banner590

03 Haziran 2020

İstanbul Medipol Üniversitesi İhale Yönetmeliği

İstanbul Medipol Üniversitesinden:

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İHALE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Medipol Üniversitesinin 16/11/2018 tarihli ve 30597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğine uygun olarak, mal ve hizmet alım – satımları, yapım, taşınmaz alım – satım, kiralama, kiraya verme, trampa, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerin ihaleleri ile uluslararası kuruluşların araştırma ve geliştirme projeleri için sağladıkları fonlar çerçevesinde yapılacak mal/hizmet alımlarında uygulanacak usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 16/11/2018 tarihli ve 30597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aday: Ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

b) Birim yöneticisi: Rektörlüğe bağlı akademik ve idari birimlerin yöneticilerini,

c) Hizmet: Bakım ve onarım, taşıma, peyzaj ve çevre bakımı, tercüme, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, avukatlık, danışmanlık, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, barınma, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini ve benzeri hizmetleri,

ç) İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla mal ve hizmet alım – satımları ile yapım, kiralama, kiraya verme, trampa, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlerin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,

d) İhale dokümanı: İhale konusuna ilişkin olarak; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgileri,

e) İhale usulleri: Bu Yönetmelikte düzenlenmiş olan ihale usullerini,

f) İhale ve Tedarik Yönetim Ofisi: Üniversite Rektörlük bünyesinde kurulan, ihale ve lojistik işlemlerini yürüten birimi,

g) İhale yetkilisi: Mütevelli heyeti veya mütevelli heyetinin uygun gördüğü birim yöneticisi veya görevlileri,

ğ) İstekli: İhaleye teklif veren gerçek ya da tüzel kişiler ile ortak girişimleri,

h) İstekli olabilecek: İhale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanı satın almış gerçek ve tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları ortak girişimi,

ı) Kiralama: Üniversitenin kira sözleşmesinin kiracı tarafını oluşturmasını,

i) Kiraya verme: Üniversitenin kira sözleşmesinin kiraya veren tarafını oluşturmasını,

j) Mal: Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,

k) Mütevelli Heyeti: Üniversite Mütevelli Heyetini,

l) Ön yeterlik dokümanı: İhale konusuna ilişkin olarak adaylarda aranılan şartları, ön yeterlik kriterlerini ve gerekli diğer belge ve bilgileri,

m) Rektör: Üniversite Rektörünü,

n) Seyahat alımları: Üniversitenin münhasıran eğitim öğretim faaliyetleriyle ilişkisi olmak üzere yurt içi/yurt dışı seyahat için ulaşım, konaklama, temsil/ağırlama ve benzeri işlemleri,

o) Sınırlı ayni hak tesisi: 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda mülkiyet dışında kalan ayni hakların tesisini,

ö) Sözleşme: Bu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilen yazılı anlaşmayı,

p) Şartname: Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari usul ve esaslarını gösteren belgeleri,

r) Tahmini bedel: İhale konusu işlerin önceden tahmin edilen bedelini,

s) Tarifeli alımlar: Elektrik, su, doğalgaz, telefon, data, internet hizmetleri gibi belirli bir tarifeye göre yapılabilen alımları,

ş) Teklif: Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde isteklinin sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri,

t) Trampa: 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun trampa ile ilgili maddelerinde gösterilen işlemleri,

u) Üniversite: İstanbul Medipol Üniversitesini,

ü) Yapım: Her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini,

v) Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,

ifade eder.

İhale ve Tedarik Yönetim Ofisi

MADDE 4 – (1) Üniversitede, mal ve hizmet alım – satımları ile yapım, taşınmaz alım – satım, kiralama, kiraya verme, trampa, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemler, Rektörlük bünyesindeki İhale ve Tedarik Yönetim Ofisi tarafından gerçekleştirilir.

(2) İhaleye çıkılabilmesi için gerekli hazırlıklar İhale ve Tedarik Yönetim Ofisi tarafından gerçekleştirilir. İhale konusu işe ilişkin tahmini bedel hesap cetveli, idari ve teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve diğer dokümanlar hazırlanarak ihale onay belgesine eklenir ve bu belge ihale yetkilisinin onayına sunulur.

(3) İhale ve Tedarik Yönetim Ofisi, doğrudan temin şeklindeki alım yöntemi için onay belgesi hazırlayıp ihale yetkilisi onayına sunar. İhale yetkilisince görevlendirilecek İhale ve Tedarik Yönetim Ofisi çalışanları tarafından doğrudan temin amaçlı piyasada fiyat araştırması yapılarak tutanağa bağlanıp belgelerin eklenmesi suretiyle ihtiyaçlar temin edilir.

(4) İhale ve doğrudan temin onayları, ihale dokümanları, piyasa fiyat araştırmasına ilişkin belgeler, diğer satın alma belgeleri İhale ve Tedarik Yönetim Ofisince muhafaza edilir.

(5) Taşınmaz satımı, kiralama, kiraya verme, trampa, sınırlı ayni hak tesisi işlemleri öncesi Mütevelli Heyetinden onay alınır.

İhale talepleri

MADDE 5 – (1) İhtiyaçların tespitinde, verilen hizmetlerin aksamaması ve gereksiz stoklardan kaçınılması için kısa ve uzun dönem planlamaların yapılması, bu yönde gerekli tedbirlerin alınması gerekir. Üniversitenin stratejisine uygun olarak ihtiyaçlar tüm birimlerle birlikte planlanmalıdır.

(2) Üniversite birimleri, ihale taleplerini birim adı, tarih, işin tanımı, özelliği, ölçüsü, cinsi, miktarı, gerekçesi ve acil ise belirterek ve yönetici onayını almış olarak ihale talep formuyla İhale ve Tedarik Yönetim Ofisine iletirler.

(3) Belirlenmiş yöntemlerle talebi yapılmamış, net olarak tanımlanmayan veya gerekli onayları alınmamış ihale talepleri işleme alınmaz.

(4) Talep eden birim tarafından, talep edilen mal veya hizmet alımı veya yapım işine ilişkin teknik şartname ve ekleri hazırlanır ve talep ile birlikte İhale ve Tedarik Yönetim Ofisine iletilir.

(5) İhale ve Tedarik Yönetim Ofisinde toplanan tüm ihale talepleri, ayrı ayrı veya birleştirilerek değerlendirilir. Stok seviyeleri, bütçeye uygunluk ve ödenek kontrolü yapılır. Gerek duyulduğunda talep sahibi birimlerin yetkililerinden, talebin yeniden incelenmesi ve varsa eksikliklerin giderilmesi istenebilir. Tamamlanan onayları alınmış, tam ve eksiksiz talepler için İhale ve Tedarik Yönetim Ofisince ihale işlemleri başlatılır.

