banner590

28 Ekim 2020

Yüksek İhtisas Üniversitesi Deneysel Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Yüksek İhtisas Üniversitesinden:

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ÇALIŞMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yüksek İhtisas Üniversitesi Deneysel Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yüksek İhtisas Üniversitesi Deneysel Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Yüksek İhtisas Üniversitesi Deneysel Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Mütevelli Heyet: Yüksek İhtisas Üniversitesi Mütevelli Heyeti,

ç) Rektör: Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Yüksek İhtisas Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Yüksek İhtisas Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Dünya standartlarına uygun olarak ve alternatif yöntemler gözetilerek bilimsel çalışmaların etik kurallar ve işleyiş prosedürlerine bağlı kalınarak yapılabilmesi için yüksek düzeyde çağdaş ve modern imkânlar sunmak.

b) Üniversite birimlerinin ortak ihtiyacı olan yüksek maliyetli, özel uzmanlık gerektiren, ileri araştırma cihaz ve sistemlerini temin ederek Üniversitenin temel uygulamalı ve disiplinler arası alanlarında ileri seviyede araştırma altyapısını oluşturmak.

c) Üniversitedeki bilimsel faaliyetlerin kalitesinin artırılmasına katkıda bulunmak.

ç) Diğer üniversiteler, uygulama ve araştırma merkezleri, sanayi kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları ile ortak bilimsel ve teknolojik projeler üretilmesini sağlamak.

d) Yurt dışındaki ve yurt içindeki kurum ve kuruluşlarla araştırma ve geliştirme konularında işbirliği yapmak, proje çalışmaları gerçekleştirmek.

e) Merkezde görevli personelin çalıştıkları alanda yüksek standartlara ulaşmaları, çalışma alanlarında iyi yetişmiş, yeni düşüncelere açık, bilim ve teknoloji üretimine destek olacak, bilgi ve beceri düzeyi yüksek insan kaynağının geliştirilmesine katkı sağlamak.

f) Merkez çalışanlarının kapasitelerinden en yüksek düzeyde yararlanılması ve potansiyellerinin akılcı bir biçimde değerlendirilmesini sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversitedeki bilimsel ve teknolojik araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetleri için gerekli laboratuvar altyapısını hazırlayıp araç ve gereçlerin teminini ve işlerliğini sağlamak.

b) Disiplinler arası çalışmaların Merkez bünyesinde yürütülmesini sağlamak.

c) Teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek laboratuvardaki cihazların günün koşullarına uygun olarak geliştirilmesini sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusunda, yönetim ve işleyişinden sorumlu kişidir.

(2) Müdür; Üniversitenin ilgili birimlerinden, Merkezin amaçlarına uygun alanlarda çalışmış, uluslararası yayınları ve diğer akademik faaliyetleri ile araştırma alanında ve laboratuvar çalışmalarında kendini kanıtlamış kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından iki yıl süre ile görevlendirilir.

(3) Müdür; Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur.

(4) Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün görev süresini tamamlamadan görevden ayrılması halinde, aynı usul ile yeni Müdür görevlendirilir.

(5) Müdür; görevi başında bulunmadığı zamanlarda vekâletini Yönetim Kurulu üyelerinden birine bırakır. Müdürün altı aydan uzun süreli Üniversite dışında görevlendirilmesi halinde, Rektör tarafından yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek; Merkezin faaliyetlerini, Merkezin amaçlarına uygun olarak yürütmek, gerekli eşgüdüm ve denetimi sağlamak.

b) Merkezde mevcut tüm cihaz ve gereçlerin en üst düzey verimle kullanımını ve etkin işleyişini teminen her türlü tedbirin alınmasını sağlamak.

c) Merkez personelinin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak.

