11 Eylül 2022

Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Ufuk Üniversitesinden:

UFUK ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinde yapılan lisans eğitim-öğretimi, sınavlar ve değerlendirme esaslarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi lisans eğitim-öğretimi, sınav ve değerlendirmeleri, diploma ve diğer öğretim çalışmaları ile mezuniyete ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddeleri ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 50 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa kredi transfer sistemini,

b) Dekan: Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanını,

c) Ders izlencesi: Dersi yürüten öğretim üyesi tarafından hazırlanan; dersin konusunu, yarıyıl/yıl sürecinde haftalık konu akışını, kaynaklarını, dersin yürütülme yöntemini, amaçlarını ve öğrenim kazanımlarını içeren belgeyi,

ç) Fakülte Kurulu: Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Fakülte Kurulunu,

d) Fakülte Yönetim Kurulu: Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulunu,

e) GNO: Genel not ortalamasını,

f) Hukuk Fakültesi: Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesini,

g) Mütevelli Heyet: Ufuk Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

ğ) Ortak zorunlu dersler: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirlenen dersleri,

h) Seçimlik dersler: Zorunlu derslerin verdiği hukuk bilgilerini belirli bir alana ilişkin olarak detaylandıran dersleri,

ı) Rektör: Ufuk Üniversitesi Rektörünü,

i) Senato: Ufuk Üniversitesi Senatosunu,

j) Üniversite: Ufuk Üniversitesini,

k) Zorunlu dersler: Hukuk biliminin öğrenilebilmesi için bilinmesi gerekli hukuk bilgilerini veren dersleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretim dili

MADDE 5- (1) Hukuk Fakültesinin eğitim-öğretim dili Türkçedir.

(2) Öğrenciler kayıt sırasında, Üniversitenin Yabancı Diller Bölümünde açılması halinde, isteğe bağlı bir yıllık İngilizce hazırlık programını tercih edebilir. İngilizce hazırlık programının ücreti Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

(3) İngilizce hazırlık programına devam edip başarılı olan ya da Üniversitenin Yabancı Diller Bölümü tarafından kabul edilen sınavlarda başarılı olan öğrencilere talepleri halinde Fakülte Kurulu kararı ile İngilizce seçimlik ders açılabilir.

Eğitim-öğretim yılı

MADDE 6- (1) Fakültede eğitim-öğretim, Fakülte Kurulunca önerilen ve Senato kararı ile onaylanan akademik takvime göre yıllık yürütülür. Eğitim-öğretim yılı güz ve bahar yarıyılı adını taşıyan en az on dört haftalık iki yarıyıldan oluşur.

(2) Güz ve bahar yarıyılına ek olarak yaz öğretimi açılabilir. Yaz öğretimi yarıyıl/dönem sayılmayıp sadece seçimlik dersleri kapsar.

Kayıt işlemleri ve öğretim ücreti

MADDE 7- (1) Hukuk Fakültesinin eğitim-öğretim programına kabul edilen öğrencilerin ilk kayıt işlemleri, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslara göre Üniversitenin yetkili organları tarafından yürütülür. Öğretim ücretleri Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

(2) Yabancı uyruklu öğrencilerin kayıt kabulüne ilişkin işlemler ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararı kapsamında yürütülür.

Eğitim-öğretime başlama

MADDE 8- (1) Hukuk Fakültesi öğrencileri, Senato tarafından onaylanan akademik takvime göre eğitim-öğretimlerine başlar.

(2) Fakülte Kurulu; öğretim, sınavlar, yarıyıl tatili, yaz öğretimi ve yaz tatili dönemlerini içeren bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait akademik takvim önerisini, Üniversitenin yetkili organlarınca belirlenen sürece uygun olarak Senatonun onayına sunar.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 9- (1) Hukuk Fakültesinin lisans öğretim süresi dört yıldır; bu süre içinde mezun olamayan öğrencilerin durumu 2547 sayılı Kanuna ve diğer ilgili mevzuata göre değerlendirilir.

(2) İsteğe bağlı İngilizce hazırlık programında geçen süre öğretim süresine dahil değildir.

(3) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri, öğrenim süresinden sayılır. Öğrencilerin bu süreler için öğrenim ücretini ödemeleri gerekir.

