banner590

21 Haziran 2019

Samsun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
banner580

Samsun Üniversitesinden:

SAMSUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Samsun Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yürütülen programlara ilişkin eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Samsun Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yürütülen programlara müracaat eden öğrencilerin kabul ve kayıt işlemleri ile lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 ve 46 ncımaddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS kredisi: Avrupa Kredi Transfer Sisteminde kullanılan krediyi,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Azami süre: Yabancı dil ve bilimsel hazırlık programları için iki yarıyılı, tezli yüksek lisans programları için altı yarıyılı, doktora programları için on iki yarıyılı, tezsiz yüksek lisans programları için üç yarıyılı, lisans sonrası doktora programları için on dört yarıyılı,

ç) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez çalışması dönemlerinde rehberlik etmek üzere anabilim/anasanat dalı akademik kurulunca önerilen ve enstitü yönetim kurulunca atanan öğretim üyesini,

d) EABD: Enstitüde programı bulunan ve programın yürütülmesinden enstitüye karşı sorumlu olan anabilim dalını,

e) EABDB: Enstitüye bağlı anabilim dalı başkanlığını,

f) Enstitü: Samsun Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü,

g) EABDK: Enstitü anabilim dalı başkanlarından oluşan enstitü anabilim dalı kurulunu,

ğ) Enstitü kurulu: Samsun Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulunu,

h) Enstitü yönetim kurulu: Samsun Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü yönetim kurulunu,

ı) GANO: Genel Ağırlıklı Not Ortalamasını,

i) İkinci tez danışmanı: Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanını,

j) İntihal: Lisansüstü tez çalışmasında öğrencinin başka kişi ya da kişilerin ifade, buluş, düşünce, veri ve yöntemlerini atıf yapmaksızın ve kaynak göstermeksizin bilinçli olarak veya farkında olmadan kendisine aitmiş gibi sunmasını ve yayımlamasını,

k) Lisansüstü programlar: Yüksek lisans ve doktora programlarını,

l) Öğretim üyesi: Doktor öğretim üyesi ve üzeri akademik unvana sahip öğretim elemanlarını,

m) Rektör: Samsun Üniversitesi Rektörünü,

n) Senato: Samsun Üniversitesi Senatosunu,

o) Tez: Yüksek lisans tezi, doktora tezi ve yeterlik tezini,

ö) TİK: Doktora Tez İzleme Komitesini,

p) Üniversite: Samsun Üniversitesini,

r) Yerel kredi: Bir lisansüstü dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar/klinik saatinin yarısının toplamını,

s) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Lisansüstü programlar ile ilgili genel hükümler

MADDE 5 – (1) Üniversitenin lisansüstü programlarında öğretim; Türkçe, Türkçe ve yabancı dil birlikte veya yabancı bir dilde yapılabilir. Anabilim/anasanat dalında açılacak dersin öğretim dilinin belirlenmesi, anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun görüşü alındıktan sonra anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, enstitü kurulunun önerisi ile Senato kararı ve YÖK onayı ile gerçekleştirilir.

(2) Senato kararı ve YÖK onayı ile bazı programlarda kısmen veya tamamen yabancı dille eğitim yapılabilir. Yabancı dilde yürütülen programlarda derslerin alınması, uygulanması, sınavlarının yapılması, tezlerin yazılması ve diğer hususlar bu Yönetmelik hükümlerine uymak şartıyla enstitünün önerisi doğrultusunda Senato kararıyla düzenlenir.

(3) Bir eğitim-öğretim yılı, yarıyıl sonu sınav süreleri hariç olmak üzere, her biri en az on dört haftalık iki yarıyıldan oluşur.

(4) Enstitülerde enstitü kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve YÖK kararı ile lisansüstü eğitim yapmak üzere bir fakülte, bölüm veya anabilim dalından farklı bir ad taşıyan, disiplinlerarası bir enstitü anabilim dalı kurulabilir. Bu şekilde kurulan enstitü anabilim dalının başkanı, enstitü müdürü tarafından üç yıl süre ile atanır ve Rektörlük makamına bildirilir.

(5) Lisansüstü programlar; tezli/tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşur. Lisansüstü programlar ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının talebi, enstitü kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve YÖK kararıyla açılır.

(6) Lisansüstü programlar, ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla yurt içi ve yurt dışı ortak lisansüstü programlar şeklinde de düzenlenebilir. Ortak lisansüstü programların açılabilmesi için YÖK onayı gerekir. Bu programların uygulama usul ve esasları Senato tarafından belirlenir.

(7) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz.

Lisansüstü programlara başvuru ve kabul

MADDE 6 – (1) Lisansüstü eğitim ve öğretimde, hangi programlara öğrenci alınacağı ve kontenjanları, ilgili EABDK önerisi, enstitü kurulu kararı ve Senato onayı ile belirlenerek ilan edilir.

(2) Lisansüstü programlara öğrenci başvurusu, kabulü ve hangi alanlardan başvuru yapılacağı, enstitü kurulunun teklifi üzerine Senato tarafından tespit edilen esaslara göre yapılır.

(3) Lisansüstü programlara başvuru, enstitü müdürlüğünün belirlemiş olduğu süreler içinde enstitü müdürlüğüne yapılır.

(4) Lisansüstü programlara başvuran adayların enstitü tarafından belirlenen ve ilan edilen tüm şartları sağlaması gerekir.

Yabancı uyruklu adayların kabulü

MADDE 7 – (1) Yabancı uyruklu adaylar ile yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının lisansüstü programlara başvuru ve kabulüne ilişkin esaslar enstitü kurulunun teklifi üzerine Senato tarafından belirlenir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 8 – (1) Başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında ya da enstitünün aynı düzeydeki eşdeğer lisansüstü programlarında en az bir yarıyılı tamamlamış olan öğrenci;

a) Lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış, en az üç ders almış ve başarmış olması,

b) Yatay geçiş için başvurduğu lisansüstü programın öğrenci kabul koşullarını sağlamış olması,

c) Not ortalamasının tezli ve tezsiz yüksek lisansta en az 70, doktora ve sanatta yeterlikte ise en az 80 olması,

şartıyla aynı düzeydeki eşdeğer lisansüstü programa yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.

