banner644

30 Eylül 2019

Pamukkale Üniversitesi Botanik Bahçesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ BOTANİK BAHÇESİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Pamukkale Üniversitesi Botanik Bahçesi Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Pamukkale Üniversitesi Botanik Bahçesi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Çalışma ve proje grupları: Pamukkale Üniversitesi Botanik Bahçesi Uygulama ve Araştırma Merkezinin çalışma ve proje gruplarını,

b) Merkez: Pamukkale Üniversitesi Botanik Bahçesi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Pamukkale Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Pamukkale Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Pamukkale Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Denizli ve çevresinde doğal olarak yetişen bitkiler başta olmak üzere, Türkiye’deki bitki gen kaynaklarının korunmasına katkıda bulunmak ve tanıtımlarını sağlamak.

b) İlgili tüm alanlarda, yurt içi ve yurt dışındaki diğer kurumlarla işbirliği yaparak stratejik plan ve hedefler çerçevesinde Türkiye ve dünya bitkileri ile ilgili çeşitli alanlarda bilimsel araştırma yapmak, materyal toplamak, bunlardan teşhir ve değişim koleksiyonları meydana getirmek.

c) Ülkemize ait olan türler başta olmak üzere tıbbi, endüstriyel, tarımsal, süs ve benzeri amaçlarla kullanılan ve yetiştirilen bitki taksonlarını tematik bahçeler bünyesinde toplamak, materyal ve personel değişimi yaparak karşılıklı bilimsel işbirliğinde bulunmak.

ç) Nesli tehlike altında endemik veya nadir olan ve günümüz tarım bitkilerinin ataları olan bitki türlerinin koruma faaliyetlerine destek vermek.

d) Üniversitenin ilgili bölümlerine ve öğrencilerine sunacağı desteğin yanında, Denizli ve çevresinde yer alan okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarının öğrencilerine ve yöre halkına bitkileri tanıtmak, sevdirmek ve çevre bilincinin oluşmasına ve çevrenin korunmasına katkı sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin amacı doğrultusunda yürütülecek faaliyetler şunlardır:

a) Ülke içi ve dışındaki bitkilerin canlı olarak yetiştirildiği ve teşhir edildiği botanik bahçesi ile halka, yerli ve yabancı ziyaretçilere ve bilim insanlarına hizmet vermek.

b) Denizli ve çevresindeki bitkiler başta olmak üzere, ekonomik değeri olan ve/veya dar yayılışlı Türkiye’ye özgü bitkilerle ilgili bilimsel çalışmalar yapmak ve türleri tanıtmak.

c) Üniversitenin lisans ve lisansüstü öğretim programlarında yer alan ilgili ders ve uygulamalara materyal ve çalışma alanı sağlamak.

ç) Merkezin çalışma alanında araştırma ve uygulamalar yapacak öğretim elemanı ve öğrenci yetişmesini teşvik etmek.

d) Araştırma ve uygulamaları teşvik etmek ve yapılan araştırmaları duyurmak amacı ile bitkilerle ilgili konularda seminer, kurs ve konferanslar düzenlemek ve bu konularda yapılan her türlü bilimsel etkinliğe ev sahipliği yapmak, ulusal veya uluslararası kaynaklarca desteklenen çalıştay, yaz okulu, doğa okulları gibi etkinlikler düzenlemek, gerekli durumlarda yerine getirilen bu etkinliklerle ilgili sertifikalar vermek.

e) Merkezin ilgi alanına giren konularda eğitim faaliyetlerinde bulunmak, görgü ve bilgiyi artırmak için kısa veya uzun süreli yurt içi ve yurt dışına eleman göndermek veya davet etmek.

f) Üniversite bünyesinde bulunan araştırmacıların yapacağı çalışmalara uygun olarak gelişmeler sağlamak.

g) Doğada bulunan faydalı, zararlı veya ekonomik değeri olan bitkiler ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmak ve bunların ekonomiye aktarılması konusunda faaliyet göstermek.

