banner590

23 Haziran 2019

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden:

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesinde eğitim gören öğrencilerin ders kayıt, eğitim-öğretim, staj ve sınavlarına ilişkin genel esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesinde uygulanan kayıt, eğitim-öğretim, staj ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transferini sağlayan Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Akademik Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere Dekan tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

c) Dekanlık: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanlığını,

ç) Ders kredisi: Bir yarıyıl içinde haftada bir saat teorik ders veya iki saat uygulama, laboratuvar, klinik ve benzeri çalışmaları ifade eden ölçü birimini,

d) Fakülte: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesini,

e) Fakülte Kurulu: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fakülte Kurulunu,

f) Fakülte Yönetim Kurulu: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yönetim Kurulunu,

g) Mesleki seçmeli dersler: Öğrencinin istekleri göz önüne alınarak belirlenen Veteriner Hekimlik eğitimi ile ilgili dersleri,

ğ) Ortak zorunlu ve ortak seçmeli dersler: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (ı) bendinde yer alan dersleri,

h) Rektör: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörünü,

ı) Senato: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Senatosunu,

i) Üniversite: Sivas Cumhuriyet Üniversitesini,

j) Veteriner hekimliği intörn eğitim-öğretim programı (VEHİP): 5 inci eğitim-öğretim yılının 10 uncu yarıyılında uygulanan programı,

k) Zorunlu dersler: Öğrencilerin kayıt oldukları eğitim-öğretim programı gereğince almak zorunda oldukları dersleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Esasları, Kayıt ve Kayıt Yenileme

Eğitim-öğretim türleri

MADDE 5 – (1) Fakültede eğitim-öğretim örgün biçimde yapılır. Fakülte Kurulunun teklifi ve Senatonun kararı ile yaz okulu programı ve eğitim kursları açılabilir.

Eğitim-öğretim dönemleri

MADDE 6 – (1) Fakültede eğitim-öğretim süresi 5 yıl (10 yarıyıl)’dır. 10 uncu yarıyıl Veteriner Hekimliği İntörn Eğitim-Öğretim Programına (VEHİP) ayrılmıştır.

Eğitim-öğretim süreleri

MADDE 7 – (1) Fakültede eğitim ve öğretim dönemleri yarıyıl esasına göre düzenlenir ve eğitim-öğretim süresi bir yılda “Güz ve Bahar” olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Her bir yarıyıl 15 haftadan oluşur. Dersler, Fakülte Kurulu Kararı ve Senato onayı ile yıllık olarak da düzenlenebilir.

(2) Yaz öğretimi ile ilgili hususlar Üniversitenin ilgili yönetmeliğindeki usul ve esaslar çerçevesinde yürütülür.

Kayıt ve kayıt yenileme

MADDE 8 – (1) Kayıtlar Üniversitenin belirlediği tarih ve koşullara göre yapılır.

(2) Öğrenciler kayıt yenileme ve ders seçme işlemlerini Senatonun belirlediği ve ilan edilen akademik takvimde belirtilen tarihlerde elektronik ortamda ders kaydını yaparak yenilemek zorundadırlar. Öğrencilerin kayıt yenileme ve ders seçme işlemleri Akademik Danışman onayı ile kesinleşir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ders Türleri, Ders Programları, Staj ve Öğrencilerin Ders Yükü

Ders türleri

MADDE 9 – (1) Fakülte eğitim-öğretim programında zorunlu dersler, seçmeli dersler, seminer, staj, uygulama, klinik ve laboratuvar çalışmaları yer alabilir. Fakülte Kurulu, haftalık ders programı içinde verilen teorik dersler, uygulamalı dersler, klinik uygulamalar ve laboratuvar çalışmaları üzerinde düzenlemeler yapabilir ve yaz stajları planlayabilir.