Temel ilkeler

MADDE 6 – (1) Üniversite; bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla yükümlüdür.

(2) 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 28 inci maddesine aykırı nitelikte ihale yapılamaz.

(3) Anahtar teslimi yapım ihaleleri hariç, aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez.

(4) Bu Yönetmelikte belirlenmiş limitlerin altında kalmak amacıyla ihale konusunu oluşturan işler kısımlara bölünemez.

Tahmini bedel

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihale konusu işlere ilişkin olarak tahmini bedel, Üniversite tarafından tespit edilir veya ettirilir. İşin özelliğine göre gerektiğinde bu bedel veya bu bedelin hesabında kullanılacak fiyatlar belediye, ticaret odası, sanayi odası, borsa gibi kuruluşlardan veya bilirkişilerden soruşturulur. Taşınmaz alımı, satımı, kiralanması, kiraya verilmesi, trampası, sınırlı ayni hak tesisi işlemlerinde tahmini bedelin tespiti için Sermaye Piyasası Kurulundan lisanslı gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak ve hiçbir sınırlamaya bağlı olmaksızın hazırlanacak değerleme raporlarındaki değer tespitleri esas alınır. Tahmini bedel, bunun dayanaklarının da eklendiği bir hesap tutanağında gösterilir ve ihale dokümanı arasında saklanır. Bu bedel gerektiğinde ihale komisyonlarınca tahkik ettirilir. Ancak, yapım işlerinde tahmini bedel tespiti sırasında bu işler için kanunların verdiği yetkiye dayanılarak ilgili kamu kurumlarınca tespit edilmiş birim fiyatları varsa bunlar kullanılır. Tahmini bedele ihale ve ön yeterlilik ilanlarında yer verilmez. İsteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.

Şartnameler

MADDE 8 – (1) İhalelerde, ihale konusu işin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnameler hazırlanır. İhale konusu işin teknik kriterlerine, ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacak nitelikte olmalıdır. Teknik şartnameler, bu konulardaki mevzuat hükümleri de dikkate alınarak talep eden birimler tarafından ve konusunda uzman personel tarafından hazırlanır ve imzalanır.

Onay belgesi

MADDE 9 – (1) İhalesi yapılacak her iş için bir onay belgesi hazırlanır. Onay belgesinde; ihale konusu olan işin nevi, niteliği, miktarı, varsa proje numarası, tahmini bedeli, kullanılabilir bütçe miktarı, avans verilecekse şartları, ihalede uygulanacak usul, ilanın metni ve geçici teminat miktarı belirtilir. Onay belgesinde ayrıca, şartname ve eklerinin bedelinin ne olacağı gösterilir.

(2) İhale yetkilisi tarafından ihale onay belgesinin onaylanmasıyla birlikte ihale süreci başlar; taraflarca sözleşmenin imzalanması veya ihalenin iptali ile sona erer.

İhale/ön yeterlik dokümanı

MADDE 10 – (1) İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur. Ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir.

(2) İhale ve ön yeterlik dokümanı Üniversite İhale ve Tedarik Yönetim Ofisinde bedelsiz görülebilir. Ancak, ön yeterlik veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı temin etmeleri zorunludur. Dokümanın bedeli basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde Üniversite tarafından tespit ve ilan edilir ve ilan bedeli gibi basım maliyetine ilişkin olmayan diğer giderler doküman bedelinin belirlenmesinde dikkate alınmaz. Doküman bedeli sadece ilanda belirtilen banka hesabına isteklinin adı, unvanı, ihale adı ve varsa numarası belirtilerek yatırılır.

İhale dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması

MADDE 11 – (1) İhale dokümanları ile ilgili yazılı şikâyet başvurusu en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir. Şikâyet başvurusu üzerine veya Üniversitenin tespitiyle, işin gerçekleştirilmesini etkileyecek maddi veya teknik hatalar, eksiklikler bulunması üzerine ihale dokümanında zeyilname ile değişiklikler yapılabilir. Zeyilname son teklif verme gününden en az on gün önce isteklilerin bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde gönderilir. Bu değişiklik nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, son teklif verme günü bir defaya mahsus on günden az olmayacak şekilde zeyilname ile ertelenebilir, erteleme süresi hiçbir durumda yirmi günü geçmez. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkânı sağlanır.

İhale işlem dosyası

MADDE 12 – (1) İhalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki tahmini bedele ilişkin hesap cetveli, ihale dokümanı, ilan metinleri, adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur.

Alt yükleniciler

MADDE 13 – (1) İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde, ihale aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, sözleşme imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini Üniversitenin onayına sunmaları istenebilir. Ancak bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

İhaleye katılımda yeterlik kuralları

MADDE 14 – (1) İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:

a) Ekonomik ve malî yeterliğin belirlenmesi için;

1) Bankalardan temin edilecek isteklinin malî durumu ile ilgili belgeler,

2) İsteklinin, ilgili mevzuatı uyarınca yayınlanması zorunlu olan bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeleri,

3) İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler.

b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;

1) İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler,

2) İstekli tarafından kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin belgeler,

3) İsteklinin üretim ve/veya imalat kapasitesine, araştırma – geliştirme faaliyetlerine ve kaliteyi sağlamasına yönelik belgeler,

4) İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına ilişkin bilgi ve/veya belgeler,

5) İhale konusu hizmet veya yapım işlerinde isteklinin yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelinin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgeler,

6) İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler,

7) İstekliye doğrudan bağlı olsun veya olmasın, kalite kontrolden sorumlu olan ilgili teknik personel veya teknik kuruluşlara ilişkin belgeler,

8) İhale konusu işin ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren, uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar,

9) İdarenin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları.

(2) İhale konusu işin niteliğine göre yukarıda belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilân veya davet belgelerinde belirtilir.

(3) Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır:

a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.

b) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.

c) Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan.

ç) Kesinleşmiş vergi borcu olan.

d) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen.

e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, Üniversiteye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu Üniversite tarafından ispat edilen.

f) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan.

g) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgelere ilişkin yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen.

ğ) İhaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan.

h) Yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen.

(4) Bu madde kapsamında istenen belgelerden hangilerinin taahhütname olarak sunulabileceği Üniversite tarafından belirlenir. Gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhütname sunulması veya ihale üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt altına alınan durumu tevsik eden belgelerin sözleşme imzalanmadan önce verilmemesi halinde, bu durumda olanlar ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.

İlan

MADDE 15 – (1) Üniversite, ihaleye çıkmadan önce ilan yapmak zorundadır. İhale ile ilan tarihi arasında, ihale usulüne ve işin niteliğine göre bütün isteklilerin tekliflerini hazırlayabilmelerine imkan sağlayacak makul bir süre ihale yetkilisi tarafından belirlenir. Bu süre 7 günden az olamaz.

