banner697

08 Temmuz 2022

Millî Savunma Bakanlığı Yayın Yönetmeliği

Millî Savunma Bakanlığından:

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI YAYIN YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bakanlık kadro ve kuruluşunda yer alan kurumların yayımlayacağı her türlü yayının seçimini, yayımlanmasını, satış ve hibe usullerini, yayınlar için ödenecek telif, işlenme, inceleme ücretlerini ve kurul üyelerine ödenecek ücretleri, yayın ve inceleme kurullarının kurulmasını, çalışma esaslarını, görev ve yetkilerini belirlemektir. 

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Bakanlık kadro ve kuruluşunda yer alan kurumların çıkaracağı gizlilik derecesi taşımayan yayınları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa, 9/6/2004 tarihli ve 5187 sayılı Basın Kanununa, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 1 inci maddesi ile 23/8/2006 tarihli ve 2006/10932 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Millî Savunma Bakanını,

b) Bakanlık: Millî Savunma Bakanlığını,

c) Bakanlık kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlar: Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Millî Savunma Üniversitesi ile Harita Genel Müdürlüğünü,

ç) Derleme eser: Özgün eser üzerindeki haklar saklı kalmak kaydıyla, ansiklopediler ve antolojiler gibi içeriği seçme ve düzenlemelerden oluşan ve bir düşünce yaratıcılığı sonucu olan eseri,

d) Eser: Sahibinin hususiyetini taşıyan ve ilim, edebiyat, musikî, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan her nevi fikir ve sanat ürünlerini,

e) Eser sahibi: Eseri meydana getiren kişiyi,

f) İnceleme kurulu: Yayımlanacak ya da sözleşmeyle telif hakkını kullanma yetkisine sahip olunacak her türlü eserin incelemesini yapan kurulu,

g) İşlenme eser: Diğer bir eserden istifade suretiyle hazırlanan, bu esere nispetle müstakil olmayan ve işleyenin hususiyetini taşıyan fikir ve sanat ürünlerini,

ğ) Süreli yayın: Belirli aralıklarla yayımlanan yayınları,

h) Telif eser: Herhangi bir şekilde dil ile ifade olunan eserler ile doğrudan meydana getirilen fikir ürünlerini,

ı) Tercüme: Yazıldığı dilden başka bir dile aynen çevrilen eseri,

i) Üst yayın kurulu: Eserlerin yayımlanması ve sözleşmeyle telif hakkını kullanma yetkisine sahip olunması ile ilgili ilkeleri belirlemek ve yayın çıkarmaya yetkili makamlar tarafından teklif edilen eserlerin yayımına ilişkin nihai kararı vermek üzere Bakanlık merkez teşkilatında oluşturulan kurulu,

j) Yayımlamak: Basılı yayınlar ile basılı olmayan eserleri içeren manyetik depolama ünitelerini çoğaltmayı ve yaymayı veya eserleri radyo, televizyon ve bilişim teknoloji araçları ile geniş bir kitleye iletmeyi veya sunmayı,

k) Yayın: Kitap, dergi ve benzeri basılı eserler ile basılı olmayan ve manyetik depolama ünitelerinde bulunan veya radyo, televizyon ve bilişim teknoloji araçlarında yayımlanan elektronik eserleri,

l) Yayın çıkarmaya yetkili makam: Yayım ve yayın faaliyetlerini yürüten birimleri,

m) Yayın kurulu: İnceleme kurulları tarafından olumlu rapor verilen eserlerin üst yayın kuruluna teklif edilmesine karar vermek üzere yayın çıkarmaya yetkili makamlar bünyesinde oluşturulan kurulu,

ifade eder.

Genel esaslar

MADDE 5- (1) Bakanlık kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlar, görev ve sorumlulukları çerçevesinde eser yayımlayabilir. Yayın çıkarmaya yetkili makamlar, Bakan oluru ile belirlenir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki yayınlar, üst yayın kurulunun onayını müteakip yayımlanır.

