banner699

31 Aralık 2021

Dozimetri Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesine İlişkin Yönetmelik

Nükleer Düzenleme Kurumundan:

DOZİMETRİ HİZMETİ VERECEK KURULUŞLARIN YETKİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyona ilişkin faaliyetlerde çalışanlara kişisel dozların izlenmesi hizmetini verecek kuruluşların yetkilendirme koşullarını, sorumluluklarını, yetkilendirilmelerini ve Ulusal Merkezi Doz Kayıt Sisteminin işletilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, dozimetrelerin hazırlanması, dağıtılması, toplanması, akredite olunan kapsamda okunması ve değerlendirilmesi ile doz sonuç raporlarının oluşturulması, gerekli kayıtların tutulması ve verilerin Ulusal Merkezi Doz Kayıt Sistemine aktarılması hizmetlerini verecek kuruluşları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 2/7/2018 tarihli ve 702 sayılı Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 785 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akreditasyon: Dozimetri laboratuvarlarının, hizmet vereceği kapsamda ulusal ve uluslararası standartlara göre akreditasyon kuruluşu tarafından değerlendirilmesi, yeterliliğinin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesini,

b) Akreditasyon kuruluşu: Türk Akreditasyon Kurumunu veya ILAC MRA anlaşması veya ILAC tarafından tanınan bölgesel anlaşmalar kapsamında bulunan bir akreditasyon kuruluşunu,

c) Belirsizlik bütçesi: Ölçüm belirsizliğini, bileşenlerini, bunların hesaplanmasını ve kombinasyonlarını içeren beyanı,

ç) Dozimetre: Maruz kalınan iyonlaştırıcı radyasyon dozunun ölçülmesini sağlayan kişisel doz ölçeri,

d) Dozimetri: İyonlaştırıcı radyasyon ışınlanmaları sonucu, madde veya dokunun maruz kaldığı radyasyon dozunun ölçülmesini ve hesaplanmasını,

e) Dozimetri servisi: Dozimetrelerin hazırlanması, hizmet alan kişilere dağıtılması, toplanması, akredite olunan kapsamda okunması ve değerlendirilmesi ile doz sonuç raporlarının oluşturulması, gerekli kayıtların tutulması ve verilerin Ulusal Merkezi Doz Kayıt Sistemine aktarılması hizmetlerini veren, ülkemiz sınırları içinde uygun donanım altyapısına sahip, Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına göre kurulmuş tüzel kişiliği haiz ve dozimetri hizmeti vermek üzere Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından yetkilendirilmiş kuruluşları,

f) Dozimetri servisi sorumlusu (DSS): TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yetkinliği için Genel Gereklilikler Standardı ile ilgili eğitimler ile hizmet verilecek dozimetre türüne uygun eğitim almış, Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından değerlendirilerek uygun görülen kişiyi,

g) EN: Avrupa Standartlarını,

ğ) Eşdeğer doz: Radyasyonun tipi ve enerjisi dikkate alınarak belirlenen belli bir doku veya organdaki soğurulmuş dozu,

h) Etkin doz: İnsan vücudunda ışınlanan bütün doku ve organlar için hesaplanmış eşdeğer dozun, her doku ve organın doku ağırlık faktörleri ile çarpılması sonucunda elde edilen dozların toplamını,

ı) Harici çalışan: Nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyona ilişkin tesis ve faaliyetlerde yetkilendirilen kişi tarafından çalıştırılan kişiler dışında, kontrollü ve gözetimli alanlarda faaliyette bulunan, geçici veya sürekli olarak kendi adına iş yürüten veya başka yüklenici tarafından çalıştırılan kişiyi,

i) Hesaplanmış doz: Dozimetrelerin hatalı kullanılması, kasıtlı ışınlanması, kaybedilmesi ya da hasar görmesi gibi doz değerinin dozimetreden okunmasının mümkün olmadığı hallerde, dozimetre kullanıcısının ilgili periyot için maruz kaldığı doz olarak kabul edilecek olan ve çalışma koşulları değerlendirilerek dozimetri hizmeti alan kişinin radyasyondan korunma sorumlusu tarafından hesaplanan doz değerini,