(2) Yatay geçişler, eşdeğer eğitim veren yurt içi ve YÖK tarafından tanınan yurt dışı lisansüstü programları arasında yapılır. İlgili anabilim/anasanat dalı her yarıyıl sonunda bir sonraki yarıyılda kabul edebilecekleri yatay geçiş öğrenci kontenjanlarını, enstitü müdürlüğüne bildirir. Kontenjanlar enstitü kurulunda görüşülerek Rektörlüğe sunulur.

(3) Adaylar yatay geçişle ilgili müracaatlarını ilanda belirtilen başvuru süresi içinde ve istenilen belgelerle birlikte enstitü müdürlüğüne yapar.

(4) Lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulündeki değerlendirmede, ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %40’ı ve varsa yabancı dil puanının %10’u alınarak toplanır. Adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.

(5) Üniversiteler arasında yapılacak geçişler ve alınan derslerin intibakı, YÖK’ün belirlediği esaslar ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılır.

(6) Yatay geçiş yoluyla kabul edilen öğrencilerin ayrıldıkları programlarda geçirdikleri süreler azami sürelere dahil edilir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 9 – (1) Yüksek lisans ve doktora programına kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans ve doktora programından farklı alanlarda almış olanlar için ilgili anabilim/anasanat dalının görüşü doğrultusunda eksikliklerini gidermeleri amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlıkta alınacak dersler, mevcut ders programı dikkate alınarak ilgili EABDK önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile belirlenir. Bu dersler, ilgili tezli yüksek lisans veya doktora programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez ve yüksek lisans veya doktora öğrenim not ortalamasına dâhil edilmez.

(3) Öğrenci, bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu derslerin yanı sıra EABDK’nin onayıyla ilgili lisansüstü programı derslerinden 15 AKTS’ye kadar ders alabilir. Bu fıkra kapsamında alınan dersler, bilimsel hazırlık programını tamamladıktan sonra kabul edilmiş olduğu lisansüstü program derslerinden sayılarak öğrencinin intibakı yapılır.

(4) Bilimsel hazırlık ile ilgili derslere devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı ve diğer hususlar için 18/3/2019 tarihli ve 30718 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Samsun Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümlerinde belirtilen hususlar geçerlidir. Öğrencinin dersten başarılı sayılması için en az CC düzeyinde harfle ilan edilen başarı notunu alması zorunludur.

(5) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz dönemi öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda derslerin tamamında başarı şartını sağlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt, Kayıt Yenileme ve Dersler

Lisansüstü programlarına kayıt

MADDE 10 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin kayıt işlemleri, akademik takvimde belirtilen tarihlerde enstitü tarafından yapılır.

(2) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından aslı görülerek onaylanan örnekleri kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle kayıt hakkı kazanmış olanların tespiti halinde kayıtları yapılmaz, yapılmış ise bulundukları yarıyıla bakılmaksızın kayıtları iptal edilir; kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır ve haklarında yasal işlem başlatılır. Bu durumda olanlar öğrencilik statüsü kazanmamış sayılacağından gelecekte öğrencilikle ilgili hiçbir haktan yararlanamazlar.

(3) Kayıt işlemlerini süresi içinde yaptırmayanlar, Üniversite öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler.

Kayıt yenileme

MADDE 11 – (1) Öğrenciler her yarıyıl başında, akademik takvimde ilan edilen kayıt tarihlerinde açılan derslere kayıtlarını danışman onayını alarak yenilemekle yükümlüdür. Belirtilen tarihlerde kayıt yaptırmayan öğrenciler kayıtsız duruma düşer ve kayıtlı öğrencilerin yararlandığı haklardan yararlanamaz.

(2) Yarıyıl kaydını kayıt tarihlerinde tamamlamış olan öğrenciler akademik takvimde belirtilen ekle-sil tarihlerinde ders ekle-sil yapabilir. Yapılan değişikliklerin geçerli olması için yeniden danışman onayı alınması zorunludur.

(3) Lisansüstü programın herhangi bir aşamasında ek süre alan öğrenciler, ek sürelerde kayıtlarını yenilemek zorundadır.

(4) Öğrencinin ders yükü bir yarıyılda bilimsel hazırlık programında alınan dersler dâhil olmak üzere en fazla 30 AKTS’dir. Ancak öğrencinin ders yükü, başarısız olduğu ya da ilk defa alınacak dersler için en fazla 15 AKTS kredisi kadar arttırılabilir.

(5) Mazereti nedeniyle ilgili yarıyılda ders kaydı yaptırmamış öğrenciler mazeretlerini belgelemek kaydıyla ilgili EABDB’ye en geç o yarıyılın ders ekle-sil süresinin ilk üç işgünü içerisinde başvurur. Mazereti enstitü yönetim kurulunca uygun görülen ve gerekli kayıt şartlarını sağlamış olan öğrenci kaydını yenileyebilir. Kayıtsız duruma düşen öğrenciler kayıt hakkı olduğu sürece daha sonraki yarıyıllarda akademik takvimde ilan edilen kayıt tarihlerinde kayıt yaptırabilir.

(6) İlgili yarıyılda ders kaydı yaptırmayıp kayıtsız duruma düşen öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu süreler azami süreden sayılır.

(7) Öğrenci aynı anda ön lisans, lisans programlarına da kayıtlı ise danışmanın onayı ile bir yarıyılda kayıtlı olduğu programlardan en fazla toplam 60 AKTS kredilik ders alabilir.

