banner590

23 Haziran 2019

Necmettin Erbakan Üniversitesi Özel Yetenekliler Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Necmettin Erbakan Üniversitesinden:

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖZEL YETENEKLİLER EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Necmettin Erbakan Üniversitesi Özel Yetenekliler Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Necmettin Erbakan Üniversitesi Özel Yetenekliler Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 ncimaddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Çalışma birimi: Merkeze bağlı faaliyet birimini,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez: Necmettin Erbakan Üniversitesi Özel Yetenekliler Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkez Müdürünü,

d) Özel yetenekli öğrenci (ÖYÖ): Yaşıtlarına göre daha hızlı öğrenen, yaratıcılık, sanat, liderliğe ilişkin kapasitede önde olan, özel akademik yeteneğe sahip, soyut fikirleri anlayabilen, ilgi alanlarında bağımsız hareket etmeyi seven ve yüksek düzeyde performans gösteren öğrenciyi,

e) Rektör: Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: Necmettin Erbakan Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) ÖYÖ’nün tanılanmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak, tanılama ve değerlendirme modelleri geliştirmek. 

b) ÖYÖ için örgün ve yaygın eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunmak.

c) ÖYÖ’nün eğitimi ile ilgili öğretmen eğitimi yapmak ve ilgili resmi ve özel kurumlara danışmanlık yapmak.

ç) ÖYÖ’nün eğitimi ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumları ile iş birliği yaparak bu okullarda bulunan ÖYÖ’nün eğitimine katkı sağlamak.

d) Türkiye’deki ve diğer ülkelerdeki özel yetenekli bireylerin bilim insanı olarak yetişmelerine katkı sağlamak için çeşitli alanlarda zenginleştirilmiş, farklılaştırılmış ve bireyselleştirilmiş eğitim modelleri ve programları geliştirmek, bu öğrencilerle birlikte bilim ve doğa kampları, yaz ve kış bilim okullarında etkinlikler düzenlemek.

e) Zekâ, üstün zekâ, üreticilik ve bütün özel yeteneklilerin eğitimi alanlarında bilimsel araştırmalar yürütmek ve bu alanlarda araştırmacılar yetiştirmek.

f) Özel yetenekli bireylerin ailelerine yönelik eğitim, danışma ve rehberlik faaliyetlerinde bulunmak, bu konuda ilgili resmi ve özel kurumlara danışmanlık yapmak.

g) Özel yeteneklilere yönelik ülke ölçeğinde stratejik bilgi üretmek, bilimsel araştırmalar yapmak, yapılanları değerlendirmek ve araştırma ve geliştirme merkezi oluşturmak.

ğ) Özel yeteneklilerin eğitimi boyunca izlenmesi, profesyonel meslek yaşamları boyunca da iş birliğinin sürdürülmesine ilişkin uygulamalar yapmak.

h) Özel yeteneklilerin sağlıklı bir mizaç eğitimi ile milli ve uluslararası değerleri tanımalarını, benimsemelerini, geliştirmelerini ve bu değerlere saygı duymalarını; lider ve üretici düşünce yeteneklerini milli ve toplumsal bir bakış açısıyla ülke kalkınmasına yarar sağlayacak biçimde geliştirmek.

ı) Özel yeteneklilerin bilişsel-duyuşsal ve psikomotor alanların tamamında bütüncül gelişimlerini sağlayacak çalışmalarda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Zekâ, üstün zekâ, üstün yetenek ve yaratıcılık alanlarında bilimsel araştırmalar yapmak ve araştırma projeleri, eğitim ve tanılama araçları ve modelleri geliştirmek.

b) ÖYÖ’nün eğitimi ile ilgili örgün eğitim kurumları oluşturulmasına katkıda bulunmak.

c) Özel yeteneklilerin eğitimi ile ilgili tüm alanlarda eğitim programları geliştirmek, uygulamak ve değerlendirmek.

ç) Üniversitemiz kapsamında ÖYÖ’nün Üniversitemiz laboratuvar, atölye ve ortamlarında destek eğitim almalarını sağlamak.

d) ÖYÖ için destek eğitim ortamları oluşturmak ve destek eğitim faaliyetleri düzenlemek.

e) ÖYÖ’nün eğitimi ile ilgili kurs, sertifika eğitimleri ile öğretmen eğitimleri düzenlemek, enstitülerimiz ile iş birliği içinde öğretmenlere ÖYÖ’nün eğitimi ile ilgili lisansüstü eğitim imkânları oluşturmak.

f) Türkiye’de tüm eğitim kademesi, tür ve düzeyindeki okul ve kurumlarında görev yapan öğretmenlere özel yeteneklilerin eğitimi konusunda düzenlenecek programlar kapsamında eğitim vermek.

g) Özel yetenekli bireylere sahip ailelere eğitimler vermek ve danışmanlık yapmak;  destekleyici, güvenlerini artırıcı, çevre ile uyumlu, kendisi ile barışık olma bilinci kazandırmak ve bu ailelere psikolojik ve sosyolojik bakımdan destek olacak eğitim programları oluşturmak.