(3) Önemli görülen eserlerin yazdırılması veya çevirisi için yarışma düzenlenebilir veya ısmarlama verilebilir.

(4) Yayınlarda gizlilik derecesi bulunmaz ve içerisinde gizlilik dereceli bilgiler yer almaz; ifşa, tenkit ve kişileri hedef alan yazılar yayımlanmaz.

(5) Süreli yayınların yayımına başlanması veya son verilmesi Bakan onayına tabidir.

(6) Kişiler makalelerini süreli yayın çıkaran birimlere doğrudan gönderebilirler. Bu şekilde gönderilen makaleler, yayın çıkarmaya yetkili makamlar tarafından yayın ilkeleri doğrultusunda değerlendirilir.

(7) Eserlerini Bakanlık kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlar tarafından belirlenen format ve araçlar ile teslim etme sorumluluğu başvuru sahiplerine aittir.

(8) Eserinin yayımlanmasını isteyen başvuru sahipleri, yayımlama konusunda karar verilinceye kadar eserini başka kişi ve/veya kurumlara vermeyeceğini kabul ve taahhüt etmiş sayılır. Yayımlanması uygun bulunmayan veya herhangi bir sebeple yayımlanmayan eserlere ilişkin inceleme sonuçları eser sahibi ile paylaşılmaz.

(9) Bakanlık kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlar tarafından sözleşmeyle telif hakkını kullanma yetkisine sahip olunan eserler, sözleşmede hüküm bulunması hâlinde diğer kurum ve kuruluşlara devredilebilir.

(10) Yayın kuruluşları ve kişilere ticari amaç taşıyan tavsiye niteliğinde görüş verilmez.

(11) Eserlerin radyo, televizyon ve bilişim teknoloji araçları ile yayınlanmasına ilişkin, ilgili diğer mevzuat doğrultusunda uyulması gereken kurallar saklıdır.

İKİNCİ BÖLÜM

İnceleme Kurulları ve Eserlerin İncelenmesi

İnceleme kurulu ve çalışma esasları

MADDE 6- (1) İnceleme kurulları, yayın çıkarmaya yetkili makamın bünyesinde yayınların kapsam ve özellikleri dikkate alınarak seçilecek personelden oluşturulur. Birden fazla inceleme kurulu oluşturulabilir.

(2) İncelemesi yapılmayan hiçbir eser yayımlanmaz veya sözleşmeyle telif hakkını kullanma yetkisine sahip olunamaz.

(3) İki kez olumsuz rapor verilen eserler yeniden incelemeye alınmaz.

(4) İnceleme kurulunun ihtisası dışındaki konular için Bakanlık kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlardan veya bu kurumlar dışından görevlendirilecek konusunda uzman kişi veya kişilere inceleme yaptırılabilir veya yazılı görüş alınabilir.

(5) İnceleme sırasında öncelik başvuru tarihine göre belirlenir. Ancak, yayın çıkarmaya yetkili makamlar tarafından ihtiyaçlar doğrultusunda öncelik sırası değiştirilebilir.

(6) İnceleme kurulları;

a) Eserlerin incelemesini yapar.

b) İncelenen eserlerin türünü ve niteliğini belirler.

c) Eserlerin toplam sözcük sayısını ve itibari sayfa sayısını belirler.

Eserlerin incelenmesi

MADDE 7- (1) Bir eserin yayımlanabilmesi için inceleme kurulları tarafından yapılacak ön inceleme neticesinde aşağıdaki temel ilkeleri taşıdığının tespit edilmesi gerekir:

a) Mer’i mevzuata uygun, Atatürk ilke ve inkılaplarına saygılı bir şekilde hazırlanmış olması.

b) Kamu düzenine, millî menfaatlere, toplumun millî, manevi, dinî ve ahlak değerlerine uygun olması.

c) Bakanlığın kuruluş amacı ve görevleri başta olmak üzere faydalı olacağı değerlendirilen konularda; bilgilendirici, eğitici, öğretici ya da tanıtıcı nitelikte olması.

