banner590

02 Eylül 2019

Pamukkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
banner580

Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 − (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Pamukkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde kayıt işleri, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 − (1) Bu Yönetmelik, Pamukkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde yürütülen eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 − (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 − (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik Takvim: Eğitim-öğretim yılının başlama ve bitiş tarihleri ile sınav tarihleri gibi önemli tarihleri içeren takvimi,

b) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Bir dersin haftalık teorik ve/veya uygulama ders saati ile öğrencinin ders dışı faaliyetlerinden oluşan iş yüküne göre tanımlanan ölçü birimini,

c) Danışman: Öğrencilere, eğitim-öğretim ve üniversite yaşamıyla ilgili konularda rehberlik yapmak üzere Dekanlığın önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile görevlendirilen öğretim elemanını,

ç) Dekan: Pamukkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

d) Dekanlık: Pamukkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığını,

e) Fakülte: Pamukkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

f) Fakülte Kurulu: Pamukkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Kurulunu,

g) Fakülte Yönetim Kurulu: Pamukkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yönetim Kurulunu,

ğ) Klinik Öncesi Uygulama: Dekanlık ve/veya anabilim dalı başkanlığı tarafından belirlenen bir sürede, anabilim dalı tarafından verilen uygulamalı dersleri ve klinik öncesi laboratuvar çalışmalarını içeren uygulamaları,

h) Klinik Uygulama: Dekanlık ve/veya anabilim dalı başkanlığı tarafından belirlenen bir sürede, anabilim dalı tarafından verilen klinik gözlem, klinik çalışmalar, uygulamalı ders ve seminer çalışmalarını içeren uygulamaları,

ı) Lisans Eğitimi Koordinasyon Kurulu: Eğitimden sorumlu dekan yardımcısı ve dekan tarafından her sınıf için belirlenen sınıf koordinatörlerinden oluşan, lisans eğitim-öğretim işleri ile ilgilenen altı öğretim elemanından oluşan komisyonu,

i) Ortak Zorunlu Dersler: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil derslerini,

j) Rektör: Pamukkale Üniversitesi Rektörünü,

k) Rektörlük: Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünü,

l) Senato: Pamukkale Üniversitesi Senatosunu,

m) Staj: Beşinci sınıflara, Dekanlık ve/veya anabilim dalı başkanlığı tarafından belirlenen bir sürede, anabilim dalı tarafından verilen klinik çalışmalar, uygulamalı ders ve seminer çalışmalarını içeren uygulamaları,

n) Teorik Ders: Yüz yüze veya uzaktan eğitim ile anlatılan dersleri,

o) Uygulamalı Ders: Laboratuvar, klinik öncesi uygulama, klinik uygulama ve staj gibi uygulamalardan oluşan dersleri,

ö) Uygulamalı Teorik Ders: Teorik derslerle birlikte, laboratuvar, klinik öncesi uygulama ve klinik uygulama çalışmalarını içeren dersleri,

p) Üniversite: Pamukkale Üniversitesini,

r) Yarıyıl: Bir akademik takvimde güz ve bahar yarıyıllarını,

s) Yıl: İki yarıyıldan oluşan bir eğitim-öğretim yılını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıtlar, Yatay Geçiş ve Öğrenci Değişim Programlarına İlişkin Esaslar

Kayıt

MADDE 5 – (1) Diş Hekimliği Fakültesinde öğrenim görecek olan öğrencilerin kayıt işlemleri, Yükseköğretim Kurulu tarafından oluşturulan ve Rektörlükçe ilan edilen kurallara göre yürütülür.