(2) İhaleler aleniyeti sağlayacak şekilde, ihalenin yapıldığı yerde yayınlanan yerel gazetelerde ve Üniversitenin resmi internet sitesinde, ihale ilanları için belirlenen bir bölümde ilan edilir. İnternet sitesinde yayınlanan ilanlar, ihale saatine kadar siteden kaldırılmaz. Doğrudan temin ve pazarlık usulünün uygulandığı alımlarda ilan yapılması zorunlu değildir.

(3) İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,

b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,

c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,

ç) Geçici teminat miktarı,

d) İsteklilerden istenilen belgelerin neler olduğu,

e) Tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.

(4) Bu madde hükümlerine uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz. İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir.

(5) İhale/ön yeterlik dokümanı hazırlanmadan ilân yapılamaz.

(6) İlan yapıldıktan sonra ihale/ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılamaz.

(7) İhale/ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanda yer verilemez.

İhale komisyonu

MADDE 16 – (1) İhale yetkilisi, ihalesi yapılacak her iş için ayrı olmak üzere;

a) Üniversite görevlilerinden birinin başkanlığında, ihale konusu işin uzmanı iki kişi olacak şekilde en az üç kişiden oluşacak ihale komisyonunu görevlendirir.

b) İhale yetkilisi, en az üç kişiden oluşacak ihale komisyonuna ilave olarak, gerek duyulması halinde, biri muhasebe ve mali işlerde görevli personel ve diğer personellerden olmak üzere beş ve daha fazla kişiden oluşacak ihale komisyonu görevlendirmesi yapabilir. İhale komisyon kararı alınabilmesi için üye sayısının tek sayıdan ibaret olması gerekir. Ayrıca yedek komisyon üyeleri de belirlenir.

(2) Üniversitede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, genel ihale mevzuatı kapsamındaki idarelerden veya diğer vakıf yükseköğretim kurumlarından komisyona üye alınabilir. İhale komisyonunun karar almasında yardımcı olmak üzere ihale komisyonundan ayrı başka isimler altında komisyonlar oluşturulmaz.

(3) Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği, ilân veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir.

(4) Komisyona yardımcı olmak üzere, ihale kararlarına katılmamak şartı ile gereği kadar personel ve uzman da ihale komisyonunda görevlendirilebilir.

(5) Komisyon üye tam sayısıyla toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Karşı oy kullanan üye, karşı oy gerekçesini kararın altına yazarak imzalamak zorundadır. Komisyon başkan ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur.

(6) İhale komisyonunun eksiksiz toplanıp karar vermesi gerektiğinden, eksik üye ile ihale komisyon kararı alınamaz.

(7) İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.

Muayene ve kabul komisyonu

MADDE 17 – (1) İhale yetkilisi, Üniversite görevlilerinden birinin başkanlığında, ihale konusu işin uzmanı en az iki kişi olmak üzere üç kişiden oluşan, muayene ve kabul işlemleri için muayene ve kabul komisyonu görevlendirir. Komisyon üye sayıları işin niteliğine göre artırılabilir. Muayene ve kabul komisyonu öncelikle ihale konusu işi kullanacak birimlerde çalışan görevlilerden kurulur.

(2) Yapım işlerinde geçici veya kesin kabul komisyonları, ihale yetkilisi tarafından biri başkan olmak üzere en az üç kişiden oluşturulur ve tamamının teknik personel olması zorunludur.

(3) Muayene ve kabul komisyonu ihale konusu mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihale dokümanında belirtilen niteliklere uygun olup olmadığını inceler.

(4) Mal veya yapılan iş yüklenici tarafından Üniversiteye teslim edilmedikçe muayene ve kabul işlemleri yapılamaz. Ancak sözleşmesinde hüküm bulunması halinde; imalat veya üretim süreci gerektiren işler, muayene ve kabul komisyonlarının yetki ve sorumluluğunu kaldırmaması şartıyla, ihale dokümanında belirtilen kalite ve özelliklere göre yapılıp yapılmadığı hususunda, belirli aşamalarda ve aralıklarla denetlenebilir.

(5) Üniversitede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, genel ihale mevzuatı kapsamındaki idarelerden veya diğer vakıf üniversitelerinden komisyonlara üye alınabilir.

(6) Yapım işlerinde ihale dokümanında belirtilmiş olması şartıyla taahhüt konusu işin tamamlanmış ve müstakil kullanıma elverişli bölümleri için, işin bütününün geçici kabulünün yapılmış anlamına gelmemek kaydıyla, kısmi geçici kabul yapılabilir.

(7) Sözleşmenin uygulama süreci içerisinde işlerin fiilen yürütüldüğü dönemler için işlerin ara denetimlerini sağlamak ve kontrol etmek üzere personel görevlendirilir. Bu personel muayene ve kabul komisyonlarında görev alamaz.

İhaleye katılamayacaklar

MADDE 18 – (1) Aşağıda belirtilenler doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak kendileri veya başkaları adına, bu Yönetmelik kapsamındaki ihalelere katılamazlar:

a) Bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar.

b) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile bu Yönetmelik ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak vakıf yükseköğretim kurumlarınca veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan yahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar.

c) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

ç) Daha önce kendisine Üniversitede iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyenler, sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhütlerini, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilenler.

(2) İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar.

(3) Birinci ve ikinci fıkralarda sayılan yasaklar bu kişilerin ortakları, ortaklık payı %10’dan az olan anonim şirketler ile Üniversitenin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca hâkim ortağı olduğu şirketler hariç, ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.

(4) Bu maddede belirtilen yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılır. Geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

Bilgi ve belgeleri açıklama yasağı

MADDE 19 – (1) İhale süreçlerinde görev alan personel ile danışmanlık hizmeti sunanlar; ihale süreci ile ilgili bütün işlemlere, isteklilerin iş ve işlemleri ile tekliflerin teknik ve malî yönlerine ilişkin olarak gizli kalması gereken bilgi ve belgelerle işin tahmini bedelini ifşa edemezler, kendilerinin veya diğer şahısların yararına kullanamazlar.

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması

MADDE 20 – (1) Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve Üniversitenin adı ve açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir veya kaşelenir.

(2) İsteklinin ortak girişim olması halinde zarfın yapıştırılan yerinin ortaklardan herhangi biri tarafından imzalanarak kaşelenmesi veya mühürlenmesi yeterlidir.

(3) Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale/ön yeterlik dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad ve soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.

(4) Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif tekliflerde aynı şekilde hazırlanarak sunulur.