j) Hizmet periyodu: Dozimetrenin kullanıma başlandığı tarih ile kullanımının sonlandığı tarih arasındaki en fazla iki aylık süreyi,

k) IAEA: Uluslararası Atom Enerjisi Ajansını,

l) IEC: Uluslararası Elektroteknik Komisyonunu,

m) ILAC: Uluslararası Laboratuvar Akreditasyonu Birliğini,

n) ISO: Uluslararası Standardizasyon Organizasyonunu,

o) İnceleme düzeyi: Üzerinde daha fazla inceleme yapılmasını gerektiren ve aylık olarak; 2 mSv’in üzerindeki etkin dozu, göz merceği için 2 mSv’in veya el, ayak ve cilt için 50 mSv’in üzerindeki eşdeğer dozu,

ö) Kişisel doz eşdeğeri: “d” değeri tüm vücut için 10 mm, el-ayak ve cilt için 0,07 mm ve göz merceği için 3 mm olmak üzere, vücudun “d” derinliğindeki yumuşak doku doz eşdeğeri olan Hp (d) veya nötron dozuna ilişkin Hpn (d) değerini,

p) Kurum: Nükleer Düzenleme Kurumunu,

r) MRA: Karşılıklı Tanıma Anlaşmasını,

s) Radyasyondan korunma sorumlusu: Dozimetri hizmeti alan kuruluşun radyasyondan korunma sorumlusunu,

ş) SSDL Network: İkincil Standart Dozimetri Laboratuvarları Ağını,

t) Ulusal Merkezi Doz Kayıt Sistemi: Dozimetri servisleri tarafından, radyasyonla çalışanlara ve harici çalışanlara tahsis edilmiş dozimetrelerin değerlendirilmesi sonucunda elde edilen doz değerlerinin aktarıldığı veri tabanını,

u) WHO: Dünya Sağlık Örgütünü,

ü) Yetki belgesi: Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucuna göre, dozimetri hizmeti verecek kuruluşun, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 787 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi uyarınca, Kurum tarafından dozimetri servisi olarak yetkilendirildiğini gösteren belgeyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel İlkeler, Yetkilendirme Koşulları ve Başvuru

Genel ilkeler

MADDE 5 – (1) Kurumdan yalnızca Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına göre kurulmuş tüzel kişiler dozimetri servisi olarak yetki belgesi alabilir.

(2) Kurum tarafından verilen yetki devredilemez.

(3) Kurum, dozimetri servisini yetkilendirmek ve denetlemekle dozimetri servisinin eylem ve işlemlerinden sorumlu tutulamaz.

(4) Bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerin yürütülmesi sırasında asıl sorumluluk dozimetri servisine aittir. Verilen yetkinin koşullarına ve mevzuata uymak veya yükümlülüklerini yerine getirmek üzere görevlendirme yapmak veya hizmet almak dozimetri servisinin sorumluluğunu azaltmaz ve ortadan kaldırmaz.

(5) Yetkilendirme için başvuru yapan kişiler, Kurum tarafından yetkilendirme için talep edilen tüm bilgi ve belgeleri istenilen biçim ve içerikte sağlamak ve Kurum bütçesine gelir kaydedilmek üzere Kurum tarafından belirlenen bedelleri ödemekle yükümlüdür.

(6) Dozimetri servisi, yetki koşullarının devamlılığını sağlamakla ve Kurum tarafından tespit edilerek kendisine bildirilen uygunsuzlukları verilen süre içerisinde gidermekle yükümlüdür.

(7) Kurum tarafından düzenlenen yetki belgesi yalnızca yerinde incelemenin yapıldığı adres için geçerlidir. Aynı tüzel kişiliğin birden fazla yerde dozimetri hizmeti vermesi durumunda bu Yönetmelik hükümlerine göre ayrıca yetki belgesi alınması gerekir.

