banner647

02 Nisan 2022

Bartın, Kastamonu ve Sinop İllerinde Yaşanan Afetten Zarar Gören Küçük Ölçekli Balıkçıların Desteklenmesi Tebliği

Tarım ve Orman Bakanlığından:

BARTIN, KASTAMONU VE SİNOP İLLERİNDE YAŞANAN AFETTEN ZARAR GÖREN KÜÇÜK ÖLÇEKLİ BALIKÇILARIN DESTEKLENMESİ TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2022/9)

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı; 11/8/2021 tarihinde Bartın, Kastamonu ve Sinop illerinde meydana gelen sel felaketi sonrası, bu illerdeki geleneksel kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçıların kayıplarının telafi edilebilmesi için Bartın, Kastamonu ve Sinop illerinde sel felaketi sonrası küçük ölçekli kıyı balıkçılığının uğradığı zararları tazmin amacıyla, bir defaya mahsus olarak, balıkçı gemisi sahiplerine 2022 yılında yapılacak desteklemeye ilişkin iş ve işlemlerle ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, su ürünleri avcılığı faaliyetinde bulunmak üzere; Su Ürünleri Bilgi Sistemi (SUBİS)’nde kayıtlı ve geçerli bir Balıkçı Gemileri İçin Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresine sahip, Bartın, Kastamonu ve Sinop illerinde kayıtlı, 12 metreden küçük (12 metre hariç) balıkçı gemisi sahiplerine, 2022 yılında bir defaya mahsus yapılacak desteklemeye ilişkin hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi ile 11/3/2022 tarihli ve 5292 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Bartın, Kastamonu ve Sinop İllerinde Yaşanan Afetten Zarar Gören Küçük Ölçekli Balıkçıların Desteklenmesine Dair Kararın 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

b) Balıkçı gemisi: Denizlerde ve içsularda faaliyet gösteren ve geçerli bir su ürünleri ruhsat tezkeresine sahip SUBİS’te kayıtlı balıkçı gemilerini,

c) Balıkçı gemisi sahibi: SUBİS kayıtlarında balıkçı gemisinin sahibi olarak belirtilen gerçek veya tüzel kişileri,

ç) Balıkçı gemisi yetkilisi: Balıkçı gemisinin sahibi olan gerçek ya da tüzel kişiler adına, bu Tebliğ kapsamındaki iş ve işlemleri yürütmek üzere muvafakatname veya noter tasdikli yetki belgesi ile yetkilendirilmiş kişiyi,

d) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

e) Boy uzunluğu: Balıkçı gemisinin SUBİS’te yer alan en büyük boy uzunluğunu,

f) EBYS: Bakanlık bünyesinde resmî yazışmaların yürütüldüğü elektronik belge yönetim sistemini,

g) Genel Müdürlük: Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünü,

ğ) İçsu: Lagünler, göl, gölet, baraj ve hudut oluşturan nehirleri,

h) İl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe müdürlüklerini,

ı) Su Ürünleri Bilgi Sistemi (SUBİS): Bakanlık bünyesinde kurulu bulunan su ürünleri ve balıkçı gemilerine ilişkin kayıtların tutulduğu, verilerin toplandığı bilgi sistemini,

ifade eder.

Genel hükümler

MADDE 5- (1) Bu Tebliğde düzenlenen desteklemeden; Bartın, Kastamonu ve Sinop illerinde kayıtlı ve geçerli bir ruhsata sahip olan, içsularda ve denizlerde faaliyet gösteren 12 metreden küçük (12 metre hariç) boylardaki balıkçı gemilerinin sahipleri faydalanabilir.

(2) Gerekli şartları sağlayan gemilere boy uzunluğuna göre aşağıdaki tabloda belirtilen miktarlarda gemi başına destekleme ödemesi yapılır.

(3) Destekleme için balıkçı gemisinin başvuru tarihindeki sahibi/sahipleri veya bunlar adına balıkçı gemisi yetkilisi müracaatta bulunur ve o tarihteki SUBİS kayıtlarında yer alan en büyük boy uzunluğu esas alınır.

(4) Aynı balıkçı gemisi ve/veya ruhsat tezkeresi için birden fazla destekleme başvurusu yapılamaz. Destekleme başvurusu kabul edildikten sonra balıkçı gemisi ve/veya ruhsat tezkeresinde yapılacak hiçbir değişiklik, yeni destekleme başvuru hakkı doğurmaz.

(5) Birden fazla balıkçı gemisine sahip olanlar her bir balıkçı gemisi için ayrı ayrı müracaat eder.

(6) Bu Tebliğdeki iş ve işlemlerin başlangıç ve bitiş tarihleri Genel Müdürlükçe Bakanlık internet sitesinde ilan edilir.

Müracaat

MADDE 6- (1) Desteklemeden yararlanmak isteyen balıkçı gemisi sahipleri veya balıkçı gemisi yetkilileri, Genel Müdürlükçe Bakanlık internet sitesinde ilan edilen tarihlerde gemisinin ruhsat tezkeresinin düzenlendiği il/ilçe müdürlüklerine Ek-1’de yer alan dilekçe ile şahsen müracaat eder.

