır. Enstitü Sekreterinin asker kişi olması durumunda atama, Enstitü Müdürünün talebi ve Rektörün teklifi üzerine 926 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde atamaya yetkili birim tarafından Milli Savunma Bakanı onayıyla yapılır.

(3) Enstitü Sekreteri; Milli Savunma Üniversitesi amaç ve ilkelerine uygun olarak, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yürütülmesini destekleyecek idari iç hizmetlerin yürütülmesini sağlamak ve Enstitü Müdürüne bu konularla ilgili olarak yardımcı olmakla görevlidir.

(4) Görev, yetki ve sorumlulukları:

a) İdari yönetim yapısının başında bulunmak; Enstitüde çalışan idari, teknik ve yardımcı hizmetler personeli arasında işbölümünü ve koordinasyonu sağlamak, atanmasına ilişkin öneride bulunmak, gerekli denetimi ve gözetimi yapmak.

b) Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulu gündemini Enstitü Müdürü ile hazırlamak ve bu kurullarda oy hakkı bulunmaksızın raportörlük yapmak.

c) Akademik ve idari personel ile ilgili mevzuatı, değişiklikleri takip etmek ve personeli değişiklikler hakkında bilgilendirmek.

ç) Enstitü yerleşkesinde gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasında Enstitü Müdürüne yardımcı olmak.

d) Fiziki altyapı iyileştirmelerine yönelik projeleri uygulamak.

e) Resmi açılışlar, törenler ve öğrenci etkinlikleri ile ilgili hazırlıkları yapmak ve sonuçlandırmak.

f) Kurum/kuruluş ve şahıslardan Müdürlüğe gelen yazıların cevaplandırılması için gerekli işlemleri yapmak, yazıları takip etmek ve kaydını tutmak.

g) Akademik ve idari personelin özlük hakları işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.

ğ) 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde basit bilgi istemi niteliğini taşıyan yazılara cevap vermek.

h) Enstitüde öğrenci işlerinin düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak.

ı) Sekreterlik personelinin disiplin ve sicil amirliğini yapmak, idari personelin izinlerini Enstitüdeki işleyişi aksatmayacak biçimde düzenlemek.

i) Resmi yazıların parafe ve koordinelerini yapmak.

j) Enstitü için gerekli olan her türlü mal ve malzeme alımlarında lojistik destek birimleriyle koordineli çalışmak.

k) Gerçekleştirme memurluğu görevini yerine getirmek.

l) Enstitü ile diğer kurumlar arasındaki yazışmaları ve işbirliklerini yürütmek.

m) Eğitim altyapısı ile yazılım ve donanımların çalışır durumda olmasını, bakımını ve güncel bulundurulmasını sağlamak.

n) Enstitünün eğitim ve öğretim, yönetmelik, yönetim, idari ve mali işlerle ilgili duyurularının Enstitü ve/veya Üniversite Genel Ağ ve Türk Silahlı Kuvvetleri Ağı sayfalarında yayınlanmasını sağlamak.

o) Öğrencilerin derse devam durumunu takip etmek, günlük ders yoklamalarını alarak Enstitü Müdürlüğüne bildirmek.

ö) Milli Savunma Üniversitesi mevzuatı ve Enstitü Müdürü tarafından görev alanıyla ilgili verilecek diğer görevleri yapmak.

(5) Enstitü sekreterine bağlı olarak teşkil edilecek idari yönetim birimlerinin görev ve sorumlulukları ayrıca görev tanım formlarında belirtilir.

Ana bilim dalı başkanı

MADDE 21 – (1) Anabilim dalı başkanı, anabilim dalının her düzeydeki eğitim-öğretim ve araştırmalarından ve anabilim dalı ile ilgili her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden Enstitü Müdürüne karşı sorumludur.

(2) Anabilim dalı kadrosunda öğretim üyesi bulunmaması durumunda kadrolu öğretim elemanları ya da geçici görevlendirme ile o anabilim dalında ders vermekte olan öğretim üyeleri arasından Enstitü Müdürü tarafından görevlendirilir.

(3) Anabilim Dalı Başkanı asker kişi olması durumunda atama, Enstitü Müdürünün talebi ve Rektörün teklifi üzerine Türk Silahlı Kuvvetlerinin atanmaya ilişkin esas ve usullerine uygun olarak yapılır. Sivil kişi olması durumunda anabilim dalı başkanı, Enstitü anabilim dalı kadrosundaki öğretim üyeleri, bu bulunmadığı takdirde öğretim elemanları arasından akademik unvanları da dikkate alınarak Enstitü Müdürü tarafından atanır.

(4) Görev, yetki ve sorumlulukları:

a) Anabilim dalındaki derslerin planlanması, uygulanması ve geliştirilmesini sağlamak.

b) Anabilim dalındaki öğretim elemanlarının gözetim ve denetimini sağlamak.

c) Gerek gördüğünde anabilim dalı kuruluna başkanlık etmek, kurul kararlarını yürütmek, öğretim elemanları arasında koordinasyonu sağlamak ve anabilim dalı ders dağılımlarını öğretim elemanları arasında dengeli ve makul bir şekilde yapmak.

ç) Enstitü ile her türlü yazışmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

d) Ek ders ve sınav ücret çizelgelerinin zamanında ve doğru bir biçimde hazırlanmasını sağlamak.

e) Eğitim-öğretimle ilgili sorunları tespit etmek, anabilim dalındaki öğrenci-öğretim elemanı ilişkilerinin, eğitim-öğretimin amaçları doğrultusunda, düzenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

f) Eğitim-öğretimin ve bilimsel araştırmaların verimli ve etkili bir şekilde gerçekleşmesi amacıyla anabilim dalındaki öğretim elemanları arasında uygun bir iletişim ortamını oluşturmak.

g) Anabilim dalında araştırma projelerinin düzenli olarak hazırlanmasını ve sürdürülmesini sağlamak.

ğ) Anabilim dalı değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarını yürütmek.

h) Anabilim dalının çıktı ve yeterliliklerini belirlemek ve anabilim dalının akredite edilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

ı) Her eğitim-öğretim yarıyılında anabilim dalının seminer/bilimsel etkinlik programlarını hazırlamak.

i) Ders kayıtlarının düzenli bir biçimde yapılabilmesi için danışmanlarla toplantılar yapmak ve danışmanlığın bu Yönetmelik ve Yönerge esasları çerçevesinde uygulanmasını sağlamak.

j) Ders içeriklerinin düzenli bir biçimde uzaktan öğretim sistemine girilmesini, materyal ve içerik geliştirme formlarının hazırlanmasını sağlamak.

k) Alanı ile ilgili konularda araştırma yapmak, bilgi toplamak, bilgi birikimi sağlamak, kendi ilgi sahasındaki faaliyetlerin ne şekilde gelişeceğini takip etmek, ihtiyaç ve noksanlıkları saptamak suretiyle Enstitü Müdürüne bilgi sunmak ve önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Öğretim Elemanları

Öğretim elemanlarının görevleri

MADDE 22 – (1) Öğretim elemanlarının görevleri aşağıda yer almaktadır:

a) Bu Yönetmelikteki amaç ve ilkelere uygun biçimde lisansüstü düzeylerde eğitim-öğretim ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve yaptırmak, proje hazırlıklarını ve seminerleri yönetmek,

b) Enstitülerde eğitim-öğretim gören personelin mesleki ve genel konularda bilgilerini geliştirmek,

c) Mesleki ve bilimsel araştırmalar, incelemeler ve yayınlar yapmak,

ç) Belirli günlerde öğrencileri ve kursiyerleri kabul ederek, onlara gerekli konularda yardım etmek, bu Yönetmelik amaç ve ana ilkeleri doğrultusunda yol göstermek ve rehberlik etmek,

d) Enstitü yetkili organlarınca verilecek görevleri yerine getirmek,

e) Akademik eğitim-öğretimi geliştirmek maksadıyla düzenlenecek çalışmalara katılmak ve bunları yönetmek,

f) Bu Yönetmelikle verilen diğer görevleri yapmaktır.