Devam zorunluluğu

MADDE 10- (1) Öğrencilerin aldıkları derslerin en az %70’ine devam etmeleri zorunludur. Derse devam, ilgili öğretim elemanınca uygun ispat vasıtaları kullanmak suretiyle izlenir. Devamsız öğrencilerin durumları öğretim üyesi tarafından yarıyıl/yıl sonu sınavlarından önce ilan edilir. Bir derste devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenciler, yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavına alınmazlar.

(2) Öğrencinin sağlık mazereti ile rapor alması devam zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Devamsızlık sürelerine öğrencinin sağlık raporu alarak geçirdiği süreler dahildir.

(3) Daha önce alınıp devam koşulu yerine getirilen derslerde tekrar durumunda devam koşulu aranmaz.

(4) Üniversiteyi ulusal ve uluslararası bilimsel, kültürel, sportif ve benzeri alanlarda temsil eden öğrencilerin bu faaliyetler nedeniyle derslere devam edemedikleri süreler, giremedikleri sınavlar ve benzeri konularda telafi işlemleri Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

Kayıt dondurma

MADDE 11- (1) Öğrenciler, belgelendirecekleri haklı ve geçerli nedenlerin ortaya çıkması halinde, bir eğitim-öğretim yılı için kayıt dondurma talebinde bulunabilirler; bu talep Fakülte Yönetim Kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır. Kaydı dondurulan öğrenci, ilgili yılda öğrenimine devam edemez ve sınavlara giremez.

(2) Öğrencinin kayıt dondurma işlemleri için, eğitim-öğretim yıllık yürütüldüğünden, en geç güz yarıyılı ders kayıt tarihinin bitiminden sonraki iki hafta içinde Dekanlığa yazılı olarak başvurması gerekir.

(3) Kayıt dondurma bir defada en çok bir yıl, öğrenim süresi boyunca toplam olarak en çok iki yıl için yapılabilir.

(4) Kayıt dondurulan süreler azami eğitim-öğretim süresinden sayılmaz. Bu sürelere ilişkin öğrenim ücreti Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dersler

Ortak zorunlu, zorunlu, seçimlik dersler

MADDE 12- (1) Dersler, ortak zorunlu, zorunlu ve seçimlik dersler olmak üzere üç gruba ayrılır.

(2) Ortak zorunlu dersler, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ile yabancı dil (İngilizce) dersleridir. Öğrenciler ortak zorunlu dersleri almakla yükümlüdür.

(3) Zorunlu dersler, yıllık dersler olup bir eğitim-öğretim yılı boyunca yürütülür. Öğrenciler tüm zorunlu dersleri almakla yükümlüdür. Zorunlu derslere, bunların haftalık ders saatlerine Fakülte Kurulu karar verir.

(4) Seçimlik dersler, dönemlik/yarıyıllık dersler olup bir dönem/yarıyıl boyunca yürütülür. Öğrenciler, bir yarıyılda belirlenen seçimlik derslerden en az bir seçimlik ders almakla yükümlüdür. Öğrenci başarısız olduğu seçimlik dersi tekrarlamak zorundadır.

(5) Seçimlik derslere, bu derslerin haftalık ders saatlerine her yarıyılda Fakülte Kurulu tarafından karar verilir. Seçimlik dersleri ilk defa alacak en çok öğrenci sayısına Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

Eğitim-öğretim ve haftalık ders programları

MADDE 13- (1) Lisans öğrenimi süresince her yarıyılda/yılda öğrencilerin almakla yükümlü oldukları ortak zorunlu, zorunlu ve seçimlik derslerin ve varsa diğer çalışmaların yarıyıllara/yıllara göre dağılımları, kodları, haftalık ders saatleri gibi konuları içeren eğitim-öğretim programları Dekanlığın önerisi, Fakülte Kurulunun kararı ile kesinleşir.

(2) Haftalık ders programı, öğretim yarıyıl/yıl ders kayıt döneminden en az bir hafta önce Dekanlıkça ilan edilir.

Ders izlenceleri

MADDE 14- (1) Ders izlencesi, dersi yürüten öğretim üyesi tarafından hazırlanır.

(2) Ders izlencesi her yarıyıl/yıl başında öğretim üyesi tarafından güncellenir ve öğrencilere duyurulur.

Dersin kredi ve AKTS kredi değeri

MADDE 15- (1) Bir dersin kredi değeri, o dersin haftalık ders saatlerinin tamamından oluşur. Yıllık derslerin kredileri, yarıyıl kredileri toplamıdır.