(5) Teklifler ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Üniversiteye teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen ihale saatine kadar ulaştırılması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

(6) Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

(7) Tekliflerin geçerlilik süresi ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilir. Üniversite tarafından ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla, en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir.

(8) Pazarlık ve doğrudan temin usulü ile yapılan alımlarda teklif mektubu ve ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler elektronik ortam kullanılmak suretiyle temin edilebilir.

(9) Üniversite, Mütevelli Heyetinin kararıyla, belirli koşulları taşıyan isteklilerin sisteme kabul edildiği ve elektronik olarak teklif verebildiği elektronik satın alma sistemleri oluşturabilir veya bu sistemlere katılabilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Mal ve Hizmet Alımları, Sınırlı Ayni Hak Kazanımları, Kiralama ve Yapım İşleri

İhale usulleri

MADDE 21 – (1) Üniversite tarafından gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerinde açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü veya pazarlık usullerinden biri uygulanır.

(2) Mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ihalelerde açık ihale usulünün uygulanması esastır.

(3) 24 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde düzenlenen pazarlık usulü ve 25 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde düzenlenen doğrudan temin yoluyla yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işleri toplamı, Üniversitenin ilgili yıl bütçe harcaması toplamının %10’undan fazla olamaz. Bu limit Mütevelli Heyetinin, Üniversite lehine sonuç üreteceğini gösterir gerekçeli kararı ile %15’e kadar arttırılabilir.

Açık ihale usulü

MADDE 22 – (1) Açık ihale usulü bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

Belli istekliler arasında ihale usulü

MADDE 23 – (1) Belli istekliler arasında ihale usulü, yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda Üniversite tarafından davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür. İşin özelliğinin uzmanlık ve/veya ileri teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi bu usule göre yapılabilir.

(2) Adayların mali ve teknik kapasitelerini değerlendirmek üzere belirlenecek ön yeterlik kriterleri ve şartları son başvuru tarihinden en az yedi gün önce verilecek ön yeterlik ilanında belirtilir.

(3) Ön yeterlilik ilanında ve dokümanında belirtmek kaydıyla; yeterlilikleri tespit edilenler arasında dokümanda belirtilen kriterlere göre sıralanarak listeye alınan belli sayıda istekli veya yeterli bulunan isteklilerin tamamı teklif vermeye davet edilebilir. Teklif vermeye davet edilmeyenlere davet edilmeme gerekçeleri yazılı olarak bildirilir. İhaleye davet edilecek istekli sayısının üçten az olması veya teklif veren istekli sayısının ikiden az olması halinde ihale iptal edilir.

(4) Ön yeterliğe katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler 20 nci maddenin birinci, üçüncü ve beşinci fıkralarında belirtilen usul ve esaslara uygun olarak Üniversiteye sunulur.

Pazarlık usulü

MADDE 24 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:

a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması.

b) Doğal afetler, salgın hastalıklar gibi mücbir sebepler veya can, mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.

c) Üniversitenin, tahmini bedeli bir önceki hesap dönemi toplam giderlerinin her yıl TÜFE oranına göre güncellenecek dörtyüzseksenbirbinikiyüz TL’ye karşılık gelen tutardaki bedeli aşmayacak olan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri.

ç) Kullanışlarının özelliği ve Üniversiteye sağlayacağı özel yarar sebebiyle başka bir ihale usulüyle edinilmesi mümkün olmayan taşınır ve taşınmaz malların satın alınması, kiralanması ve sınırlı ayni hak tesisi gibi işler.

(2) Pazarlık usulünde ilan yapılması zorunlu değildir. İlan yapılmayan ve birinci fıkranın (ç) bendinde belirtilen haller haricinde en az üç istekli davet edilerek, bu isteklilerin yeterlik belgelerini ve yazılı fiyat tekliflerini birlikte vermeleri istenir. İhale komisyonu ayrıca her bir istekli ile görüşür. Görüşmeler sonucunda, ihale komisyonu her bir istekliden ihale kararına esas olacak son yazılı fiyat tekliflerini alır ve ihale sonuçlandırılır. Pazarlığın ne suretle yapıldığı, verilen teklifler ve üzerine ihale yapılanın tercih edilme nedeni pazarlık kararında gösterilir. Bu fıkra kapsamında yapılan mal alımlarında, sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu değildir. Alım konusu malın satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetlerine ve garantisine yönelik düzenleme olması durumunda sözleşme yapılır ve kesin teminat alınır. Hizmet alımlarında ve yapım işlerinde sözleşme yapılması ve teminat alınması zorunludur.

(3) Birinci fıkranın (a) ve (c) bentlerine göre yapılacak ihalelerde, ihale dokümanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre yeterliği tespit edilen istekliler, öncelikle ihale konusu işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyatı içermeyen ilk tekliflerini sunar. Üniversitenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerinde ihale komisyonu her bir istekli ile görüşerek ilk fiyat tekliflerini alır. Bu görüşmeler sonucunda ilk fiyat tekliflerini aşmamak üzere isteklilerden ihale kararına esas olacak son yazılı fiyat teklifleri alınarak ihale sonuçlandırılır.

(4) Birinci fıkranın (ç) bendi uyarınca yapılacak işlerde yetkili mercilerce veya mahkemelerce takdir veya tespit edilmiş rayiç bedel mevcutsa bu bedel tahmini bedel olarak kabul edilir. Aksi halde, 7 nci ve 16 ncı maddelere göre tespit olunacak tahmini bedel üzerinden pazarlık görüşmeleri yürütülür. Yapılan görüşmelerde tahmini bedel gizli tutulur.

Doğrudan temin

MADDE 25 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilân yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir:

a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi.

b) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşme bedelinin %20’sini geçmeyecek ve ona dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması.

c) Özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı stoklanması ekonomik olmayan veya acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve kan ürünleri ile ortez, protez gibi uygulama esnasında hastaya göre belirlenebilen ve hastaya özgü tıbbî sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemeleri alımları.

ç) Üniversitenin, tahmini bedeli bir önceki hesap dönemi toplam giderlerinin TÜFE oranına göre güncellenecek ikiyüzkırkbinaltıyüz TL’ye karşılık gelen tutardaki bedeli aşmayacak olan mal ve hizmet alımları, tarifeli alımlar ile seyahat alımları.

(2) Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, 16 ncı maddede belirtilen komisyonları kurma ve 14 üncü maddede belirtilen yeterlilik koşullarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak bir tutanağa bağlanmak suretiyle ihtiyaçlar temin edilir.