ç) Dil bilgisi kurallarına uygun olarak hazırlanmış olması.

d) Bilimsel yöntemlere göre hazırlanmış olması.

e) Yayın çıkarmaya yetkili makamların görev alanına girmesi.

f) İlan edilen yayın kurallarına uygun olması.

(2) İncelemesi tamamlanan eserler için ön inceleme sonuç raporu düzenlenir. İhtiyaç duyulması hâlinde kanaatler hakkında gerekçe hazırlanarak rapora eklenir.

(3) Ön inceleme sonucunda uygun bulunan eserler, aşağıdaki ölçütlere göre ayrıca incelemeye alınır:

a) Ön sözün, içindekilerin, ana bölüm ve alt kısımların, dizin ve zaman dizininin, kaynaklar bölümünün, dipnotların ve görsel materyallerin şekil ve düzen yönünden eser yazım tekniğine uygun olması.

b) Terim birliği, üslubun akıcılığı, yabancı sözcüklerden arındırılma, metin içinde tekrarlar bulunmaması, paragraflarda tutarlılık ve uzun cümlelerden kaçınma ve benzeri hususlar bakımından yazım kurallarına uygun olması.

c) Konu yönünden türünde benzer eser olup olmadığının ve konu kapsamının belirlenmesi.

ç) Kaynak gösteriminin ve atıf usullerinin kurallara uygun olması, metin ve krokiler arasında uyum olması, olaylarda tarih uyumu olması, analiz yapılması ve analizin yeterli olması bakımından bilimsel yöntemlere uygun olması.

(4) Eserlerin tür ve özellikleri göz önünde bulundurularak ihtiyaç duyulan diğer hususlar açısından da inceleme yapılabilir.

(5) İncelemesi tamamlanan eserler için esas değerlendirme sonuç raporu düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yayın Kurulları ve Üst Yayın Kurulu

Yayın kurulları ve çalışma esasları

MADDE 8- (1) Yayın kurulları, yayın çıkarmaya yetkili makamın belirleyeceği personelin başkanlığında en az üç ve tek sayıda kişiden oluşur.

(2) Kurul, başkanın çağrısı üzerine salt çoğunluk ile toplanır ve toplantıya katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşitliği hâlinde başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır.

(3) Toplantılara inceleme kurulu üyelerinin de katılımı sağlanabilir. İnceleme kurulu üyelerinin oy hakkı yoktur.

(4) Yayın kurulu kararları, yayın çıkarmaya yetkili makamın en üst amirinin onayı ile uygulanır. Bu hüküm, yayın çıkarmaya yetkili makamın en üst amirinin başkanlığında alınan kararlar için uygulanmaz.

(5) Yayın kurullarının sekretarya hizmetleri, yayın çıkarmaya yetkili makamın belirleyeceği birim tarafından yürütülür.

(6) Yayın kurulları;

a) Esas değerlendirme sonuç raporuna istinaden eserlerin üst yayın kuruluna teklif edilmesine karar verir.

b) Yayımlanacak eserlerin teknik özellikleri konusunda karar verir.

c) Eserlerin konu itibarıyla ilgili yayın çıkarmaya yetkili diğer makamlara gönderilmesine karar verir.

ç) İnceleme kurullarının çalışma esaslarını düzenler.

d) İhtiyaç hâlinde eserlerin yeniden incelenmesine karar verebilir.

e) Çeviri eserin tercümesini orijinali üzerinden tekrar kontrol ettirebilir.

f) Yayımlanan eserlerin yeni baskısının yapılmasına ve çoğaltılmasına karar verir.

g) İhtiyaç duyulan alanlarda eser hazırlatmak üzere açılacak yarışmaların usul ve esaslarını belirler.