Kayıt yenileme

MADDE 6 – (1) Öğrenciler öğrenimlerine başlayabilmek, sürdürebilmek ve diploma alabilmek için, her eğitim-öğretim yılı başında 25 inci maddedeki mali yükümlülükleri yerine getirmek suretiyle akademik takvimde belirtilen tarihler arasında bilgisayar ortamında interaktif olarak kayıtlarını yenilemek ve derslere kaydolmak zorundadır. Mazereti nedeni ile süresi içinde kaydını yaptıramayanlar, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde Fakülte Dekanlığına bir dilekçe ile başvuruda bulunur. Fakülte Yönetim Kurulu tarafından mazereti kabul edilenlerin kaydı Fakülte Yönetim Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde yapılır. Fakülte Yönetim Kurulu tarafından mazereti kabul edilmeyen veya mazereti kabul edilmesine rağmen süresi içinde kaydını yenilemeyen öğrenciler, o eğitim-öğretim yılında öğrenimine devam edemez, kayıt yenilemediği dönemlerde öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) Kayıt yenilememe nedeniyle kaybedilen yıllar öğrenim süresinden sayılır.

(3) Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

Kayıt silme

MADDE 7 – (1) 11 inci maddede belirtilen öğrenim süresinin tamamlanıp tamamlanmadığına bakılmadan öğrencinin Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla kaydının silineceği haller şunlardır:

a) Üniversiteden çıkarma cezası almış olması.

b) Kendi isteği ile kayıt silme dilekçesi vermiş olması.

c) Yatay geçiş ile başka bir üniversiteye geçmesi.

ç) Açık öğretim programları hariç olmak üzere, başka bir yükseköğretim kurumunda aynı düzeyde örgün öğretim yapılan bir programa kayıtlı olduğunun belirlenmesi.

d) Öğrencinin bedensel ve ruhsal rahatsızlıkları nedeniyle öğrenimine devam edemeyeceğinin sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık raporuyla belirlenmiş olması.

e) Öğrencinin vefat etmesi.

(2) Üniversite ile ilişiği kesilen öğrenciye isteği halinde not durum çizelgesi verilir.

Danışman

MADDE 8 – (1) Kayıt yaptıran her öğrenci için, ders kaydı öncesinde Dekanlığın önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile Fakülte öğretim elemanları arasından bir danışman belirlenir.

(2) Danışmanlık görevi öğrencinin Üniversiteye kayıt olması ile başlar, öğrencinin Üniversiteden mezun olması ya da ilişiğinin kesilmesine kadar devam eder.

(3) Danışmanlıkla ilgili diğer hususlar Senatoca belirlenir.

Yatay geçişler ve öğrenci değişim programları

MADDE 9 – (1) Fakülteye yatay geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara uygun olarak Fakülte Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Belirlenen esaslara uygun olarak, yatay geçişlere ve intibak programına Yatay Geçiş, Muafiyet ve İntibak Komisyonunun önerisi ile Fakülte Yönetim Kurulunca karar verilir. Yatay geçişi uygun bulunan öğrencilere ilişkin alınan karar, öğrencilerin e-posta adreslerine gönderilerek tebliğ edilir. Sonuçlar Üniversite web sayfası ile Fakülte web sayfasında ilan edilir.

(2) Yurtiçi/yurtdışı isteğe bağlı geçici öğrenci değişimleri Yükseköğretim Kurulunun ve Senatonun belirlediği esaslar çerçevesinde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretim programı

MADDE 10 – (1) Fakültede, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde sınıf geçme sistemi uygulanır.

(2) Eğitim-öğretim programı, aşağıda belirtilen iki kısımdan oluşur:

a) Temel diş hekimliği bilimleri düzeyi: Diş hekimliğinin ilk iki yılında verilen eğitimle tamamlanan düzey.

b) Klinik diş hekimliği bilimleri düzeyi: Diş hekimliğinin son üç yılında verilen eğitimle tamamlanan düzey.

(3) Fakültenin eğitim-öğretim ve sınav uygulama esasları Fakülte Kurulu ve Senato tarafından belirlenir.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 11 – (1) Fakültenin eğitim-öğretim süresi beş yıldır. Azami eğitim süresi sekiz yıldır. Öğrenim süresinin hesaplanmasında, kayıt dondurmada geçen süreler dikkate alınmaz. Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri ise öğrenim süresinden sayılır.

(2) Azami süre içerisinde öğrenimlerini başarı ile tamamlayarak mezun olamayanlar hakkında 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddeleri uygulanır.