(3) (a), (c) ve (ç) bentleri kapsamında yapılacak alımlarda işin belli bir süreyi gerektirmesi ve alım konusu malın satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetlerine ve garantisine yönelik düzenleme olması durumunda alım bir sözleşmeye bağlanır.

(4) Bu maddeye göre onay belgesi düzenlenmesi, ihale yetkilisince görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından piyasa fiyat araştırması yapılması ve buna ilişkin belgelerin dayanakları ile birlikte onay belgesine eklenmesi zorunludur.

Teminat olarak kabul edilecek değerler

MADDE 26 – (1) Teminat olarak kabul edilebilecek değerler;

a) Tedavüldeki Türk Parası.

b) Teminat mektupları.

c) Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

ç) Yabancı para (Döviz).

(2) Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

(3) Gerek görüldüğünde teminat mektupları bankanın ilgili birimlerinden teyidi yapılır.

Geçici teminat

MADDE 27 – (1) İhalelerde teklif edilen bedelin %3’ünden az, %6’sından fazla olmamak üzere isteklilerden geçici teminat alınır. İhale dokümanında belirtmek şartıyla geçici teminat alınması zorunlu değildir. Belirlenen tekliflerin geçerlilik süresinden itibaren en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla, geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır. Asgari süreyi karşılayan, asgari sürelerden daha uzun süreleri içerir veya süresiz geçici teminat mektupları geçerli kabul edilir.

Kesin teminat

MADDE 28 – (1) Taahhüdün sözleşme ve ihale/ön yeterlik dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle en fazla %6 oranında kesin teminat alınır. İhale dokümanında belirtmek şartıyla kesin teminat alınması zorunlu değildir. Alım konusu malın satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetlerine ve garantisine yönelik düzenleme olması durumunda kesin teminat alınır.

Tekliflerin değerlendirilmesi

MADDE 29 – (1) İhale komisyonunca ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen saatte, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu, teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 20 nci maddenin birinci ve üçüncü fıkralarına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

(2) Teklif zarfı açılan aday veya isteklilerin doküman satın alıp almadıkları kontrol edilerek doküman satın almadığı halde başvuruda bulunduğu veya teklif verdiği anlaşılanların başvuru veya teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığına ilişkin her bir belge ayrı ayrı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve tahmini bedel tutarı açıklanır. Tahmini bedel, teklif fiyatları ile birlikte, pazarlık usulü ile yapılan ihalede ise son yazılı fiyat teklifleri ile birlikte açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

(3) Tekliflerin geçerlilik süresi; tekliflerin tahmini değerlendirme süresi, şikâyete ilişkin süreler, ihale kararının onaylanması ile sözleşme imzalanmasına kadar geçecek süre ve benzeri hususlar dikkate alınarak belirlenir ve bu süre ihale dokümanında belirtilir. İhtiyaç duyulması halinde bu süre, isteklinin kabulü kaydıyla, en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir.

(4) Belgelerinin eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatının usulüne uygun olmadığı, bu maddenin ikinci ve beşinci fıkrasına göre tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilk oturumda öncelikle karar verilir. Ancak teklifin esasını etkilemeyecek nitelikte bilgi ve/veya belge eksikliği bulunması halinde, Üniversite tarafından iki iş gününden az olmamak üzere belirlenen sürede isteklilerden, bu eksik bilgi ve/veya belgelerin tamamlanması yazılı olarak istenir. İstekliler bir dilekçe ekinde bu belge ve bilgileri sunarlar. Belirlenen sürede bilgi ve/veya belgeleri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

(5) Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

(6) İhale komisyonu, verilen teklifleri değerlendirdikten sonra diğer tekliflere veya Üniversitenin tespit ettiği tahmini bedele göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

(7) İhale komisyonu; tahmini bedel üzerindeki tekliflerin kabul edilip edilemeyeceği hususunda;

a) Tahmini bedel hesaplanırken değerlendirilmeyen herhangi bir husus olup olmadığını,

b) Tahmini bedel güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,

c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,

sorgulayarak verilen teklifleri tahmini bedele göre mukayese eder ve işin bütçesini de göz önünde bulundurarak, teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi ve varsa ikinci teklifi belirlemek veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda takdir yetkisine sahiptir.

(8) İhale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, kısmi teklif verilebilmesi mümkün bulunmaktadır. Kısmi teklif verilebilen ihalelerde isteklilerce her bir iş kısmına ayrı ayrı teklif vermek suretiyle işin tamamına teklif verilebileceği gibi ihale dokümanında belirtilen kısımlardan bazılarına da teklif verilebilir.

(9) Birim fiyat teklif cetvelindeki çarpım ve toplamlarda hata olması durumunda aritmetik hata olduğu kabul edilir ve teklif doğrudan değerlendirme dışı bırakılır. Kısmi teklif verilmesine imkân tanınan ihalelerde, isteklinin aritmetik hata yapılan kısma ilişkin teklifi değerlendirme dışı bırakılarak, teklif verdiği diğer kısımlar üzerinden ihale sonuçlandırılır.

İhalenin karara bağlanması ve onaylanması

MADDE 30 – (1) 29 uncu maddeye göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.

(2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale/ön yeterlik dokümanında bu unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları belirtilir.

(3) En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, ikinci fıkrada belirtilen fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.

(4) İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

(5) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş işgünü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

(6) İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

(7) İhale kararları İhale yetkilisi tarafından onaylanmadan önce ihale üzerinde kalanın yasaklı olup olmadığı araştırılır.

(8) İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç işgünü içinde, ihale üzerinde bırakılan dâhil olmak üzere ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

(9) İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren üç işgünü geçmedikçe sözleşme imzalanamaz.

(10) Dokuzuncu fıkrada belirtilen sürenin bitimini izleyen günden itibaren üç işgünü içinde ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on işgünü içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir.

Sözleşme yapılmasında tarafların görev ve sorumluluğu

MADDE 31 – (1) İhale üzerinde kalan istekli kesin teminatı yatırarak sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda Üniversite, ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile de Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre sözleşme imzalayabilir. Ancak ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için 30 uncu maddenin onuncu fıkrasında belirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç gün içinde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye anılan fıkrada belirtilen şekilde tebligat yapılır. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda bu teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

(2) Üniversite, birinci fıkrada yazılı süreler içinde ve 30 uncu maddeye göre sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlüdür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mal ve Hizmet Satışları ile Taşınmazların Satışı, Kiraya Verilmesi, Trampası ve

Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Benzeri İşlemler

İhale usulleri

MADDE 32 – (1) Üniversitenin mal ve hizmet satışları ile taşınmazların satışı, kiraya verilmesi, trampası, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerine ilişkin ihalelerde kapalı teklif usulü, açık teklif usulü ve pazarlık usullerinden biri uygulanır.