Öğretim elemanlarının hakları

MADDE 23 – (1) Enstitü Müdürleri ile Enstitülerde görevli öğretim elemanları, akademik haklarının korunması, emeklilik yaş haddi ve diğer hakları yönünden 2547 sayılı Kanuna tabi öğretim üyelerine tanınan haklara ilaveten harp okullarında görevli öğretim elemanlarının haklarından aynen istifade ederler ve sivil öğretim elemanlarının özlük hakları, 2547 sayılı Kanun ve 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre verilir. Rektör, rektör yardımcıları ve enstitü müdürleri ile enstitülerde görevli öğretim elemanları, akademik unvanlarının korunması, emeklilik yaş haddi ve diğer hakları yönünden 2547 sayılı Kanuna tabi öğretim üyelerine tanınan haklara ilaveten harp okullarında görevli öğretim elemanlarının haklarından aynen istifade ederler ve sivil öğretim elemanlarının özlük hakları, 2547 sayılı Kanun ile 2914 sayılı Kanun hükümlerine göre verilir.

(2) Enstitülerde görevli öğretim elemanlarına, disiplin ve cezai hükümler açısından, Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan sivil memurlara uygulanan hükümler tatbik edilir. Ayrıca 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere ilave olarak; 2547 sayılı Kanunda yer alan diğer disiplinsizlikleri işleyen sözleşmeli ve kadrolu öğretim elemanlarına yükseköğretim mevzuatında yer alan aynı neviden disiplin cezaları uygulanır.

(3) Enstitülerde görevli asker öğretim elemanlarının özlük haklarına ilişkin ödemelerde, 926 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. Ancak, asker öğretim elemanlarına, 2914 sayılı Kanunun 12 nci maddesine göre hesaplanacak üniversite ödeneği ile 926 sayılı Kanunun ek 17 nci maddesine göre ödenen Türk Silahlı Kuvvetleri hizmet tazminatından hangisi fazla ise o ödenir. Öğretim elemanlarından 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunundan istifade edenlerin, anılan Kanuna göre ödenen tazminatlarının, Türk Silahlı Kuvvetleri hizmet tazminatı ile üniversite ödeneğinden fazla olması halinde, tazminat ödemeleri 2629 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenir.

(4) Enstitü Müdürlerine 2914 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre idari görev ödeneği verilir. Bu kişiler Türk Silahlı Kuvvetleri sosyal tesislerinden ve kamu konutlarından görevlendirildikleri kadro derecesindeki subaylar gibi istifade ederler, askeri personel ile aralarındaki protokol münasebetlerinin düzenlenmesinde de aynı esas uygulanır.

(5) Öğretim elemanlarının maaş karşılığı haftalık mecburi ders yükü; öğretim üyeleri için en az 10 saat, kadrolu öğretim görevlileri için en az 12 saattir. Haftalık okutulması mecburi ders yükü dışında, öğretim elemanlarına, Üniversite Rektörlüğünce belirlenecek esaslar çerçevesinde, haftada en çok yirmi saate kadar verilecek dersler için 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesine uygun olarak ek ders ücreti ödenir. Enstitü müdürlerinin ders verme yükümlülüğü yoktur. Enstitü Müdür Yardımcıları için haftalık ders yükü, öğretim üyeleri ders yükünün yarısı kadardır. Enstitü müdürleri ve öğretim elemanı kadrosu dışındaki görevlerde çalışanlardan ders yükü verilenler için haftalık ders yükü zorunluluğu aranmaz.

(6) Enstitüler ile diğer yükseköğretim kurumları arasında karşılıklı olarak ek ders vermekle görevlendirilen öğretim elemanlarına 2547 sayılı Kanunun 40 ıncı ve 41 inci maddeleri hükümlerine göre ek ödeme yapılır. Yükseköğretim kurumları dışından ek ders vermek üzere temin edilecek öğretim elemanlarına yapılacak ek ders ücreti ödemesi için ders yükü zorunluluğu aranmaz.

(7) Akademik eğitim-öğretim için ek görev verilecek asker ve sivil öğretim elemanlarına veya bu öğretimi geliştirmek amacıyla planlanacak çalışmalarda görevlendirilecek asker ve sivil konferansçılara, bütçe kanunlarında belirtilen esaslara göre ücret ile 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre geçici görev yolluğu ayrıca ödenir.

Çalışma esasları ve diğer hususlar

MADDE 24 – (1) Çeşitli kurum ve kuruluşlarca istenecek, bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetler Üniversite yönetim kurulunca kabul edilecek esaslara bağlı olmak üzere yapılabilir.

(2) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesine aykırı fiili saptanan sivil öğretim üyelerinin, Senato kararı neticesinde enstitü ile ilişiği kesilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Enstitülere Giriş ve Kabul Esasları

Birinci kademe eğitim-öğretim (Uzaktan Eğitim ve Karargâh Subaylığı Eğitimi)

MADDE 25 – (1) Birinci Kademe Eğitimin ilk bölümünü oluşturan Uzaktan Eğitime isteyen tüm muvazzaf subaylar katılabilir.

(2) Karargâh Subaylığı Eğitimine alınacak subaylar, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ile birlikte nitelik değerlendirmesine ve sınava tâbi tutularak kontenjanlar çerçevesinde alınır.

(3) Sınav, uzaktan eğitim mehazlarından yapılır. Sınav sayısı bir veya daha fazla olabilir. Sınav tarihleri her yıl ayrıca yayımlanır.

(4) Karargâh Subaylığı Eğitimine girme hakkına sahip olan subaylardan, 926 sayılı Kanununun Ek Geçici 93 üncü maddesi kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde uçuş eğitimine alınanlar ile bilfiil savaşa veya teröristle mücadele harekâtına, Milli Savunma Bakanlığınca uygun görülecek benzeri harekât görevlerine katılan birliklerde görevli olup, bu görevleri nedeniyle sınava katılamayanların hakları, Kuvvet Komutanlıklarının teklifi, Milli Savunma Bakanlığının uygun görmesi halinde sınavlara giremedikleri süreler kadar uzatılır. Bu nedenler hariç, sınava gireceklerin kimliklerinin yayımlanmasından sonra herhangi bir sebeple müracaattan vazgeçilmesi halinde sınav haklarından biri kullanılmış sayılır.

(5) Karargâh Subaylığı Eğitimine katılmak için müracaatta bulunacak subaylarda aranacak nitelikler aşağıdadır:

a) Giriş sınavı tarihinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinde subay rütbesinde asgari 8 inci hizmet yılını bitirmiş ve azami 23 üncü hizmet yılını bitirmemiş olmak (Kuvvet Komutanlıklarınca hizmet ihtiyacına göre belirtilen hizmet yılı aralığında belirli dönemler seçilebilir, her durumda toplam başvuru hakkı en fazla 6 (altı) olarak muhafaza edilir). Kuvvet Komutanlıklarının ihtiyacına göre belirlenen hizmet yılları, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarının teklifi, Milli Savunma Bakanının onayı ile değiştirilebilir.

b) Lisans mezunu olmak.

(6) Karargâh Subaylığı Eğitimine girişte yapılacak sınav veya sınavların ağırlıklı ortalaması  % 50, nitelik değerlendirmesi ise % 50 oranında etkili olur.

İkinci kademe eğitim-öğretim (Komuta ve Kurmay Eğitimi)

MADDE 26 – (1) Komuta ve Kurmay Eğitimine; Karargâh Subaylığı Eğitimini başarıyla bitiren personel, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ile birlikte nitelik değerlendirmesine ve bir performans belirleme sınavına tâbi tutularak kontenjanlar çerçevesinde alınır.

(2) Sınav sayısı bir veya daha fazla olabilir. Sınav tarihleri her yıl ayrıca yayımlanır.