(3) Azami öğrenim süresi içinde mezun olamayanların, ders alma ve mezuniyet için gerekli diğer koşulları sağlamaları hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Müfredat

MADDE 12 – (1) Öğrencinin bir programı takip edebilmesi ve mezun olabilmesi için gerekli koşullar müfredat ile tanımlanır. Program müfredatı, Yükseköğretim yeterlilikler çerçevesine göre programın yürütüldüğü birimlerde hazırlanır, Fakülte Kurulu ve Senato tarafından onaylandıktan sonra uygulanır.

(2) Müfredat, öğrencinin mezun olabilmesi için başarmak zorunda olduğu dersler ile tamamlaması gerekli klinik öncesi uygulamalar, klinik uygulamalar, staj programları, seminer, tez ve benzeri diğer koşullardan oluşur.

(3) Müfredatta belirtilen her bir dersin yarıyıllık ya da yıllık olduğu, yarıyılı ya da yılı, kredisi, haftalık teorik ve uygulama ders saati, varsa ön koşul ve yan koşullar belirtilir.

(4) Dersler teorik, uygulamalı teorik ya da sadece uygulama dersleri şeklinde olabilir. Müfredatta hangi derslerin zorunlu olduğu, hangi derslerin seçmeli olduğu belirtilir.

(5) Bir eğitim-öğretim yılında öğrencinin almakla yükümlü olduğu ders kredisi toplamı 60 AKTS’dir. Beş yıllık eğitim-öğretim süresince bir öğrencinin almak zorunda olduğu toplam ders kredisi 300 AKTS’dir.

Eğitim-öğretimin koordinasyonu

MADDE 13 – (1) Eğitim-öğretimin koordinasyonunu Lisans Eğitimi Koordinasyon Kurulu sağlar.

Öğretim dili

MADDE 14 – (1) Fakültede öğretim dili Türkçedir.

Ortak zorunlu dersler

MADDE 15 – (1) Ortak zorunlu dersler 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (ı) bendi ile 21/8/2013 tarihli ve 28742 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Devam Zorunluluğu ve Sınavlara İlişkin Esaslar

Devam zorunluluğu

MADDE 16 – (1) Öğrenciler, teorik derslerin ve uygulamaların en az %80’ine devam etmek zorundadır. Öğrencinin devamsızlığının hesaplanmasında sağlık raporu dahil, mazereti dikkate alınmaz. Derslere devam zorunluluğunu yerine getirmemiş öğrenci sınavlara giremez. Girmiş olsa dahi notu iptal edilir. Devamsızlıkları nedeniyle başarısız sayılan öğrencilerin listesi, en geç yarıyılın/yılın son haftası içinde Pusula Bilgi Sistemi/Öğrenci Bilgi Sisteminde ilan edilir.

Sınavlar

MADDE 17 – (1) Eğitimin değerlendirilmesine ilişkin sınav uygulama esasları, Fakülte Kurulu ve Senato tarafından belirlenir.

Sınavların yapılması

MADDE 18 – (1) Öğrenciler; sınavlara ilan edilen gün, saat ve yerde girmek ve kimlik belgeleri ile istenecek diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadır.

(2) Gerekli görüldüğü takdirde, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile derslerin sınavları cumartesi ve pazar günleri de yapılabilir.

Puan, not, derece ve katsayılar

MADDE 19 – (1) Sınavların değerlendirilmesinde kullanılan puanlar, notlar, dereceler ve katsayılar Fakültenin not değerlendirme kriterleri ile uyumlu olarak Senato tarafından belirlenir.

