banner613
banner590

15 Ekim 2020

Muayenesiz araca kesilen trafik cezası 'emsal' karar ile iptal edildi

DÜZENLEME YAPILDI

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve olumsuz etkileri görülen Covid 19 salgını birçok devleti bazı hukuki düzenlemeler yapmaya mecbur kıldı. Salgın nedeniyle insanlardan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları istenmekte, hatta Covid 19 belirtisi gösteren ya da Covid 19’dan daha olumsuz etkilenme ihtimali olan kişilerin ne olursa olsun insanlara yaklaşmamaları telkin edilmekte.

Özgür bir şekilde dışarı çıkamayan ve devlete ya da insanlara karşı bazı yükümlülüklerini yerine getiremeyen vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için ülkemizde de birçok yasal düzenleme yapıldı. Bu düzenlemelerden biri de araç muayene sürelerinin uzatılmasına ilişkin.

TÜM ARAÇLAR DAHİL

31088 sayılı, 03.04.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Araç Muayene İstasyonları'nın Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile; muayene süresi gelen araçlarının muayenesini 03.04.2020 tarihinden itibaren üç ay içerisinde (03.07.2020 tarihine kadar) gerçekleştiremeyen motorlu taşıt sahiplerinin, araç muayene işlemlerini bu sürenin bitiminden itibaren 45 gün içerisinde gerçekleştirebileceği ve bu sürelerin gerektiğinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından uzatılabileceği düzenlenmiştir. Yönetmelik, tüm araç sahiplerini kapsama dahil etti. 65 yaş üstü ya da 20 yaş altı vs. gibi herhangi bir sınırlandırma söz konusu değil. 

TRAFİK CEZASI

Yasal düzenlemeye rağmen 07.06.2020 tarihinde araç muayenesi yapılmamış araç ile trafiğe çıktığı gerekçesiyle bir sürücüye haksız bir şekilde trafik cezası yazıldı.

Sulh Ceza Hakimliği’ne yapılan itiraz sonrası trafik cezası iptal edildi.

‘EMSAL’ KARAR

hukukihaber.net’e konuşan avukat İsmail Çelik; “Açık bir şekilde hukuka aykırı olan trafik cezasının iptali için süresi içinde Nevşehir Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurduk. Nevşehir Sulh Ceza Hakimliği emsal niteliğinde bir karara imza atarak bahse konu trafik cezasının iptaline kesin bir şekilde karar vermiştir. Ayrıca lehimize vekalet ücretine hükmedilmiştir. Bu karar neticesinde trafik cezası ödemek bir yana, vekalet ücretine hak kazandık.”

“HUKUKUN ZAFERİ”

“Bu karar, açık hukuki düzenlemelere rağmen, vatandaşlara yazılan haksız cezalara karşı hukukun zaferidir. Vatandaşlar haksız olduklarını düşündükleri bu tür cezalara karşı korkmadan ve çekinmeden yargı yoluna başvurmalı.” dedi.


İTİRAZ DİLEKÇESİ VE KARAR ŞÖYLE;

NEVŞEHİR SULH CEZA HAKİMLİĞİ'NE

İTİRAZ EDEN    : ************ (T.C. Kimlik No: ***************)

VEKİLİ        : Av. İsmail ÇELİK (İstanbul Barosu - 61895)

İTİRAZA KONU KARAR    : Nevşehir Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nin MA-56125117 Seri-Sıra No'lu, 07.06.2020 tarihli Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı (EK-1)

TEBLİĞ TARİHİ    : 15.06.2020

KONU        : Müvekkilim hakkında hukuka aykırı bir şekilde tanzim edilmiş olan idari para cezasına itirazımızdır.

AÇIKLAMALAR    :

******** plakalı aracın sahibi olan müvekkilime, muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıktığı gerekçesiyle, işbu dilekçenin ekinde sunmuş olduğumuz Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı gönderilmek suretiyle 288 TL idari para cezası kesilmiştir. Bahse konu karar tutanağı müvekkilime 15.06.2020 tarihinde tebliğ edilmiştir (EK-2). Önemle belirtmek isterim ki; müvekkilime tebliğ edilen itirazımıza konu karar hukuka aykırıdır. Zira, müvekkilime cezanın yazıldığı 07.06.2020 tarihi itibariyle ********* plakalı aracın son muayenesi 04.06.2018 tarihinde yapılmış olup, muayene geçerlilik tarihi ise 04.06.2020 tarihi olarak tespit edilmişti. Sayın Hakimliğinizce gerekli görülmesi halinde, müvekkilimin aracına ait detaylı muayene bilgilerinin öğrenilmesi için TÜVTÜRK'e müzekkere yazılmasını talep ediyoruz.

