07 Ekim 2022

Mudanya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Mudanya Üniversitesinden:

MUDANYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mudanya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Mudanya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (MUDÜSEM): Mudanya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Mudanya Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Mudanya Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Mudanya Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5- (1) Merkezin amacı; hayat boyu öğrenme kavramını önceleyerek kişisel, kurumsal, toplumsal ve endüstriyel olarak ihtiyaç duyulan her türlü eğitim, kurs, sertifika programı, seminer, çalıştay, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve aynı çerçevede yetkilendirildiği sınavları gerçekleştirmek ve belgelendirmek suretiyle Üniversitenin ulusal ve uluslararası düzeyde kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör iş birliğinin geliştirilmesini sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversitenin öğrencilerine, personeline, gerçek ve tüzel kişilere, kamu kurumlarına ve özel sektör kuruluşlarına ihtiyaç duydukları alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, hizmet içi eğitim programları, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde; danışmanlık hizmeti vermek, sertifika programları, mesleki eğitim ve gelişim kursları ile eğitim programları planlamak, düzenlemek ve bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak.

b) Merkezin amacına uygun diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8- (1) Müdür, Üniversitenin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Müdürün önereceği Üniversitenin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından bir kişi Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak üç yıl için görevlendirilir. Müdür yardımcısı, Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder. Müdür yardımcısının görevi, Müdürün görev süresinin bitmesiyle sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak; bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek.

d) Yurt içi ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla iş birliği yapmak.

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunca onaylanmış şekli ile Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcısı ile Üniversitenin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi biten üyeler, yeniden aynı usulle görevlendirilebilir. Görev süresinin bitiminden önce ayrılan veya altı aydan daha fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine en az iki ayda bir, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amacı, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

c) Müdürün Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği işlere ilişkin karar almak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12- (1) Danışma Kurulu; Üniversitenin öğretim elemanları ile istekleri halinde Üniversite dışından Merkezin uygulama ve araştırma alanına giren konularda faaliyet icra eden kişiler arasından Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen üyelerden oluşur. Üye sayısı en fazla beş kişidir. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısıyla yılda en az bir kez toplanır. Süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Süresi tamamlanmadan ayrılanların yerine kalan süreyi doldurmak üzere aynı yöntemle yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli planlamaları yapmak, uygulamaları değerlendirmek ve tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mudanya Üniversitesi Rektörü yürütür

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.