24 Eylül 2022

Mudanya Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Mudanya Üniversitesinden:

MUDANYA ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Mudanya Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Mudanya Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (MUDÜTÖMER): Mudanya Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Mütevelli Heyet: Üniversitenin Mütevelli Heyeti,

ç) Rektör: Mudanya Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Mudanya Üniversitesini,

e) Üniversite Yönetim Kurulu: Üniversitenin Yönetim Kurulunu,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Yurt içinde ve yurt dışında yabancılara ve iki veya çok dilli Türklere Türkçe öğretmek, dil öğretme faaliyetlerine destek olmak üzere Türkiye'yi ve Türk kültürünü tanıtmak ve bu amaçla ilgili mevzuat hükümlerine göre şubeler açmak; seminer, kurs, sertifika programları ve toplantılar düzenlemek, yayın faaliyetlerinde bulunmak.

b) Türkçe öğretimi konusunda uygulamalar ve araştırmalar yaparak programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek.

c) Yükseköğretim kurumlarında öğrenim görecek olan veya sadece Türkçeyi öğretmek isteyen yurt içi veya yurt dışından uluslararası öğrencilere yüz yüze veya çevrim içi Türkçe öğretmek, sınav yapmak, ilgili mevzuat hükümlerine göre sertifika ve diploma vermek.

ç) Yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılmak üzere dil öğretimine yönelik öğretim araçlarını hazırlamak; kitap, dergi, bülten, rapor, proje, broşür yayımlamak, bu amaçla yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli fuarlara katılarak tanıtım masaları açmak.

d) Çağının teknolojik gelişmelerini takip ederek eğitim öğretim modellerini buna göre yapılandırmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Türkçe ile ilgili araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, yapılan araştırmaları duyurmak için seminer, kurs ve toplantılar düzenlemek.

b) Türkçeyi öğretmek, yabancılara Türkiye'yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla yurt içinde geziler düzenlemek, alanla ilgili yapılacak çalışmalar neticesinde öğretim elemanlarına ve öğrencilere ödüller vermek.

c) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümü son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına, Türkiye'deki üniversitelerin Türk Dili ve yabancı dil ile bağlantılı bölümlerindeki son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına, yurt içinde veya yurt dışında Türkçeyi, yabancı dil olarak öğretmek isteyenlere mesleki tecrübe kazanmalarına yönelik teorik ve uygulamalı programlar düzenlemek, staj yaptırmak, bu çalışmalar kapsamında ilgili mevzuat hükümlerine göre sertifikalar vermek.

ç) Türkçe öğretimini yaygınlaştırmak için uzaktan eğitim programlarını ve sınavlarını hazırlamak, bunları yurt içinde ve yurt dışında uygulamak, yurt dışındaki çeşitli üniversite ve dil merkezleriyle iş birliği yaparak öğrenci ve öğretim elemanı değişimini ve eğitim araçlarının paylaşımını sağlamak.

d) Türkçe öğretiminin verimli hale getirilmesi için Türkçe ile diğer dillerin öğretimi arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak.

e) Türk Dili ile ilgili bilimsel çalışmaları desteklemek; kamu veya özel kurum ve kuruluşların istek ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ilgili mevzuat hükümlerine göre yabancı dil olarak Türkçe kursları ve sertifika programları düzenlemek.

f) Kurum ve kuruluşların istekleri doğrultusunda dil sınavları düzenlemek.

g) Türkçe öğretimiyle ilgili projeler geliştirmek, bu alanda hazırlanan ulusal ve uluslararası projelere ortaklık ve/veya ev sahipliği etmek.

ğ) TÖMER'de Türkçe öğrenen yabancı uyruklu öğrencilerin ülkeye, şehre ve Üniversiteye alışmalarını ve uyumlarını sağlamak amacıyla sosyal ve kültürel etkinlikler, geziler düzenlemek, koro, konuşma kulübü, gösteri gibi çeşitli çalışma grupları oluşturmak.

h) Türk Dilinin öğretimine hizmet ve eş güdümü artırmak amacıyla yurt içindeki diğer TÖMER’ler ve yurt dışında Yunus Emre Enstitüsü ile müşterek veya ev sahibi olarak dil ve kültür organizasyonları düzenlemek, müsabakalar tertip etmek ve bu tür organizasyonlara katılmak.

ı) Üniversitenin ilgili bölümlerinin lisans ve lisansüstü programlarında öğrenim gören öğrencileri, Türkçenin yabancılara öğretilmesi alanında araştırma yapmaya yöneltmek ve araştırmalarına destek olmak.

i) Ulusal ve uluslararası araştırma projelerinin hazırlanması ve yürütülmesi faaliyetlerini gerçekleştirmek; ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile ortak proje faaliyetlerinde bulunmak veya bu tür projelere katkıda bulunmak.

j) Üniversitenin diğer uygulama ve araştırma merkezleri ile iş birliği yaparak ilgili mevzuat hükümlerine göre yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, toplantılar ile sertifikalı ve sertifikasız eğitim programları düzenlemek.

k) Merkez faaliyetleriyle ilgili olarak, gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak, proje ve eğitim faaliyetlerinin gerçekleşmesinde yerli ve yabancı uzmanlardan yararlanmak.

l) Kamuoyunu bilgilendirici tanıtım faaliyetlerinde bulunmak veya bu tür faaliyetlere katkıda bulunmak.

m) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli nitelikte ve yeterli sayıda personel çalıştırmak, çalışma birimleri ile çalışma ve proje grupları oluşturmak, araştırma, inceleme yapmak.

n) Dil kütüphanesi ve Türkçe simülasyon, artırılmış gerçeklik uygulamalarının yapılacağı teknolojik bir dil sınıfı kurmak.

o) Merkez faaliyetleri ile ilgili arşiv merkezi oluşturmak.