ğ) Türkiye ile diğer ülkeler arasında uluslararası düzeyde özel yetenekli bireyler için bilim ve doğa kampları, yaz ve kış bilim okullarında etkinlikler, liderlik programları ve diğer toplantıları düzenlemek.

h) Özel yeteneklilik konusunda uzmanları bir araya getirip ulusal veya uluslararası katılımlı kongre, panel, seminer, çalıştay, konferans ve benzeri bilimsel faaliyetler düzenlemek ve katılmak; yurt içinden ve yurt dışından uzman bilim adamlarını davet etmek, özel yeteneklilerin eğitimi ile ilgili uluslararası iş birliği yapmak ve uluslararası projelere katılmak.

ı)  Türkiye’nin bilim politikasına katkıda bulunmak için ilgili kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere özel yetenekli bireylerle ilgili çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşları ile ortak çalışmalar, ulusal ve uluslararası projeler planlamak ve uygulamak.

i) Özel yeteneklilerin eğitimlerine yönelik bilimsel nitelikteki çalışmaları yakından takip ederek bilimsel dergi ve haber bülteni çıkarmak.

j) Özel yetenekli bireylerin, Üniversite öğretim elemanlarının vermiş olduğu kurumsal ve uygulamalı derslere katılması için ortam hazırlamak.

k) Üniversitedeki akademisyenler ile ilgili eğitim kurumlarının birlikte çalışacakları projeleri oluşturmak ve gerçekleştirmek.

l) Eğitim Fakültesi bünyesindeki tüm bölüm ve anabilim dallarındaki öğrencilere özel yeteneklilerin eğitimi ile ilgili bilinçlendirme çalışmaları yapmak, lisans ve lisansüstü düzeydeki derslerin koordinasyonunu sağlamak.

m) Sanat ve spor alanlarında özel yetenekli öğrencilere yetenekleri doğrultusunda çalışma ortamları sunmak.

n) Özel yetenekli bireylere uluslararası platformlarda kendilerini geliştirmelerine yardımcı olacak dil kursları düzenlemek.

o) Özel yetenekli bireylerin üretken ve sorun çözen bireyler olarak yetişmelerine imkân sağlamak üzere zenginleştirilmiş, farklılaştırılmış ve bireyselleştirilmiş eğitim programları geliştirmek, uygulamak ve değerlendirmek.

ö) İlimizde özel yeteneklerin eğitimi alanında yürütülen eğitim ve bilimsel faaliyetlerin akreditasyonunun sağlanmasına yönelik çalışmalarda bulunmak.

p) Yurt içinde ve dışında özel eğitim kapsamında özel yetenekli olarak tanılanmış bütün çocukların takibini yapmak ve onları eğitim kampları ve benzeri organizasyonlarla hayata hazırlamak.

r) Özel yeteneklileri, gerektiğinde burs ve kredi alabileceği kurum ve kuruluşlarla bir araya getirmek, imkânlar ölçüsünde burs ve/veya yardım temin etmek.

s) Örgün eğitim dışında kalan özel yetenekli bireylerin, iş alanlarındaki ihtiyaca yönelik olarak teknik buluş ve araçlar geliştirebilmelerine imkân sağlamak ve bu konuda desteklemek.

ş) ÖYÖ’nün uzaktan eğitimi ile ilgili faaliyetlerde bulunmak.

t) ÖYÖ’nün eğitimi ve zekâ gelişimi ile ilgili fiziki ve teknoloji destekli materyaller ve ortamlar üretmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

ç) Çalışma Birimleri.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; özel yetenekliler alanında çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür ikinci kez görevlendirilebilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere ve Müdürün görüşü alınarak özel yetenekliler alanında çalışmaları bulunan akademisyenler arasından Rektör tarafından müdür yardımcısı görevlendirilir. Kurumun iş yükü dikkate alınarak birden fazla müdür yardımcısı görevlendirilebilir. Rektör gerektiğinde aynı yöntemle müdür yardımcısını değiştirebilir.

 (3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve idari işleri yürütmek.

b) Yönetim Kurulunun gündemini hazırlamak, kararları Rektörlüğe sunmak ve uygulamak.

c) Üniversite dışındaki diğer resmi veya özel kurum ve kuruluşlardan, ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim insanı, araştırmacı, uzman, eğitimci, idari ve teknik personelin görevlendirilmesi için Rektörlüğe teklifte bulunmak.