Yetkilendirme koşulları

MADDE 6 – (1) Dozimetri hizmeti verecek kuruluşun;

a) Kullandığı dozimetre tipine ve kişisel doz değerlendirme metoduna uygun ve dozimetri hizmetini en fazla iki aylık periyotlarla yürütebilecek sayı ve nitelikte personel ile cihaz ve teknik donanıma sahip olması,

b) Hizmet vereceği dozimetre türüne uygun olarak Kurum tarafından belirlenen standartların güncel versiyonlarına göre akredite olması,

c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren mühendislik, fen, fen-edebiyat veya teknoloji fakültelerinin Kurum tarafından belirlenen bölümlerinden mezun bir DSS bulundurması,

ç) Hizmet vereceği sistemin herhangi bir sebeple çalışamaması veya çalıştırılmaması gerektiği durumlarda dozimetri hizmetinin aksamasını engellemek ve en fazla iki hizmet periyodu süresince hizmete devam etmek üzere yapılacak iş ve işlemlere ilişkin uygulanabilir bir programa sahip olması,

gerekir.

(2) Dozimetri hizmeti verecek kuruluş, faaliyetleri sırasında kullandığı radyasyon kaynakları için ayrıca ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

(3) Dozimetri hizmeti verecek kuruluş, Kurumdan aldığı yetki kapsamında hizmet verir.

(4) Birinci fıkranın (ç) bendi uyarınca Kuruma bildirilen program çerçevesinde yürütülen işlemlerden, ölçüm sonuçlarından ve doz sonuç raporlarının oluşturulmasından dozimetri hizmeti verecek kuruluş sorumludur.

Başvuru

MADDE 7 – (1) Dozimetri hizmeti verecek kuruluş, aşağıdaki bilgi ve belgeler ile Kuruma başvuruda bulunur:

a) Dozimetri servisi yetki belgesi başvuru formu.

b) Akreditasyon sertifikası ve akreditasyon kapsamı.

c) DSS olarak çalışacak teknik personelin özgeçmişi ve eğitimine ilişkin bilgi ve belgeler.

ç) Yönetim ve organizasyon şeması.

d) Personelin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin bilgi ve belgeler.

e) Dozimetri hizmeti verecek kuruluşu temsile yetkili kişilerin imza sirküleri.

f) Dozimetri hizmetini en fazla iki aylık periyotlarla yürütebilecek kapasiteye sahip olduğunu gösterir dağıtım ve değerlendirme süreçlerini de içeren iş akış planı.

g) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca hazırlanacak programa ilişkin bilgi ve belgeler.

ğ) Kullanılacak ulusal ve uluslararası standartların listesi.

h) Kişisel dozimetrelerin okunması ve dozların değerlendirilmesi işlemlerinde kullanılan metoda ait geçerli kılma kayıtları ve belirsizlik bütçesi.

ı) Kişisel dozimetri hizmetine ilişkin cihaz, ekipman ve altyapının listesi, kalite kontrol testleri için kullanılan referans kaynakların listesi, referans radyasyon kaynakları için izlenebilirliği gösteren sertifikalar.

(2) Kurum, birinci fıkrada belirtilen hususlara ilave bilgi ve belgeler isteyebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Değerlendirme, Yerinde İnceleme ve Yetkilendirme Süreci

Başvurunun değerlendirilmesi

MADDE 8 – (1) 7 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen bilgi ve belgelerle Kuruma başvurulmasını takiben bilgi ve belgelerin uygunluğu Kurum tarafından incelenir.