(3) Karargâh Subaylığını başarıyla bitiren personelin bu eğitim-öğretimdeki başarı ortalaması, Komuta ve Kurmay Eğitimine girişte dikkate alınır.

(4) Komuta ve Kurmay Eğitimine girme hakkına sahip olan subaylardan, 926 sayılı Kanununun Ek Geçici 93 üncü maddesi kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde uçuş eğitimine alınanlar ile bilfiil savaşa veya teröristle mücadele harekâtına, Milli Savunma Bakanlığınca uygun görülecek benzeri harekât görevlerine katılan birliklerde görevli olup, bu görevleri nedeniyle sınava katılamayanların hakları, Kuvvet Komutanlıklarının teklifi, Milli Savunma Bakanlığının uygun görmesi halinde sınavlara giremedikleri süreler kadar uzatılır. Bu nedenler hariç, sınava gireceklerin kimliklerinin yayımlanmasından sonra herhangi bir sebeple müracaattan vazgeçilmesi halinde sınav haklarından biri kullanılmış sayılır.

(5) Komuta ve Kurmay Eğitimine katılmak için müracaatta bulunacak subaylarda aranacak nitelikler aşağıdadır:

a) Giriş sınavı tarihinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinde subay rütbesinde asgari 10 uncu hizmet yılını bitirmiş ve azami 24 üncü hizmet yılını bitirmemiş olmak (Kuvvet Komutanlıklarınca hizmet ihtiyacına göre belirtilen hizmet yılı aralığında belirli dönemler seçilebilir, her durumda toplam başvuru hakkı en fazla 6 (altı) olarak muhafaza edilir). Kuvvet Komutanlıklarının ihtiyacına göre belirlenen hizmet yılları, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarının teklifi, Milli Savunma Bakanının onayı ile değiştirilebilir.

b) Muharip sınıf subayları ile yardımcı sınıf subaylardan;

1) Kara Kuvvetlerinde; ulaştırma, ikmal, bakım, maliye ve personel sınıflarına,

2) Deniz Kuvvetlerinde; ikmal sınıfına,

3) Hava Kuvvetlerinde; ulaştırma, ikmal, personel ve maliye sınıflarına,

mensup olmak.

c) Komuta ve Kurmay eğitimine başlayacağı tarih ile mezun olacağı tarihe kadar geçen sürede, bir lisansüstü eğitime kayıt yaptırmış ve/veya devam ediyor olmamak.

(6) Komuta ve Kurmay Eğitimine girişte yapılacak sınav veya sınavların ağırlıklı ortalaması  % 50, nitelik değerlendirmesi % 20, Karargâh Subaylığı Eğitimini bitirme başarı ortalaması %30 oranında etkili olur.

Ortak hükümler

MADDE 27 – (1) Giriş sınavları, subayların mesleki konular ile askeri karar ve analiz düzeyindeki seviye ve yeterliliğini tespit etmek için iki ayrı yazılı sınav ile uygulamalı olarak yapılan sınav veya sınavlardan oluşur. Yapılacak sınavların sayısı, tipi ve niteliği, gerektiğinde Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarının belirleyeceği ihtiyaçlar doğrultusunda Milli Savunma Üniversitesinin teklifi, Milli Savunma Bakanının onayı ile değiştirilebilir.

(2) Yapılacak her sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

(3) Karargâh Subaylığı Eğitimi ile Komuta ve Kurmay Eğitimine girişte yapılacak nitelik değerlendirmelerinde; Lisans seviyesi eğitim-öğretimi mezuniyet derecesi, Temel Kurs (Sınıf Okulu, Görev Öncesi/İhtisas Kursu, Uçuş Okulu, Astsubaylıktan Subaylığa geçiş eğitimi, Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi ve benzeri) mezuniyet derecesi, mükâfat ve cezalar, sicil notu, yabancı dil notu, Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli için komando ve kıta hizmet puanı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli için deniz hizmet puanı dikkate alınır.

(4) Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli için nitelik değerlendirmesi notuna komando puanı veya kıta hizmet puanı ilave edilir. İlave edilecek puan hesaplama yöntemi Genelkurmay Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığının teklifi üzerine Milli Savunma Bakanının onayı ile belirlenir. Yıl içerisinde değişiklik yapılması teklif edilmediği sürece mevcut uygulamaya devam edilir.

(5) Deniz sınıfı personel için Deniz Hizmet Puanı, nitelik değerlendirmesi notuna yüzde yirmi (%20) oranında etki eder. Deniz Hizmet Puanı hesaplama yöntemi Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenir.

(6) Ancak her halükarda güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının müspet sonuçlanmış olması dikkate alınır.

(7) Adaylar arasında eşit puan sağlayanlardan sınav değerlendirme notu daha fazla olana öncelik verilir. Eşitlik bozulmazsa sicil notu daha fazla olana, eşitlik yine de bozulmazsa hizmet süresi fazla olana öncelik verilir.

(8) Giriş sınavında başarılı olmak için sınav yapılan her konudan en az 60 puan almak esastır. Adayların her sınav konusundan aldıkları notlar toplanır ve toplam sınav notu bulunur. Birden fazla uygulamalı sınav yapıldığında, uygulamalı sınavların aritmetik ortalaması alınır. Notlar tama çevrilmez. İhtiyaç duyulduğunda, giriş sınavında her konudan en az alınması gereken puan, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarının teklifi, Milli Savunma Bakanının onayı ile değiştirilebilir.

(9) Sınavlar ve sınav evrakının tetkik ve değerlendirilmesi çıkarılacak yönerge esaslarına göre yapılır.

(10) Genel not çizelgeleri, Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğünce teşkil edilecek “Sınav Hazırlık ve Değerlendirme Komisyonu” tarafından incelendikten sonra giriş sınavları başarı sıralaması tespit edilir ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörü tarafından onaylanır.

(11) Karar çizelgeleri Milli Savunma Bakanı tarafından onaylandıktan sonra kesinlik kazanır. Sınavı kazanan ve kazanamayan subaylara tebligat, Kuvvet Komutanlıklarınca yapılır.

(12) Adayın nitelik değerlendirme notları, Kuvvet Komutanlıklarınca “GİZLİ” gizlilik derecesinde ve “KİŞİYE ÖZEL” olarak Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğüne bildirilir.

Karargâh subaylığı eğitimine girmek için müracaatta bulunan subayların nitelik değerlendirmesi

MADDE 28 – (1) Karargâh Subaylığı Eğitimine girmek için müracaatta bulanan subayların nitelik değerlendirmesi aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Lisans seviyesi eğitim-öğretimi mezuniyet derecesi: Nitelik değerlendirmesine toplamda yüzde yirmi (%20) oranında etkili olur. Bu kapsamda; lisans mezuniyet kredi notu (4’lük not sistemi) ile beş (5) katsayısının çarpımı sonucu bulunacak puan olarak belirlenir.

b) Temel kurs (Sınıf Okulu, Görev Öncesi/İhtisas Kursu, Uçuş Okulu, Astsubaylıktan Subaylığa geçiş eğitimi, Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi ve benzeri) mezuniyet derecesi: Nitelik değerlendirmesine toplamda yüzde on (%10) oranında etkili olur. Birden fazla temel veya ihtisas kursuna katılan personelin mezuniyet derecelerinden en yüksek olanı dikkate alınır. Temel kurs mezuniyet derecesi, 100 tam not üzerinden notun % 10 oranında alınmasıyla bulunur. Sınıf okullarında başarı sıralamasında ilk %10’a girenlere artı bir, %10 ile %20 arasında olanlara artı yarım (0.5) puan verilir. Yüzdelerin hesaplanmasında küsuratlar bir üste tamamlanmayacaktır. Temel kurs mezuniyet notu olmayan personelin Temel Kurs Mezuniyet Notu hesaplanmasında, lisans mezuniyet kredi notu (4’lük not sistemi) ile (2,5) katsayısının çarpımı sonucu, 100’lük puan sisteminde ise %10’u alınarak bulunacak puan kullanılır.