(8) Enstitü kurulunca açılması kararlaştırılan dersler arasından öğrenci, ders seçimini yapar; öğrencinin ders kayıt onayı danışmanı atanıncaya kadar anabilim dalı başkanı, danışmanı atandığında ise danışmanı tarafından gerçekleştirilir.

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti

MADDE 12 – (1) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretleri, dönem başlarında akademik takvimde belirtilen tarihlerde ödenir. Mazeretleri enstitü yönetim kurulunca kabul edilenler hariç, süresi içinde katkı payı ve/veya öğrenim ücretini ödemeyenler o dönem için kayıt yaptıramaz/yeniletemez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) Öğrenci değişim programlarına, ortak programlara ve benzer programlara katılan öğrencilerin katkı paylarının ve/veya öğrenim ücretlerinin nasıl ödeneceği üniversiteler arasında yapılan ikili anlaşmalarla belirlenir.

(3) Özel öğrenci olarak kabul edilenler ile lisansüstü program öncesi uygulanan bilimsel hazırlık programı, yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencileri de katkı payını/öğrenim ücretini ilgili programda kayıtlı öğrenciler gibi öderler.

(4) Öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücreti taksitini yatırmış oldukları yarıyılın eğitim ve öğretim dönemi başladıktan sonra Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olanların o yarıyılla ilgili öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücreti ekle-sil döneminden sonra iade edilmez.

Ders saydırma/intibak

MADDE 13 – (1) Yatay geçiş veya lisansüstü programlar arası geçiş yapan öğrenciler ile daha önce aldığı lisansüstü dersleri veya diğer faaliyetleri/uygulamaları saydırmak isteyen öğrencilerin kayıt sonrasında kabul edildiği programa intibakı yapılır.

(2) İntibakta;

a) Yatay geçiş veya lisansüstü programlar arası geçişlerde daha önce alınan lisansüstü derslerin veya faaliyetlerin/uygulamaların,

b) Yüksek lisans programlarına yapılan intibakta sadece yüksek lisans derslerinin ve yüksek lisansa yönelik diğer faaliyetlerin/uygulamaların

intibakı yapılır.

(3) Enstitüye kayıt olmadan önce alınan lisansüstü derslerden en fazla 30 AKTS kredilik ders saydırma işlemi, ilgili EABD önerisiyle enstitü yönetim kurulu tarafından yapılabilir.

(4) Yatay geçiş yapan öğrenciler enstitü yönetim kurulunun kabul edeceği kadar ders saydırabilir.

(5) İntibak, EABDK’nin önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır. Kararda, öğrenim sürecinde öğrencinin intibakının yapıldığı yarıyıl da belirtilir.

(6) Ders saydırma talebinde bulunacak öğrencilerin, kayıt tarihini izleyen on beş gün içinde transkript, ders içerikleri ve bir dilekçe ile ilgili EABDB’ye başvurmaları gerekir. EABD kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla, başarılı olunan derslerden uygun görülen ders sayısı kadar öğrencinin zorunlu ders kredisi yerine sayılabilir.

Danışman

MADDE 14 – (1) Lisansüstü programa kayıt hakkı kazanan yüksek lisans öğrencileri için en geç birinci yarıyılın, doktora öğrencileri için en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar EABDK’nin önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayıyla Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından tez danışmanı atanır. Danışmanı atanıncaya kadar ilgili EABD başkanı, danışmanlık görevini yürütür. Altı aydan fazla süren yurt dışı görevlendirmesi bulunan öğretim üyesinin yürüttüğü tez danışmanlıkları sona erer. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından da olabilir. Bu tür danışmanların da en az doktora derecesine sahip olması gerekir.

(2) Bir öğrencinin danışmanı, öğrenci veya danışmanın yazılı talepleri üzerine, EABDB’nin görüşüne dayanılarak enstitü yönetim kurulu kararı ile değiştirilebilir. Ayrıca danışmanlık hizmetlerini yerine getirmeyen, kurumdan ayrılıp görevlendirme oluru alınamayan danışman öğretim üyelerinin, enstitü yönetim kurulu tarafından danışmanlığı sona erdirilir ve EABDB’nin görüşüne dayanılarak enstitü yönetim kurulu kararı ile değiştirilir.

(3) Tez danışmanı, enstitü yönetim kurulunca atandığı tarihten itibaren her yarıyıl danışmanı olduğu öğrenciler için tüm diğer akademik ve idari yük ve görevlerine ek olarak uzmanlık alan dersi açabilir. Her öğrenci, danışman atandıktan sonra uzmanlık alan derslerinden birini almakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersine ilişkin ilkeler, enstitü kurulunca kararlaştırılır ve enstitü yönetim kurulu tarafından uygulanır.

(4) Emekli olan ya da başka bir sebeple Üniversiteden ayrılan öğretim üyelerinin tez danışmanlıkları, yüksek lisans öğrencisi için tez önerisinin enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanmış olması, doktora öğrencisi için ise tez önerisi savunma sınavından başarılı olunması şartıyla yasal sürenin sonuna kadar devam edebilir. Ancak bu öğretim üyesine ders görevlendirmesi yapılmaz. Ders aşamasında olan lisansüstü öğrenciye yeni danışman atanır.

Dersler, derslerin açılması ve sorumluları

MADDE 15 – (1) Lisansüstü programlardaki dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. EABDB, zorunlu derslerin dönem bazında toplam kredi miktarının yarısını geçmemesi kaydıyla müfredat programını belirler. Bunun dışında seçmeli ve uygulamalı derslerle seminerlere ağırlık verilir. Zorunlu dersler, müfredatta tanımlanmış ve alınması gereken derslerdir. Seçmeli dersler ise sayısı, türü ve ders grupları müfredatta tanımlanan ve seçimi öğrenciler tarafından yapılan derslerdir.

(2) Derslerin adı, kodu, içeriği, AKTS’si, yerel kredi değeri, niteliği, sorumlu öğretim üyeleri ilgili EABDK’nin önerisi üzerine enstitü kurulu tarafından teklif haline getirilir ve Senato onayına sunulur. EABDB tarafından hazırlanan ders programları ile program ve öğretim üyesi değişikliği enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır.