(2) İhalelerde, tekliflerin gizli olarak verilmesini sağlayan kapalı teklif usulü ile açık teklif usulünün uygulanması esastır. Bu iki usulden hangisinin uygulanacağına ihale yetkilisi karar verir.

Kapalı teklif usulü

MADDE 33 – (1) Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir veya kaşelenir. Bu zarf geçici teminata ait belge ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

(2) Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

(3) Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Üniversiteye verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine ihale komisyonuna gönderilmek üzere Üniversitenin adı, adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Üniversiteye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. İhale komisyonuna verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

(4) Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla belirtildikten sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin ve geçici teminatın tam olarak verilmiş olup olmadığı aranır. Dış zarfın üzerindeki alındı sıra numarası iç zarfın üzerine de yazılır. Belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan isteklilerin teklif mektubunu taşıyan iç zarfları açılmayarak başkaca işleme konulmadan, diğer belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine fotokopileri alındıktan sonra iade olunur. Bunlar ihaleye katılamazlar.

(5) Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye katılacaklardan başkası ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra postayla gelen teklifler de dâhil olmak üzere zarflar numara sırası ile açılarak, teklifler komisyon başkanı tarafından okunur veya okutulur ve bir listesi yapılır. Bu liste komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan veya ikinci fıkra hükmüne uygun olmayan teklif mektupları kabul edilmez.

(6) Kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı son teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır.

Açık teklif usulü

MADDE 34 – (1) Açık teklif usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale komisyonuna yazılı tekliflerini iletmeleri suretiyle yapılır. İzleyen turlarda teklifler sözlü olarak alınır. Ancak istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar Üniversiteye ulaşmış olması şartıyla 20 nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

(2) İlanda belirtilen ihale saati gelince, komisyon başkanı, isteklilerin belgelerini ve geçici teminat verip vermediklerini inceleyerek kimlerin ihaleye katılabileceğini bildirir. Katılamayacakların belge ve teminatlarının fotokopisi alındıktan sonra geri verilmesi kararlaştırılır. Bu işlemler, istekliler önünde bir tutanakla tespit edilir. Tutanaktan sonra, ihaleye giremeyecekler ihale yerinden çıkartılır. Diğer istekliler, önce şartnameyi imzaya ve daha sonra sıra ile tekliflerini belirtmeye çağrılır. Yapılacak teklifler ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılır ve teklif sahipleri tarafından imzalanır.

(3) İlk teklifler bu suretle tespit edildikten sonra komisyon başkanı, posta ile yapılmış teklifler varsa okutarak bu tekliflerin de ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılmasını sağlar. Bundan sonra istekliler sıra ile tekliflerde bulunmaya devam ederler. İhaleden çekilen isteklilerin bu durumları ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılır ve imzaları alınır. İlgilinin imzadan çekinmesi halinde durum ayrıca belirtilir. İhaleden çekilenler yeniden teklifte bulunamazlar. Teklifler yapıldığı sırada, yapılan indirim veya artırımların işi uzatacağı anlaşılırsa; isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenir. Daha önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler.

Pazarlık usulü

MADDE 35 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:

a) Kapalı teklif usulü ya da açık teklif usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması.

b) Çabuk bozulan, saklanması tehlikeli olan, saklama giderleri değerine veya beklemeden doğacak yararına oranla yüksek bulunan malların satımı.

(2) Pazarlık usulüyle yapılan ihalelerde, en az iki istekli davet edilerek, yazılı olarak fiyat tekliflerini vermeleri istenir. İhale komisyonu ayrıca her bir istekli ile görüşür. Görüşmeler sonucunda, ihale komisyonu her bir istekliden ihale kararına esas olacak son fiyat tekliflerini vermelerini ister. Son yazılı fiyat teklifleri alınarak ihale sonuçlandırılır.

(3) Pazarlığın ne suretle yapıldığı ve ne gibi tekliflerde bulunulduğu ve üzerine ihale yapılanların neden dolayı tercih edildiği pazarlık kararında gösterilir.

(4) Taşınmaz malların trampa işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulundan lisanslı gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak ve hiçbir sınırlamaya bağlı olmaksızın hazırlanacak değerleme raporlarındaki değer tespitleri esas alınır. Bu durumda trampaya konu taşınmaz değerleri arasında en fazla %10’luk fark olabilir.

Uygun bedelin tespiti

MADDE 36 – (1) Üniversitenin mal ve hizmet satışları ile taşınmazların satışı, kiraya verilmesi, trampası, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerine ilişkin ihalelerde, uygun bedeli teklif eden istekliyle sözleşme imzalanır.

(2) Artırmalarda uygun bedel, tahmini bedelden aşağı olmamak üzere teklif edilen bedellerin en yükseğidir.

(3) Eksiltmelerde uygun bedel, tahmini bedeli geçmemek şartı ile teklif edilen bedellerin tercihe layık görülenidir. Tercihin Üniversite lehine olduğunu gösteren gerekçeleri kararda belirtilir.

(4) Kapalı teklif usulüyle yapılan ihalelerde uygun bedel, teklif edilen bedellerden tahmini bedelden aşağı olmamak üzere tercihe layık görülenidir. Tercih gerekçeleri kararlarda belirtilir.

(5) Uygun bedelin tercihinde kullanılacak kriterler ile eksiltmelerde kabul edilecek azami indirim miktar veya oranları; işin niteliği, nevi ve miktarı, birim fiyatları, ödeme zamanı ve isteklinin buna benzer teknik ve mali yeterliği ile ilgili diğer hususlar ihale dokümanında tespit olunur.

Geçici teminat

MADDE 37 – (1) İsteklilerden, tahmini bedelin %6’sını aşmamak üzere geçici teminat alınır. İhale dokümanında belirtmek şartıyla geçici teminat alınması zorunlu değildir.

İhalenin karara bağlanması ve onaylanması

MADDE 38 – (1) İhale komisyonlarınca alınan kararlar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve esas görevleri belirtilerek imzalanır. Kararlarda isteklilerin isimleri, adresleri, teklif ettikleri bedeller, ihalenin hangi tarihte ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

(2) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş işgünü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

(3) İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

(4) İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç işgünü içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

(5) İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; üç işgünü geçmedikçe sözleşme imzalanamaz.

(6) Beşinci fıkrada belirtilen sürenin bitimini izleyen günden itibaren üç işgünü içinde ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on işgünü içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir.

Kesin teminat

MADDE 39 – (1) Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşme yapılmasından önce ihaleyi kazanan istekliden ihale bedelinin %6’sını aşmamak üzere kesin teminat alınır. İhale dokümanında belirtilmesi kaydıyla kesin teminat alınması zorunlu değildir.

