03 Kasım 2022

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SUYAM) Yönetmeliği

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (SUYAM) YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (SUYAM): Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5- (1) Merkezin amacı; ön lisans, lisans ve lisansüstü programları dışında gerçek kişilere, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre, ulusal ve uluslararası kuruluşlara ihtiyaç duydukları alanlarda kurslar, seminerler, sportif, sanatsal ve kültürel eğitimler, danışmanlık hizmetleri, çalıştaylar, staj olanakları, konferanslar, kongreler, alan araştırmaları, sınav organizasyonları, her türlü eserlerin yayını ve basımı, meslek standartlarını geliştirmeye yönelik faaliyetleri düzenlemek ve bu etkinliklerin koordinasyonunu sağlayarak Üniversitenin kamu kurumları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla iş birliğini geliştirmesine katkıda bulunmaktır.

Faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Sürekli eğitim kapsamında, toplumun her kesiminin yaşam boyu öğrenim sürecinde yer alması için genel katılıma açık, yararlılığı yüksek yüz yüze, uzaktan ve karma sürekli eğitim programları düzenlemek ve geliştirmek.

b) Kişilere, kamu kurum ve kuruluşlarına, özel sektöre ve uluslararası kuruluşlara ihtiyaç duydukları alanlarda, ulusal ve uluslararası düzeyde, eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar planlamak, düzenlemek ve Rektörlüğe bağlı birimlerde bu amaçla yürütülen etkinliklerin koordinasyonunu sağlamak.

c) Öğrencilerin yanı sıra, sanayi ve hizmet kuruluşlarının çalışanlarına yönelik olarak, eğitim programları veya danışmanlık hizmetleri sunmak.

ç) Bölümlerin bağlantılı olduğu diğer programlar konusunda öğrencilerin yetişmesine katkı sağlamak.

d) İlgili mevzuat hükümleri doğrultusunda bölümlere destek olacak alanlarda yapılacak sertifika programları ile öğrencileri çoklu becerilerle donatmak.

e) Ulusal ve uluslararası lisans öğrencilerine yönelik staj programları planlamak ve yürütmek.

f) Merkezin amaçları doğrultusundaki tüm etkinlikleri, yaşam boyu öğrenme, meslek içi eğitim, kurumlara eğitim, sertifika programları, önceden programlanmış seminerler, çeşitli kesimlere yönelik konferanslar gibi yollarla gerçekleştirmek.

g) Hayat boyu öğrenme çerçevesinde eğitim programları düzenlemek; sportif, sanatsal ve kültürel eğitim programları düzenlemek.

ğ) Genel katılıma açık dersler ve talep edilen kursları düzenlemek; ara eleman yetiştirmeye yönelik kurslar açmak.

h) İlgili mevzuat hükümleri uyarınca Üniversitede işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı ve iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitimleri düzenlemek, eğitime katılanlara eğitim katılım belgesi düzenlemek, yayın hazırlamak, danışmanlık yapmak.

ı) Ulusal ve uluslararası belgelendirme ve personel belgelendirme sertifikasyonu eğitimleri düzenlemek, sınavlar yapmak, belge, sertifika ve katılım belgesi vermek.

i) Üniversite bünyesinde, ulusal ve uluslararası eserlerin süreli-süresiz basım ve yayımını yapmak veya yaptırmak, gerektiğinde kitaplık ve arşiv oluşturmak.

j) İhtiyaç duyulan konularda her yaş grubuna cevap verebilecek eğitici, ruh ve beden sağlığını geliştirecek, katılımcı bir toplum yapısının oluşmasına katkı sağlayacak programlar geliştirmek.

k) Ulusal düzeyde Avrupa Birliği normlarına uyum sağlamak amacıyla meslek standartları geliştirmeye yönelik çalışmaları gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8- (1) Müdür; Rektör tarafından Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinden ikisini Rektörün onayına sunar. Müdüre görevi başında bulunmadığı zamanlarda belirlediği müdür yardımcısı vekalet eder. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunamaması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik faaliyetler planlamak ve yürütmek.

b) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve alınan kararları uygulamak.

ç) Merkez bünyesindeki birimler arasında koordinasyon ve denetimi sağlamak.

d) Merkezin amaçları çerçevesinde ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim kurmak ve çalışmalar yapmak.

e) Merkez ve Merkeze bağlı birimlerin yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Rektörlüğe sunmak.

f) Merkezin yıllık bütçesini hazırlayarak Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üye tekrar görevlendirilebilir. Görev süresinin bitiminden önce ayrılan ya da altı aydan daha fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, yılda en az bir kez olmak üzere Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma programının hazırlanması ve yürütülmesinde, ihtiyaçlar doğrultusunda yapılan hazırlıkların Rektörlüğe sunulmasında Müdüre yardımcı olmak ve söz konusu önerileri karara bağlamak.

b) Merkez bünyesinde proje ve araştırma gruplarının oluşturulması konusunda teklifleri karara bağlamak.

c) Kurs, staj, sertifika ve benzeri programlarda görevlendirilecek, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda iş birliği yapılacak Üniversite birimleri, ulusal ve uluslararası kişi, kurum ve kuruluşlarla iş birliğine yönelik esasları tespit etmek.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, bütçesini görüşmek ve karara bağlayarak Rektöre sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13- (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun gördüğü takdirde Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 15- (1) 20/8/2007 tarihli ve 26619 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SUYAM) Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü yürütür.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.