ğ) Türkiye’nin zengin bitki çeşitliliğinin ve nesli kaybolmakta olan bitkilerin korunması hususunda çalışmalar yapmak ve bu konuda ilgili kurumlarla işbirliği için gerekli girişimlerde bulunmak.

h) Tohum katalogları hazırlayarak, yerli ve yabancı botanik bahçeleri veya bitki müzeleri ve ilgili kurumlarla bilimsel işbirliğini sağlamak.

ı) Resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yaparak Merkeze bağlı doğal bitki yetiştirme alanları geliştirmek ve bu alanlarda Türkiye’nin biyolojik zenginlikleri, doğal bitkisel kaynakların kullanımı, doğal bitkilerin tanıtımı konularında uzmanlara ve kamunun ilgili kesimlerine eğitim vermek ve bu yolla başta Üniversitenin ve yöresinin tanıtımına katkıda bulunmak.

i) Talep edilmesi halinde kişi ve kuruluşlara; yeni botanik bahçesi ve bitki müzeleri kurmada destek olmak, danışmanlık hizmetleri yürütmek, bitki örnekleri temininde işbirliği yapmak.

j) Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki gençlerimiz başta olmak üzere, yöre halkının doğal yaşam, bitkiler, doğa sevgisi ve doğal yaşamın korunması konularında bilinçlendirilmesi hususunda eğitim çalışmaları yapmak.

k) Amaçlarına uygun alanlarda çalışmalar yapmak üzere ilgili mevzuat hükümlerine uygun biçimde ulusal ve uluslararası araştırma destek programlarına projeler sunmak.

l) Merkezin amaç ve ilkelerine uygun olarak danışmanlık hizmetleri vermek ve diğer benzeri çalışmaları yapmak.

m) Merkezin çalışma alanına giren konularda görgü ve bilgiyi artırmak için kısa veya uzun süreli yurt içine ve yurt dışına öğretim elemanı göndermek veya davet etmek.

n) Merkezin kuruluş amacına ve 2547 sayılı Kanun hükümlerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitede tam gün çalışan, Merkezin faaliyet alanları olan biyoçeşitlilik, botanik bahçeleri ve odunsu türlerin biyolojisi konularında çalışmalar yapmış yetkin öğretim üyeleri arasından üç yıllık bir süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdürün olmadığı zaman yerine müdür yardımcısı vekalet eder. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunmaması durumunda yerine aynı usullerle yeni bir Müdür görevlendirilebilir.

(3) Müdürün önerisiyle üç yıl süre için Rektör tarafından müdür yardımcısı görevlendirilir. Müdür yardımcısının görevi Müdürün görev süresinin bitmesiyle sona erer. Süresi biten müdür yardımcısı tekrar görevlendirilebilir.

(4) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulamak.

c) Merkezin idari işlerini yürütmek.

ç) Yurt içinde ve yurt dışında ilgili merkez ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, amaca uygun projeler ve karşılıklı işbirliği imkanlarını geliştirmek.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve yardımcısı dahil en az beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu, Müdür tarafından önerilen Merkezin faaliyet alanına giren konularda çalışmaları bulunan ve Üniversitede tam gün çalışan öğretim elemanları arasından üç yıllık bir süre için Rektör tarafından seçilerek görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak üzere yeni üye aynı usulle görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile iki ayda bir toplanır ve oy çokluğuyla karar verir. Oyların eşit olması durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmeliğe ve kuruluş amacına göre Merkezin çalışma düzenini tespit etmek.

b) Kuruluş amaçları doğrultusunda, uygun başvuruları inceleyerek, uygun görülenleri ve destekleme şeklini karara bağlamak.

c) Mevcut imkânları değerlendirerek, uygulama ve araştırma alanları konusunda ayrıntılı kararlar almak.

ç) Merkezce desteklenen araştırma ve uygulamalarla ilgili telif, patent ve benzeri haklara ait esasları, ilgili mevzuat hükümlerine göre tespit etmek.

d) Yıl sonu faaliyet raporunu hazırlamak.

e) Müdürün önereceği diğer konuları karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 10 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 11 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.