(2) Değerlendirme sonucunda Kuruma sunulan bilgi ve belgelerde eksiklik ve yetersizlik olması durumunda, başvuru sahibi bilgilendirilerek eksiklik ve yetersizliklerin tamamlanması veya giderilmesi için bildirim tarihinden itibaren en fazla üç ay süre verilir. Söz konusu eksiklik ve yetersizliklerin tamamlanması veya giderilmesi için verilen süre içerisinde, başvuru sahibi tarafından yazılı olarak bildirilen gerekçenin Kurum tarafından uygun görülmesi halinde en fazla üç aya kadar ilave süre verilebilir.

(3) Verilen süre içinde eksiklik ve yetersizliklerin tamamlanması veya giderilmesine ilişkin bilgi ve belgelerin Kuruma ulaşmasından sonra başvuru yeniden değerlendirilir.

(4) Eksikliklerin ve yetersizliklerin verilen süre sonunda tamamlanmadığı veya giderilmediği durumda yetkilendirme başvurusu iptal edilir. Yetkilendirme için yatırılan başvuru ücreti iade edilmez.

Yerinde inceleme

MADDE 9 – (1) Başvuru belgelerinin uygun bulunması durumunda, dozimetri hizmeti verecek kuruluş bünyesinde Kurum tarafından yerinde inceleme yapılır veya yaptırılır.

(2) Yerinde inceleme esnasında dozimetrelerin hazırlanması, gönderilmesi, dağıtılması, toplanması, okunması ve değerlendirilmesine ilişkin kurulan sistem ile dozimetri hizmeti verecek kuruluşun yetkilendirme koşullarını sağlayıp sağlamadığı ve sorumluluklarını yerine getirebilecek kapasitede olup olmadığı tetkik edilir.

(3) Yerinde inceleme sırasında dozimetri hizmeti verecek kuruluşta görevli teknik personel; doz değerlendirme, raporlama, kayıt altına alma ve Ulusal Merkezi Doz Kayıt Sistemine veri aktarma işlemlerini ve kalite kontrol testini uygulamalı olarak yapar.

(4) Yerinde incelemede eksiklik ve yetersizlik tespit edilmesi durumunda başvuru sahibi bilgilendirilerek eksikliklerin ve yetersizliklerin tamamlanması veya giderilmesi için bildirim tarihinden itibaren en fazla üç ay süre verilir. Söz konusu eksikliklerin ve yetersizliklerin tamamlanması veya giderilmesi için verilen süre içerisinde, başvuru sahibi tarafından yazılı olarak bildirilen gerekçenin Kurum tarafından uygun görülmesi halinde en fazla üç aya kadar ilave süre verilebilir. Eksiklik ve yetersizliklerin verilen süre sonunda tamamlanmadığı veya giderilmediği durumlarda yetkilendirme başvurusu iptal edilir. Yetkilendirme için yatırılan başvuru ücreti iade edilmez.

(5) Eksikliklerin ve yetersizliklerin tamamlandığının veya giderildiğinin tespitine yönelik tekrar yerinde inceleme yapılabilir. Bu durumda başvuru sahibi tekrar yerinde inceleme için belirlenen ücreti verilen süre içerisinde Kurum hesabına yatırarak başvurur. Süresi içerisinde ücretin yatırılmaması durumunda başvuru iptal edilir ve başvuru ücreti iade edilmez.

Yetki belgesinin verilmesi

MADDE 10 – (1) Yetkilendirme başvurusunun incelenmesi sonucunda herhangi bir eksiklik ve yetersizlik tespit edilmemesi ve yerinde inceleme sonucunda hazırlanan rapor esas alınarak yapılan değerlendirme sonucunun olumlu olması durumunda dozimetri hizmeti verecek kuruluşa yetki belgesi verilir ve Kurumun resmi internet sitesinden duyurulur.

(2) Yetki belgesi, düzenlenme tarihinden itibaren beş yıl geçerlidir.

(3) Yetki belgesi, dozimetri hizmeti verecek kuruluşun akreditasyon kapsamında yer alan dozimetri hizmetleri için geçerlidir.