Veteriner Hekimliği İntörn Eğitim-Öğretim Programı (VEHİP)

MADDE 10 – (1) VEHİP eğitimi, 10 uncu yarıyılda, toplam 16 hafta üzerinden yapılır. 15 haftalık VEHİP eğitiminde öğrenciler Fakülte Kurulunun onayladığı şekliyle gruplara ayrılır.  Her grup,  haftada 12 saat teorik ve 14 saat pratik olmak üzere 26 saat ders almakla yükümlüdür. Fakülte Kurulunun onayladığı sürelerde ilgili Ana Bilim Dallarında rotasyonlu eğitime tabi tutulurlar. Ders saatlerinin hafta içindeki dağılımı ve ders sorumluları ilgili anabilim dalı başkanlıklarınca önerilir ve Fakülte Kurulu tarafından onaylanarak Dekanlıkça yürütülür. VEHİP eğitiminin 16 ncı haftası ise bütünleme ve/veya telafi programı olarak değerlendirilir.

(2) Öğrenciler her Ana Bilim Dalındaki VEHİP eğitiminin sonunda yapılacak olan yazılı ve/veya sözlü sınavlara girerler. Ana Bilim Dalı Başkanları sınav sonuçlarını en geç izleyen hafta başı Dekanlığa gönderir.

(3) Herhangi bir anabilim dalından devamsızlıktan kalan öğrenciler VEHİP programının 16 ncı haftası telafi programına alınırlar. Telafi programına alınacak öğrencilerin devamsızlıktan kaldıkları anabilim dalı ders saatleri toplamı 26 saati geçemez. Devamsızlıktan kaldığı anabilim dallarındaki toplam ders saatinin 26 saati geçmesi durumunda, öğrenci VEHİP eğitiminde devamsızlıktan kalmış olur ve dersin açıldığı ilk yarıyılda bu eğitimi tekrarlamak zorundadır.

(4) VEHİP eğitiminde tüm anabilim dallarından devam almış ancak 60/100 puan üzerinden düşük puan alıp başarısız olan öğrenciler ise başarısız not aldıkları anabilim dallarından bütünleme sınavına girerler.

(5) VEHİP eğitimi bütünleme sınav programı VEHİP programının 16 ncı haftasında gerçekleştirilmek üzere Dekanlıkça ilan edilir.

Yaz stajı

MADDE 11 – (1) Eğitim-öğretimin 8 inci yarıyılını tamamlayan öğrencilere, Fakülte Yönetim Kurulunun belirlediği şartlara uygun kendi seçtikleri yerlerde, en az 20 iş günü olacak şekilde staj yaptırılır. Staj işlemleri Dekanlıkça oluşturulacak olan staj değerlendirme komisyonunca başarılı/başarısız şekilde değerlendirilir. Başarısız olan öğrenciler aynı süreyi başarı ile tamamlamak zorundadırlar. Staj işlemleri ilgili yönerge üzerinden yürütülür.

Derslerin kredi değeri

MADDE 12 – (1) Fakültede okutulan haftalık bir saatlik teorik ders veya iki saat uygulama, laboratuvar, klinik ve benzeri çalışmalar bir kredidir. VEHİP’te gruplandırılmış her bir haftalık ders, 1 kredi olarak değerlendirilir. Ayrıca her ders için Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) belirlenir ve mezuniyet işlemlerinde göz önüne alınır.

Derslere devamın belirlenmesi

MADDE 13 – (1) Öğrenciler derslerin ve uygulamaların devamını almak koşuluyla sınavlara katılır. Teorik derslerde %70 uygulamalı derslerde %80 devam zorunluluğu vardır. Derslerden bir kez devam alan öğrenciler için, o dersten/derslerden başarısız olması durumunda devam şartı aranmaz.

Ders alma

MADDE 14 – (1) Ders alma ile ilgili işlemler aşağıdaki şekilde yürütülür:

a) Öğrencilerin istisnasız her yarıyılda alacakları derslerin toplamı 36 saati geçemez. Öğrenci, öncelikle alt yarıyıllardan almadığı veya başarısız olduğu dersleri almak zorundadır.

b) Öğrenciler alt yarıyıllarda alamadıkları ve/veya devamsızlıktan kaldığı dersleri öncelikli olarak seçmekle yükümlüdürler. Alt yarıyıllarda devam zorunluluğu bulunan derslerin teorik ve uygulama saatlerinin, üst yarıyıldan alınmak istenen derslerin herhangi bir saatiyle çakışması durumunda üst yarıyıldaki derslerini alamazlar.

c) Öğrenciler, VEHİP dönemi hariç diğer dönemlerde en az birer mesleki seçmeli ders seçmek zorundadırlar.