(2) İhaleyi alan isteklinin bu zorunluluğa uymaması halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminatı gelir kaydedilir.

Sözleşme yapılmasında tarafların görev ve sorumluluğu

MADDE 40 – (1) İhale üzerinde kalan istekli kesin teminatı yatırarak sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda bedel teklifinin ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, en uygun ikinci bedel teklif sahibi istekli ile de bu Yönetmelikte belirtilen usullere göre sözleşme imzalanabilir. Ancak en uygun ikinci bedel teklifinin sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için, 38 inci maddenin altıncı fıkrasında belirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç işgünü içinde en uygun ikinci bedel teklifinin sahibi istekliye kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu tebliğ edilir. En uygun ikinci bedel teklifi sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda bu teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

(2) Üniversite, birinci fıkrada yazılı süreler içinde, sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmak ve taşınmaz malların satımında, ferağa ait işlemleri tamamlamak, şartnamede belirtilen sınır ve evsafa göre satılan malları ihaleyi kazanan istekliye teslim etmekle yükümlüdür. Üniversitenin bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde, istekli sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş işgünü içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır. Bu zarar sebep olanlara tazmin ettirilir.

(3) İhale bedeli, vergi, resim, harç ve diğer masrafları ödemiş olması şartıyla ihaleyi kazanan istekli, şartnamede yazılı süre içinde taşınmaz malları namına tescil ettirmeye mecburdur. Aksi takdirde vukua gelecek hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerle Üniversiteden bir talepte bulunulamaz.

Yüklenicinin sözleşmenin bozulmasına neden olması

MADDE 41 – (1) Sözleşme yapıldıktan sonra yüklenicinin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü, şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya taşınmazı sözleşmesinde öngörülen amaç dışında kullanması ve Üniversitenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumu devam ettirmesi hâlinde, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

(2) Gelir kaydedilen kesin teminat, müşterinin borcuna mahsup edilemez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İhalenin iptal edilmesi

MADDE 42 – (1) Üniversite, gerekli gördüğü veya ihale/ön yeterlik dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, gerekçesi belirtilmek suretiyle ihale saatinden önce ihaleyi iptal edebilir.

(2) Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere hemen ilân edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Üniversiteden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

(3) İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılabilir.

Yasak fiil ve davranışlar

MADDE 43 – (1) İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

ç) Alternatif teklif verebilme durumları dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.

d) 18 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

(2) Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar, ihale dışı bırakılırlar. Yasak fiil ve davranışta bulunulduğu sözleşme imzalandıktan sonra tespit edilirse kesin teminat gelir kaydedilir ve genel hükümlere göre ihale tasfiye edilir. Belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

(3) Üniversite, yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında uygulanacak yaptırımlara ilişkin olarak, yasak fiil ve davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç kırkbeş gün içinde mütevelli heyet kararı alır. Alınan bu kararlar Üniversitenin resmi internet sayfasında ilan edilir. Bu kararlar Yükseköğretim Kuruluna da bildirilir.

(4) Mütevelli Heyeti kararıyla, aşağıda belirtilen durumlarda ilgililer hakkında, süresi fiilin tespit edildiği tarihte başlamak üzere, bir yıl Üniversite ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir:

a) Yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler.

b) Üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar.

c) Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapanlar.

ç) Taahhüdünü yerine getirirken Üniversiteye zarar verenler.

d) 45 inci maddede belirtildiği gibi usulüne uygun olmayan şekilde devir yapanlar.

e) Gizli kalması gereken bilgi ve belgeleri açıklayan danışmanlık hizmeti sunanlar.

(5) Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında yasaklama kararı verilir. Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir.

(6) İhale sırasında veya sonrasında bu fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler, o ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar Üniversite tarafından yapılacak sonraki ihalelere de iştirak ettirilmezler.

İhalenin sözleşmeye bağlanması

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında istisna edilenler hariç yapılan bütün ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. Üniversite tarafından hazırlanan sözleşmeler imza yetkisine sahip yönetici ile yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşmeler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır. İhale/ön yeterlik dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir. İhale/ön yeterlik dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez.

Sözleşmenin devri

MADDE 45 – (1) Sözleşme, Üniversitenin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar aranır. Ayrıca, isim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere, bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde aynı yüklenici tarafından başka bir sözleşme devredilemez veya devir alınamaz. İzinsiz devredilen veya devir alınan veya bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde devredilen veya devir alınan sözleşmeler feshedilerek, kesin teminatı gelir kaydedilir.

(2) Sözleşmenin bu Yönetmeliğe aykırı bir şekilde devredilmesi halinde, tespit tarihi itibarıyla sözleşme feshedilmiş sayılır. Bu tarihi izleyen yedi gün içinde Üniversite tarafından fesih kararı alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen beş gün içinde yükleniciye bildirilir.

(3) İsim ve statü değişikliğinden, ticari işletmenin adı ve unvanındaki değişiklik ve işletmenin nevinde meydana gelen değişiklik anlaşılır.

(4) Üniversitenin yazılı izni ile yapılan sözleşmelerin devir tarihi, devir sözleşmesinin noter tarafından onaylandığı tarihtir.

İtiraz

MADDE 46 – (1) İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına ya da zarara uğradığını yahut zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekliler, ihale sürecindeki işlem ya da eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla ihalenin sona erdiği tarihten itibaren beş iş günü içinde Üniversiteye itiraz edebilirler. Başvuru yazılı şekilde olmalıdır. Ayrıca dilekçelerde aşağıdaki hususlara yer verilir:

a) Başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin adı, soyadı veya unvanı ve adresi.

b) Üniversitenin ve ihalenin adı.

c) Başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya bildirildiği tarih.

ç) Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı deliller.

(2) İtiraz dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin eklenmesi zorunludur. Aday veya isteklinin başvuru belgeleri veya teklif zarfı içerisinde bu belgelerinin bulunması durumunda, dilekçe ekinde söz konusu belgeler aranmaz.

(3) Başvuru dilekçelerinin Üniversite kayıtlarına girdiği tarih, başvuru tarihi olarak kabul edilir.

(4) Üniversite, itiraz üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir karar alır. İnceleme Mütevelli heyeti veya görevlendirmesi üzerine ihale yetkilisi veya diğer Üniversite personeli tarafından yapılır. İnceleme sonunda;

a) İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve giderilemeyecek hukuka aykırılığın tespit edilmesi halinde ihalenin iptaline,

b) Düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayan durumlarda, yapılacak işlemin belirlenmesine,

c) Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması veya şikâyete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itiraz konusunun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine,

karar verir.

