06 Eylül 2019

Milli Piyango İdaresi Yönetmelik Değişiklikleri Resmi Gazete'de
banner580

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden:

MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLET SATIŞ, ÇEKİLİŞ VE İKRAMİYE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/10/2006 tarihli ve 26309 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Bilet Satış, Çekiliş ve İkramiye Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 285 inci ve 796 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“o) Bilet ortaklığı: Sanal ortam üzerinden bir veya bir grup biletin, birden fazla abone tarafından biletlerin üzerinde yazılı birim fiyatlarına göre hesaplanan satış tutarını geçmemek üzere aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasını,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Toptan bilet satışı

MADDE 11 – (1) Biletlerin toptan satışı;

a) Başbayiye, İdare veya satış merkezleri,

b) Bayilere, satış merkezi veya başbayiler,

tarafından yapılır.

(2) Biletlerin başbayi ve bayilere toptan satış zamanı ve şekli ile diğer hususlar günün koşulları göz önünde bulundurulmak suretiyle Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Biletlerin satış fiyatı, üzerinde yazılı olan değerdir. Biletler satış fiyatının üstünde bir fiyatla satılamaz.”

“(4) Biletlerin perakende satış zamanı günün koşulları göz önünde bulundurulmak suretiyle Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Çekiliş heyeti, İdarece belirlenecek görevlilerden oluşur.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Başbayilik

MADDE 34 – (1) Başbayilik tüzel veya gerçek kişilere verilebilir.

(2) Başbayilik verilecek kişiler ile işyerlerinde aranacak şartlar günün koşulları göz önünde bulundurulmak suretiyle Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 37 – (1) Başbayiler İdarece ruhsat verilmiş bayilere toptan bilet satışı yapabilirler. Ancak, İdare günün koşullarını da dikkate almak suretiyle başbayilerin tüketicilere perakende bilet satışı yapmalarına da izin verebilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bayilik verilecek gerçek ve tüzel kişilerin mevzuatı gereği ilgili meslek odalarına kayıtlı olması gerekir. Ancak, bayi isterse yükümlülüklerini yerine getirmek kaydıyla diğer faaliyetleriyle ilgili odalara da sicil marifetiyle kayıt yaptırabilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3) Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama veya kaçakçılık suçlarından birisi ile hüküm giymiş olmaması,”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“g) Bilet ortaklığı dışında aynı bileti birden fazla abonesine satamaz veya satın almadığı bilet ya da biletleri satın almış gibi abonelerine satamaz.”

“(3) Sanal ortam bayi veya İdare; gerekli teknik alt yapının oluşturulması, abonelerin konu hakkında önceden bilgilendirilmesi ve onaylarının alınması, satışın yapıldığı abonelerden tahsil edilen tutarın biletlerin toplam satış fiyatından fazla olmaması kaydıyla, bir veya bir grup bileti birden fazla abonesine bilet ortaklığı şeklinde satabilir. Bu şekilde satılan biletlere isabet eden ikramiyeler sanal ortam bayisi veya İdarece, söz konusu biletleri satın alan abonelerinin banka hesaplarına, satın alma bedeli içindeki payları nispetinde ödenir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “veya altında” ibaresi “bir” olarak değiştirilmiş ve aynı bendin (7) numaralı alt bendine “aynı bileti” ibaresinden önce gelmek üzere “bilet ortaklığı dışında” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü yürütür.

......

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden:

MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYISAL OYUNLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/4/2001 tarihli ve 24383 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Sayısal Oyunlar Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 3 – Bu Yönetmelik, 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 285 inci ve 796 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kumar oynanması için yer ve imkân sağlama veya kaçakçılık suçlarından birisi ile hüküm giymiş olmamak,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Ruhsatın Devri

Madde 31 – Bayilik ruhsatı İdarenin önceden yazılı olarak izninin alınması ve bayiliğin devredileceği kişi ve işyerinin bu Yönetmelik ile aranan şartları taşıması kaydıyla devredilebilir. Bayiliğin devrine ilişkin diğer usul ve esaslar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin ikinci fıkrasının (c), (l) ve (n) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) İzinli süreler, mücbir sebep veya İdarece kabul edilebilir haklı nedenler dışında, bir takvim yılı içerisinde, aralıksız on gün ya da toplam altmış gün oyun oynatmaması,”

“l) Bayilik ruhsatına haiz olan kişinin, işyerini ve/veya bayiliğini İdareden izin almaksızın bir başka yere nakletmesi veya işyerini kapatması,”

“n) Bayilik ruhsatına haiz olan kişinin, İdarenin önceden yazılı olarak iznini almadan işyerini ve/veya bayiliği fiilen başka bir şahsa devretmesi,”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü yürütür.

......

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden:

MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HEMEN-KAZAN OYUNU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/7/1989 tarihli ve 20227 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Hemen-Kazan Oyunu Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 285 inci ve 796 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve peşin” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “altında veya” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü yürütür.


Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.