19 Ekim 2022

Gümüşhane Üniversitesi Madencilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Gümüşhane Üniversitesinden:

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MADENCİLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gümüşhane Üniversitesi Madencilik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Gümüşhane Üniversitesi Madencilik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Gümüşhane Üniversitesi Madencilik Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Gümüşhane Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Gümüşhane Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5- (1) Merkezin amacı, Türkiye ve yakın çevresindeki madencilik faaliyetlerine güvenli, kararlı, yenilikçi ve sürdürülebilir bir yaklaşım sağlayarak Üniversite, kamu ve endüstri arasındaki iş birliğini geliştirmek ve bu bağlamda Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarının iş birliği çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı madenciliği ile ilgili bilimsel araştırma ve uygulama yapmak, eğitim faaliyetlerinde bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversite içerisinde madencilik alanında temel ve uygulamalı araştırmaları düzenlemek, teşvik etmek, koordine etmek, bu amaçla yurt içi ve yurt dışı benzer kuruluşlarla iş birliği yapmak, sempozyum, kongre, konferans, seminer ve kurslar düzenlemek, bilimsel çalışmalar yapmak.

b) Madencilik alanındaki bilimsel yöntem ve teknolojileri geliştirerek uyarlamak, Türkiye ve dünyadaki madencilik ile ilgili sorunlara çok disiplinli ve çok yönlü yaklaşımlarla çözümler üretmek.

c) Türkiye’deki çeşitli uygulayıcı kuruluşlarda çalışanlara yönelik madencilik ile ilgili meslek içi eğitimleri düzenlemek.

ç) Madencilik alanında yetişmiş Türk bilim insanlarının ve uzmanların yabancı ülkelerde tecrübe kazanmalarını sağlamak amacıyla çalışmalar yapmak.

d) Madencilik alanındaki bilimsel araştırmaların sonuçlarının Ülke ve insanlık yararına kullanılmak üzere teknolojiye aktarımı yönünde çalışmalar yapmak, bu amaçla ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

e) Ulusal ve uluslararası diğer araştırma merkezleri ile ortak bilimsel çalışmalar yapmak ve teknik bilgi değişimi hizmeti sunmak.

f) Endüstriyel ortaklar ve Üniversite iş birliği ile maden sektöründeki güvenlik ve sağlık riskleri, bu risklerin yönetimi, alınacak önlemler, denetim mekanizmaları üzerine çalışmalar yapmak.

g) Maden endüstrisindeki etkin arama tekniklerini kullanarak sürdürülebilir araştırma ve geliştirme çalışmalarını sürdürmek.

ğ) Jeoistatistik çalışmalar yapmak ve maden tasarımında optimizasyon ve maden planlaması üzerine faaliyetler yürütmek.

h) Maden işletme ve maden proseslerinde teknik gelişim sağlayacak şekilde araştırmalar yapmak.

ı) Doğal taşlar, madenler ve diğer alternatif enerji kaynakları üzerinde çalışmalar yapmak.

i) Terk edilmiş maden alanlarının rehabilitasyonu ve yeniden doğaya kazandırılması üzerine çalışmalar yapmak.

j) Maden sektöründe su kaynakları yönetiminin sürdürülebilirliği üzerine çalışmalar yapmak.

k) Madencilik sektörü ile alakalı sosyal sorumluluk projelerinin geliştirilmesi ve uygulanmasını sağlamak.

l) Türkiye’de ve dünyada madencilik meslek etiği ilkelerinin oluşumuna bilimsel katkıda bulunmak.

m) Madencilik sektörü ile ilgili mevzuat hakkında ve ihtiyaç duyulan konularda bilgilendirme, eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek.

n) Ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim müfredatlarının güncelleştirilmesine katkıda bulunmak.

o) Derin deniz, süs taşları ve uzay madenciliğine yönelik çalışmalar yapmak.

ö) Madencilikte yapay zeka çalışmalarına hız kazandırmak ve bilişim çağı ile madencilik sektörünü etkin bir biçimde harmanlamak.

p) Merkezin amacına uygun Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8- (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişi üç yıl için Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse veya Müdür süresi dolmadan görevinden ayrılırsa yeni Müdür Rektör tarafından aynı usulle görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

(4) Müdür; Merkezin amacı doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

c) Madencilik alanındaki ihtisaslaşma amaç ve hedefleri doğrultusunda çalışmaların gerçekleştirilmesi için Gümüşhane Üniversitesi Madencilik İhtisaslaşma Koordinatörlüğünün yönlendirmeleri doğrultusunda çalışmaları yürütmek.