Sayın Makamınızın da malumu olduğu üzere; 31088 sayılı, 03.04.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Araç Muayene İstasyonları'nın Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile; muayene süresi gelen araçlarının muayenesini 03.04.2020 tarihinden itibaren üç ay içerisinde (03.07.2020 tarihine kadar) gerçekleştiremeyen motorlu taşıt sahiplerinin, araç muayene işlemlerini bu sürenin bitiminden itibaren 45 gün içerisinde gerçekleştirebileceği ve bu sürelerin gerektiğinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından uzatılabileceği düzenlenmiştir. Yönetmelik, tüm araç sahiplerini kapsama dahil etmiştir. 65 yaş üstü ya da 20 yaş altı vs. gibi herhangi bir sınırlandırma kesinlikle söz konusu değildir.

Bahse konu yönetmelikten açık bir şekilde anlaşılacağı üzere; 03.04.2020 tarihinden sonra muayene süresi gelen araç sahipleri, süreler daha fazla uzatılmadığı takdirde 17.08.2020 tarihine kadar araç muayene işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir. Müvekkilimin muayene süresi normal şartlarda 04.06.2020 tarihinde gelmiş olduğu için yönetmelik kapsamında değerlendirilmelidir. Müvekkilim bahse konu yönetmeliğe güvenerek hareket etmiştir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmasının sebebi, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen COVİD-19 salgınının tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tehlikeli boyutlara ulaşmasıdır. Salgının bir an önce son bulması amacıyla ciddi bir şekilde çalışan yetkililerin çağrılarına uyan müvekkilim zorunlu olmadıkça evden dışarı çıkmamıştır. 4 çocuk sahibi olan 48 yaşındaki müvekkilimin bünyesi de oldukça zayıf olduğundan bu süreçte ciddi bir şekilde dikkatli davranmaktadır.

Yukarıda izah edilen nedenlerden dolayı, itirazımızın kabulü ile bahse konu idari para cezasının iptaline karar verilmesi gerekmektedir. Ayrıca belirtmek isterim ki; Hazine aleyhine, müvekkilim lehine vekalet ücretine de hükmedilmesi gerekmektedir. Zira, 30996 sayılı, 02.01.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Genel Hükümler md. 14/5'e göre, idari para cezalarına itiraz gibi başvuruların kabulü halinde işin duruşmasız veya duruşmalı oluşuna göre bu Tarifenin ikinci kısım birinci bölüm 1. sıradaki iş için öngörüldüğü şekilde avukatlık ücretine hükmedilir. Ancak başvuruya konu idari para cezasının miktarı bu Tarifenin ikinci kısım birinci bölüm 1. sıradaki iş için öngörülen maktu ücretin altında ise idari para cezası kadar avukatlık ücretine hükmedilir. Müvekkilim kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden dolayı vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiği açıktır.

EKLER        :

Nevşehir Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nin MA-56125117 Seri-Sıra No'lu, 07.06.2020 tarihli Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı

Tebligat Evrakı

Vekaletname

NETİCE-İ TALEP    : Yukarıda izah edilen ve Sayın Makamınızca re'sen dikkate alınacak nedenlerle; İTİRAZIMIZIN KABULÜNE, bahse konu idari para cezasının KALDIRILMASINA, lehimize VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİNE karar verilmesini saygılarımla bilvekale arz ve talep ederim. 15.06.2020

İtiraz Eden ********
Vekili
Av. İsmail ÇELİK
 (e-imzalıdır.)

...

T.C.

NEVŞEHİR

SULH CEZA HÂKİMLİĞİ

DEĞİŞİK İŞ KARAR

DEĞİŞİK İŞ NO    : 2020/**** D.İş

HAKİM    : ********

KATİP    : ********

İTİRAZ EDEN    : ***********

VEKİLİ    : Av. İSMAİL ÇELİK

KARARINA

İTİRAZ EDİLEN    : NEVŞEHİR TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İTİRAZIN KONUSU    : Nevşehir Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğünce düzenlenen 07/06/2020 tarih ve MA 56125117 seri nolu trafik idari para cezasına itiraz 