(3) Seminer, uzmanlık alanı, dönem projesi ve tez çalışması ve benzeri kredisiz derslerin haftalık teorik ve uygulamalı saatleri belirlenir; ancak bu derslere yerel kredi değeri verilmez.

Derslere devam

MADDE 16 – (1) Öğrenci her yarıyıl teorik derslerin %70’ine, uygulamaların %80’ine devam etmek zorundadır. Derslere devam, dersi yöneten ilgili öğretim üyesi tarafından takip edilip değerlendirilir.

(2) Üniversiteyi temsil etmek üzere spor karşılaşmaları, kültür ve sanat faaliyetleri ve yarışmalar gibi etkinliklerde görevlendirilen öğrencilerin, bu etkinliklere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmak zorunda olmaları nedeniyle öğrenime devam edemedikleri süreler, devam süresinin hesabında dikkate alınmaz.

(3) Birinci dereceden yakınını kaybetme veya sağlık sorunları gibi haklı ve geçerli nedenlerle derse devam edemeyen öğrencilerin devam edemedikleri süreler, uygun belge ile belgelendirilmek ve toplamda 3 haftayı geçmemek kaydı ile devamsızlık süresinin hesabında dikkate alınmaz.

(4) Uzaktan lisansüstü eğitim programlarında ders ve uygulamalara devamla ilgili hususlar EABDB’ninönerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından kararlaştırılır.

Kayıt dondurma

MADDE 17 – (1) Öğrencinin kayıt dondurma talebi, gerekçeli bir dilekçe ve belgeleriyle birlikte enstitü müdürlüğüne yapılır. Kayıt dondurma talepleri, Senato tarafından kabul edilen haklı ve geçerli nedenler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından değerlendirilir ve alınan karar, ilgili öğrenciye yazılı olarak bildirilir.

(2) Kayıt dondurma isteklerinin değerlendirmeye alınması için kayıt dondurulma talep edilen döneme öğrencinin kayıt yaptırmış olması ve derslerin başladığı günden itibaren ilk dört hafta içinde kayıt dondurmak için başvuruda bulunulması gerekir. Belgelendirilebilen ani hastalık ve beklenmedik haller dışında bu süreler bittikten sonra yapılacak başvurular işleme konulmaz.

(3) Sağlık sebebiyle kayıt dondurma başvurusunda bulunacak öğrencilerin herhangi bir sağlık kuruluşundan alacağı sağlık raporunun, en az yirmi iki öğretim gününü kapsaması gerekir.

(4) Öğrenciler, her defasında en fazla bir yarıyıl olmak üzere; toplam dört yarıyıla kadar kayıt dondurma başvurusu yapabilir. Ancak, sürekli sağlık sorunları olduğunu herhangi bir sağlık kuruluşundan alacağı sağlık raporu ile belgeleyenler hakkında bu süre kısıtlaması uygulanmaz.

(5) Kayıt donduran öğrenciler, derslere devam edemez ve kayıt dondurdukları süreler öğretim süresinden sayılmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirme

Sınavlar ve başarı ölçme araçları

MADDE 18 – (1) Öğrencilerin ders başarı düzeyleri, dersin özelliğine göre yapılacak olan ara sınav, kısa sınavlar ile kısa ödev, uzun ödev, proje gibi yarıyıl içi çalışmaları ve yarıyıl sonu sınavları/yarıyıl sonu çalışmaları ile ölçülür.

Sınav sonuçlarının bildirilmesi ve sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 19 – (1) Bir dersin sınav sonuçları ve sınav evrakları ile yarıyıl değerlendirme sonuçları ilgili öğretim elemanı tarafından EABD başkanına onaylatılarak kanuni saklama süresi boyunca EABDB tarafından muhafaza edilir.

(2) Öğrenciler, lisansüstü derslerde alınan notlara ilişkin itirazlarını, notların ilanından itibaren beş işgünü içinde ilgili EABDB’ye yaparlar. İtiraz, dersi veren öğretim elemanı tarafından değerlendirilir. Maddi hata tespit edilmesi halinde, not düzeltilmesi enstitü yönetim kurulu onayıyla yapılır.

(3) Öğretim üyelerince yapılacak not düzeltme başvuruları ilgili yarıyıl sonuna kadar yapılır. Geçmiş yarıyıla dönük herhangi bir not düzeltme işlemi yapılamaz.

Mazeret sınavları

MADDE 20 – (1) Derse devam zorunluluğunu yerine getiren öğrencilerin, enstitü yönetim kurulu tarafından haklı ve geçerli görülen nedenlerle mazeretlerinin kabul edilmesi durumunda, giremedikleri yarıyıl içi sınavlarının mazeret sınavları akademik takvim çerçevesinde yapılır.

(2) Mazeretle ilgili her türlü müracaat, mazeretin bitimi tarihinden itibaren bir hafta içinde yapılır. Bu süre dışında yapılan başvurular geçersizdir. Ancak sağlık raporlarında bu süre, raporun veriliş tarihinden itibaren başlar.

(3) Geçerli mazereti nedeniyle tez sınavı ve yeterlik sınavı gibi jüri önünde yapılan sınavlara giremeyen öğrencilerin, beş işgünü içinde mazeretlerini enstitüye bildirmeleri ve mazeretlerinin enstitü yönetim kurulunca kabul edilmesi halinde bu öğrenciler için yeni bir sınav tarihi belirlenir.

(4) Derse devam zorunluluğunu yerine getiren, ancak Üniversite tarafından görevlendirildiği için sınavlara giremeyen öğrenci, giremediği tüm sınavlar için mazeret sınavına girebilir. Bu öğrencilerin mazeret sınavlarının ne zaman yapılacağı, enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

(5) Mazereti, enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrenci, mazeret süresi içinde derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Mazeretli olduğu günlerde sınava girmesi halinde ise sınav sonuçları geçersiz kabul edilir.