(5) Alınan karar, itirazda bulunana, diğer aday veya istekliler ile istekli olabileceklere karar tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik başvurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz.

(6) Üniversiteye itiraz edilmesi halinde, ihaleye ilişkin tüm iş ve işlemler durur. İtiraz üzerine alınan kararın son bildirim tarihinden, süresi içerisinde bir karar alınmaması halinde ise bu sürenin bitim tarihinden önce sözleşme imzalanamaz. İtirazdan sonra, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği onaylanmadıkça Üniversite sözleşme imzalayamaz. İhale işlemlerine devam edilmesi konusunda gerekçeli olarak alınan bu onay, sözleşme imzalanmadan en az yedi gün önce itirazda bulunan istekliye tebliğ edilmiş olmasını sağlamak üzere gerekli süre dikkate alınarak bildirilir. Üniversite tarafından usulüne uygun bildirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa, ihale kararı ve sözleşme hükümsüz sayılır.

Bu Yönetmelik hükümlerine tabi olmayan işler

MADDE 47 – (1) Üniversitenin;

a) Kamu idareleri ile bu idarelere bağlı sabit veya döner sermayeli müesseseler ve özel bütçeli idarelerin kurdukları birliklerden,

b) Kamu iktisadi teşebbüsleri ile sermayesinin yarısından fazlası tek başına veya birlikte Devlete, kamu iktisadi teşebbüslerine veya mahalli idarelere ait kuruluşlardan,

c) Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla kurulmuş olan vakıflar ile sermayesinin yarısından fazlası bu vakıflara ait olan kuruluş, şirket ve müesseselerden,

ç) Özel kanun ile kurulan tüzel kişiliğe sahip ve ortaklarının veya kanunların öngördüğü durumlarda ortak olmayanların ürünlerini alan, işleyen, değerlendiren, iyileştiren, satan, üretim ihtiyaçlarına yarayan araç ve gereçleri sağlayan ortaklıklar ve bunlara ait birliklerden,

d) Özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlardan,

e) Vakıf yükseköğretim kurumlarının sermayesinin tamamı kendisine ait olan ticari işletmelerinden,

f) Eğitim öğretim faaliyetleriyle ilgili dijital ve basılı veri tabanı abonelikleri için,

yapacağı alımlar bu Yönetmelik hükümlerine tabi olmayıp, bu alımlar doğrudan tahmini bedel belirlenmek suretiyle yapılır.

(2) Üniversitenin iktisadi işletmelerince yapılan satışlar ile sağlık uygulama ve araştırma merkezi gibi eğitim öğretim faaliyetleri sırasında üretilen hizmetlerin satışlarında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Elektronik eksiltme

MADDE 48 – (1) Mütevelli Heyetin kararı ile satın alma işlemlerine yönelik elektronik eksiltme sistemi oluşturulabilir. Elektronik eksiltme sistemiyle, ilan ve ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, açık ihale veya belli istekliler arasında ihalede ve aşırı düşük fiyat teklifi açıklaması istenilmeden sonuçlandırılan ihalelerde, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasının tamamlanmasından sonra elektronik eksiltme yapılabilir.

(2) Elektronik eksiltme ancak ihale konusu alımın bütün teknik özelliklerinin net olarak belirlendiği hallerde kullanılabilir. Elektronik eksiltmeye başlamadan önce ihale dokümanında belirlenen şartlara göre tekliflerin ilk değerlendirmesi yapılır. Davet yapılmadan önce isteklilere değerlendirme dışı bırakılan teklifler ve gerekçeleri bildirilir. Eksiltme gerekli durumlarda ertelenebilir.

(3) Yeterli kabul edilen istekliler elektronik ortamda yeniden teklif vermeye aynı anda davet edilir. Davette, eksiltmenin başlama tarihi, saati ve asgari fark aralığı ile kullanılmakta olan elektronik araca isteklinin bağlantı kurabilmesi için gerekli bütün bilgilere yer verilir. Elektronik eksiltmenin her aşamasını gösteren bir zaman çizelgesi davet ile birlikte iletilir.

(4) En fazla beş tur olmak üzere, birbirini izleyen birden fazla turda elektronik eksiltme yapılabilir. Davetin gönderildiği tarihten iki iş günü geçmeden eksiltmeye başlanamaz. Turlardan birinde yeni teklif vermeyen istekli, sonraki turlarda da teklif veremez. Tahmini bedel, elektronik eksiltme tamamlandıktan sonra açıklanır.

(5) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlendiği hallerde, yapılan ilk değerlendirme sonucu ile eksiltmede verilen yeni tekliflere göre sıralamayı düzenleyen matematiksel formül de davette bildirilir. Bu formül, ihale ilanında veya ihale dokümanında belirtildiği şekilde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin tespitinde kullanılan bütün unsurların varsa nispi ağırlıklarını da içerir.

(6) Elektronik eksiltmenin her aşamasında, o andaki sıralamalarını öğrenebilmeleri için gerekli bilgiler anında isteklilere ulaştırılır. İhale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, diğer isteklilerin sıralamaları ve eksiltmenin herhangi bir aşamasındaki istekli sayısı da duyurulabilir. Ancak elektronik eksiltme süresince isteklilerin kimlikleri açıklanamaz.

(7) Elektronik eksiltme aşağıdaki durumlardan biri veya birkaçının gerçekleşmesi halinde sona erdirilir:

a) Eksiltmeye katılım için yapılan davette eksiltmenin tamamlanacağı belirtilen tarih ve saatin dolması.

b) Yeni tekliflerin verilebilmesine ilişkin olarak davette bildirilen bekleme süresi içinde asgari fark aralığını sağlayan tekliflerin alınamaması.

c) Davette bildirilen tur sayısının tamamlanması.

(8) Danışmanlık hizmet alımı ve ön projeyle çıkılan yapım işleri ihalelerinde elektronik eksiltme uygulanmaz.

Araştırma geliştirme fonları kapsamındaki mal ve hizmet alımları

MADDE 49 – (1) Kamu kurum ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşların araştırma ve geliştirme projeleri için sağladıkları fonlar kapsamında gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları, Üniversitenin faaliyet alanı içerisinde kalmak kaydıyla fonun tahsis amacı ve miktarı esas alınarak, fon sağlayan kurum/kuruluş ile yapılan protokol çerçevesinde belirlenecek usule göre gerçekleştirilir. Protokolde mal ve hizmet alımlarına ilişkin hüküm bulunmaması halinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Çelişki halinde uygulanacak mevzuat

MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri arasında çelişki olması halinde Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 51 – (1) 25/9/2012 tarihli ve 28422 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Medipol Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Medipol Üniversitesi Mütevelli Heyeti yürütür.


Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.