banner649

04 Nisan 2022

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hipofiz Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Sağlık Bilimleri Üniversitesinden:

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ HİPOFİZ HASTALIKLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hipofiz Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi (HATMER)’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hipofiz Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi (HATMER)’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hipofiz Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi (HATMER)’ni,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Sağlık Bilimleri Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları; hipofiz bezi ile ilgili konularda temel bilimlerle iş birliği yaparak laboratuvar araştırmaları yapmak, veri tabanı oluşturmak; prognostik belirteçler ve hastaların yaşam kaliteleri, tedavi yöntemlerinin karşılaştırılması, maliyet analizi konularında prospektif veya retrospektif araştırmalar yapmak, eğitim faaliyetleri ve kurslar düzenlemek, sempozyum ve kongreler organize etmek, kitap ve dergi yayımlamak, yeni teknolojik gelişmeleri ve eğitim modellerini takip ederek uygulamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Hastalara verilen tanı ve tedavi hizmetlerinin, konusunda deneyim sahibi uzmanlardan oluşan bir ekiple güncel standartlara ve kılavuzlara uygun yürütülmesi için bilimsel katkı sağlamak.

b) Tanı ve tedavi hizmetlerinin ulusal ve uluslararası düzeyde standardının sağlanabilmesi için çaba göstermek, koordinasyon için çalışmak ve gereken her düzeyde teorik ve uygulamalı eğitim vermek, danışmanlık yapmak.

c) Faaliyet amaçları doğrultusunda gerekli arşiv ve laboratuvarları kurmak veya düzenlemek.

ç) Faaliyet alanları ile ilgili bilimsel çalışma, araştırma ve tezleri desteklemek.

d) Elde edilen bilimsel verilerin paylaşılması amacıyla bilimsel makale, hasta bilgilendirme broşürü, kitap yayımlamak; uluslararası kılavuz oluşturma çalışmalarına katkı sağlamak.

e) Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel toplantılar, kurslar düzenlemek ve başka merkezlerin düzenlediği toplantılara katılım sağlamak.

f) Elde edilen verilerle tanı veya tedaviye yönelik ürünlerin (ilaç, kök hücre, cerrahi alet, robot, laboratuvar gereci, yazılım ve benzeri) geliştirilmesi için araştırma geliştirme (AR-GE) birimleriyle iş birliği yapmak; ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda, geliştirilecek ürünlerin patentini almak.

g) Merkezin amacına uygun olarak, hipofiz bezi araştırma, görüntüleme ve cerrahi müdahale teknik veya ürünlerine yönelik taleplerin karşılanabileceği modern bir altyapı oluşturmak için plan oluşturmak, bunları uluslararası standartlara ulaştırmak ve bunu belgelendirmek.

ğ) Uluslararası düzeyde nitelikli bilimsel yayına dönüşen araştırma programlarını sürdürmek.

h) Merkezin faaliyet alanlarında insan sağlığı etik kurallarını uygulamak.

ı) Yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversite, araştırma kurumları, kamu ve özel sektör kuruluşları ile ilişkiler kurmak ve iş birliği yapmak.

i) Yeni teknolojik gelişmeleri takip ederek modern eğitim sistemlerini uygulamak ve Üniversiteye kazandırmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8- (1) Müdür, beyin ve sinir cerrahisi veya endokrinoloji bilim dalının hipofiz bezi araştırma ve uygulamaları konusunda deneyimli, alanında ulusal ve uluslararası düzeyde basılmış eserleri olan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Aynı öğretim üyesi arka arkaya iki defadan fazla Müdür olarak görevlendirilemez.

(2) Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından en çok iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektör onayına sunar.  Müdür yardımcıları, Müdür tarafından verilen görevleri yapar. Müdürün bulunmadığı zamanlarda, Müdür tarafından belirlenen yardımcısı kendisine vekâlet eder. Müdürün kesintisiz altı aydan uzun süre görevi başında bulunamaması durumunda görevi sona erer ve yerine aynı usulle yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin yönetim organlarını toplantıya çağırmak ve toplantılara başkanlık etmek, toplantı gündemini hazırlamak.

c) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulamak.

ç) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun onayından sonra söz konusu plan ve raporu Rektörlüğün bilgisine sunmak.

d) Merkezin idarî işlerini yürütmek.

e) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Merkezin faaliyet alanlarında çalışma yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görevi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında ve çağrısı üzerine en az üç ayda bir salt çoğunlukla toplanır;  kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek.

b) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu onaylamak.

c) Merkezin etkili ve verimli bir şekilde çalışması için gerekli kararları almak.

ç) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevi

MADDE 12- (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite veya diğer üniversitelerin öğretim üyeleri ile alanında danışmanlık yapabilecek vasıflara sahip kişiler arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en fazla on iki üyeden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, her yıl olağan olarak Kasım ayı içinde, Müdürün daveti üzerine toplanır. Bunun dışında da Danışma Kurulu, gerektiğinde Müdürün daveti üzerine toplanabilir. Toplantılar, davete icabet etmiş üyelerle yapılır; toplantı ve karar nisabı aranmaz.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmalarıyla ilgili tavsiye ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13- (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 14- (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 15- (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, gerektiğinde bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü yürütür.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.