(2) Müracaat dilekçesinin ekinde; geminin birden fazla kişiye veya tüzel kişiliğe ait olması halinde, bu Tebliğ kapsamındaki iş ve işlemleri yürütmek üzere, gemi sahiplerinin tümü tarafından yetkilendirilen kişiye ait Ek-2’de yer alan muvafakatname veya noter tasdikli yetki belgesi il/ilçe müdürlüğüne sunulur.

İl/ilçe müdürlüklerince yürütülecek iş ve işlemler

MADDE 7- (1) İl/ilçe müdürlüğü tarafından balıkçı gemisinin destekleme müracaatının yapıldığı tarihte;

a) Geçerli bir Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresine sahip olduğu,

b) Balıkçı gemisi sahibi ve gemi boyu bilgileri,

il/ilçe müdürlüğü kayıtlarından ve SUBİS’ten kontrol edilir. Kontrol sonucunun uygun olması hâlinde müracaat işleme alınır. Uygun olmayan müracaatlar kabul edilmez.

(2) Desteklemeye uygun bulunarak işleme alınan balıkçı gemisinin müracaatı il/ilçe müdürlüğünce SUBİS’e kayıt edilir. SUBİS kaydının çıktısı alınarak müracaat dilekçesine eklenir ve dosyalanır.

(3) İl/ilçe müdürlüğünce kabul edilen ve SUBİS’e kaydedilen müracaatlara ait Ek-3’te yer alan Bartın, Kastamonu ve Sinop İllerinde Yaşanan Afetten Zarar Gören Küçük Ölçekli Balıkçıların Desteklenmesi Tebliği (Tebliğ No: 2022/9)’ne İlişkin İl/İlçe İcmal-1 Listesi, Genel Müdürlükçe Bakanlık internet sitesinde ilan edilen tarihten sonra il/ilçe müdürlüğü tarafından ilan panosunda beş iş günü askıya çıkarılır. Askıya çıkarma ve indirme işlemi en az iki görevli tarafından tutanağa bağlanır.

(4) Ek-3’te yer alan listeye itiraz olması halinde, itirazlar askı süresi içerisinde destekleme müracaatının yapıldığı il/ilçe müdürlüğüne yapılır. Yapılan itirazlar askı süresi içerisinde değerlendirilerek il/ilçe müdürlüğü tarafından karara bağlanır. Askı süresi içerisinde herhangi bir itiraz olmaması halinde il/ilçe icmal listesi kesinleşir. Kesinleşen il/ilçe icmal listesine askı süresinden sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmaz.

(5) Ek-3’te yer alan liste kesinleştikten sonra ilçe müdürlükleri tarafından, excel ve benzeri formatta EBYS üzerinden il müdürlüğüne gönderilir.

(6) İlçelerden gönderilen listeler il müdürlüğü tarafından birleştirilerek Ek-4’te yer alan Bartın, Kastamonu ve Sinop İllerinde Yaşanan Afetten Zarar Gören Küçük Ölçekli Balıkçıların Desteklenmesi Tebliği (Tebliğ No: 2022/9)’ne İlişkin İl Genel İcmal Listesi oluşturulur ve excel ve benzeri formatta EBYS üzerinden Genel Müdürlüğe gönderilir.

Kaynak aktarımı ve ödemeler

MADDE 8- (1) Desteklemeler için gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın desteklenmesi için 2022 yılında ayrılan ödenekten karşılanır ve gerekli paranın aktarılmasını müteakip Bakanlık tarafından Banka aracılığı ile ödenir.

Yetki ve denetim

MADDE 9- (1) Bu Tebliğde yer almayan hususların çözümünde, Bartın, Kastamonu ve Sinop İllerinde Yaşanan Afetten Zarar Gören Küçük Ölçekli Balıkçıların Desteklenmesine Dair Karar ile bu Tebliğde belirtilen hususlara aykırı olmamak koşuluyla il/ilçe müdürlükleri yetkilidir.

(2) Bakanlık, bu Tebliğde belirtilen hususlarda bilgi ve belge isteyebilir ve bunlara ilişkin her türlü denetimi yapar.

Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 10- (1) Sahte belge ile idareyi yanıltmak suretiyle müracaat eden balıkçı gemisi sahipleri desteklemeye hak kazanmış olsa dahi bu desteklemeden yararlandırılmazlar.

(2) Bu Tebliğ kapsamında haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli idari işlemler yapılarak, hukuki ve cezai süreç başlatılır.

(3) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(4) Bu Tebliğ ile belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilenler beş yıl süreyle Bakanlıkça sağlanan hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

Sorumluluk

MADDE 11- (1) Tüm bilgi ve belgelerin doğruluğundan, bilgi ve belge sahibi ile onaylayan kişi ve kuruluşlar doğrudan sorumludur. Destekleme ödemesi yapılan belgeler istendiğinde ibraz edilmek üzere ilgili birimlerin arşivlerinde saklanır.

Yürürlük

MADDE 12- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.