Yetki belgesinin yenilenmesi

MADDE 11 – (1) Yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden en az iki ay önce yetki belgesi sahibi tarafından;

a) Yetkilendirme koşullarında değişiklik olmadığını bildirir dilekçe,

b) Dozimetri servisinin akreditasyon durumunu gösteren belge,

ile Kuruma başvurulur. Kurum tarafından yapılacak değerlendirme ve gerekli görüldüğü takdirde yapılacak denetimin sonucunun uygun bulunması halinde yetki belgesi yenilenir.

(2) Yetki belgesinin geçerlilik süresinin dolmasından sonra yapılan başvurular için 7 nci madde hükümleri uygulanır.

(3) Yetki belgesinin süresi içinde yenilenmemesi durumunda yetki belgesi kendiliğinden sona erer. Yetki belgesinin geçerlilik süresi dolan ve yetki belgesini yenilemeyen dozimetri servisleri, Kurumun resmi internet sitesinden duyurulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sorumluluklar, İnceleme Düzeyi İşlemleri, Kayıtlar ve Bildirimler

Sorumluluklar

MADDE 12 – (1) Dozimetri servisinin sorumlulukları aşağıda verilmiştir:

a) Kişisel dozimetri hizmetini en fazla iki aylık periyotlarla vermek.

b) Dozimetrelerin en hızlı şekilde hazırlanması, hizmet alan kişilere gönderilmesi, dağıtılması, toplanması, okunması ve değerlendirilmesine ilişkin bir sistem kurmak ve işletmek.

c) Dozimetrenin teknik özellikleri ile doğru kullanımına ilişkin talimatları hazırlamak ve hizmet verdiği kişilerin dozimetreleri bu talimatlara uygun olarak kullanmalarını sağlamak üzere kullanıcıları bilgilendirmek.

ç) Kalite dokümanlarında tanımlanmış olan periyotlarda kalite kontrol testlerini yapmak.

d) İlgili standartta belirtilen performans testlerine yönelik ışınlanmaların, metrolojik izlenebilirlik zincirinde IAEA/WHO SSDL Network ağına üye olan ikincil standart dozimetri laboratuvarlarında gerçekleştirilmesini sağlamak.

e) En fazla iki ayda bir sistemin doğruluğu ve izlenebilirliğini (d) bendi uyarınca ışınlanmış kalite kontrol veya kalibrasyon dozimetreleri ile yapılan ölçümlerle teyit etmek.

f) Akredite olduğu metot ile ilgili olarak her yıl, Kurum tarafından uygun bulunan ulusal veya uluslararası laboratuvarlar ile karşılaştırma çalışması yapmak, ilgili standartlar kapsamında değerlendirme yaparak sonuçlarını Kuruma sunmak.

g) Karşılaştırma çalışmasından başarısız sonuç alınması durumunda, başarısız olunan sonuçlar için sebep analizi yapmak; sebebin ortadan kaldırılarak sistemin iyileştirildiğini teyit etmek amacıyla en geç iki hizmet periyodu içerisinde Kurum tarafından uygun bulunan ulusal veya uluslararası laboratuvarlar ile başarısız sonuç alınan hizmetle ilgili karşılaştırma çalışmasına katılmak ve sonuçları gerçekleştirilen düzeltici faaliyetler ile birlikte Kuruma bildirmek; bu süre içerisinde başarısız sonuç alınan sistemle ilgili hizmetini sonlandırarak, verdiği hizmeti Kuruma bildirilen program çerçevesinde sürdürmek; sebebin verilen hizmetler üzerindeki etkisini değerlendirerek, gerekli olması durumunda düzeltilmiş doz sonuç raporlarını etkilenen kullanıcılara göndermek.