c) Mükâfatlar ve cezalar: Sıralı sicil amirleri ve yetkili diğer amirler tarafından verilen mükâfatlar ve cezalar nitelik değerlendirmesine toplamda yüzde on (%10), oranında etkili olur. Mükâfatlara verilecek puanlar Kuvvet Komutanlıklarının ilgili mevzuatına göre hesaplanır. Ceza puanı ise, 31/1/2013 tarihli ve 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanununun ekinde yer alan (2) sayılı çizelgesine göre bulunan toplam puanın 0,118 katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilen puandır. Ceza puanının hesaplanmasında, 6413 sayılı Kanunun ekinde yer alan (2) sayılı çizelgede yer almayan ve taksirli suçlar hariç olmak üzere mahkeme kararı ile verilen para cezaları için 4 puan, diğer hapis cezaları için 4,5 puan esas alınır. Bu puanlar da 0,118 katsayısı ile tahvil edilir. Mahkeme kararı ile verilen cezalar ertelenmiş, hapis cezası seçenek yaptırımlarına çevrilmiş, adli sicilden çıkarılmış ya da verilen mahkûmiyet hükmünün açıklanması geri bırakılmış olsa dahi ceza puanı hesaplanır. Mükâfat puanları (+), ceza puanları (-) değerlerde olup (+ üssü -) 10 puandan sonraki puanlar dikkate alınmaz.

ç) Sicil notu: Subayın Karargâh Subaylığı Eğitimine girmek için müracaat ettiği tarihte 926 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan sicil notu ortalaması nitelik değerlendirilmesine toplamda yüzde elli (%50) oranında etkili olur. Deniz Sınıfı personel için sicil notu yüzde otuz (%30) oranında alınır. Sınava müracaat tarihine kadar olan sicil notlarının ortalaması; sicil tam notunun yüzde doksan (%90)’ından aşağı olan subaylar değerlendirilmeye tâbi tutulmazlar ve giriş sınavlarına iştirak ettirilmezler. Sicil notu hesaplanırken, sicil tam notu olan 100 sicil notuna, 50 (deniz sınıfı personel için 30 puan) puan verilir. Bunun altındaki notlar ise 0.50 (deniz sınıfı personel için 0.30) katsayısı ile çarpılır. Nitelik değerlendirmesi için kullanılan sicil notu hesaplama yöntemlerinde ihtiyaca göre Kuvvet Komutanlıklarının teklifi, Milli Savunma Bakanının onayı ile değişiklik ve düzenleme yapılabilir.

d) Yabancı Dil Notu: Son iki yıl içerisinde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından alınan notlar yüzde on (%10) oranında etkili olur. Etki oranı hesaplamasında, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) alınan 50 ve üzeri puanlar dikkate alınır, alınan puan 0,10 katsayısı ile çarpılır. YDS haricindeki yabancı dil notu için ise Yükseköğretim Kurulunca/ Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca kabul edilen eşdeğerlik tablolarında bu puana (YDS 50) karşılık gelen puan ve üzerinde alınan not 0,10 katsayısı ile çarpılarak yabancı dil notu hesaplanır.

Komuta ve kurmay eğitimine girmek için müracaatta bulunan subayların nitelik değerlendirmesi

MADDE 29 – (1) Komuta ve Kurmay Eğitimine girmek için müracaatta bulanan subayların nitelik değerlendirmesi aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Lisans seviyesi eğitim-öğretimi mezuniyet derecesi: Nitelik değerlendirmesine toplamda yüzde yirmi (%20) oranında etkili olur. Deniz Sınıfı personel için lisans seviyesi eğitim-öğretimi mezuniyet derecesi yüzde on (%10) oranında etkili olur. Bu kapsamda; lisans mezuniyet kredi notu (4’lük not sistemi) ile beş (5) katsayısının çarpımı sonucu bulunacak puan olarak belirlenir.

b) Temel kurs (Sınıf Okulu, Görev Öncesi/İhtisas Kursu, Uçuş Okulu, Astsubaylıktan Subaylığa geçiş eğitimi, Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi ve benzeri) mezuniyet derecesi: Nitelik değerlendirmesine toplamda yüzde on (%10) oranında etkili olur. Birden fazla temel veya ihtisas kursuna katılan personelin mezuniyet derecelerinden en yüksek olanı dikkate alınır. Temel kurs mezuniyet derecesi, 100 tam not üzerinden notun %10 oranında alınmasıyla bulunur. Sınıf okullarında başarı sıralamasında ilk %10’a girenlere artı bir, %10 ile %20 arasında olanlara artı yarım 0.5 puan verilir. Yüzdelerin hesaplanmasında küsuratlar bir üste tamamlanmayacaktır. Temel kurs mezuniyet notu olmayan personelin Temel Kurs Mezuniyet Notu hesaplanmasında, lisans mezuniyet kredi notu (4’lük not sistemi) ile (2,5) katsayısının çarpımı sonucu, 100’lük puan sisteminde ise %10’u alınarak bulunacak puan kullanılır.

c) Mükâfatlar ve cezalar: Sıralı sicil amirleri ve yetkili diğer amirler tarafından verilen mükâfatlar ve cezalar nitelik değerlendirmesine toplamda yüzde on (%10) oranında etkili olur. Mükâfatlara verilecek puanlar Kuvvet Komutanlıklarının ilgili mevzuatına göre hesaplanır. Ceza puanı ise, 6413 sayılı Kanunun ekinde yer alan (2) sayılı çizelgeye göre bulunan toplam puanın 0,118 katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilen puandır. Ceza puanının hesaplanmasında, 6413 sayılı Kanunun ekinde yer alan (2) sayılı çizelgede yer almayan ve taksirli suçlar hariç olmak üzere mahkeme kararı ile verilen para cezaları için 4 puan, diğer hapis cezaları için 4,5 puan esas alınır. Bu puanlar da 0,118 katsayısı ile tahvil edilir. Mahkeme kararı ile verilen cezalar ertelenmiş, hapis cezası seçenek yaptırımlarına çevrilmiş, adli sicilden çıkarılmış ya da verilen mahkûmiyet hükmünün açıklanması geri bırakılmış olsa dahi ceza puanı hesaplanır. Mükâfat puanları (+), ceza puanları (-) değerlerde olup (+ üssü -) 10 puandan sonraki puanlar dikkate alınmaz.

ç) Sicil notu: Subayın Komuta ve Kurmay Eğitimine girmek için müracaat ettiği tarihte 926 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan sicil notu ortalaması nitelik değerlendirilmesine toplamda yüzde kırk (%40) oranında etkili olur. Deniz Sınıfı personel için sicil notu yüzde otuz (%30) oranında alınır. Sınava müracaat tarihine kadar olan sicil notlarının ortalaması; sicil tam notunun yüzde doksanından (%90) aşağı olan subaylar değerlendirilmeye tâbi tutulmazlar ve giriş sınavlarına iştirak ettirilmezler. Sicil notu hesaplanırken, sicil tam notu olan 100 sicil notuna, 40 puan verilir (Deniz sınıfı personeli için 30 puan). Bunun altındaki notlar 0,40 katsayısı (Deniz Sınıfı Personel için 0.30) ile çarpılır. Nitelik değerlendirmesi için kullanılan sicil notu hesaplama yöntemlerinde ihtiyaca göre Kuvvet Komutanlıklarının teklifi, Milli Savunma Bakanının onayı ile değişiklik ve düzenleme yapılabilir.

d) Yabancı Dil Notu: Son iki yıl içerisinde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından alınan notlar yüzde yirmi (%20) oranında etkili olur. Etki oranı hesaplamasında, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) alınan 60 ve üzeri puanlar dikkate alınır, alınan puan 0,20 katsayısı ile çarpılır. YDS haricindeki yabancı dil notu için ise Yükseköğretim Kurulunca/Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca kabul edilen eşdeğerlik tablolarında bu puana (YDS 60) karşılık gelen puan ve üzerinde alınan not 0,20 katsayısı ile çarpılarak yabancı dil notu hesaplanır.