(2) Bir dersin AKTS kredi değeri, Dekanlıkça ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan değerlendirmenin Fakülte Kurulunca karara bağlanması ile belirlenir.

Öğrenciler için akademik danışmanlık

MADDE 16- (1) Dekanlık tarafından, her öğrenci için öğretim elemanları arasından bir akademik danışman görevlendirilir.

(2) Danışman akademik açıdan öğrenciyi izler, eğitim-öğretim çalışmaları ve Üniversite yaşamı ile ilgili sorunların çözümünde öğrenciye yardımcı olur.

(3) Akademik takvime göre düzenlenen kayıt yenileme, ders alarak bireysel program yapma, ders alma-bırakma işlemleri, öğrenci tarafından danışmanın denetiminde ve danışmanın onayı ile yapılır. Danışman, işlemlerin kurallara uygun olmasında öğrenciye yardımcı olur.

(4) Kayıt yenileme, bireysel ders programı yapma, ders alma-bırakma işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur.

(5) Danışmanlığın etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla Hukuk Fakültesi bünyesinde her öğrenci için öğrenci izleme dosyası tutulur.

(6) Danışmanların görevlerine ilişkin diğer esaslar Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenir.

Kayıt yenileme ve bireysel program yapma

MADDE 17- (1) Her öğrencinin, eğitim-öğretim yılı başında öğrenim ücretini ödemesi, bireysel ders programını yapması ve ders alma işlemlerini tamamlayarak kaydını yenilemesi gerekir. Öğrenci akademik takvimde belirlenen ders alma-bırakma haftasında bireysel ders programında değişiklik yapabilir. Ders alma-bırakma haftasının sona ermesi ile öğrencilerin bireysel ders programları kesinleşir.

(2) Akademik takvimde belirlenen sürede kaydını yenilemeyen öğrenci o yarıyılda/yılda derslere ve sınavlara giremez.

(3) Öğrencinin, Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen bir mazereti yoksa, kaydını kendisi yeniler.

(4) Mazereti nedeniyle süresi içinde kaydını yenileyemeyen öğrenci, mazeretinin Rektörlükçe kabul edilmesi halinde, verilen ek sürede kaydını yeniler.

Ders alma ve normal ders yükü

MADDE 18- (1) Öğrencinin her bir yarıyıllık/yıllık normal ders yükü, Hukuk Fakültesinde kayıtlı olduğu yıla karşılık gelen derslerin kredilerinin toplamıdır. Kayıtlı olunan yıl, öğrencinin ders alabildiği en üst yıldır.

(2) Öğrenci, her yarıyıl/yıl başında öncelikle başarısızlığı nedeniyle tekrarlamak durumunda olduğu ve/veya kayıtlı olduğu yıldan önceki yarıyıla/yıllara ait olan dersleri almak zorundadır.

(3) Öğrenci, normal ders yükünün altında ders alamaz. Muafiyet konusunda 22 nci madde hükümleri uygulanır.

(4) Öğrenci, kayıtlı olduğu yarıyılın/yılın üst yarıyılından/yılından ders alamaz. GNO kat sayısı en az 2,50 olan ve tekrara kaldığı ders bulunmayan öğrenci, Dekanlığın onayı ile üst yıldan/yarıyıldan iki ders daha alabilir. Bu durumdaki öğrenci, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile ilk ara sınavdan önce bu derslerden çekilebilir.

Mezuniyet durumu ders yükü

MADDE 19- (1) Aldığı tüm dersleri başardığında mezuniyet durumuna gelebilen son sınıf öğrencisine danışmanının olumlu teklifi üzerine Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile normal ders yüküne ek olarak en çok iki ders verilebilir.

(2) Bu durumdaki öğrenciler için haftalık ders programında çakışma halinde, iki derse kadar devam zorunluluğu aranmaz.

(3) Mezuniyet durumunun belirlenmesinde yaz öğretiminde alınacak seçimlik dersler dikkate alınır.

Ders tekrarı ve başarısız öğrenciler

MADDE 20- (1) Normal olarak alınması gereken yarıyılda/yılda alınmamış olan veya alınmış, fakat başarısız olunmuş dersler, açıldıkları ilk yarıyılda/yılda tekrar alınır.