ğ) Dozimetrelerin teslim alınmasını takiben dozimetreleri okumak ve çalışanlara ait doz bilgilerini değerlendirerek en geç on gün içerisinde Kurum tarafından belirlenen biçim ve içerikte Ulusal Merkezi Doz Kayıt Sistemine aktarmak.

h) Kişilerin doz sonuçlarının elektronik ortamda sorgulanabilmesine ve temin edilebilmesine imkân tanıyacak teknik ve yönetsel altyapıyı oluşturmak, dozimetri hizmeti verdiği kişilerin talep etmesi halinde ıslak imzalı veya elektronik onaylı doz sonuç raporlarını sağlamak.

ı) İnceleme düzeyi işlemlerine ilişkin sorumluluklarını yerine getirmek.

i) Dozimetri hizmeti alan kişiler tarafından inceleme düzeyi üzerinde doza maruz kalındığı şüphesinin bildirildiği durumlarda dozimetreleri ivedilikle değerlendirmek.

j) Dozimetri hizmeti alan kişilerin dozimetri hizmetini sonlandırma talebi üzerine, kişilere ait değerlendirilmemiş tüm dozimetreleri değerlendirerek doz sonuçlarını Ulusal Merkezi Doz Kayıt Sistemine aktarmak ve hizmeti sonlandırmak.

k) Hizmet verilen dozimetre sayısına göre belirlenen Veritabanı Kullanımı Yıllık Hizmet Bedelini aynı yılın Kasım ayı sonuna kadar ödemek.

l) Bu Yönetmelikte belirtilen; doz sonuçlarını, bilgi, belge ve kayıtları faaliyette bulunduğu sürece saklamak.

m) Akreditasyon belgesinin akreditasyon kuruluşu tarafından askıya alınması halinde; askıya alınmış sistemle ilgili faaliyetini durdurarak Kuruma bildirimde bulunmak, askıya alınma sebebi ortadan kalkarak veya düzeltici faaliyeti akreditasyon kuruluşu tarafından uygun bulunarak akreditasyonu devam ettirilene kadar faaliyetini Kuruma bildirilen program çerçevesinde yürütmek.

n) Akreditasyon belgesinin geri çekilmesi halinde Kuruma bildirimde bulunmak ve faaliyetini sonlandırmak.

o) Bu Yönetmelik kapsamında yürütülen kişisel veri işleme faaliyetlerinde 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan ikincil mevzuatta yer alan usul ve esaslara uygun olarak gerekli teknik ve idari tedbirleri almak ve uygulamak.

İnceleme düzeyi işlemleri

MADDE 13 – (1) Dozimetri servisi, kişisel dozimetrenin değerlendirilmesi sonucunda doz değerinin, inceleme düzeyinin üzerinde olduğunu tespit etmesi durumunda konuyu dozimetri hizmeti alan kişilere ve Kuruma bildirir. Dozun alınma nedeninin araştırılması için içeriği Kurum tarafından belirlenen araştırma formunu dozimetri hizmeti alan kişilere gönderir. Araştırma formunun, hesaplanmış dozu da içerecek şekilde eksiksiz doldurulmuş ve hizmet verdiği kişinin radyasyondan korunma sorumlusu tarafından imzalanmış şekilde, formda belirlenen süre içerisinde, dozimetri servisine ve Kuruma gönderilmesi gerektiğini belirtir.

Kayıtlar

MADDE 14 – (1) Dozimetri servisi tarafından tutulması gereken kayıtlar ve saklanması gereken belgeler aşağıda verilmiştir:

a) Kalite yönetim sistemine ilişkin kayıtlar.

b) Akreditasyon kuruluşu tarafından yapılan denetimlere ve akreditasyona ilişkin belgeler.

c) Okuma, değerlendirme, kalibrasyon ve kalite kontrol kayıtları.

ç) Kullanılan radyasyon kaynaklarına ilişkin lisans belgeleri.

d) Kullanılan radyasyon ölçüm cihazlarına ilişkin kalibrasyon raporları.

e) Katılım sağlanan ulusal ve uluslararası karşılaştırma çalışmaları kayıtları.

f) Kullanılan standartların listesi.

g) Doz sonuç raporları, araştırma formlarının basılı ve elektronik kopyaları.