Girişe engel haller ve giriş hakkının iptali

MADDE 30 – (1) Birinci Kademe eğitimi oluşturan Uzaktan Eğitim ve Karargâh Subaylığı eğitimi ile İkinci Kademe eğitimi oluşturan Komuta ve Kurmay eğitimine girişe engel hâller şunlardır:

a) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, kız, kadın ve erkek kaçırmak, genel ahlaka karşı suçlar, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından birisinden mahkûm olanlar.

b) Firar, üste hakaret, emre itaatsizlikte ısrar, mukavemet, amir veya üste fiilen taarruz, fesat, isyan suçları ile 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yazılı suçlardan mahkûm olanlar.

c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, (a) ve (b) bentlerinde sayılanların dışındaki suçlardan veya disiplinsizliklerden toplam olarak 21 gün ve daha fazla hapis, oda hapsi veya hizmet yerini terk etmeme cezası ile mahkûm olanlar veya cezalandırılanlar, (a) ve (b) bentlerinde sayılı suçlardan dolayı haklarında erteleme, seçenek yaptırımlardan birine çevrilme, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilen subaylar da eğitime alınmazlar.

ç) Sıralı üç sicil amirinden en az ikisi tarafından, Enstitüye girmeye layık görülmeyerek hakkında olumlu nitelik belgesi verilmeyenler Kuvvet Harp Enstitülerine kabul edilmezler.

d) Birinci ve İkinci Kademe Eğitimlere giriş sınavı ve enstitülere tefrik sürecinin herhangi bir aşamasında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunduğu sonradan tespit edilenlerin adaylık/kursiyerlik/öğrenci subaylık statüleri Kuvvet Komutanlıkları/Milli Savunma Üniversitesinin teklifi ve Milli Savunma Bakanının onayı ile sonlandırılır.

e) Haklarında dava açılmış subaylar, diğer şartlara haiz iseler nitelik değerlendirmesine, uzaktan eğitime, giriş sınavlarına katılabilirler. Karargâh Subaylığı Eğitimi ile Komuta ve Kurmay Eğitimi başlangıç tarihine kadar davası sonuçlanmamış olanlar, eğitime alınmazlar. Haklarındaki davaları sonuçlananlardan Karargâh Subaylığı Eğitimi ile Komuta ve Kurmay Eğitimine girmeye mani ceza aldığı tespit edilenler, eğitime kabul edilmezler. Ancak, haklarında beraat kararı kesinleşenlerin veya dava sonunda eğitime girmeye engel olacak ceza almayanların Karargâh Subaylığı Eğitimi ile Komuta ve Kurmay Eğitimine girme hakları iade edilir.

Kontenjanlar

MADDE 31 – (1) Kuvvet Harp Enstitülerine alınacak subaylar için kontenjanlar; aşağıdaki esaslara göre Milli Savunma Bakanlığınca tespit edilir ve her yıl ayrıca yayımlanır. Ancak tespit edilme şekilleri aşağıda belirtilen kontenjanlarda, Kuvvet Komutanlıklarının ihtiyaçlarına yönelik olarak, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarının teklifi, Milli Savunma Bakanının onayı ile gerektiğinde değişiklik yapılabilir ve değişiklikler Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanır.

(2) Kuvvet Harp Enstitüleri için Milli Savunma Bakanlığınca ilan edilen kontenjanların, değerlendirmeye hak kazananlarla doldurulamaması ve Milli Savunma Bakanlığınca lüzum duyulması halinde kontenjanlar; sınav başarı notu aşağıya çekilerek sınavlarda başarılı subayların en yüksek toplam puan alanından başlamak üzere tamamlanabilir. Milli Savunma Bakanlığınca ihtiyaç duyulmaması halinde ise; Kuvvet Komutanlıklarına ait o yıl için tamamlanamayan kontenjanlar, müteakip yıllarda kullanılmak üzere saklı bırakılır. Müteakip yıl yapılan sınavlarda kuvvetlerin kendilerine ait kontenjanından daha fazla subayın başarılı olması durumunda, önceki yıllarda tamamlanamayan kontenjanlar kullanılabilir.

(3) Kuvvet Harp Enstitüleri Kontenjanları;

a) Karargâh Subaylığı Eğitimi Yüz Yüze eğitim-öğretim aşamasına ilişkin asgari kontenjan miktarlarının;

1) Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli için; asgari %80’i muharip, azami %20’si yardımcı sınıf subaylarına tahsis edilir.

2) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli için; asgari %80’i deniz sınıfı, azami %20’si deniz sınıfı olmayan muvazzaf subaylara tahsis edilir.

3) Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli için; Hava Kuvvetleri Komutanlığının tüm sınıflardaki nitelikli personel ihtiyacının dengeli bir şekilde karşılanması maksadıyla, sınıf/sınıf grubu bazında tamamlanması istenen asgari kontenjan belirlenir. Sınıf/sınıf grubu bazında belirlenen kontenjanlarla birlikte ortak kontenjan da belirlenerek, yapılan sınav ve nitelik değerlendirmesi sonucunda yüksek puan alan ancak sınıf kontenjanına giremeyen subaylara tahsis edilir.

4) Karargâh Subaylığı Eğitimi Yüz Yüze eğitim-öğretim aşamasına ilişkin Sınıflara yönelik uygulanacak kontenjan miktarı, her yıl Kuvvet Komutanlıklarınca belirlenerek Milli Savunma Bakanlığına bildirilir.

b) Komuta ve Kurmay Eğitimi için Karargâh Subaylığı Eğitimini başarıyla bitiren muvazzaf subaylardan asgari kontenjan miktarlarının;

1) Kara Kuvvetleri Komutanlığı için; asgari %90’ı muharip, azami %10’u yardımcı sınıf subaylarına tahsis edilir.

2) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için; asgari %80’i deniz sınıfı muharip ve azami %20’sinin deniz sınıfı olmayan muharip ve ikmal sınıfı subaylara tahsis edilir.

3) Hava Kuvvetleri Komutanlığı için; belirlenen sınıf/sınıf grubu kontenjanları çerçevesinde sıralamaya girenler arasından seçilmesi esas alınır. Karargâh Subaylığı Eğitimini başarıyla bitiren Pilot, Silah Sistem (SS) ve Seyrüsefer (S/S) sınıfı personel ile kontenjanların dolmaması durumunda bu kontenjanlar boş bırakılır, diğer sınıflar ile doldurulmaz. Diğer sınıfların/sınıf gruplarının (Yardımcı sınıflardan; Ulaştırma, İkmal, Maliye ve Personel sınıfları kontenjan planlamasına dâhil edilir.) kontenjanlarının dolmaması durumunda ise bu kontenjan Hava Kuvvetleri Komutanlığının teklifi üzerine ortak kontenjana dâhil edilebilir. (Bu husus her yıl kontenjan ile birlikte Milli Savunma Bakanlığına bildirilir.)

(4) Komuta ve Kurmay Eğitimine ilişkin sınıflara yönelik uygulanacak kontenjan miktarları, her yıl Kuvvet Komutanlıklarınca belirlenerek Milli Savunma Bakanlığına bildirilir.

Müracaat şekli

MADDE 32 – (1) Kuvvet Harp Enstitülerindeki eğitimlere aşağıdaki şekilde müracaat edilir:

a) Enstitüye girmeye istekli subay bir dilekçe ile en yakın amirine müracaat eder.

b) Müracaat eden subaylardan hakkında değerlendirme yapılacak personel için sıralı üç sicil amiri tarafından “GİZLİ” gizlilik dereceli ve EK-A’daki örneğe uygun birer “Nitelik Belgesi” doldurulur. Sicil amirleri nitelik belgesinin kanaat bölümüne “Komuta ve Kurmay Eğitimi/Karargâh Subayı Eğitimi görmeye lâyıktır/layık değildir” şeklinde kanaatlerini belirtirler.

c) Müracaat eden subayın Kuvvet Harp Enstitüleri sınavlarına girip girmeyeceği hakkındaki nihai karar; şahsi dosyalarının incelenmesi ve Kuvvet Komutanlıkları tarafından yapılacak nitelik değerlendirilmelerine göre Kuvvet Komutanlıklarınca verilir.

