T.C.
YARGITAY
22. HUKUK DAİRESİ
E. 2016/6745
K. 2016/7852
T. 14.3.2016

* DAVA DİLEKÇESİNDE FAZLAYA DAİR HAKLARIN SAKLI TUTULDUĞUNA KISMİ YA DA TAM EDA DAVASI AÇILDIĞINA DAİR BEYANDA BULUNULMAMASI
( Dosyasının Kısmi Dava Olarak Yorumlanarak Sonuçlandırılıp Kesinleştiğinin Kabulünün Zorunlu Olduğu - Talep Konusunun Kalan Kısmından Açıkça Feragat Edilmiş Olması Hali Dışında Kısmi Dava Açılması Talep Konusunun Geri Kalan Kısmından Feragat Edildiği Anlamına Gelmeyeceğinden Yargılamaya Devam Edilerek Ek Dava Hakkında Karar Verileceği )

* İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI ( Bakiye Alacakların Ek Dava İle Talep Edildiği - Talep Konusunun Kalan Kısmından Açıkça Feragat Edilmiş Olması Hali Dışında Kısmi Dava Açılması Talep Konusunun Geri Kalan Kısmından Feragat Edildiği Anlamına Gelmeyeceği/Yargılamaya Devam Edilerek Ek Dava Hakkında Karar Verilmesi Gerektiği )

* FAZLAYA DAİR HAKLAR SAKLI TUTULMADAN AÇILAN DAVA SONRASINDA BAKİYE ALACAKLARIN EK DAVA İLE TALEP EDİLMESİ ( Talep Konusunun Niteliği İtibariyle Bölünebilir Olduğu Durumlarda Sadece Bir Kısmının Dava Yoluyla İleri Sürülebileceği - Dava Açılırken Talep Konusunun Kalan Kısmından Açıkça Feragat Edilmiş Olması Hali Dışında Kısmi Dava Açılmasının Talep Konusunun Geri Kalan Kısmından Feragat Edildiği Anlamına Gelmeyeceği )

* DAVA AÇILIRKEN TALEP KONUSUNUN KALAN KISMINDAN AÇIKÇA FERAGAT EDİLMEMESİ ( Kısmi Dava Açılmasının Talep Konusunun Geri Kalan Kısmından Feragat Edildiği Anlamına Gelmeyeceği - Yargılamaya Devam Edilerek Ek Dava Hakkında Karar Verilmesi Gerektiği )

1475/m. 14

4857/m. 47

6100/m. 109

ÖZET : Dava, işçilik alacakları davasıdır.

Uyuşmazlık, davanın kısmi dava türünde açılıp açılmadığı ve anılan dava dosyasında fazlaya dair haklar saklı tutulmadan dava açılması sebebi ile bakiye alacakların ek dava ile talep edilip edilemeyeceği noktasında toplanmaktadır.

Talep konusunun niteliği itibariyle bölünebilir olduğu durumlarda sadece bir kısmının dava yoluyla ileri sürülebileceği, dava açılırken talep konusunun kalan kısmından açıkça feragat edilmiş olması hali dışında kısmi dava açılmasının talep konusunun geri kalan kısmından feragat edildiği anlamına gelmeyeceği düzenlenmiştir.

Dava dilekçesinde fazlaya dair hakların saklı tutulduğuna, kısmi ya da tam eda davası açıldığına dair açıklayacı beyanda bulunulmamıştır. Hüküm fıkrasında talep edilen miktarlarla bağlı kalındığı açıklanarak karar verilmiş ve karar temyiz edilmeden kesinleşmiştir.

Dosyasının kısmi dava olarak yorumlanarak sonuçlandırılıp kesinleştiğinin kabulü zorunludur. Davacı bu dava ile, bakiye kıdem tazminatı ve genel tatil ücreti alacağının davalıdan tahsilini istemiştir. Talep konusunun kalan kısmından açıkça feragat edilmiş olması hali dışında, kısmi dava açılması talep konusunun geri kalan kısmından feragat edildiği anlamına gelmeyeceğinden yargılamaya devam edilerek bir karar verilmesi gerekir.

DAVA : Davacı, kıdem tazminatı ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme, isteğin reddine karar vermiştir.

Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı, ... İş Mahkemesi'nin 2011/555 esas sayılı dosyası ile kıdem tazminatı ve genel tatil ücreti alacaklarının tahsili amacı ile dava açtığını, talep edilen miktarlarla bağlı kalınarak hüküm kurulduğu belirterek bakiye 3.683,39 TL kıdem tazminatı ve 24,08 TL genel tatil ücreti alacağının davalıdan tahsilini istemiştir.

Davalı tarafa dava dilekçesi tebliğ edilmiş ancak cevap verilmemiştir.

Mahkemece, ... İş Mahkemesi'nin 2011/555 esas sayılı dosyasında fazlaya dair haklar saklı tutulmadan dava açıldığı, kısmi dava ifadesine de yer verilmediği gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.

Karar, süresi içerisinde davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Taraflar arasında, ... İş Mahkemesi'nin 2011/555 esas sayılı dosyasının kısmi dava türünde açılıp açılmadığı ve anılan dava dosyasında fazlaya dair haklar saklı tutulmadan dava açılması sebebi ile bakiye alacakların ek dava ile talep edilip edilemeyeceği noktasında toplanmaktadır.

1.10.2011 tarihinde yürüryüğe giren 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 109. maddesinde kısmi dava tanımlanmıştır. Maddenin birinci fıkrasında talep konusunun niteliği itibariyle bölünebilir olduğu durumlarda sadece bir kısmının dava yoluyla ileri sürülebileceği, üçüncü fıkrasında ise, dava açılırken talep konusunun kalan kısmından açıkça feragat edilmiş olması hali dışında kısmi dava açılmasının talep konusunun geri kalan kısmından feragat edildiği anlamına gelmeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Madde gerekçesinde, haktan açıkça feragat edilebileceği şeklindeki temel maddî hukuk ilkesinden hareketle, kısmî dava açılırken fazlaya dair hakları saklı tutma şeklindeki uygulamaya son verilmesi, bu veya buna benzer bir ibare kullanılmadığında, haktan feragat edilmiş sayılacağı yönündeki uygulamanın önüne geçilmesinin amaçlandığı vurgulanmıştır.

Dosya içeriğine göre, davacı 6100 Sayılı Hukuk Muhakeleleri Kanunu yürürlüğe girdikten sonra, 14.10.2011 tarihinde, ... İş Mahkemesi'nin 2011/555 esas sayılı dosyası ile açtığı dava ile 19.500,00 TL kıdem tazminatı, 1.000,00 TL genel tatil ücreti ile diğer işçilik alacaklarının anılan kanun hükümleri gereğince davalıdan tahsilini istemiştir. Dava dilekçesinde fazlaya dair hakların saklı tutulduğuna, kısmi yada tam eda davası açıldığına dair açıklayacı beyanda bulunulmamıştır. Mahkemece benimsendiği açıklanan bilirkişi raporunda brüt 23.183,39 TL kıdem tazminatı ve 1.024,08 TL genel tatil ücreti alacağı hesaplanmıştır. Hüküm fıkrasında talep edilen miktarlarla bağlı kalındığı açıklanarak karar verilmiş ve karar temyiz edilmeden kesinleşmiştir.

Bu durumda ... İş Mahkemesi'nin 2011/555 esas sayılı dosyasının kısmi dava olarak yorumlanarak sonuçlandırılıp kesinleştiğinin kabulü zorunludur. Davacı bu dava ile, bakiye kıdem tazminatı ve genel tatil ücreti alacağının davalıdan tahsilini istemiştir. Mahkemece, ... İş Mahkemesi'nin 2011/555 esas sayılı dosyasında fazlaya dair haklar saklı tutulmadan dava açıldığı, kısmi dava ifadesine de yer verilmediği gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir. Ancak yukarda açıklanan kanuni düzenleme gereğince, talep konusunun kalan kısmından açıkça feragat edilmiş olması hali dışında, kısmi dava açılması talep konusunun geri kalan kısmından feragat edildiği anlamına gelmeyeceğinden yargılamaya devam edilerek bir karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile davanın reddedilmiş olması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Hükmün yukarda açıklanan sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenmesi halinde ilgiliye iadesine, 14.03.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.kazanci.com.tr