(2) Öğrencinin devamsızlık nedeniyle almak zorunda olduğu önceki yarıyıla/yıla ait derslerin, içinde bulunduğu yarıyıldan/yıldan almak istediği ders saatleriyle çakışmaması gerekir. Önceki yarıyıldan/yıldan ders almasının zorunlu olduğu hallerde, öğrenciler bunlarla çakışan dersleri alamazlar.

(3) Sonradan programdan çıkarılan dersleri tekrar alması gereken öğrenciler, bu ders yerine Fakülte Yönetim Kurulunca uygun görülen başka bir dersi alır.

(4) Başarısız olunan derslerin tekrarında, başarısız olunan önceki yarıyılda/yılda devam koşulunun yerine getirilmesi şartıyla, bu derslere devam zorunlu değildir.

Yaz öğretimi

MADDE 21- (1) Yalnızca seçimlik dersler, Fakülte Kurulu kararıyla açılıp yaz öğretimi programına konulabilir. Yaz öğretiminin yürütülmesi için, asgari öğrenci sayısı, derslerin yapılış şekli ve devam koşulları hakkında 23/9/2012 tarihli ve 28420 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ufuk Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(2) Aldığı seçimlik dersten başarısız olan öğrenci, yaz öğretiminde bu dersin açılmaması halinde, Fakülte Yönetim Kurulunun uygun gördüğü seçimlik dersi alır; bunda da başarısız olması halinde döneminde bu derse devam eder.

Derslerden muafiyet

MADDE 22- (1) Hukuk Fakültesine kaydolan öğrenciler daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarından almış ve başarmış oldukları derslerden yükümlü olmamak için öğretim yılının güz döneminde en geç ders alma-bırakma haftası sonuna kadar Dekanlığa başvurabilir. Derslerin denkliği ve takiben muafiyet işlemi hakkında Fakülte Yönetim Kurulu karar verir. Öğrenci, denklikleri kabul edilen derslerden muaf tutulur. Denklik ve muafiyet işlemlerinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) Muaf tutulmak için başvurulan derslerin alınmasının üzerinden yedi yıldan fazla süre geçmemiş olması gerekir.

(3) Muaf tutulduğu dersler nedeniyle normal ders yükünün altında kredi alması söz konusu olan öğrencinin durumu Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla düzenlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirmeler

Sınavlar

MADDE 23- (1) Öğrencilerin bilgi ve başarılarının ölçüldüğü sınavlar; ara sınavlar, yarıyıl/yıl sonu sınavları, bütünleme sınavları, mazeret sınavları ve tek ders sınavlarıdır.

(2) Sınavlar esas olarak yazılı yapılır. Öğretim üyesinin talebi ve Dekanlığın uygun görmesi halinde sınavlar önceden ilan edilmek ve her bir öğrenci için tutanak tutulmak kaydıyla sözlü olarak yapılabilir.

Ara sınavlar

MADDE 24- (1) Ara sınavlar; eğitim-öğretim programında öngörülen yıllık ve seçimlik dersler için yarıyıl/yıl içinde yapılan sınavlardır.

(2) Her bir ders için bir ara sınav yapılır.

Yarıyıl/yıl sonu sınavı

MADDE 25- (1) Yarıyıl/yıl sonu sınavı, öğretim programında öngörülen derslerden yarıyıl/yıl sonunda yapılan sınavlardır.

(2) Seçimlik derslerin yarıyıl sonu sınavında başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu dersi tekrarlar.

Kısa sınavlar ve yarıyıl/yıl içi çalışmalar

MADDE 26- (1) Ara sınav dışında, önceden ilan edilmek şartıyla, ara sınav veya yarıyıl/yıl sonu sınav notunu etkileyecek kısa sınavlar, uygulamalar, ödevler ve benzeri dönem içi çalışmalar yarıyıl/yıl sonu sınavlarından önce yapılabilir.

(2) Kısa sınavlar; ders saatleri içinde yapılır, öğretim üyesinin tercihine göre yazılı veya sözlü olabilir. Kısa sınavın sözlü yapılması halinde her bir öğrenci için ayrı sınav tutanağı düzenlenir.

(3) Kısa sınavlar, uygulamalar, ödevler ve benzeri dönem içi çalışmalar ara sınav/yıl sonu sınav notlarıyla birlikte değerlendirilip, yarıyıl/yıl sonu sınav notu olarak ilan edilir.