ç) Merkezde yapılan uygulamaları denetlemek, bu çerçevede Üniversite içerisindeki ilgili birimlerle iletişim kurmak.

d) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim Kurulunun gündemini hazırlamak ve toplantıya çağırmak, Yönetim Kurulu başkanı olarak toplantıları yönetmek, Yönetim Kurulunun kararlarını uygulamak.

e) Merkezin gelir kaynaklarının Merkez için en uygun biçimde kullanımını sağlamak için girişimlerde bulunmak.

f) Merkezin ihtiyaç duyduğu personele ait nitelik ve nicelik bilgilerini gerekçeleriyle birlikte hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü de alarak Rektörün onayına sunmak.

g) Merkezde yürütülen projelerin işleyişini izlemek ve etik kurallar çerçevesinde gerçekleştirilmesini sağlamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile uluslararası yayınları, akademik faaliyetleri bulunan, araştırma alanında ve laboratuvar çalışmalarında kendini kanıtlamış kadrolu öğretim üyeleri veya doktoralı öğretim görevlileri arasından Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilen beş kişi dahil olmak üzere toplam altı üyeden oluşur. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az bir kez toplanır. Üst üste üç toplantıya mazeret bildirmeksizin katılmayan, görev süresi dolmadan görevinden herhangi bir nedenle ayrılan veya Üniversite dışında altı aydan uzun süreli görevlendirilen Yönetim Kurulu üyesinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, salt çoğunluk ile toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşit olması halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ve çalışması, bilimsel, teknik ve idari faaliyetleri, laboratuvarların işleyişine ilişkin konularda gerekli kararları almak.

b) Müdür tarafından belirlenen personel ihtiyaçlarını görüşerek Merkezde çalışacak personelin nicelik ve niteliklerinin belirlenmesi hususunu görüşmek.

c) Müdürün getireceği her türlü konuyu karara bağlamak.

ç) Müdür tarafından hazırlanan program ve önerileri inceleyerek karara bağlamak.

d) Yurt içi ve dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek, Merkezde yapılması planlanan proje ve çalışmaların temel ilkelerini saptamak.

e) Merkez faaliyetlerinin bir kamu kurumu veya özel kuruluş ile işbirliği içerisinde yürütülmesi halinde uygulanacak Merkez işleyiş prosedürünü belirlemek; işbirliği protokolünde belirtilen yetki ve sorumlulukları Rektörün onayı ardından ilgili kurum ve kuruluşun yetkili organları ile birlikte yürütmek.

f) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili çalışma grupları oluşturmak ve bunların görevlerini belirlemek.

g) Merkezin bünyesinde kurulabilecek alt birimler ve bunlarda görevlendirilecek adaylarla ilgili olarak Müdürün önerilerini incelemek ve karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Alt birimler

MADDE 12 – (1) Merkez çalışmalarının, iş bölümü çerçevesinde yönetim ve denetimini sağlamak, çalışmaları planlamak ve sağlıklı bir biçimde yürütmek, diğer laboratuvarlarla işbirliğini sağlamak, aletlerin bakım ve onarımını yaptırarak bunların çalışır durumda olmasını sağlamak, ihtiyaç duyulan makine, teçhizat ve sarf malzemelerinin temini konusunda çalışmalar yapmak üzere Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararı ile Merkezin çalışma alanlarında alt birimler kurulabilir. Alt birimlerin kuruluş ve çalışmaları Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar uyarınca yürütülür.

Ekipman ve demirbaş

MADDE 13 – (1) Çalışma amacına bağlı olarak Merkezde bulunan her türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin demirbaş envanterine kayıt edilir ve Merkezin araştırmacılara sunacağı hizmet kapsamında kullanılır.

(2) Önerilen ve daha sonra Merkezin imkânları kullanılarak yürütülen projeler kapsamında alınan her türlü demirbaş, projeler tamamlandıktan sonra Merkezin kullanımına tahsis edilir.

(3) Şahsa ait olan kişisel alet, cihaz ve ekipmanın kullanımı için Merkezin bilgisi dahilinde adına kayıtlı olan kişinin izni gerekir.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyet Başkanıdır. Harcama yetkisi Başkan tarafından kısmen veya tamamen Rektöre veya Müdüre devredilebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü yürütür.


Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.