ç) Yönetim Kurulunda alınan kararların uygulanmasını sağlamak.

d) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.

e) Merkeze personel görevlendirilmesi ile ilgili teklifini Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, en az beş üyesi fen bilimleri ve madencilik ihtisaslaşma alanlarındaki öğretim üyelerinden olmak üzere Merkezin faaliyet alanları ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir. Müdür yardımcıları oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün yazılı daveti üzerine ayda bir kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak salt çoğunlukla toplanır ve Merkezin faaliyetleri gözden geçirilerek ilgili konularda kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

(3) Yönetim Kurulu toplantısına üst üste üç defa izinsiz veya mazeretsiz katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın, test, analiz, sertifikasyon faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak.

b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

c) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.

ç) Müdürün faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek.

d) Merkez personelinin faaliyetlerle ilgili isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

e) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

f) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu kurumları ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek ve gerekirse protokol hazırlamak.

g) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek karara bağlamak.

ğ) Müdürün, Merkezin çalışmaları ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

h) Merkezin faaliyet alanlarına giren diğer konularda ve Merkezin yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12- (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli, Üniversitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri halinde ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki defa salt çoğunlukla toplanır.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapmak ve istişari nitelikte görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 14- (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, donanım ve demirbaş Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümüşhane Üniversitesi Rektörü yürütür.

---

Gümüşhane Üniversitesinden:

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gümüşhane Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Gümüşhane Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (GÜPAM): Gümüşhane Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Gümüşhane Üniversitesi Rektörünü,

ç) Stajyer öğrenci: Merkezde sunulan hizmetleri yetkinlik düzeyine göre gerçekleştiren, psikoloji alanında lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi gören öğrencileri,

d) Terapist: Merkezde görevlendirilmiş ilgili öğretim üyesi, uzman, psikolojik danışman ve psikologları,

e) Üniversite: Gümüşhane Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5- (1) Merkezin amacı; Merkeze psikolojik destek amacıyla başvuruda bulunan danışanlara, psikoterapi, psiko-eğitim, grup çalışmaları, klinik ölçme ve değerlendirme hizmetleri sunmak ve ihtiyaç duyulan durumlarda bireylere psikolojik destek sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Danışanların psikolojik sorunlarını değerlendirmek, tanı ve tedavi konusunda Merkezde çalışan uzmanlara yönlendirmek.

b) Danışanların iletişim problemleri, evlilik çatışmaları, iş doyumu gibi yaşam kalitesini azaltan günlük yaşam sorunlarıyla baş etmelerine, kişilerin sahip olduğu değerleri ve kültürel arka planını da gözeterek katkıda bulunmak.

c) Danışanların içinde yaşadıkları toplumun tarihi, sosyo-kültürel yapı ve değerlerini göz önünde bulundurarak onların ruhsal gelişimini desteklemek ve günlük sorunlarla baş etme mekanizmalarını güçlendirmeye yönelik psiko-eğitim vermek.

ç) Gündelik yaşamında sorun yaşayan danışanlar için bireysel, çift, aile ve grup terapi hizmetleri sunmak.

d) Danışanların sağaltım ve gelişimlerine yönelik olarak araştırma ve tanı amaçlı görüşme ve test uygulamaları yapmak.

e) Gerektiğinde danışanları yardım alabilecekleri ilgili kurum veya uzmanlara yönlendirmek.

f) Danışanlardan elde edilen bütün sözlü ve yazılı verileri ilgili mevzuat hükümleri kapsamında etik prensipler çerçevesinde yönetmek ve arşivleyerek korumak.

g) Merkezin hizmet kalitesini artırmaya yönelik olarak danışanların Merkezde yapılan çalışma ve eğitimleri değerlendirmeleri amacıyla memnuniyet anketleri düzenlemek.

ğ) Lisans ve lisansüstü psikoloji öğrencilerinin staj eğitimlerini uzmanlar ve öğretim üyeleri gözetiminde etik ve bilimsel süreçler gözetilerek sürdürmelerini sağlamak.

h) Merkez çalışanlarının ve stajyerlerin akademik gelişimlerine yönelik psikoloji alanıyla ilgili yerleşik olanın yanı sıra geleneksel ve yenilikçi psikolojik yaklaşımları da gözeten toplantı, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinlikler düzenlemek.