Başarının değerlendirilmesi

MADDE 21 – (1) Bir dersin başarı notu; ara sınav veya yarıyıl içi çalışmalarından oluşan dönem içi not ortalamasının %40’ına, yarıyıl sonu sınav notunun % 60'ının ilavesiyle hesaplanır.

(2) Bir dersteki başarı durumu, başarı notu ile belirlenir. Başarı notu harflerinin anlamları şunlardır:

a) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birisini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

b) Bir dersten (FF) notunu alan öğrenci o dersten başarısız sayılır.

(3) Başarı notu harfleri dışında kullanılan diğer harflerin anlamları şunlardır:

a) E: Proje, tez çalışması, bitirme tasarım projesi/bitirme ödevi, seminer ve benzeri çalışmalarda, çalışmasını öğretim üyesi tarafından belirlenen sürede bitiremeyen öğrenciye verilir. Belirlenen sürede çalışmasını tamamlayamayan öğrenciye FF notu verilir

(4) Bir öğrenciye, bilimsel hazırlık ve lisansüstü programda aldığı her ders için dersi yürüten öğretim elemanı tarafından 100 tam puan üzerinden aşağıda karşılığı belirtilen başarı notlarından birisi verilir:

Ağırlıklı genel not ortalaması

MADDE 22 – (1) GANO ve dönem sonu not ortalaması; öğrencinin kaydolduğu ve not ortalaması hesabına giren her dersten alınan başarı notunun katsayısı ile o dersin AKTS değeri çarpımları toplamının derslerin AKTS değerlerinin toplamına bölünmesiyle bulunur. Bu işlem, tüm dersleri kapsayacak şekilde yapıldığında GANO elde edilir. Bir ders yerine başka bir ders tekrar edildiğinde sadece en son alınan dersin notu, genel not ortalamasına katılır. Not ortalamaları, virgülden sonra iki basamaklı olarak gösterilir.

Ders tekrarı

MADDE 23 – (1) Öğrenci, başarısız olduğu dersleri tekrar eder. Ancak, danışmanın önerisi ve EABDB onayı ile bir dersin yerine başka bir ders alabilir.

(2) Lisansüstü öğreniminde bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için; GANO’nunyüksek lisansta en az 2.50, doktorada ise en az 3.00 olması gerekir. Genel not ortalaması bu ortalamaların altında olan öğrenciler, not ortalamasını yükseltmek için derslerini tekrar edebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Programın amacı

MADDE 24 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve bu kazanımlarını, yüksek lisans tezi olarak bir akademik ürün haline getirme yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

Süre

MADDE 25 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde 2.50 genel not ortalamasını yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Ders yükü ve başarı

MADDE 26 – (1) Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden ve 120 AKTS’den az olmamak koşuluyla seminer dâhil en az sekiz ders ve uzmanlık alan dersi ile tez çalışmasından oluşur. Uzmanlık alan, seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak YT ve YZ notu ile değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programında bir eğitim-öğretim yarıyılında en fazla 30 AKTS kredisi alınabilir.

(2) Öğrenci, yarıyıl sonuna kadar çalışmaları ile ilgili raporu dersi yürüten öğretim üyesine sunar. Öğrencinin tezini teslim edeceği dönemde, tez yönetimi ve uzmanlık alan dersinden başarılı olması zorunludur.

(3) Öğrenci danışmanın onayı ile farklı programlardan veya diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçim yapabilir. Başka bir yükseköğretim kurumundan en fazla üç ders alınabilir ve alınan derslerde başarının değerlendirilmesi, 21 inci maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından yapılır.

(4) Öğrenci hazırladığı semineri yarıyıl sonuna kadar dinleyiciye açık olarak sunar. İlgili anabilim dalı başkanı ve danışman tarafından oluşturulan tutanak ile seminerinin başarılı veya başarısız olduğuna karar verilir. Seminer başarı formu, EABDB tarafından sunum tarihinden itibaren üç işgünü içinde tutanak ile birlikte enstitüye gönderilir.

Yüksek lisans tezinin hazırlanması ve sonuçlanması

MADDE 27 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları enstitülerin Senato tarafından kabul edilen tez yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Tezli yüksek lisans programında derslerdeki başarı durumuna bakılmaksızın ikinci yarıyılını tamamlayan öğrenci, danışmanı ile belirlediği tez konusunun Yükseköğretim Kurulu Tez Veri Giriş Sistemine girişini yaparak ve sistemden aldığı çıktı formunu danışmanına imzalatarak en geç üçüncü yarıyılın başlangıcına kadar enstitü müdürlüğüne bildirmek zorundadır. Tez konusunu bildirmeyen öğrenciler tez yönetimi dersine kayıt yaptıramaz.

(3) Yüksek lisans tezinin savunulmasından önce, düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci, tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(4) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili EABDB’nin önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Sınav, anabilim dalı başkanlığı tarafından belirlenen gün, yer ve saatte yapılır. Jüri toplantıları eksik üyeyle yapılmaz. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla belirlenerek enstitü müdürlüğüne bildirilir ve en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda yapılacak işleme enstitü yönetim kurulu karar verir.

(6) Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir. DeğerIendirmeler dinleyicilere kapalı olarak gerçekleştirilir.

(7) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar EABDB tarafından tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Öğrencinin talepte bulunması halinde, aynı anabilim dalı tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, dönem projesi ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 28 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olan ve diğer şartları sağlayan öğrenci; gerekli düzeltmeleri de tamamladıktan sonra, enstitüce belirlenen kurallara göre yazılmış enstitü yönetim kurulunca belirlenen sayıda yüksek lisans tezinin ciltlenmiş ve elektronik haldeki kopyasını, tez savunma sınavını izleyen bir ay içinde enstitüye teslim eder. Ciltli tezlerin süresi içinde tesliminden öğrenci sorumludur. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu EABD programının Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet işlemleri, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı ve ciltlenmiş nüshasının enstitüye teslim edilip enstitü yönetim kurulunca alınan yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Programın amacı

MADDE 29 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilgiyi, uygulamada kullanma yeteneği kazandırmaktır.