ç) Merkezin verimli çalışmasını ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.

d) Merkezde görev yapacak eğitimcileri, akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek ve görevlendirmelerle ilgili önerileri Rektörlüğe sunmak.

e) Merkezde görevli veya görevlendirilecek personelin hizmet içi eğitim amacı ile yurt içi ve yurt dışında görevlendirilmesini Rektörlüğe önermek.

f) Merkezin ihtiyaç duyduğu maddi imkânları sağlama konusunda ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile iletişim kurmak.

g) Merkezin çalışmaları ile ilgili yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

ğ) Merkezin plan dâhilinde yapacağı bilimsel çalışmalar başta olmak üzere her türlü çalışma ve faaliyetlerini belirlemek, uygulamaya koymak, çalışma gruplarını oluşturmak, çalışma ve faaliyetleri yönlendirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcısı daimi üye olmak üzere Üniversitenin öğretim üyeleri arasından bilim alanları dikkate alınarak matematik, fizik, kimya, biyoloji, coğrafya, tarih, Türk dili, psikolojik danışma ve rehberlik, bilişim teknolojileri, resim, müzik, spor ve özel eğitim alanlarından Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile görevlendirilen on üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyeleri, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Üst üste üç toplantıya mazeret bildirmeksizin katılmayan ve üç yıldan önce görevinden herhangi bir şekilde ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu; en geç üç ayda bir, Müdürün çağrısı veya Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğunun talebi üzerine üye tamsayısının salt çoğunluğuyla toplanır. Kararlar, toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları düzenlemek.

b) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek uygulanması konusunda kararlar almak.

c) Merkezin bütçesini yapmak, her türlü harcamaya karar vermek.

ç) Değişik bilim alanlarına yatkın özel yetenekli çocukların eğitimine ilişkin olarak  hazırlanan projeleri kamu kurum ve kuruluşları ile diğer kurumlara sunarak hayata geçirilmelerini sağlamak.

d) Uygulamalı ve teorik bilim kamplarını; ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte yürütmek.

e) Eğitim programlarına alınacak özel yeteneklilerin tanılanmasında kullanılacak ölçme ve değerlendirme araçları ile öğrenci sayısını belirlemek.

f) Merkeze bağlı bilimsel araştırma biriminin çalışma usul ve esaslarını belirlemek.

g) Merkeze bağlı düzenli olarak yayınlanacak bilimsel dergi için gerekli birimi oluşturmak.

ğ) Merkezin amaçları doğrultusunda diğer sosyal ve bilimsel faaliyetleri planlamak.

h) Müdürün önereceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

ı) Yıllık faaliyet raporlarını görüşerek Rektöre sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile Merkezin amaçları kapsamında araştırma ve eğitim faaliyetlerinde bulunan farklı fakültelerden bilim insanları, sanatçılar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, resmi veya özel sektör kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, yerel yönetimlerden temsilciler, topluma mal olmuş kişiler, sporcular, İl Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcisi ve Eğitim Fakültesi Dekanı ile gerekli görülen ilgili kişiler arasından seçilerek görevlendirilen sekiz üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanır. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder. Danışma Kurulunda kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin hazırladığı her türlü araştırma, eğitim, çalışma ve faaliyet plan ve projelerini değerlendirmek, bunların uygulanması ve geliştirilmeleri yönünde görüş ve önerilerde bulunmak.

b) Merkezin yıllık faaliyetlerini, işleyişini ve sunduğu hizmetleri değerlendirmek, Merkezin faaliyetleri için yeni konular önermek ve Merkezin faaliyet göstereceği öncelikli alanlar hakkında görüş bildirmek.

c) Merkezin orta ve uzun vadeli bilimsel ve idarî planlarını değerlendirmek ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

ç) Çalışma birimleri oluşturulmasına yönelik olarak Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

Çalışma birimleri

MADDE 14 – (1) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek, tanılama, destek eğitimi, aile eğitimi, öğretmen eğitimi, MEB koordinasyon, destek ve bilimsel araştırma ve geliştirme alanları başta olmak üzere ihtiyaç duyulan farklı alanlarda faaliyetleri yürütmek, verimliliği artırmak ve öncelikli alanlarda çalışmalar yapmak üzere Yönetim Kurulu kararıyla çalışma birimleri oluşturulabilir.

(2) Çalışma birimlerinin sorumluları ve üyeleri Üniversite öğretim elemanları arasından Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Çalışma birimlerindeki faaliyetler, çalışma birimi sorumlularının yönetiminde yürütülerek Müdüre rapor edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü yürütür.


Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.