ç) Sınava girmeye layık görülenlerin kimlikleri ile hangi sınav merkezinde sınava girecekleri; Kuvvet Komutanlıklarınca Milli Savunma Bakanlığına ve Milli Savunma Üniversitesine bildirilir.

d) Müracaatın hangi tarihte yapılacağı ve müracaat evraklarının komuta kademelerinde bulundurulacağı tarihler ile sınavların yapılacağı tarihler ayrıca yayımlanır.

Giriş sınavı ile ilgili hususlar

MADDE 33 – (1) Sıralı sicil amirlerince hakkında olumsuz nitelik belgesi tanzim edilmeyen subaylar, Kuvvet Harp Enstitüleri sınavlarına katılırlar.

(2) Sınava katılmaya istekli subaylar, herhangi bir sebeple sınavı yarıda bırakabilir veya sınava girmeyebilir. Bu hal sonraki sınav hakkını kaybettirmez. Ancak, sınava katılmak üzere izin aldığı halde, geçerli bir mazereti bulunmaksızın sınavlara hiç girmeyen veyahut sınavların bir veya birkaçına girip de diğerlerine katılmayan subaylar, sınav merkezini kurup işleten komutanlıklarca belirlenen terk tarihinden itibaren 48 saat içerisinde görevlerine katılmakla yükümlü olup, gecikenler hakkında kanuni işlem yapılır.

Kuvvet harp enstitülerini kazananların tespiti

MADDE 34 – (1) Kuvvet Harp Enstitülerini kazananların tespiti, Milli Savunma Üniversitesi tarafından, sınav sonuçlarının, Komuta ve Kurmay Eğitimi için Karargâh Subaylığı başarı ortalamasının tespit edilmesinden sonra, nitelik değerlendirilmelerinin de dâhil edilmesi ile Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenen kontenjanlar ve esaslar çerçevesinde yapılır. Kontenjanların değişmesi durumunda; aşağıda belirtilen kazananların tespit edilme esaslarında, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarının teklifi, Milli Savunma Bakanının onayı ile değişiklik yapılabilir ve değişiklikler Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanır.

(2) Karargâh Subaylığı Eğitimi yüz yüze eğitim-öğretim aşamasını kazananlar aşağıdaki esaslara göre belirlenir:

a) Kara Harp Enstitüsünü kazananların tespiti: Kara Kuvvetlerine mensup subaylar, nitelik ve sınav değerlendirilmesi sonucu almış oldukları toplam notlara göre, en yüksek not alandan başlamak üzere sıralanır. Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli için belirlenen kontenjanlar, en yüksek not alandan başlamak üzere ilgili sınıfa mensup subaylar tarafından doldurulur.

b) Deniz Harp Enstitüsünü kazananların tespiti: Deniz Kuvvetlerine mensup subaylar, sınav ve nitelik notları değerlendirme sonuçlarına göre en yüksek not alandan başlamak üzere sıralanır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli için belirlenen kontenjanlar, en yüksek not alandan başlamak üzere ilgili sınıfa mensup subaylar tarafından doldurulur. Deniz sınıfı olmayan muvazzaf subayların kontenjanları, hak kazananlar ile tamamlanamadığı takdirde deniz sınıfı subaylardan sıralamada en üstte olandan başlayarak tamamlanır.

c) Hava Harp Enstitüsünü kazananların tespiti: Hava Kuvvetlerine mensup subaylar, nitelik ve sınav değerlendirilmesi sonucu almış oldukları toplam notlara göre, en yüksek not alandan başlamak üzere sıralanır. Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli için belirlenen kontenjanlar, en yüksek not alandan başlamak üzere ilgili sınıfa mensup subaylar tarafından doldurulur. Sınıf/sınıf grubu bazında belirlenen kontenjanlar tamamlandıktan sonra yapılan sınav ve nitelik değerlendirmesi sonucunda yüksek puan alan ancak sınıf/sınıf grubu kontenjanına giremeyen subaylardan ortak kontenjana girenler de enstitüye kabul edilir.

(3) Komuta ve Kurmay Eğitimini kazananlar aşağıdaki esaslara göre belirlenir:

a) Kara Harp Enstitüsünü kazananların tespiti: Toplam kontenjanın içerisine giren son subayın toplam notunun %90’ına kadarki puanı alan personelin de içeride kalacağı şekilde seçim havuzu oluşturulur, asgari %90 muharip ve azami %10 yardımcı sınıf kontenjanları, sıralamada daha üstte bulunan personelden itibaren kendi içinde ve yayımlanan mevcut kontenjanı geçmeyecek şekilde doldurulur.

b) Deniz Harp Enstitüsünü kazananların tespiti: Deniz Kuvvetlerine mensup subaylar, değerlendirme sonuçlarına göre en yüksek not alandan başlamak üzere sıralanır. Belirlenen kontenjanın, asgari %80’i deniz sınıfı subaylardan, azami %20’si deniz sınıfı olmayan muharip ve ikmal sınıfı subaylardan en yüksek not alandan başlayarak kendi sınıf kontenjanına göre doldurulur. Deniz sınıfı olmayan muvazzaf subayların kontenjanları, hak kazananlar ile tamamlanamadığı takdirde deniz sınıfı subaylardan sıralamada en üstte olandan başlayarak tamamlanır.

c) Hava Harp Enstitüsünü kazananların tespiti: Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından kadroya göre belirlenen sınıf/sınıf grubu kontenjanlarına ve ortak kontenjana göre sıralamaya girenler arasından belirlenir. İlk aşamada; belirlenen asgari sınıf/sınıf grubu kontenjanları en yüksek not alandan başlamak üzere doldurulur. İkinci aşamada; pilot sınıfı hariç olmak üzere belirlenen ortak kontenjan, en yüksek toplam not alandan başlamak üzere doldurulur. Sınıflar için belirlenen asgari kontenjanlar ilgili sınıftan adaylar ile doldurulamadığında, doldurulamayan kontenjan ortak olarak belirlenen kontenjana ilave edilir. Ortak olarak belirlenen kontenjan (pilot sınıfı hariç olmak üzere) en yüksek toplam not alan adaylardan başlanarak doldurulur.

(4) Karargâh Subaylığı Eğitimi ile Komuta ve Kurmay Eğitimine katılmaya hak kazanan personelin eğitim-öğretime katılımları;

a) Kara Kuvvetleri Komutanlığı mensubu personel için; bilfiil teröristle mücadele harekâtına ve benzeri harekât görevlerine katılan birliklerde görevli olanların,

b) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mensubu personel için; personelin mesleki gelişim paternleri (Komutanlık, II.Komutanlık, Komutanlık Stajı, Başçarkçılık) ve bilfiil teröristle mücadele harekâtına ve benzeri harekât görevlerine katılanların,

c) Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu personel için; Uçuş Öğretmeni, Uçuş Eğitimine katılan personel ile bilfiil teröristle mücadele harekâtına ve benzeri harekât görevlerine katılan birliklerde görevli olanların eğitime katılımları,

sınavı takip eden iki eğitim-öğretim yılı sonuna kadar Kuvvet Komutanlıklarının teklifi, Milli Savunma Bakanlığının onayı ile ertelenebilir.

Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimine giriş ve kontenjanlar

MADDE 35 – (1) Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimine Kuvvet Komutanlıklarından katılacak kurmay subayların seçimi ve kontenjanı, Milli Savunma Bakanlığınca tespit edilir.

Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimine katılacakların seçim esasları

MADDE 36 – (1) Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimine katılacaklarda aşağıdaki nitelikler aranır:

a) Komuta ve Kurmay Eğitiminden mezun olduktan sonra asgari iki yıl kıta ve karargâhlarda hizmet yapmış olmak.

b) Asgari Binbaşı rütbesinde olmak.

c) Komuta ve Kurmay Eğitiminden 80 ve üzeri not ortalaması ile mezun olmak.

ç) Son iki yıl içerisinde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarından en az 70 ve üzerinde, eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavları da dâhil diğer sınavlardan Yükseköğretim Kurulunca/Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca kabul edilen eşdeğerlik tablolarında bu puana (YDS 70) karşılık gelen puan ve üzerinde not almak.

d) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması müspet sonuçlanmış olmak.

(2) Kuvvet Komutanlıklarının ihtiyacına göre belirlenen seçim esasları, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarının teklifi, Milli Savunma Bakanının onayı ile değiştirilebilir.

Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsünde öğrenim görecek personelde aranacak nitelikler

MADDE 37 – (1) Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsüne, nitelikleri aşağıda belirtilen subaylar ile kamu yönetiminde ve gerektiğinde özel kesimde görevli veya görev almaya aday yöneticiler katılabilir:

a) Asker personelin nitelikleri:

1) General/amiral veya en az Albay rütbesinde bulunmak.

2) Kurmay subaylar için, Müşterek Harp Enstitüsünden mezun olmuş olmak.

3) Üst subay olduktan sonra disiplin amirlerinden veya mahkemelerden herhangi bir ceza almamış olmak.

4) Son 5 yıllık sicil notlarının ortalaması sicil tam notunun % 90 ve daha yukarısında olmak.

5) Tercihen en az bir yabancı dil bilmek.

6) Sınıf subayları için, tercihen Karargâh Subaylığı Öğrenimini bitirmiş olmak ve en az bir yabancı dil bilmek.

7) İnceleme ve araştırma yapmaya hevesli olmak.

b) Sivil personelin nitelikleri:

1) Genel ve özel bütçeli idarelerle kamu kurum ve kuruluşlarında büyükelçi, başkonsolos, konsolos, vali, vali yardımcısı, kaymakam, genel müdür, genel müdür yardımcısı, bölge müdürü, işletme müdürü, daire başkanı ve emsali görevlerde bulunmak veya sayılan bu görevlere atanmaya aday durumda olmak veya medya mensubu, özel sektör temsilcisi, ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcisi ve akademik personel olmak.

2) Yükseköğrenim kurumlarının birinden lisans mezunu olmak.

3) Tercihen en az bir yabancı dili bilmek.

4) İnceleme ve araştırma yapmaya hevesli olmak.

5) Görev yeri ve kadrosu itibariyle alacağı eğitime uygun olmak.

Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsüne katılacak asker personelin kontenjanları

MADDE 38 – (1) Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsüne katılacak asker personelin kontenjanları; Milli Savunma Bakanlığınca, sivil personelin kontenjanları ise Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından tespit edilir ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğüne bildirilir.

Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsüne katılacak sivil kursiyerlerin seçilmesi

MADDE 39 – (1) Sivil kursiyerlerin seçilmesi; Milli Savunma Bakanlığınca her yıl ilgili bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar ile eğitime katılacak aday medya mensupları için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, özel sektör temsilcileri için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığından, akademik personel için ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından kendilerine tanınan kontenjanın iki katı kadar adayın bildirilmesi istenir. Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsünde öğretim görecek sivil kursiyerler; bildirilen bu adaylar arasından Milli Savunma Bakanlığınca belirlenir.

ALTINCI BÖLÜM

Sınav ve Değerlendirme Esasları

Sınavlar

MADDE 40 – (1) Her ders için en az bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. Bununla birlikte uygulamalı dersler için sadece dönem sonu sınavı yapılabilir. Enstitü Yönetim Kurulu, sınavın/sınavların sözlü veya pratik çalışma olarak yapılmasına karar verebilir.

(2) Tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kâğıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin ilkeler çıkarılacak yönergelerde belirlenir.

(3) Bireylerin zihinsel bilgi ve becerilerini ölçmek için kullanılan sınav çeşitleri yönergede belirtilir.

(4) Dönem içi ve dönem sonu sınavlarından herhangi birine Senato tarafından belirlenmiş haklı ve geçerli nedenlerden biri nedeniyle katılamayan kursiyer ve öğrenciler için ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla mazeret sınavı yapılır.

(5) Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsünde yazılı sınav yapılmaz. Eğitim-öğretim süresince kursiyerlerin yazılı veya sözlü olarak çeşitli faaliyetlerde gösterdikleri başarı, sarf ettikleri gayret göz önünde tutularak değerlendirme yapılır. Ayrıntılı hususlar, özel yönergesinde belirtilir.

(6) Ara sınavlar ile yarıyıl sonu sınavları akademik takvimde belirtilen süre içinde yapılır.

(7) Sınavların düzeni, Enstitülerce sağlanır. Öğrenci, öğrenci subay ve kursiyerler, sınavlarda Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kurallara uymakla yükümlüdür.

(8) Komuta ve Kurmay Eğitiminde, ilk yarıyılın/dönemin sonunda öğrenci subayların programa devam edebilmesi için dersleri başarıyla bitirmesi ve eğitim-öğretim yılının başında Senato tarafından belirlenebilecek ek başarı koşullarını yerine getirmesi gerekir.

Değerlendirme

MADDE 41 – (1) Öğrenci, öğrenci subay ve kursiyerin her bir dersten başarısı, dönem içi notuyla/notlarıyla dönem sonu sınav notunun birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir. Dönem içi notları; ara sınav notu/notları ve/veya ödevlere, uygulamalara ve pratik çalışmalara verilen notlardan oluşur.

(2) Başarı notu; dönem içi ve dönem sonu notlarıyla notların yüzdelik bilgileri dikkate alınarak hesaplanır.

(3) Dersler ve bunların haftalık teorik ve uygulama saatleri, AKTS kredi değerleri ve varsa bir dersin alınabilmesi için önceden alınıp başarılması gereken dersler veya önkoşullar ile derslerin yarıyıllara veya yıllara göre dağılımı, ilgili Enstitü Kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Derslerin kredilendirilmesi ile ilgili ayrıntılar çıkarılacak yönergelerde belirtilir.

(4) Misafir askeri personel; öğrenci, öğrenci subay ve kursiyerlerle birlikte ve aynı kriterlere göre değerlendirilmeye tabi tutulur. Gerekli görüldüğü takdirde muafiyet konuları ve sınav sistemine ilişkin özel hususlar Senato tarafından düzenlenir.

(5) Harp Enstitülerinde;

a) Karargâh Subaylığı Eğitiminde bitirme not tabanı 65’tir. Notu 65’ten az olanlar başarısız olmuş kabul edilirler ve geçerli notu 65’ten az olanların diplomaları verilmez ve bunlar sınıfları görevlerine iade edilirler. Başarı ile bitirdikleri hakkında karar verilenlerin diplomaları Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğünce onaylanır.

b) Komuta ve Kurmay Eğitiminde yıllık geçerli notu 70 ve daha fazla olanlar enstitüyü başarı ile bitirmiş sayılır ve kendilerine diplomaları verilir. Milli Savunma Bakanı tarafından kurmaylıkları onaylanır. Geçerli notu 70’ten az olanların diplomaları verilmez ve bunlar sınıfları görevlerine iade edilirler.

(6) Müşterek Harp Enstitüsünün; bitirme not tabanı 75’tir. Notu 75’ten az olanlar başarısız olmuş kabul edilirler ve enstitüyü bitirmiş kabul edilmezler ve haklarında 926 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü uygulanır.