Süre

MADDE 30 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda derslerden veya dönem projesinden başarısız olan ya da genel ağırlıklı not ortalaması 2.50’den az olan öğrenciler başarısız kabul edilerek ilişikleri kesilir.

Ders yükü ve başarı

MADDE 31 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 90 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır.

(2) Raporlar dersi yürüten öğretim üyesi tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci dönem projesini teslim edeceği dönemde dönem projesi dersinden başarılı olmak zorundadır.

(3) Öğrenci, müfredat derslerinin en çok iki tanesini başka bir yükseköğretim kurumundan da alabilir. Başka bir yükseköğretim kurumundan alınan derslerde başarının değerlendirilmesi 21 inci maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından yapılır.

(4) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 32 – (1) Kredili dersleri ile dönem projesini başarı ile tamamlayıp ciltli en az iki kopyadan oluşan dönem projesini danışmanın onayı ile üçüncü yarıyıl sonunda enstitüye teslim eden öğrenci enstitü yönetim kurulu kararı ile mezun edilir ve öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Ciltli dönem projesinin süresi içinde tesliminden öğrenci sorumludur. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde enstitü ile ilişiği kesilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu EABD’deki programın onaylanmış adı bulunur.

(3) Mezuniyet tarihi, projenin enstitü yönetim kurulu kararı ile kabul edildiği toplantı tarihidir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Doktora programının amacı

MADDE 33 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.

(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

Süre

MADDE 34 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya en az 3.00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve doktora seminerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayan ve doktora tezinde başarılı olamayanlara talepleri halinde aynı anabilim dalı tezsiz yüksek lisans programının gerekli kredi yükünü, dönem projesini tamamlamaları ve 2.50 genel not ortalamasını sağlamaları kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Ders yükü ve başarı

MADDE 35 – (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim yılında 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders olmak üzere en az yedi ders, doktora semineri dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve uzmanlık alan dersi ile tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik on dört ders, seminer ve doktora semineri dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve uzmanlık alan dersi ile tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Yürütülen kredisiz dersler başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci tezini teslim edeceği dönemde tez yönetimi ve uzmanlık alan dersinden başarılı olmak zorundadır. Uzmanlık alan dersine kayıt yaptıran ve programın asgari AKTS ders yükünü tamamlayan öğrenciler dönem sonuna kadar tez çalışma raporunu dersi yürüten öğretim üyesine teslim eder. Raporlar dersi yürüten öğretim üyesi tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Doktora programlarında EABDB’nin önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile aynı enstitünün farklı programlarından, diğer enstitülerden veya diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört doktora veya yüksek lisans dersi seçilebilir. Başka bir yükseköğretim kurumundan alınan derslerde başarının değerlendirilmesi 21 inci maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından yapılır.

(4) Doktora programları, yurt içi ve yurt dışı bütünleşmiş doktora programları şeklinde de düzenlenebilir.

(5) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

(6) Öğrenci hazırladığı doktora seminerini yarıyıl sonuna kadar dinleyiciye açık olarak

sunar. İlgili anabilim/anasanat dalı başkanı ve danışman tarafından oluşturulan tutanak ile doktora seminerinin başarılı veya başarısız olduğuna karar verilir. Sunum tarihinden itibaren EABDB tarafından üç işgünü içinde tutanak ile birlikte doktora semineri çıktısı enstitüye teslim edilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 36 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve doktora seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci en fazla iki kez yeterlik sınavına girebilir.

(2) Yeterlik sınavları, EABDB tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık, değerlendirmeleri ise dinleyicilere kapalı olarak yapılır.

(3) Kredili derslerini ve doktora seminerini başarı ile tamamlayarak 3.00 GANO’yu sağlayan öğrenciler aşağıda belirtilen esaslara göre dönem sonuna kadar yeterlik sınavına girer:

a) Ders tekrarı olan ve bu derslerden başarılı olan 3.00 GANO’yu sağlayan öğrenciler yeterlik sınavına o dönemin yarıyıl sonu sınav takvimini izleyen bir ay içerisinde girer.

b) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler en geç beşinci yarıyılda, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenciler ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Bu süreler sonunda yeterlik sınavına girmeyen öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınav notu 75/100 olarak değerlendirilen öğrenci sözlü sınava alınır. Sözlü sınav notu 75/100 olarak değerlendirilen öğrenci yeterlik sınavından başarılı sayılır. Bu karar, EABDB tarafından yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde tutanakla sınav evrakları ile birlikte enstitüye gönderilir.

(5) Doktora Yeterlik ve Tez Önerisi veya Doktora Yeterlik derslerine kayıt yaptırmayan öğrenci ilgili dönemde yapılacak olan sınava giremez ve enstitü yönetim kurulu kararı ile başarısız sayılır. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu anabilim dalı/dallarından bir sonraki yarıyılda Doktora Yeterlik ve Tez Önerisi veya Doktora Yeterlik dersine kayıt olur, aynı jüri önünde tekrar sınava alınır. İkinci kez başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci jüri kararı ile belirlenen dersleri başarmak zorundadır.

Tez izleme komitesi

MADDE 37 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için danışmanın görüşü, ilgili EABDB’ninönerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi (TİK) oluşturulur.

(2) TİK, üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede, tez danışmanından başka EABD içinden 1 (bir) üye ile EABD dışından veya başka bir yükseköğretim kurumundan 1 (bir) üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse oy hakkı bulunmaksızın dinleyici olarak komite toplantılarına katılabilir.