İTİRAZ TARİHİ    : 15/06/2020

KARAR TARİHİ    : 13/10/2020

İtiraz eden ********** vekili Av. İsmail ÇELİK'in Hâkimliğimize vermiş olduğu 15/06/2020 havale tarihli itiraz dilekçesi Hâkimliğimizin yukarıdaki değişik iş numarasına kaydı yapılarak,  itiraz edenin itiraz dilekçesi ve dosyadaki tüm bilgi ve belgeler incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
İtiraz eden itiraz dilekçesinde özetle; hakkında düzenlenen  07/06/2020 tarih ve MA 56125117 seri nolu trafik idari para cezasının iptaline karar verilmesini talep etmiştir.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğünün 18/06/2020 havale tarihli yazısında özetle;  07/06/2020 günü ******** plakalı aracın geçerli muayenesinin bulunmadığının tespiti üzerine 2918 sayılı KTK. 34. (Araç muayene süresini geçirmek) maddesi gereği  ******* isimli şahsa, 07/06/2020 tarih ve MA 56125117 seri ve sıra numaralı Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenlendiğini belirtmiştir.

"Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen COVID-19 salgını nedeniyle, araç muayene istasyonlarının açılması, işletilmesi ve araç muayenesi hakkında Yönetmeliğin 14. Maddesi gereğince muayene süresi gelen araçların muayenesini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde gerçekleştiremeyen motorlu taşıt sahipleri, araç muayene işlemlerini bu sürenin bitiminden itibaren 45 gün içerisinde gerçekleştirebilirler. Bu süreler gerektiğinde Bakanlıkça uzatılabilir." hükmüne yer verilmiştir. Bu hükümler çerçevesinde; 

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 03/04/2020 tarihinden 03/07/2020 (saat 23:59) tarihine kadar olan sürede muayenesi dolan taşıtların 17/08/2020 (saat 23:59)tarihine kadar (sonradan süre 30 Eylül tarihine kadar uzatıldı) muayenesinin yaptırılması halinde gecikme bedeli alınmaması,

İçişleri Bakanlığı'nın 27/03/2020 tarih ve 6008 sayılı Genelgesi çerçevesinde 21/03/2020 (23:59)tarihinden sonra araç muayenesinin süresi dolan ve muayeneye gidemeyen araç sahiplerinden yaşı 65 ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlıkları bulunanlara, yukarıda sayılan hükümlerin 22/03/2020 tarihinden itibaren uygulanması, 65 yaş üstünde ise 22.03.2020- 03/07/2020 arası) yönünde karar alındığı görülmektedir.

Yukarıdaki delil ve belgeler ile tüm dosya kapsamının birlikte değerlendirilmesi sonucu; 03/04/2020 tarihli 31088 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Araç muayene istasyonlarının açılması, işletilmesi ve araç muayenesi yönetmeliğinde yapılan değişiklikte herhangi bir yaş sınırlaması bulunmamaktadır. Muayene süresi 03/04/2020 ile 03/07/2020 tarihleri arasında dolan tüm taşılar, muayenesini 17 Ağustosa kadar (Bakanlık daha sonra 03/04/2020 -03/07/2020 tarihleri arasında muayene süresi dolan taşıtlara 30 Eylüle kadar süre tanıdı) gerçekleştirebileceklerdir. Bu yönüyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2020/11 sayılı genelgesinde herhangi bir yaş sınırlaması yoktur. Sadece 65 yaş üstü kişiler açısından söz konusu süre 3 Nisandan değil, 22 Marttan itibaren başlamaktadır.

Muterizin aracının muayene süresi 04/06/2020 tarihinde dolması ile genelgede belirtilen tarihler arasında olup, gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere itiraz eden hakkında uygulanan idari para cezası usul ve yasaya aykırı olduğundan, iptali yönünde aşağıdaki şekilde karar vermek gerekmiştir.

KARAR: Ayrıntısı yukarıda açıklandığı üzere;

1-  İtiraz eden ******** vekili Av. İsmail ÇELİK'in 15/06/2020 havale tarihli dilekçesi ile yapmış olduğu İTİRAZIN KABULÜ ile, Nevşehir Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğünce düzenlenen 07/06/2020 tarih ve MA 56125117 seri nolu trafik idari para cezasının İPTALİNE,

2--Karara itiraz eden ******** kendisini vekil ile temsil ettirmiş olduğundan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 14/5 maddesi gereğince 288,00 TL vekalet ücretinin hazineden alınarak itiraz eden ********'e verilmesine,

3- Kararın gereği için Nevşehir Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'ne tebliğine,

4-Karardan bir suretin itiraz edene tebliğine,

Dair, tarafların yokluğunda 5326 sayılı yasanın 28/10 maddesi gereğince KESİN olarak karar verildi.

Katip 
 e-imzalıdır

Hakim 
e-imzalıdır 

hukukihaber.net

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
avukat 1 yıl önce

güzel ama bu süreler bittikten sonra bu makaleyi paylaşmak ne kadar iyi niyetli tartışılır