ğ) Dozimetre kullanım talimatları.

h) Dozimetre kullanımına ilişkin kişilerle yapılan yazışmalar.

ı) Ulusal Merkezi Doz Kayıt Sistemine veri giriş kayıtları.

(2) Yetkinin askıya alınması, sona ermesi veya iptali durumunda dozimetri servisi vermiş olduğu dozimetri hizmeti ile ilgili verileri en geç on gün içerisinde Ulusal Merkezi Doz Kayıt Sistemine aktarmak zorundadır.

Bildirimler

MADDE 15 – (1) Dozimetri servisi aşağıdaki hususlarda en geç on gün içerisinde Kuruma bildirimde bulunur:

a) Akreditasyon kuruluşu tarafından akreditasyon belgesinin askıya alınması, kapsamının değiştirilmesi veya geri çekilmesi.

b) Yetki belgesi sahibinin ticaret unvanının ve iletişim bilgilerinin değişmesi.

c) Cihaz ve ekipmanın değişmesi.

ç) DSS olarak görevlendirilen personelin değişmesi.

d) Katılım sağlanan ulusal ve uluslararası karşılaştırma çalışmaları sonuçları.

e) Dozimetri servisinin kendi isteği ile hizmetine son vermesi.

f) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde tanımlanan programın değişmesi.

(2) Birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentleri kapsamına giren değişikliklerin gerçekleşmesi halinde, Kurum tarafından yapılacak inceleme ve gerekli görülürse yapılacak denetim sonucuna göre yetkilendirmeye ilişkin bilgilerde değişiklik yapılmasına veya yetkinin geçersiz hale gelmesi nedeniyle yeniden yetki alınması gerektiğine karar verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetim, Yaptırım ve Yetkinin Sona Ermesi veya İptali

Denetim ve yaptırım

MADDE 16 – (1) Dozimetri servisleri bu Yönetmelik kapsamında Kurumun denetimine tabidir. Denetimler programlı ya da programsız, resmi tatil günleri de dâhil olmak üzere yılın herhangi bir günü ve günün herhangi bir saatinde haberli veya habersiz yapılabilir. Denetime ilişkin hususlarda 5/3/2021 tarihli ve 31414 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nükleer Enerji ve İyonlaştırıcı Radyasyona İlişkin Denetimler Yönetmeliğinde yer alan hükümler uygulanır.

(2) Kurum tarafından yapılan inceleme, değerlendirme veya denetim faaliyetleri sonucunda tespit edilebilecek uygunsuzlukların giderilmesi için dozimetri servisine bildirim tarihinden itibaren en fazla bir hizmet periyodu süre verilir. Uygunsuzlukların giderildiğinin, dozimetri servisi tarafından belgeleri ile birlikte Kuruma iletilmesini müteakip, Kurum tarafından yapılan değerlendirme ve gerekli görülürse yeniden yapılacak denetim sonucuna göre işlem tesis edilir.

(3) Kurum inceleme, değerlendirme ve denetime esas olmak üzere gerekli görmesi halinde ölçüm, analiz, muayene ve test gibi her türlü araştırmayı yapabilir veya yaptırabilir; gerekli olan her türlü malzeme, numune, belge ve kayıtları dozimetri servisinden isteyebilir.

(4) İlgili mevzuat veya yetki koşullarına, Kurum kararlarına ve talimatlarına aykırı hareket edildiğinin saptanması halinde yaptırım uygulanır.

(5) Yaptırımlar; yetkinin askıya alınmasını, kısıtlanmasını, iptalini ve 702 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca uygulanacak idari para cezalarını içerir. Yaptırımlara ilişkin hususlarda 18/2/2021 tarihli ve 31399 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nükleer Düzenleme Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliğinde yer alan hükümler uygulanır.

(6) Dozimetri servisinin yetki belgesi ile ilgili nihai durum Kurumun resmi internet sitesinden duyurulur.