(3) TİK üyeleri, ilgili EABDB’nin önerisi, danışmanın görüşü ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile değiştirilebilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 38 – (1) Doktora yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini, tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. İstenilen süre içinde önerisini savunmayan öğrencinin tez notu “başarısız” olarak tanımlanır. Öğrenci tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu, sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine ulaştırır. Tez izleme komitesi, öğrencinin tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddine salt çoğunlukla karar verir ve bu kararını en geç üç gün içinde bir tutanakla ilgili enstitüye bildirir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Tez önerisi reddedilen öğrenci yeni bir tez konusu ve/veya tez danışmanı seçme hakkına sahiptir. Yeni bir tez konusu ve/veya tez danışmanı belirlenen öğrenci için yeni bir tez izleme komitesi görevlendirilebilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen veya verilen süre içinde tez önerisini savunmamış öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(2) Tez önerisi kabul edilen öğrenci, tez konusunu “Yükseköğretim Kurulu Tez Veri Giriş Sistemine” girişini yaparak çıktı formunu danışmanına imzalatıp en geç bir sonraki dönemin başlangıcına kadar enstitü müdürlüğüne teslim etmek zorundadır. Tez konusunu bildirmeyen öğrenciler tez yönetimi dersine kayıt yaptıramaz.

(3) Doktora Yeterlik ve Tez Önerisi Dersine kayıt yaptırmayan veya tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın en geç altı ay içinde girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir. İkinci kez tez önerisi savunmasına girmeyen veya girip başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Tez çalışması

MADDE 39 – (1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, güz yarıyılı için güz yarıyılı sonuna kadar, bahar yarıyılı için bahar yarıyılı sonuna kadar olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce TİK üyelerine gönderilmek üzere enstitüye yazılı bir dilekçe ekinde dört nüsha yazılı bir rapor sunar. Bu raporu sunmadığı takdirde öğrenci tez çalışma notuna, enstitü yönetim kurulu kararı ile başarısız (YZ) notu verilir. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, TİK tarafından başarılı (YT) veya başarısız (YZ) olarak belirlenir. TİK tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(2) Üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez birinci fıkrada belirtilen süreler içinde tez çalışma raporunu enstitüye teslim etmeyen veya teslim ettiği halde komite üyeleri önünde sözlü olarak sunmayan öğrenci başarısız sayılarak enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç TİK raporu sunulması gerekir. Aksi takdirde ikinci fıkra hükümleri uygulanır.

Doktora tezinin hazırlanması ve sonuçlandırılması

MADDE 40 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları tez yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Doktora tez jürisi, danışman ve EABDB’nin önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri; üçü, öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere danışman dâhil beş asil, en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere üç yedek öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı; tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Değerlendirmeler ise dinleyicilere kapalı olarak yapılır.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, EABDB tarafından tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(5) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan veya tezini teslim etmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(6) Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla aynı programın tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması

MADDE 41 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, enstitü kurulu tarafından belirlenen kurallara göre yazılmış ve enstitü yönetim kurulunca belirlenen sayıda tez nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az bir kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Ciltli tezlerin enstitüye tesliminden öğrenci sorumludur. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde EABD programının Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet işlemleri, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı ve ciltlenmiş nüshasının enstitüye teslim edilip enstitü yönetim kurulunca alınan yönetim kurulu kararı ile mezuniyet durumu kesinleşir. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(4) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Programın amacı

MADDE 42 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.

Süre

MADDE 43 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren; ancak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Ders yükü ve başarı

MADDE 44 – (1) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 45 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları; sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazarak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunulmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalışmalarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı olarak belirtir ve tezleri anabilim/anasanatdalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim üyesi olmak üzere danışman dâhil beş kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri; dinleyicilere kapalı olarak öğrencinin tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanatdalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmalarında başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 46 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla YÖK tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş en az bir kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci sanatta yeterlik diploması almaya hak kazanır. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami sürenin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Samsun Üniversitesi Rektörü yürütür.

...

Samsun Üniversitesinden:

SAMSUN ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Samsun Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma biçimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Samsun Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma biçimine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 ncimaddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ar-Ge: Araştırma ve Geliştirmeyi,

b) FSMH: Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarını,

c) Merkez: Samsun Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Modül: Merkezin yürüttüğü fonksiyonları,

d) Müdür: Merkezin Müdürünü,

e) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını,

f) Rektör: Samsun Üniversitesi Rektörünü,

g) Üniversite: Samsun Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 –  (1) Merkezin amacı; akademik araştırma sonuçlarının verimli ve hızlı bir şekilde ticarileşmesine ilişkin faaliyetleri yürütmek ve bu yolla Üniversitenin bilgi birikimini kullanarak; araştırmacıların karşılaştıkları riskleri azaltan stratejiler oluşturmak, sanayicilerin ve yatırımcıların araştırmacılarla buluşmasını ve bilgi birikiminin sanayiye aktarılmasını sağlamak, girişimcilik, inovasyon, Ar-Ge ve FSMH konusunda eğitim vermek, girişimcilere gerek yurt içi gerek yurt dışında geçerli patent belgelerinin temini konusunda yardımcı olmak, nitelikli elemanlar ve şirketler arasında ilişki kurulmasını sağlamak, patent temini, FSMH ve proje fonlanması konularında çalışmalar yaparak üretim sektörleri ve Üniversiteyi buluşturarak ihtiyaca göre yönlendirmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez bünyesinde Modül 1, Modül 2, Modül 3, Modül 4 ve Modül 5 olmak üzere 5 modülbulunmaktadır. Merkezin gerçekleştireceği faaliyetler modüllere göre ayrılacaktır. Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Modül 1 kapsamında farkındalık, tanıtım, bilgilendirme faaliyetlerini yaygınlaştırıp Üniversite-sanayi işbirliğini sağlamak, Üniversitedeki bilgi ve deneyimin sanayiye transfer edilebilmesi, FSMH konusundaki bilgi ve bilincin artırılması ile bu alandan elde edilen bilgi ve deneyimi paylaşarak çoğaltmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak.