Üst yayın kurulu ve çalışma esasları

MADDE 9- (1) Üst yayın kurulu; yayınlarla ilgili faaliyetleri yürüten Bakanlık biriminin bağlı olduğu Bakan Yardımcısının başkanlığında, bu birimin en üst amiri ve daire başkanı, Bakanlık bünyesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürüten birimin daire başkanı, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünde görevli hukuk müşaviri veya avukat ile Millî Savunma Üniversitesi bünyesinde yayın faaliyetlerine ilişkin işlemleri yürüten birimin daire başkanı olmak üzere toplam altı üyeden oluşur.

(2) Kurul salt çoğunluk ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşitliği hâlinde başkanın oyu yönünde karar alınmış olur. 

(3) Kurul başkanının toplantıya katılamayacağı durumlarda, yayınlarla ilgili faaliyetleri yürüten Bakanlık biriminin en üst amiri kurula başkanlık eder.

(4) Toplantılara, değerlendirmeye alınacak yayını teklif eden makamın yayın kurulu başkanının katılımı sağlanabilir. Yayın kurulu başkanının oy hakkı yoktur.

(5) Kurulun sekretaryası, yayınlarla ilgili faaliyetleri yürüten Bakanlık birimi tarafından yürütülür.

(6) Bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda üst yayın kurulu;

a) Yayın ilkelerini belirler.

b) Eserlerin yayımına ilişkin karar verir.

c) Eserlerin baskı adedi ve yayım süresine karar verir.

ç) Eserlerin telif hakkını kullanma yetkisine sahip olunmasına karar verir.

d) Eserlerin yeniden incelenmesine karar verebilir.

e) Eserlerin satış fiyatı ve uygulanabilecek indirim oranını belirler.

f) Eserlerin yayın hakkının devredilmesine karar verir.

g) Eserleri konusunda uzman kişilere incelettirebilir.

Değerlendirilmesi zorunlu olmayan yayınlar

MADDE 10- (1) Aşağıda belirtilen yayınların yayın kurulu ve üst yayın kurulu tarafından değerlendirilmesi zorunlu değildir:

a) Mevzuat yayınları, resmî açıklamalar, kurumların talimat ve mütalaalarının yer aldığı yayınlar.

b) Personelin görevlendirme doğrultusunda hazırladığı araştırma çalışmalarının raporları.

c) Birimler tarafından gerçekleştirilecek çalıştay, fuar ve kongre gibi etkinlikler öncesi ve sonrasında bu etkinliklere ilişkin hazırlanan afiş, broşür ve raporlar.

ç) Millî Savunma Üniversitesinin hizmet ve etkinliklerini, üniversite personeline ve öğrencilere duyurmak amacıyla hazırlanan dergi, bülten ve benzeri yayınlar.

d) Üst yayın kurulu tarafından belirlenen diğer yayınlar.     

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Telif Hakları, Dağıtım, Satış ve Yayın Gelirleri

Telif hakları

MADDE 11- (1) Sözleşmeyle telif hakkını kullanma yetkisine sahip olunan eserler için Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(2) Telif veya işlenme ücreti ödenip ödenmeyeceğine, ödenecekse belirtilen ölçütlere göre ödeme miktarının tespitine üst yayın kurulu tarafından karar verilir.

(3) Bakanlık bünyesindeki okullarda ve eğitim merkezlerinde okutulan derslere ait notların yayımlanması hâlinde yazara bu nedenle bir ücret ödenmez.

(4) Yayımlanan bir eserin yeni baskısının yapılması, çoğaltılması veya yayın hakkının eser sahibine veya başka birine devredilmesi; ilgili kurum tarafından yapılmış baskının %90’ının bitmiş olmasını müteakip alınacak karara bağlıdır.

(5) Yayımlanan bir eserin yayın hakkının eser sahibine veya başka birine devredilmesi, eserin yayım tarihinden itibaren beş yılın sonunda yazar veya yazarlarının isteği üzerine üst yayın kurulu kararına bağlıdır.

(6) Yayın çıkarmaya yetkili makamlar tarafından sözleşmeyle telif hakkını kullanma yetkisine sahip olunan eserlere ilişkin belgeler ilgili mevzuata uygun olarak hazırlanır.

