banner664

06 Ağustos 2022

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik

Dicle Üniversitesinden:

DİCLE ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 16/8/2005 tarihli ve 25908 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 6- Bir yarıyıl, ders döneminin başlangıcı ile yarıyıl sonunda yapılan tek ders sınavının bitimi arasındaki tarih aralığıdır.

Eğitim-öğretim takvimi; ilgili kurulların teklifi üzerine Senato tarafından belirlenir. Eğitim-öğretim yılına ait akademik takvim önerisi en geç Mayıs ayı sonuna kadar Senatonun onayına sunulur. Senato tarafından kararlaştırılan akademik takvim en geç Haziran ayı sonuna kadar ilan edilir.

Bir akademik yıl her biri en az 15 hafta olmak üzere güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Senato kararıyla bu süre uzatılabilir. Gerekli hallerde ilgili yönetim kurulu kararı ile Cumartesi ve/veya Pazar günleri ders veya sınav yapılabilir. Yarıyıl sonu/yılsonu sınav günleri bu sürenin dışındadır.

Senato, güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak yaz okulu açılmasına da karar verebilir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 9- Fakülteye kayıt için aşağıdaki koşullar aranır:

a) Lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olmak; yabancı ülke liselerinden mezun olanların diploma denkliğinin Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olması.

b) ÖSYM tarafından yapılan sınavlar veya yurt dışından alınacak öğrencilerin Senato tarafından belirlenen esaslar kapsamında yerleştirilmeleri sonucunda ilgili öğretim yılında Üniversitenin birimlerine kayıt hakkı kazanmış olmak.

c) Öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretine ilişkin varsa yükümlülükleri yerine getirmek.

Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar, ilan edilen tarihlerde başvurularını e-Devlet üzerinden veya Üniversiteye şahsen başvurarak yapabilirler. Ancak, mazeretleri nedeniyle e-Devlet üzerinden kayıt yapamayanlar ile bizzat başvuramayan adaylar yasal vekilleri aracılığıyla da kesin kayıtlarını yaptırabilirler. Süresi içerisinde kayıt yapmayan adayın kaydı yapılamaz.

Öğrenci adayından kayıt sırasında, ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda belirtilen veya Üniversite tarafından belirlenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği istenir.

Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle Üniversiteye kayıt hakkı kazanmış olanların kayıtları yapılmaz, kayıt yaptırmış olsalar bile bulundukları yarıyıla bakılmaksızın kayıtları iptal edilerek kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 11- Fakülteye kaydolan her öğrenci için Dekanlığın önerisi üzerine ilgili birim yönetim kurulunca bir danışman atanır. Danışmanlık süresi ilgili birim yönetim kurulunca tayin edilir.

Danışmanın görevleri şunlardır:

a) Öğrenciye öğrenimi boyunca eğitim-öğretimini ilgili mevzuat çerçevesinde planlayabilmesi konusunda yardımcı olmak.

b) Kayıt yenileme süreleri içerisinde öğrencinin otomasyon ortamında seçmiş olduğu derslerin sınıf bazında kontrollerini yaparak, varsa eksiklikleri gidererek onay işlemini gerçekleştirmek.

c) Karşılaştığı sorunların çözüm sürecinde öğrenciye destek olmak.

ç) Üniversite yaşamına uyum, mesleki gelişim ve kariyer konularında öğrenciyi bilgilendirmek.

d) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından öğrenci bilgi sistemi üzerinden mezuniyet işlemi başlatılan danışmanlığındaki öğrencilerin müfredatını inceleyerek almakla yükümlü oldukları zorunlu ve seçmeli dersleri alıp almadıklarını kontrol ederek mezuniyetlerine onay vermek.

Kayıt yenileme (ders kaydı) veya mezuniyet süresi içerisinde geçerli bir mazereti nedeniyle görevinde bulunamayacak olan danışman, bu durumu dilekçe ile birim yöneticisine bildirir. Mazereti kabul edilen danışmanın yerine, aynı usul ile mazeret süresince yeni bir görevlendirme yapılır ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 15- Öğrenime ara vermek isteyen öğrencinin, ekle-bırak haftası sonuna kadar kayıtlı olduğu ilgili akademik birime başvuruda bulunması gerekir. Öğrencinin sağlık kurulu raporları ile belgelenmiş mazeretinin olması durumunda ilgili döneme ait kayıt yenileme işlemini gerçekleştirmiş olması kaydıyla başvuru süresi koşulu aranmaz.