b) Modül 2 kapsamında Üniversitenin ve iş dünyasının ulusal ve uluslararası hibe destek programlarından yararlanması için bilgilendirme, projelendirme ve idari destek işlemlerine ilişkin faaliyetler yürütmek.

c) Modül 3 kapsamında Üniversitenin sahip olduğu akademik bilgi birikiminin özel sektör Ar-Ge projelerinde kullanılması amacıyla çeşitli iletişim araçlarının kullanılarak, firmaların Ar-Ge projelerinin belirlenmesi, belirlenen projelere destek verecek araştırmacıların bulunması, projeler ile araştırmacıların eşleştirilmesi, işbirliğine yönelik kontratların oluşturulması ve projelerin yürütülmesi esnasında verilecek koordinasyon hizmetleri faaliyetlerinde bulunmak.

ç) Modül 4 kapsamında patent, faydalı model, endüstriyel tasarım başvurusu yapılması, sürecin takibi, tescil edilen mülkiyet haklarının pazarlanması ve ticarileştirilmesi ile lisans sözleşmesinin yapılması da dâhil olmak üzere, tüm süreç boyunca destek olunmasını sağlayacak hizmetleri sunmak.

d) Modül 5 kapsamında potansiyel girişimcilerin firma kurmasını kolaylaştırıcı hukuki işlemler, iş geliştirme ve pazarlama konusunda danışmanlık, çekirdek sermaye ve diğer yatırım imkânlarına erişimi kolaylaştırıcı hizmetler vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, proje süreçleri ile ilgili en az beş yıl deneyimi olan Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere en fazla üç öğretim elemanını müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları aynı usulle değiştirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla olması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir. Rektör gerekli gördüğü durumlarda Müdürü görev süresi bitiminden önce görevden alabilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Her yılın Aralık ayının ikinci haftasının son iş gününe kadar ya da Rektörün isteği üzerine, talebin geldiği tarihten itibaren on beş gün içerisinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki yıllık çalışma raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulu kararı ile Rektörlük onayına sunmak.

c) Yönetimin periyodik toplantılarının yanı sıra gerekli hallerde yapılacak toplantılar için gündem maddelerini oluşturmak, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, Yönetim Kurulunun kararları ile çalışma programının ve Merkezin diğer çalışmalarının Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.

ç) Merkeze bağlı modüllerin ve idari personelin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak.

d) Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri ve ekosistemde yer alan özel ve kamu kuruluşlarıyla Merkezin amaçları doğrultusunda iş birliğini sağlamak.

e) Merkezin faaliyet alanları kapsamında yer alan ulusal ve uluslararası tüm etkinliklere Merkezin temsilcisi olarak katılmak veya Merkezi temsil edecek personeli görevlendirmek.

f) Merkezin ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından finanse edilen Üniversite dışı kaynaklı projelerin yönetimine ilişkin sözleşme taahhütleri çerçevesinde yürütülmesini sağlamak, proje kaynaklarının etkin takibini yapmak, olası değişiklikler konusunda zamanlı ve kapsamlı bilgi akışını temin etmek ve proje raporlarının idari açıdan doğru ve zamanlı olarak üretilmesini sağlamak.

g) Gerekli durumlarda Merkezde görev yapacak, yarı zamanlı ve tam zamanlı gönüllü uzmanlar ve stajyer öğrencileri belirlemek ve bunları görevlendirmek için Yönetim Kurulu kararı ile Rektörlüğe öneride bulunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Rektör veya görevlendireceği araştırmadan sorumlu rektör yardımcısı ve Müdür, Yönetim Kurulunun doğal üyesi olmakla birlikte; Yönetim Kurulu en az altı, en fazla on bir öğretim üyesinden oluşur. Doğal üyelerin dışında kalan üyeler, Üniversite Senatosu tarafından Merkez faaliyetleri ile ilgili deneyimi olan öğretim üyelerinden olmak üzere üç yıllığına görevlendirilir. Görev süresi sona eren üye tekrar görevlendirilebilir. Doğal üyeler dışındaki üyeler iki dönemden fazla üyelik yapamaz. İstifa, emeklilik ve benzeri sebeplerle ayrılan üyenin yerine aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Görevlendirilen üye kalan süreyi tamamlar. Yönetim Kurulu başkanı, Rektör veya görevlendireceği araştırmadan sorumlu rektör yardımcısıdır. Yönetim Kurulu, yılda en az bir kez ve/veya gerekli hallerde Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar, açık oylama ve oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde kapalı oylama yapılır. Kapalı oylama sonucunda eşitliğin bozulmaması durumunda başkanın kararı belirleyicidir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak ve kararlar almak.

b) Müdür tarafından her yılın Ocak ayının ikinci haftasının son iş günü hazırlanan yıllık çalışma program taslağını ve tahmini bütçe önerilerini değerlendirerek karara bağlamak.

c) Müdür tarafından her yılın Aralık ayının ikinci haftasının son iş gününe kadar ya da Rektörün isteği üzerine, talebin geldiği tarihten itibaren on beş gün içerisinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında hazırlanan yıllık çalışma raporunu karara bağlamak.

ç) Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri ve ekosistemde yer alan özel ve kamu kuruluşlarıyla Merkezin amaçları doğrultusunda iş birliğinin sağlanmasında Müdüre yardımcı olmak.

d) Gerekli durumlarda Merkezde görev yapacak yarı zamanlı ve tam zamanlı gönüllü uzmanların ve stajyer öğrencilerin görevlendirilmesini karara bağlamak.

e) Bir yıl içinde verilecek hizmetleri, yapılacak tüm etkinlikleri, bu hizmet ve etkinliklerde görev alacak kişileri belirleyerek karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Samsun Üniversitesi Rektörü yürütür.


Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.