Bütünleme sınavı

MADDE 27- (1) Bütünleme sınavı, öğrencinin yıllık derslerde yıl sonu sınavında başarısız olduğu durumda açılan sınavdır. Devamsızlık nedeniyle bir dersin yıl sonu sınavına girme hakkı olmayan öğrenci, aynı dersin bütünleme sınavına da giremez.

(2) Bütünleme sınav notu, yıl sonu sınav notu yerine geçer.

(3) Bir dersin yıl sonu sınavına girilmemesi bütünleme sınavına girmeyi engellemez.

(4) Bütünleme sınavında başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu dersi tekrarlar.

Mazeret sınavı

MADDE 28- (1) Mazeret sınavı, Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir nedenle ara sınava, yarıyıl/yıl sonu sınavına ve bütünleme sınavına giremeyen öğrenciler için açılan sınavdır.

(2) Mazeretin kabulü için haklı ve geçerli nedenlerin, belgeleriyle birlikte mazeret nedeniyle girilemeyen sınav tarihinden itibaren yedi gün içinde Dekanlığa yazılı olarak bildirilmesi gerekir. Fakülte Yönetim Kurulu sağlık sebebi dahil öğrencinin her türlü mazeretini değerlendirerek kabul veya reddedebilir.

(3) Ara sınavların mazeret sınavları aynı dönem içinde yapılır.

(4) Yıllık ve seçimlik derslerin yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavının mazeret sınavı yılda bir defa bütünleme sınav sonuçlarının ilanından sonra Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenecek bir tarihte yapılır.

(5) Mazeret sınavına giremeyen öğrenciye, mazeret sınav hakkı verilmez.

Tek ders sınavı

MADDE 29- (1) Devam koşulunu yerine getirerek başarısız olduğu bir dersi kalan öğrenciye, mezun olabilmesi için Fakülte Yönetim Kurulunun kararıyla başarısız duruma düştüğü yarıyıl/yıl sonu sınavlarını izleyen bir ay içinde tek ders sınavı açılır. Tek ders sınav notu başarı notudur.

(2) Tek ders sınavında başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu yarıyılı izleyen yarıyılda tekrar sınava alınabilir.

Sınavların düzenlenmesi ve uygulanması

MADDE 30- (1) Ara sınav, yıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, mazeret sınavı ve tek ders sınav tarihleri akademik takvime uygun olarak sınavlardan bir hafta önce Dekanlıkça ilan edilir. Kısa sınavlar öğretim üyesi tarafından en az bir gün önceden derste veya kurumsal iletişim yolları ile öğrencilere duyurulur.

(2) Sınavlar resmî tatil günleri dışında, Cumartesi ve Pazar günleri de yapılabilir.

(3) Öğrenci sınavlara ilan edilen gün, yer ve saatte girmek ve kimlik belgesini yanında bulundurmak zorundadır. Aksi halde sınava alınmaz ve/veya sınavları geçersiz sayılır.

(4) Öğrencinin girmeyi hak etmediği veya usulüne uymadan girdiği sınav sonucunda aldığı not, ilan edilmiş olsa bile geçersiz sayılır.

(5) Sınavda kopya çeken, kopya girişiminde bulunan veya kopya çekilmesine yardım eden ile sınav kağıtlarının incelenmesi sırasında kopya çektiği ya da çekilmesine yardım ettiği belirlenen öğrenciler, o sınavdan sıfır (0) almış sayılır ve haklarında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

(6) Herhangi bir sınava mazeretsiz olarak katılmayan öğrenci, o sınava girmemiş olarak işaretlenir ve sıfır (0) notu almış sayılır.

(7) Akademik not kayıt sistemine girilerek ilan edilen sınav notları kesinlik kazanır.

Sınav notlarında maddi hata

MADDE 31- (1) İlan edilen sınav notlarına, maddi hata bulunduğu iddiasıyla itiraz edilebilir. İtiraz başvurusunun ilan tarihini izleyen yedi gün içerisinde Dekanlığa yazılı olarak yapılması gerekir.

(2) Başvuru, Dekanlık tarafından karara bağlanır ve kurumsal iletişim araçları ile ilan edilir.

Ders başarı notu

MADDE 32- (1) Bir dersin başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, ara sınav notu ile yarıyıl/yıl sonu sınav notu veya bütünleme notu esas alınarak hesap edilen nottur.