Ödenecek ücretler

MADDE 12- (1) Eserlere ödenecek telif ve işlenme ücretlerinin belirlenmesi, ücrete ilişkin diğer hususların tespiti, kurum dışından eser incelemeye görevlendirilen uzmanlara ücret ödenmesi ve yazarlara ücretsiz yayın verilmesi konularında Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(2) Ücretler, eserin basımı yapıldıktan sonra ödenir.

(3) Birinci fıkra hükümleri dışında, eserlerin radyo, televizyon ve bilişim teknoloji araçlarında seslendirilmesi veya oynanması için anlaşma yapılan kişilere; eserin yayımlanmasını müteakip aşağıda yer alan gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpılması sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere üst yayın kurulu tarafından belirlenecek ücret ödenir. Program başına 20 dakikayı geçen süreler için ücret ödenmez.

a) Radyofonik piyesler, dramatize eserler, söyleşiler ve düz yazıların sahiplerine her dakika için 250 gösterge rakamı.

b) Başkası tarafından hazırlanan metni seslendiren veya oynayanlara her program için ayrı olmak üzere ve her dakika için 200 gösterge rakamı.

c) Kendisi tarafından hazırlanan metni seslendiren veya oynayanlara her program için ayrı olmak üzere ve her dakika için 250 gösterge rakamı.

(4) Oynanmak veya seslendirilmek üzere yazdırılan veya sözleşmeyle telif hakkını kullanma yetkisine sahip olunan eserlere ilişkin işlemler, yayın çıkarmaya yetkili makam ve kişi veya kurumlar arasında imzalanacak protokol hükümlerine göre düzenlenir.

Dağıtım

MADDE 13- (1) Yayınların dağıtımı, basım ve yayım hakkındaki mevzuat hükümlerini karşılayacak şekilde yayın çıkarmaya yetkili makamlar tarafından belirlenecek dağıtım planıyla yapılır.

(2) Süreli yayın çıkaran makamlar tarafından, yayımlanan dergilerin her sayısından ikişer adedi, Bakanlık merkez kütüphanesine ve yayın çıkarmaya yetkili diğer makamların merkez kütüphanelerine ücretsiz olarak gönderilir.

(3) Kamuya sunulan yayınların imzalı iki nüshası, basımcı tarafından, yayımın yapıldığı gün, mahallin Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edilir.

(4) Yayınlar mütekabiliyet esasına göre yabancı yayınlarla mübadele edilebilir.

Satış bedeli ve gelirler

MADDE 14- (1) Yayınların satış bedeli ve uygulanabilecek indirim oranı, basım ve yayım giderleri ile piyasa koşulları dikkate alınarak yayın çıkarmaya yetkili makamın teklifi üzerine üst yayın kurulu tarafından belirlenir.

(2) Yayın çıkarmaya yetkili makamın onayı alınarak ilgili mevzuat kapsamında; eserlerin yurt içindeki kamu kurum ve kuruluşları ile kamu yararına hizmet veren özel kurum ve kuruluşlara gönderilmesine karar verilebilir ve bu kapsamda gerçek kişilere satış, mübadele ve hibe işlemi yapılabilir.

(3) İlgili mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere yayın satışlarından elde edilen gelirler bütçeye gelir kaydedilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde 5846 sayılı Kanun ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik ve atıflar

MADDE 16- (1) 31/5/1968 tarihli ve 12912 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Savunma Bakanlığı Yayın Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Diğer mevzuatta yürürlükten kaldırılan Milli Savunma Bakanlığı Yayın Yönetmeliğine yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

Yönetmeliğin uygulanmasında sorumluluk

MADDE 17- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütler ile görüş ve öneriler zamana bağlı kalmaksızın Bakanlığın ilgili birimine bildirilir. Bakanlık tereddütleri gidermeye yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte yayımlanmakta olan süreli yayınların yayımına devam edilebilmesi için 5 inci maddenin beşinci fıkrası kapsamında ayrıca onay alınmaz.

Yürürlük

MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.