(7) Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsündeki değerlendirme; eğitim-öğretim süresince kursiyerlerin yazılı veya sözlü olarak çeşitli faaliyetlerde gösterdikleri başarı, sarf ettikleri gayret göz önünde tutularak yapılır. Her eğitim-öğretim döneminde kursiyerlerin; enstitü kurallarına uyarlılığı, çalışma azmi ve isteği, konulara nüfuz yeteneği, akademik çalışmalara katkısı ve devamlılığı dikkate alınarak durumlarını tespit eden bir rapor hazırlanır ve ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlara gönderilir.

(8) Senato; eğitim kalitesini artırmak maksadıyla taban notunu değiştirebilir. Diğer not aralıklarını buna göre düzenleyebilir. Bu konuda yapılacak düzenlemeler eğitim ve öğretim yılı başlangıcında açıklanır.

(9) Öğrenci, öğrenci subay ve kursiyerlerin derecelendirmesi, başarı notuna göre yapılır.

(10) Değerlendirme sonucu elde edilen kayıtlar, ilgili mevzuata göre muhafaza edilir.

(11) Değerlendirme ile ilgili diğer hususlar konuyla ilgili çıkarılacak yönergede açıklanır.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 42 – (1) Öğrenciler, öğrenci subaylar ve kursiyerler, sınavların sonuçlarına, sonucun ilanını takip eden beş iş günü içinde, ilgili enstitü müdürlüğüne verecekleri dilekçe aracılığıyla itiraz edebilirler.

(2) Enstitü Müdürü, sınav kâğıdının incelenmesi için, biri sınavı yapan öğretim elemanı olmak üzere ilgili öğretim elemanları arasından üç kişilik bir komisyon kurar. Notların jüri veya komite şeklinde birden çok öğretim elemanı tarafından verildiği durumlarda, oluşturulacak komisyonun bir üyesi dersin yürütücüleri arasından, diğer ikisi yakın alanlardaki öğretim elemanları arasından belirlenir.

(3) Komisyon, en çok beş işgünü içinde itirazı sonuçlandırır ve raporunu ilgili enstitü müdürlüğüne sunar.

(4) Komisyon raporu ilk enstitü yönetim kurulu toplantısında görüşülerek karara bağlanır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Enstitülerden Çıkarılma, Ayrılma ve Eğitim-Öğretime Katılmama

Enstitülerden çıkarılma

MADDE 43 – (1) Aşağıdaki hallerde öğrenci, öğrenci subay ve kursiyerlerin (misafir askeri personel dâhil) harp enstitülerindeki öğrenimlerine Senato tarafından son verilir:

a) 30 uncu maddede sayılan suçlardan mahkûm olanlar veya bu suçlardan dolayı yapılan yargılama sonunda cezası ertelenenler, seçenek yaptırımlara çevrilenler yahut hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilenler, taksirli suçlar hariç olmak üzere mahkemeler, disiplin kurulları veya disiplin amirlerince toplam (7) gün ve daha fazla hapis, oda hapsi veya hizmet yerini terk etmeme cezası ile mahkûm olanlar veya cezalandırılanlar veya girişle ilgili nitelikleri haiz olmadıkları öğrenim sırasında anlaşılanlar.

b) Askeri ve ahlaki niteliklerindeki noksanlıklar, göreve geç gelmek, görevde intizamsızlık, laubalilik, birlikte çalışma yeteneğinin noksanlığı gibi giderilmesi mümkün olan bir noksanlığın mevcut olması durumunda bu noksanlığın Enstitü Müdürü tarafından öğrenci ve kursiyere kişiye özel tebligat şeklinde ihtar edilmesine rağmen noksanlarını gidermeyenler.

c) Askeri ve ahlaki niteliklerindeki noksanlığının düzelmesi ve giderilmesinin imkânsız olduğu, 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 39 uncu maddesi ve 6/9/1961 tarihli ve 10899 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinin 86 ncı maddesine aykırı hareket ettiği, Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürdüğü, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunduğu, tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı, bölücü ideolojik görüşleri benimsediği, bu gibi faaliyetlerde bulunduğu veya karıştığı anlaşılanlar.

ç) Bu Yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde başarısız olanlar.

d) 6413 sayılı Kanuna göre hakkında verilen disiplin cezası kesinleşen personelden eğitim ve öğretime devam etmesi uygun görülmeyenler.

(2) Birinci fıkranın (c) bendine göre işlem yapılanlar hakkında ayrıca gerekli yasal işlem yapılır.

(3) Enstitüde eğitim öğretim görmekte olan sivil kişilerden, öğrenimleri esnasında giriş ve kabul şartlarını taşımadıkları sonradan tespit edilenlerin, Enstitü Yönetim Kurulunun teklifi ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararı üzerine Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü ile ilişikleri kesilir.

(4) Eğitim ve öğretim sürecinde güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında değişiklik olanlardan eğitime devam etmesi uygun görülmeyen personelin enstitüler ile ilişikleri, Kuvvet Komutanlıklarının teklifi, Milli Savunma Bakanlığının onayı ile kesilir.

Enstitülerden ayrılma

MADDE 44 – (1) Enstitülerde eğitim-öğrenimine kendi istekleri ile devam etmek istemeyenler, gördükleri öğrenime yönelik haklarından feragat ettiklerine dair dilekçe ile Milli Savunma Üniversitesine başvurmaları halinde enstitüden ayrılabilirler. Bu durumda olanların gerekli işlemleri Milli Savunma Bakanlığı ve ilgili Kuvvet Komutanlıklarıyla koordine edilir.

Meşru mazeretleri nedeniyle eğitim-öğretime katılmama

MADDE 45 – (1) Meşru mazeretleri nedeniyle eğitim-öğretime katılamayanlar hakkında aşağıdaki esaslara göre işlem yapılır:

a) Sağlık nedeniyle o yılın öğretimine katılamayanlar, müteakip yılın öğretimine katılırlar.

b) Mazeretleri dolayısıyla öğretim yılı veya döneminin 1/3’üne veya daha fazla kısmına katılamayanlar, o yıl veya dönemin öğrenimine devam haklarını kaybederler. Bu durumdakilerin müteakip yılın veya dönemin öğrenimine katılmalarının uygun olup olmadığı, o zamana kadar göstermiş oldukları başarının derecesine göre Senato tarafından karara bağlanır.

c) Mazeretleri dolayısıyla müteakip yıl eğitim-öğretime katılacak olanların atamaları veya görevlendirilmeleri, 926 sayılı Kanun ile 18/12/2005 tarihli ve 26027 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliği esaslarına göre yapılır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sicil işlemleri

MADDE 46 – (1) Enstitülerde görevli personelin sicil işlemleri ilgili mevzuat hükümleri esaslarına göre yürütülür.

Denetim

MADDE 47 – (1) Enstitülerin eğitim ve öğretim, idari ve diğer faaliyetlerinin denetimi, Milli Savunma Bakanlığınca yapılır.

Bilimsel denetim

MADDE 48 – (1) Öğretim faaliyetlerinin bilimsel yönden denetlenmesi, Rektörlük tarafından yapılır.

(2) Bilimsel denetleme, öğretim elemanlarının bilimsel yönden denetlenmesi ile eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, yayın, seminer ve uygulama faaliyetlerini de kapsar. Bilimsel denetleme heyeti, Rektörlük tarafından görevlendirilebileceği gibi eğitim, öğretim ve diğer faaliyetlerin bu Yönetmelikte ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen amaç ve ilkelere uygunluğunu denetlemek amacıyla Bakan tarafından da görevlendirilebilir.

Yönetmeliğin uygulanmasında sorumluluk

MADDE 49 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğan tereddütler derhal Milli Savunma Bakanlığının ilgili birimlerine bildirilir. Milli Savunma Bakanlığı bu tereddütleri gidermeye yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 50 – (1) Bu Yönetmeliğin;

a) İkinci ve Dördüncü Bölümü ile 40 ıncı ve 41 inci maddelerine ilişkin hükümleri 23/10/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) Beşinci Bölümü 1/1/2021 tarihinde,

c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı yürütür.

Eki için tıklayınız


Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.