(2) Ders başarı notu; ara sınavdan ve varsa kısa sınav, ödev, seminer ve benzeri çalışmalardan alınan toplam notun %30’u ile yarıyıl/yıl sonu sınavından ve varsa kısa sınav, ödev, seminer ve benzeri çalışmalardan alınan toplam notun veya bütünleme sınavından alınan notun %70’inin toplamından oluşur.

(3) Kısa sınav, ödev, seminer ve benzeri çalışmalar ara sınav ve yarıyıl/yıl sonu sınavını en çok %30 oranında etkiler.

(4) Sınavlar 100 puan üzerinden rakam olarak değerlendirilir. Öğrencilerin yarıyıllık/yıllık derslerin sınavlarından başarılı sayılabilmeleri için, yarıyıl/yıl sonu ve/veya bütünleme sınavından en az 60 puan almaları ve ders başarı notunun da en az 60 puan olması gerekir.

(5) 60 puanın altındaki puanlar, başarısız/geçmez olarak değerlendirilir.

(6) GNO katsayı karşılığı en az 3,50 olan öğrenci onur öğrencisi olur. Onur öğrencileri yıl sonunda ilan edilir ve bu durum not kayıt belgelerine işlenir.

(7) Alınan notlar harf notuna çevrilerek not döküm belgelerine işlenir. Notların puan, harf ve katsayı notu değerleri aşağıdaki başarı not çizelgesinde gösterilmiştir:

Rakamla            Başarı Notu Katsayısı             Başarı Notu (Harfle)

90-100                            4,00                                        AA

80-89                              3,50                                        BA

70-79                              3,00                                        BB

65-69                              2,50                                        CB

60-64                              2,00                                        CC

00-59                              0,00                                         FF

(8) Diğer notlar şunlardır:

a) FF1: Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız.

b) FF2: Devamsızlık nedeni ile yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Diploma ve İlişik Kesme

Mezuniyet ve diploma

MADDE 33- (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre Hukuk Fakültesinin sekiz yarıyıl/dört yıllık programını başarı ile tamamlayan öğrencilere hukuk lisans diploması verilir. Lisans diploması verilebilmesi için, öğrencinin, lisans ders programında yer alan tüm zorunlu, seçimlik ve ortak zorunlu dersleri başarı ile tamamlamış olması gerekir.

(2) Öğrencinin mezuniyet derecesi, lisans öğrenimi GNO’su dikkate alınarak belirlenir. Lisans öğrenimi GNO; öğrencinin öğrenim süresince her dersten almış olduğu başarı notunun dersin kredi değeri ile çarpımları sonucu elde edilen ağırlıklı puanlarının toplamının, alınan tüm derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesi ile elde edilir.

İlişik kesme ve kayıt silme

MADDE 34- (1) Aşağıdaki hallerde Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla öğrencinin ilişiği kesilir:

a) Öğrencinin Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre Hukuk Fakültesinden çıkarılma cezası almış olması.

b) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümlerine göre kaydının silinmesine karar verilmiş olması.

c) Öğrencinin kendi isteği ile kaydını sildirmesi.

(2) Kaydını sildiren öğrenci Üniversiteye yeniden kayıt yaptıramaz.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Adres ve tebliğ

MADDE 35- (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt anında bildirdiği adrese yazılı olarak veya tebligata elverişli bir elektronik posta adresi vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen öğrenciye elektronik yolla yapılır. Bu yollarla tebligatın mümkün olmadığı durumlarda Üniversite tarafından ilan edilmek suretiyle tebligat yapılmış sayılır.

(2) Üniversiteye kayıt olurken bildirdikleri adresleri/elektronik posta adreslerini değiştirdikleri halde, bu durumu Üniversite ilgili birimine bildirmeyen veya yanlış ya da eksik bildiren öğrencilerin, Üniversitedeki mevcut adreslerine tebligat yapılması halinde, kendilerine tebligat yapılmış sayılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 36- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato ve Fakülte Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 37- (1) 13/8/2010 tarihli ve 27671 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Hukuk Fakültesine kayıtlı olan öğrencilere 37 nci madde ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(2) 37 nci madde ile yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğe tabi öğrencilerden İngilizce hazırlık sınıfında eğitim görenlerin talepleri halinde 2022-2023 eğitim-öğretim döneminde eğitim dili Türkçe olan programa intibakları yapılır.

Yürürlük

MADDE 38- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 39- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ufuk Üniversitesi Rektörü yürütür.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.