İlgili birim yönetim kurulları, öğrencinin dilekçesinde belirtmiş olduğu beyanına göre öğrenime ara verme izni verebilirler.

Öğrenime ara verme izni en fazla iki eğitim-öğretim yılıdır. Sağlık nedenine dayanan öğrenime ara verme izni istekleri bu sürenin dışındadır.

Öğrenime ara verme izni talebi asgari olarak bir eğitim-öğretim yılına ilişkin olur.

Öğrenime ara verme izni; askerlik, tutukluluk ve ilgili mevzuat hükümlerine göre öğrencinin, yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almasını gerektirmeyen mahkûmiyet durumlarında ise bu hallerin süresi kadardır. Bu durumdaki öğrencilerin öğrenime ara verme süresi azami öğrenim süresinden sayılmaz.

Öğrenci, öğrenime ara verdiği yılda öğrenimine devam edemez ve sınavlara giremez; varsa girdiği sınavlar geçersiz sayılır. Öğrenime ara verme süresi dolan öğrenci, ayrıldığı yerden öğrenimine devam eder ve kaybetmiş olduğu öğrenim sürelerini telafi etmek amacıyla üst dönemlerden ders alamaz.

Öğrenime ara verme izni verilen öğrenciden katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz; varsa yatırmış olduğu katkı payı veya öğrenim ücreti iade edilir.

Öğrenciye eğitim-öğretimine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma gibi imkânların doğması halinde, ilgili birim yönetim kurulunun kararı ile bir defaya mahsus olmak üzere en çok bir eğitim-öğretim yılı ilave izin verilebilir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Öğrenciler sağlıkla ilgili mazeretlerini, yataklı tedavi kurumlarından alacakları sağlık raporu ile belgelemek zorundadırlar. Öğrenci rapor süresince sınavlara giremez ve raporlu olduğu süre içerisinde girdiği sınavlar iptal edilir. Sağlık raporu devamsızlık yerine sayılmaz.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 20- Öğrenci, sınav sonuçlarına, sonuçların öğrenci otomasyonunda ilanından itibaren en geç 5 (beş) işgünü içerisinde Dekanlığa dilekçeyle başvurarak sınav kâğıdının maddi hata ya da hatalı soru yönünden yeniden incelenmesini isteyebilir. Dekan, itiraza konu sınav evrakını sınavı yapan öğretim elemanına incelettirir ve maddi hata varsa düzeltilir. İtiraz sonucunun, itiraz başvuru tarihinden itibaren en geç 5 (beş) işgünü içerisinde sonuçlandırılıp ilgili öğrenciye bildirilmesi zorunludur. Belirlenen süre dışında itiraz olması durumunda başvuru değerlendirilmeye alınmaz.

Öğrencinin itirazının devamı halinde; fakülte yönetim kurulu kararı ile sorumlu öğretim elemanının da dâhil olduğu veya olmadığı ilgili alandaki öğretim elemanlarından oluşan en az üç kişilik bir komisyonda cevap anahtarıyla karşılaştırmalı olarak yeniden esastan inceleme yapılabilir. Not değişiklikleri yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Not değişikliğiyle ilgili yönetim kurulu kararı, Not Değiştirme Formu ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir.

Öğrenci bilgi sisteminde açıklanan ilgili döneme ait başarı notları ile ilişkili herhangi bir maddi hatanın yapılmış olduğunun öğretim elemanı tarafından fark edilmesi durumunda ise ilgili öğretim elemanı, hatalı olduğunu tespit ettiği sınavın açıklanma tarihinden itibaren 5 (beş) işgünü içerisinde dekanlığa başvurarak not düzeltme talebinde bulunur. Not değişikliği veya düzeltmeler yönetim kurulunda görüşülüp karara bağlanır. Yönetim kurulu kararı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir. Gerekli değişiklik Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

Akademik birim yönetim kurulu kararı ile ara sınav notu değişikliği, dönem sonu sınavları başlayıncaya kadar, dönem sonu sınavı notu değişikliği ise ilgili dersin bütünleme sınavından önce, bütünleme sınavı notu değişikliği ise ilgili dönem tek ders sınav tarihinden önce yapılabilir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 27- Daha evvel herhangi bir yükseköğretim kurumundan alınıp başarılan derslerin muafiyeti ve muafiyetten dolayı üst sınıfa/sınıflara intibak işlemleri, Senato tarafından yönerge ile belirlenir.”

MADDE 8- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9- Bu Yönetmelik hükümlerini Dicle Üniversitesi Rektörü yürütür.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.