ç) Önceki yarıyıllardan başarısız dersi olmayan ve ağırlıklı genel not ortalaması 3,00’ın üstünde olan öğrenciler, danışmanının olumlu yazılı görüşü ve ilgili kurulların onayı ile üst yarıyıllardan veya varsa yaz okulundan ders alabilirler. Bu durumdaki öğrenciler, haftalık ders programının uygunluğuna göre bir üst yarıyıldan ve kendi yarıyıl dersleri ile birlikte en fazla 36 saat ders alabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınav, Değerlendirme Esasları ve Diplomalar

Sınav türleri, uygulanması ve değerlendirilmesi

MADDE 15 – (1) Sınavlar; ara, yarıyıl sonu, bütünleme, mazeret, muafiyet ve tek ders sınavlarından ibarettir. Genel not ortalamasına katılan derslerden başarısız olunanlara dönem sonunda bütünleme sınav hakkı verilir. Sınavlar; yazılı, sözlü veya yazılı-sözlü şekilde yapılabilir. Sınavların hangi şekilde yapılacağına, ilgili Ana Bilim Dalı/Dallarının görüşü alınarak, Fakülte Kurulu karar verir. Hafta içi mesai saatleri, mesai saatleri dışında veya hafta sonu yapılabilecek bu sınavların yapılacağı yer ve tarihler Dekanlık tarafından belirlenir ve sınavlardan en az iki hafta önce ilân edilir. Öğrenciler sınava ilân edilen gün, saat ve yerde girmek, kimlik belgeleri ile istenebilecek diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadırlar.

Ara sınavlar

MADDE 16 – (1) Ara sınavların saat, tarih ve yer bilgileri Dekanlık tarafından ilân edilir. Her ders için bir yarıyılda en az bir ara sınav yapılmak koşuluyla ara sınavların sayı, kapsam, biçim ve değerlendirme özellikleri ilgili Ana Bilim Dalı/Dallarının görüşü alınarak Fakülte Kurulu kararı ile belirlenir.

(2) VEHİP eğitiminde ara sınav yapılmaz.

Yarıyıl sonu sınavı

MADDE 17 – (1) Bir dersin yarıyıl sonu sınavı (final sınavı), o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda, Dekanlık tarafından ilân edilen yer ve tarihte yapılır. Yarıyıl sınavından başarısız olunan dersler için bir bütünleme sınav hakkı verilir.

(2) Uygulamalı dersin/derslerin sınavı/sınavları pratik ve/veya sözlü olarak yapılabilir.

(3) VEHİP’te Ana Bilim Dallarında gerçekleştirilen rotasyonlu eğitimde her bir Ana Bilim Dalı için ayrı ayrısınav yapılır.

(4) Öğrencinin her dersin yarıyıl sonu sınavında (genel sınavda) başarılı sayılabilmesi için 100 tam not üzerinden en az 60 alması zorunludur.

Ders başarı notu

MADDE 18 – (1) Fakültede, bağıl değerlendirme sistemi uygulanır. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için, yarıyıl sonu sınavında o dersten en az 60 alması kaydıyla, ara sınav not ortalamasının % 40’ı ile yarıyıl sonu sınav notunun % 60’ının toplamının en az 55 olması gerekir.

(2) Öğrencilerin VEHİP eğitiminde başarılı olabilmeleri için her bir Ana Bilim Dalı tarafından yapılan sınavlardan en az 60 puan almaları gereklidir.

(3) Öğrencilerin VEHİP notu, her bir Ana Bilim Dalından alınan puanlar Ana Bilim Dalındaki ders süresi ile çarpılır, elde edilen rakamlar toplanarak VEHİP eğitimi boyunca alınan toplam ders saatine bölünerek hesaplanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller ve yönerge ile düzenlemeler

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(2) Yönetmelikte yer alan hususlar ile ilgili olarak gerekli görülen durumlarda yönerge oluşturulabilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 20 –  (1) 9/3/2014 tarihli ve 28936 sayılı  Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.


Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.