Sınav sonucuna itiraz

MADDE 20 – (1) Bir sınavın sonucuna, ilan tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde ve sadece maddi hata yönünden itiraz edilebilir. İtiraz, Dekanlığa verilen bir dilekçe ile yapılır. Dekanlık tarafından görevlendirilen dersin sorumlu öğretim elemanı dışındaki bir öğretim elemanı sınav kağıtlarını maddi hata yönünden değerlendirir. Bu değerlendirme sadece varsa maddi hataların düzeltilmesi şeklinde yapılır. Dersin sorumlu öğretim elemanının takdir ettiği notlar değerlendirilemez ve değiştirilemez. İtiraz sonucu not değişiklikleri, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile düzeltilir ve ilan edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Diploma ve sertifikalar

MADDE 21 – (1) Fakültede öğrenim gören öğrencilere aşağıdaki diplomalar verilir:

a) Temel diş hekimliği bilimleri düzeyi: Birinci ve ikinci sınıfı başarı ile tamamlayanların diledikleri takdirde ilgili mevzuat hükümlerine göre önlisans diploması alabilecekleri dönemdir.

b) Klinik diş hekimliği bilimleri düzeyi: Diş hekimliğinin son üç yılında verilen eğitimdir. Böylece beş yıllık öğrenim süresini başarı ile tamamlayanlara diş hekimliği diploması verilir.

(2) Öğrencilere; Yükseköğretim Kurulunun ve Senatonun belirlediği usul ve esaslar ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde AKTS ile kredi notu hesaplanarak diploma eki, ayrıca aldığı başarı notlarının yıl ve yarıyıl tabanlı olarak gösterildiği transkript, diplomalar hazırlanıncaya kadar da Senato tarafından belirlenen esaslara göre geçici mezuniyet belgesi verilir.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 22 − (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği ya da daha sonra otomasyon sisteminde güncellediği posta adresine taahhütlü olarak yapılmak veya kullanıcı adına e-posta göndermek veya Fakülte web sayfasında ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Öğrenci, kullanıcı adıyla tanımlı e-posta adresini aktif durumda tutmak, sürekli e-postalarını takip etmek, Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği adresi değiştiği takdirde yeni adresini otomasyon sistemi üzerinden güncellemek ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yazılı olarak bildirmek zorundadır. Öğrencinin takip etmemesi nedeniyle e-posta adresinin aktif olmaması durumunda e-postanın gönderildiği; yanlış veya eksik adres beyan edilmiş adrese yapılmış tebligatlar da öğrenciye tebliğ edilmiş sayılır.

Disiplin

MADDE 23 – (1) Disiplin iş ve işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Öğrencilerin dikkat etmesi gereken hususlar

MADDE 24 – (1) Öğrenciler klinik ve laboratuvarlarda diş hekimliğine uygun kıyafetler giymek, yakalarında isim ve sınıflarını gösteren tanıtma kartları takmak zorundadır.

(2) Öğrenciler Fakülte tarafından kendilerine verilen ve sağlanan her türlü laboratuvar ve diş hekimliği cihazlarının temizliği ve korunmasından sorumludur. Öğrencinin hatalı kullanımından doğan hasarlar ve kayıplar tespit edildiği takdirde, bu hasar ve kayıplar ilgili öğrenci ya da öğrencilerden tazmin edilir.

(3) Öğrenciler, hastaların gerekli olan tedavilerini bulundukları anabilim dalının göstereceği düzende yapmak zorundadır. Hastaların her türlü tedavi planlamaları ve gerekli malzemelerin belirlenmesi, ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından düzenlenir.

Öğrencilerin mali yükümlülükleri

MADDE 25 – (1) Öğrenciler, öğrenimlerine başlayabilmek ve devam edebilmek için ilgili mevzuatla belirlenen mali yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.

(2) Katkı payını süresi içerisinde ödemeyen öğrencinin ders kaydı (ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde muaf olan öğrenciler hariç) yapılmaz ve o yıl içinde öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu öğrencilerden derslere ve/veya sınavlara girenlerin devam durumları dikkate alınmaz, sınav evrakı değerlendirilmez ve sınav sonuçları geçersiz sayılır.

(3) Fakülte öğrencilerinin mali yükümlülüklerine ve katkı payı ödeme şekline ilişkin diğer esaslar 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Senato tarafından belirlenir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Senato ve Diş Hekimliği Fakültesinin ilgili kurullarının kararları ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 27 – (1) 1/11/2016 tarihli ve 29875 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.


Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.