banner696

17 Eylül 2022

Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliği

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

KALKINMA AJANSLARI DENETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kalkınma ajanslarının mali yönetim yeterlik denetimi ve diğer denetim türlerine ilişkin standartlar ile usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, kalkınma ajanslarının mali yönetim yeterlik denetimi  ve diğer denetim türlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 187 nci maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendi ile 207 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ajans: Kalkınma ajansını,

b) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

c) Destek: Ajanslar tarafından sağlanan mali ve teknik destekleri,

ç) Genel sekreter: Ajans genel sekreterini,

d) Kalkınma Kurulu: Ajans Kalkınma Kurulunu,

e) Mali yönetim yeterliği: Ajansın kaynaklarını kullanabilme ve hesap verebilme yeterliğini,

f) Yeterlik Komisyonu: Ajansların kaynak kullanım yeterliğini belirlemek için oluşturulan, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Bakanlık temsilcilerinden müteşekkil komisyonu,

g) Yönetim Kurulu: Ajans Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Mali Yönetim Yeterliği

Mali yönetim yeterliği

MADDE 5- (1) Ajansların destekleri için kaynak kullanımı ve bu amaçla Bakanlık bütçesinden transfer ödeneğinin kullandırılması, ancak mali yönetim yeterliklerinin uygun bulunması halinde gerçekleşebilir.

(2) Mali yönetim yeterliğinin yenilenmesi amacıyla yapılan mali yönetim yeterlik denetimleri gerekli görülen durumlarda Bakanlık tarafından resen yapılır.

(3) Bakanlık, mali yönetim yeterlik denetiminde kullanılmak üzere bir kriter seti oluşturur. Gerekli gördüğü hallerde mali yönetim yeterlik denetim kriterlerini günceller ve oluşturduğu kriter setini ajanslara bildirir. Mali yönetim yeterlik denetimlerinde, yeterlik komisyonu, aşağıda sayılan konulara ilişkin olarak Bakanlık tarafından belirlenen mali yönetim yeterlik denetimi kriterlerini esas alır:

a) Kurumsal kapasite ve organizasyonel yapı.

b) Veri akış ve raporlama sistemi.

c) İç kontrol ve risk değerlendirmesi yapabilme kapasitesi.

ç) Sözleşme yapabilme ve ödeme süreçleri.

d) Bilgi teknolojileri kullanımı.

e) Muhasebe sisteminin etkin kullanımı.

(4) Ajansın mali yönetim yeterliği, Yeterlik Komisyonunun yaptığı puanlama doğrultusunda belirlenir. Yeterlik Komisyonunda yer alan her bir üye, mali yönetim yeterlik denetim kriterlerini esas alarak puanlamasını sayısal olarak yapar. Yeterlik Komisyonu üyeleri tarafından yapılan puanlamada, bulguların sistematik, kaynak kullanımını etkileyecek düzeyde ve yapısal nitelik taşıyıp taşımadıkları değerlendirilir. Her bir Yeterlik Komisyonu üyesinin yapacağı puanlamadan sonra, bu puanların aritmetik ortalaması Yeterlik Komisyonu başkanı tarafından alınarak nihai puan belirlenir.

(5) Her bir Yeterlik Komisyonu üyesi tarafından 10 puan üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda ortaya çıkan nihai puanın 7 ila 10 olması durumunda ajansın denetim sonucu başarılı; 4 ila 6,99 olması durumunda ajansın denetim sonucu beklenenin altında; 0 ila 3,99 olması durumunda ajansın denetim sonucu başarısız olarak belirlenir.

(6) Denetim sonucunun başarılı olarak belirlendiği durumda, ajansın mali yönetim yeterliği Bakanlık tarafından yenilenir. İlgili ajans, denetim raporunda tespit edilen bulgular hakkında düzeltici önlemleri alarak ilerlemeler hakkında Bakanlığı üçer aylık dönemler halinde bilgilendirir. Denetim raporunda tespit edilen bulguların gereği bir yıl içinde yerine getirilir.

(7) Denetim sonucunun beklenenin altında olarak belirlenmesi halinde, Bakanlık tarafından ilgili ajansa denetim raporunda tespit edilen bulgular hakkında düzeltici işlemleri yapması, gerekli tedbirleri alması ve rapor kapsamında belirtilen kaynak kullanımını etkileyebilecek nitelikteki diğer hususların gereğini yerine getirmesi için azami altı ay süre verilir. Bu süre sonunda, ajans tarafından bulgular hakkında yapılan iş ve işlemler gerekli destekleyici bilgi ve belgeler ile birlikte Bakanlığa sunulur. Bakanlık, yapılan iş ve işlemlerin yeterliğini göz önünde bulundurarak denetim sonucunun başarılı ya da başarısız olarak belirlenmesine ajansın bildirim tarihinden itibaren en geç bir ay içinde karar verir. Bakanlığın, ajansın sunduğu raporu yetersiz bulması halinde, denetim sonucu başarısız olarak tespit edilerek ajansın mali yönetim yeterliğinin en geç bir ay içinde askıya alınmasına karar verilir. Sunulan raporun uygun ve yeterli olduğunun tespit edilmesi halinde ise ilgili ajansın mali yönetim yeterliğinin yenilenmesine karar verilir.