ö) Merkezin amacı ile ilgili diğer her türlü faaliyette bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8- (1) Müdür; Rektör tarafından, üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun ve Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları bulunan Üniversitenin tam zamanlı akademik personeli arasından üç yıl süreyle görevlendirilir.

(2) Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(3) Müdür, Merkez faaliyetlerinde kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından en çok iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi başında bulunmadığı durumlarda, müdür yardımcıları veya Yönetim Kurulu üyelerinden biri Müdüre vekâlet eder.

(4) Herhangi bir sebeple Müdürün altı aydan fazla bir süreyle görevi başında bulunamadığı durumlarda görevi sona erer. Görevi sona eren Müdürün yerine aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek, kurullara başkanlık etmek ve kurullarda alınan kararları uygulamak.

b) TÖMER’in Merkez ve şubelerindeki işler ile her düzeydeki personelin görev ve sorumlulukları üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak.

c) TÖMER’in araştırma ve uygulama faaliyetleri için ortaya çıkan genel ihtiyaçları ve bunlarla ilgili önerilerini Rektöre iletmek.

ç) Merkez faaliyetlerinin, 5 inci maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda yürütülmesini ve gerekli koordinasyonu sağlamak.

d) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve Yönetim Kurulunda alınan kararları uygulamak.

e) Merkezin araştırma, proje, eğitim-öğretim ve diğer faaliyetleriyle ilgili olarak ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek.

f) Merkezin yıllık faaliyet raporları ile bir sonraki yıla ait çalışma programı ve bütçe taslağının hazırlanmasını sağlayarak Yönetim Kuruluna sunmak; Yönetim Kurulunca kabul edilen faaliyet raporu ile çalışma programı ve bütçe taslağını Mütevelli Heyetin onayına sunmak üzere Rektörlüğe iletmek, onaylanan çalışma programı ve bütçenin uygulanmasını sağlamak ve izlemek.

g) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli personel ihtiyacını tespit etmek, görevlendirmeler için Rektörlüğe teklifte bulunmak, çalışma birimleri ile çalışma ve proje gruplarını oluşturma tekliflerini Rektörün onayına sunmak.

ğ) Merkez çalışanları arasından uygun nitelikteki kişileri çalışma birimlerinin koordinasyonundan sorumlu olarak görevlendirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Merkezin faaliyet alanında çalışmış veya bu konularda tecrübesi olan ve gerektiğinde bilgisine başvurulabilecek tam zamanlı akademik personel ile kendi alanlarında uzman tam zamanlı akademik personel arasından, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen dört kişi ile birlikte toplam beş kişiden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine, Müdürün teklifi üzerine yenileri görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, her öğretim yılında en az iki defa, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) 6 ncı maddede belirtilen faaliyet alanlarına ilişkin konularda kararlar almak.

b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek.

c) Müdürün hazırladığı bir sonraki döneme ilişkin yıllık çalışma programı ve bütçe taslağını görüşmek ve Mütevelli Heyetin onayına sunmak.

ç) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli personel ihtiyacının belirlenmesinde, çalışma birimleri ile çalışma ve proje gruplarının oluşturulmasında Müdüre yardımcı olmak.

d) Merkezin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ile ilgili karar almak, bu faaliyetlere ilişkin esasları belirlemek.

e) Merkezi ilgilendiren düzenleyici işlemleri hazırlamak.

f) Merkezin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak.

g) Merkezde görev yapacak aday öğretim elemanlarının yetiştirilmesi ilkelerini belirlemek.

ğ) Merkezde görev yapmakta olan öğretim elemanlarının hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek.

h) Birimlerin kurulması ile ilgili esasları belirlemek.

ı) Merkezde eğitim, araştırma ve yayım çalışmaları için geçici çalışma grupları, eğitim koordinatörlükleri ve komisyonları kurmak.

i) TÖMER merkez ve şubelerinde uygulanacak ücretler ve indirimlerle ilgili Rektöre önerilerde bulunmak.

j) Yeni şubeler açılması, mevcut şubelerden gerekli görülenlerin kapatılması konusunda Müdüre, Rektöre ve Mütevelli Heyete önerilerde bulunmak.

k) İlgili mevzuat hükümlerine göre şubelerin kuruluş ve işleyişi hakkında ilkeleri belirlemek, hazırlamak ve hazırlanan esasları Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak.

l) Merkezin faaliyet alanlarında iş birliği gerektiren çalışmaların yürütülebilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak.

m) Yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların ilkelerini tespit etmek ve protokollerini hazırlamak.

n) İlgili mevzuat çerçevesinde verilen diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12- (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine Rektör ve Mütevelli Heyet tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 13- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato, Üniversite Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyet kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mudanya Üniversitesi Rektörü yürütür.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.