ı) Toplumun ihtiyaçları doğrultusunda psikoloji alanında eğitim, seminer, atölye çalışmaları gibi çalışmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8- (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür, Rektör tarafından görevden alınabilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarından Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür tarafından belirlenen görevleri yerine getirmek üzere, Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından bir kişi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdür Yardımcısının görev süresi Müdürün görev süresi ile sınırlıdır. Görev süresi biten Müdür Yardımcısı aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir. Müdür görevi başında olmadığı zaman yardımcısı Müdüre vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezde psikoterapi, psiko-eğitim, grup çalışmaları, klinik ölçme ve değerlendirme hizmetlerinin amacına uygun olarak düzenlenmesi ve yürütülmesi ile ilgili olarak çalışanlarını denetlemek.

b) Merkezde sunulacak hizmetlerin en üst düzeyde bilimsel verilere dayanarak, kültürel değerleri ve danışan ihtiyaçlarını da göz önüne alarak, kaliteli hizmet sunumunu sağlamak ve danışanların muhtemel zararlar ve risklere karşı korunmasını sağlamak.

c) Merkezin bir yıllık çalışma ve değerlendirme raporlarını ve istatistiklerini her yıl Ocak ayı sonuna kadar Rektörlüğe sunmak.

ç) İdari ve akademik toplantılarda Merkezi temsil etmek.

d) Merkezde çalışanlar arasında uyum ve birlikteliğin sağlanması için destek olmak.

e) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

f) Gerekli görülen durumlarda çalışanlar arasında rotasyon yapmak.

g) Rektörlük ve idari birimlerin isteği doğrultusunda danışanların ihtiyaçlarını dikkate alarak, sunulan hizmetlerin çeşitlendirilmesi ve etkililiğinin artırılmasına yönelik çalışmaları yönlendirmek ve geleceğe yönelik planlamaları gerçekleştirmek.

ğ) Yönetim Kurulunun görüşünü alarak Merkezin çalışma standartlarını geliştirmeye yönelik bilimsel temelli stratejiler geliştirmek, uygulamak ve değerlendirmek.

h) Yönetim Kurulunun görüşünü alarak Merkezin personel ihtiyaçlarını mevcut stratejilere göre planlamak ve gerekçeleriyle beraber Rektörlüğe bildirmek.

ı) Merkezde görev yapan stajyer öğrencilerin sayısını, görev alanlarını ve çalışma takvimini belirleyerek Yönetim Kuruluna sunmak.

i) Üniversitede Merkezin faaliyet alanları ile ilgili hizmet içi eğitim, seminer ve bilgilendirici toplantılar düzenlemek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile birlikte en az üçü psikoloji bölümünde görev yapan Üniversitenin öğretim elemanları arasından olmak üzere Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilen toplam beş üyeden oluşur. Süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az üç ayda bir kere üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar alır. Toplantı günü ve yeri üyelere toplantı tarihinden en az bir hafta önce yazı ile bildirilir. Toplantı kararlarına ilişkin oyların eşitliği halinde, başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezde görev yapan tam zamanlı ve yarı zamanlı çalışanların görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek.

b) Merkezde sunulan hizmetlerin danışan ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda çeşitlendirilmesine ve etkililiğinin arttırılmasına destek sağlamak.

c) Gelecekte verilmesi düşünülen yeni hizmetlerin planlamasını yapmak.

ç) Merkezin çalışma standartlarını geliştirmeye yönelik bilimsel temelli stratejiler belirlemek.

d) Merkezde görev yapan stajyer öğrencilerin sayısını ve staj kapsamında kabul edilecek eğitim ve faaliyetleri belirlemek.

e) Merkezin kadro ihtiyaçlarının planlamasını yapmak.

f) Merkezin, hizmetleri için alacağı ücretleri belirlemek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez birimleri

MADDE 12- (1) Merkez çalışmalarına katkıda bulunmak üzere Yönetim Kurulu kararıyla çeşitli birimler oluşturulabilir. Merkez birimlerinin kurulması ve çalışanların görev, yetki ve sorumlulukları Yönetim Kurulunca belirlenir.

Personel ihtiyacı

MADDE 13- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14- (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Yürürlük

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümüşhane Üniversitesi Rektörü yürütür.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.