Yetkinin sona ermesi veya iptali

MADDE 17 – (1) Dozimetri servisinin yetkisi aşağıdaki hallerde sona erer:

a) Dozimetri servisinin kendi isteğiyle hizmetine son vermesi.

b) Yetki koşullarından herhangi birinin kaybedilmesi.

c) Yetki belgesinin süresinin sona ermesi.

ç) Yetki belgesinin Kurum tarafından iptal edilmesi.

(2) Yetkinin sona ermesi veya iptal edilmesi durumunda, dozimetri servisi hizmet verdiği kişilerin aldığı hizmetin aksamaması için gerekli tedbirleri alır. Kurum tarafından istenen bilgi ve belgelerin Kuruma sunulması ve Kurum tarafından uygun bulunması durumunda dozimetri servisinin yükümlülükleri sona erer. Dozimetri servisi, vermiş olduğu dozimetri hizmeti ile ilgili verileri en geç on gün içerisinde Ulusal Merkezi Doz Kayıt Sistemine aktarır.

(3) Dozimetri servisinin yetki belgesi ile ilgili nihai durum Kurumun resmi internet sitesinden duyurulur.

ALTINCI BÖLÜM

Doz Sonuç Raporu ve Ulusal Merkezi Doz Kayıt Sistemi

Doz sonuç raporu veri içeriği

MADDE 18 – (1) Dozimetri hizmeti alan kişilere ait doz sonuç raporu, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yetkinliği için Genel Gereklilikler Standardına göre yer alması gereken bilgilere ek olarak Kurum tarafından belirlenen bilgileri içerir.

(2) Kullanılmadan iade edilen veya herhangi bir sebeple iade edilmeyen dozimetrelere ilişkin açıklama ilgili periyoda ait doz sonuç raporunda belirtilir.

(3) Doz sonuç raporu, doz değerlendirmesini yapan teknik personel ve DSS tarafından imzalanır.

(4) Kişinin birden fazla dozimetre kullanması durumunda, doz sonuç raporunda her bir dozimetre sonucuna ayrı ayrı yer verilir.

Ulusal Merkezi Doz Kayıt Sistemi veri içeriği

MADDE 19 – (1) Dozimetrelerin değerlendirilmesi sonucu elde edilen veriler Ulusal Merkezi Doz Kayıt Sistemine Kurum tarafından belirlenen içeriğe uygun olarak aktarılır.

(2) Ulusal Merkezi Doz Kayıt Sistemine aktarılan verilerde değişiklik yapılması gereken durumlarda dozimetri servisi, Kuruma gerekçeleri, bilgi ve belgeleri ile birlikte yazılı olarak başvurur. Başvurunun Kurum tarafından incelenmesi neticesinde, dozimetri servisi tarafından beyan edilen hususların uygun bulunması halinde veriler Kurum tarafından değiştirilir.

Ulusal Merkezi Doz Kayıt Sisteminin işletilmesi

MADDE 20 – (1) Ulusal Merkezi Doz Kayıt Sistemi, Kurum tarafından işletilir.

(2) Verilerin dozimetri servisi tarafından Ulusal Merkezi Doz Kayıt Sistemine bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak aktarılıp aktarılmadığı Kurum tarafından incelenir. Verilerin girişi ile ilgili hata tespit edilmesi halinde bu hatanın giderilmesi ve tekrarlanmaması için gerekli düzeltici ve/veya önleyici faaliyetler dozimetri servisine bildirilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Geçici hükümler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce dozimetri hizmetine ilişkin verilmiş olan uygunluk belgeleri, bu Yönetmelikte belirtilen yetki belgesi olarak kabul edilir ve süresi sona erene kadar geçerlidir.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yetkilendirilmiş kişiler 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan programı en geç altı ay içerisinde Kuruma sunar.

(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce karara bağlanmamış mevcut başvurular, başvuru tarihinde yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.