(8) Denetim sonucunda başarısız bulunan ajansın kaynak kullanımı, bir sonraki denetimde başarılı bulunup mali yönetim yeterliğinin verilmesine kadar Bakanlık tarafından denetim raporunun Bakanlığa sunulduğu tarihten itibaren en geç bir ay içinde askıya alınır.

(9) Kaynak kullanımı askıya alınan ajans, bu tarihten itibaren herhangi bir proje ya da faaliyete ilişkin olarak ve hiçbir destek türü bakımından yeni bir taahhüt altına giremez. Ajansın, yeniden kaynak kullanabilmesi için altı ay sonra yapılacak mali yönetim yeterlik denetiminde başarılı bulunması gerekir. Ancak denetim bulgularıyla ilgili olarak ikinci denetimden önce düzeltici önlemlerini alarak bulguların gereğini yerine getirmiş olan ajanslar, yeterlik komisyonunca tespit edilen eksikliklerle ilgili düzenlemeleri yaparak altı aydan önce denetim gerçekleştirilmesi için Bakanlığa başvurabilir.

(10) Kaynak kullanımının askıya alınması kararından önce sözleşmeye bağlanmış desteklere ilişkin yüklenmeye girişilmiş olması halinde, Bakanlık tarafından ajansın mevcut kaynak durumu göz önüne alınarak, yükümlülüklerini karşılayacak miktarda kaynak kullanmasına izin verilebilir.

(11) Mali yönetim yeterlik denetim sonucu beklenenin altında ve başarısız olan ajanslarda, genel sekreter, sürecin takip edilmesi ve bulguların yerine getirilmesinden sorumludur.

Yeterlik komisyonu

MADDE 6- (1) Yeterlik Komisyonu; Bakanlıktan en az daire başkanı seviyesinde bir yöneticinin başkanlığında, Bakanlık, İçişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığından konuyla ilgili olarak en az beş yıldır çalışan uzmanlar veya denetim personeli arasından kurumlarınca görevlendirilecek toplam beş üyeden oluşur. Yeterlik Komisyonu çalışmalarına Bakanlık personeli gözlemci olarak görevlendirilebilir. İlgili kurumlar görevlendirdikleri üyelerin denetim ve bununla ilgili toplantılara zamanında ve düzenli katılımı için gerekli tedbirleri alır. Gerekli görülen hallerde aynı anda birden fazla komisyon oluşturulabilir. 

(2) Yeterlik Komisyonunun sekretarya hizmetleri Bakanlık tarafından yürütülür. Bakanlık, komisyon üyeleri ile denetimden önce bir hazırlık toplantısı gerçekleştirebilir. Bu toplantının tarih ve gündemi toplantıdan en az on gün önce üyelere bildirilir.

(3) Yeterlik komisyonu, başkan dahil en az dört üye ile toplanır. Yeterlik komisyonu üyeleri arasından belirlenen en az üç üye saha incelemesine katılır. Yeterlik komisyonu, 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında sayılan kriterlere göre denetimini ajansın faaliyet gösterdiği bölgede gerçekleştirir ve ajansın mali yönetim yeterliği hakkında oluşturduğu denetim raporunu, denetimin tamamlanmasından itibaren en geç yirmi iş günü içerisinde Bakanlığa sunar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Denetimler

Diğer denetimler

MADDE 7- (1) Ajanslarda, ilgili mevzuat gereği gerçekleştirilen diğer denetimler sonucu ajansa tebliğ edilen denetim raporları, tebliğ tarihini izleyen ilk Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu toplantısında gündeme alınır.

(2) Genel sekreter, bu denetimler kapsamında tespit edilen hususlara ilişkin gerekli tedbirlerin alınmasından sorumludur. Bakanlık, bu denetimler sonucu alınan tedbirlere ilişkin olarak bilgilendirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Uygulama

MADDE 8- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında doğacak anlaşmazlıklar ile uygulamaya ilişkin aksaklık ve tereddütleri gidermeye, ilke ve standartları belirlemeye ve uygulama birliğini sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapmaya, gerekli bilgi ve belgeyi istemeye Bakanlık yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 9- (1) 3/8/2009 tarihli ve 27308 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 10- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.