banner649

11 Mart 2022

Milli Savunma Bakanlığı Mensubu Sağlık Personelinin Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Milli Savunma Bakanlığından:

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MENSUBU SAĞLIK PERSONELİNİN ÖN LİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi görev yapan veya yapacak olan sağlık personelinin, Milli Savunma Bakanlığı nam ve hesabına yurtiçi eğitim kurumlarında alacakları ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitime ilişkin esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 13 üncü, 67 nci ve 68 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Milli Savunma Bakanlığını,

b) Eğitim: Belli bir bilim dalı veya sanat kolunda yetiştirme, geliştirme ve eğitme işini,

c) Eğitim kurumu: Milli Savunma Bakanlığı nam ve hesabına, Bakanlık mensubu sağlık personeline, ön lisans, lisans ve/veya lisansüstü eğitim vermek üzere protokol yapılmış olan kurumları,

ç) Lisans eğitim ve öğretimi: Orta öğretime dayalı, en az sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan bir yükseköğretimi,

d) Lisansüstü eğitim: Aşağıdaki kademelere ayrılan yüksek lisans ve doktora ile tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ve sanatta yeterlik eğitimini;

1) Yüksek lisans (Bilim uzmanlığı, yüksek mühendislik, yüksek mimarlık, master): Bir lisans öğretimine dayalı eğitim-öğretim ve araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan yükseköğretimi,

2) Doktora: Lisansa dayalı en az altı yarıyıl veya yüksek lisans, eczacılık ve fen fakültesi mezunlarınca Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlığa dayalı en az dört yarıyıllık programı kapsayan ve özgün bir araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir yükseköğretimi,

3) Tıpta uzmanlık: Tıpta yan dal uzmanlık dâhil olmak üzere, Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre yürütülen ve tıp doktorlarına belirli alanlarda özel yetenek ve yetki sağlamayı amaçlayan bir yükseköğretimi,

4) Diş hekimliğinde uzmanlık: Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre yürütülen ve diş hekimlerine belirli alanlarda özel yetenek ve yetki sağlamayı amaçlayan bir yükseköğretimi,

5) Veteriner hekimlikte uzmanlık: Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre yürütülen ve veteriner hekimlere belirli alanlarda özel yetenek ve yetki sağlamayı amaçlayan bir yükseköğretimi,

6) Eczacılıkta uzmanlık: Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre yürütülen ve eczacılara belirli alanlarda özel yetenek ve yetki sağlamayı amaçlayan bir yükseköğretimi,

e) Lisansüstü eğitim öğrencisi: Lisansüstü eğitim ve öğretim programlarına kaydolan subay ve astsubayların programlardan mezun oluncaya veya herhangi bir nedenle eğitim kurumları ile ilişiği kesilinceye kadar sahip oldukları statüyü,

f) Öğrenim: Herhangi bir meslek, sanat veya iş için gerekli bilgi, beceri ve alışkanlıkların elde edilmesi amacıyla yapılan çalışmayı,

g) Öğretim: Belli bir amaca göre gereken bilgileri verme işini,

ğ) Ön lisans eğitimi: Orta öğretim yeterliliklerine dayalı, en az iki yıllık bir programı kapsayan nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk kademesini teşkil eden yükseköğretimi,

h) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

ı) Sağlık personeli: Tabip, diş tabibi, eczacı, veteriner hekim, sağlık sınıfında yer alan diğer personeli,

i) Staj: Ön lisans ve lisans eğitiminde alınan meslek bilgilerinin çalışma hayatında uygulanışını görmek için öngörülmüş ve öğretim süresi içinde veya sonrasında zamanı, süresi ve konusu belirtilen ilkeler doğrultusunda yapılan uygulama çalışmasını,

j) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

k) Yükseköğretim: Eğitim sistemi içinde, orta öğretime dayalı en az dört yarıyılı kapsayan her kademedeki eğitim ve öğretimi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Milli Savunma Bakanlığı Nam ve Hesabına Ön Lisans ve

Lisans Eğitimine İlişkin Hususlar

Öğrenci kaynakları

MADDE 4- (1) Bakanlık nam ve hesabına eğitim alacak kontenjanlara, ÖSYM’nin yaptığı sınavlarda ve ÖSYM tarafından yerleştirilen, ortaöğretime dayalı en az sekiz yıllık program mezunu veya ilgili fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokullarının ara sınıflarından öğrenciler alınır.

Kontenjan

MADDE 5- (1) Ön lisans ve lisans eğitimine, Bakanlık tarafından tespit edilecek ilke, öncelik ve ana programlara göre Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarının harekât ihtiyaçları esas alınarak, Bakanlık tarafından, Milli Savunma Bakanlığı Sağlık İnsan Gücü Temin ve Yetiştirme Planı kapsamında tespit edilen kontenjan kadar öğrenci alınır. Belirlenecek bu kontenjanlar ve kayıt kabul koşulları Bakanlık tarafından her yıl en geç şubat ayı içinde YÖK’e bildirilmek üzere eğitim kurumuna gönderilir.

Duyuru

MADDE 6- (1) Askeri öğrenci alınmasına ilişkin duyuru, Bakanlık tarafından her yıl; giriş koşulları, istenen belgeler, başvurulacak yerler ile gerekli diğer bilgiler basın yayın organlarında ve Bakanlık ile eğitim kurumu internet sayfasında duyurulur.

Giriş koşulları

MADDE 7- (1) Giriş koşulları şunlardır:

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Askerî okullar ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı okullardan herhangi bir sebeple çıkmamış veya çıkarılmamış olmak, diğer okullardan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak ve ortaöğretim kurumlarında örgün öğretim dışına çıkarma cezası almamış olmak.

c) Türk Silahlı Kuvvetlerinde, Jandarma Genel Komutanlığında ve Sahil Güvenlik Komutanlığında muvazzaf/sözleşmeli subay veya astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya bunların adayı olarak daha önce istihdam edilmemiş olmak.

ç) Ne şekilde olursa olsun askerlik görevini yapmamış olmak, sözleşmeli erbaş veya er yahut bunun adayı iken sözleşmesi idarece feshedilmemiş olmak.

d) Devlet memurluğundan veya kamu görevinden herhangi bir nedenle çıkartılmamış olmak.

e) Daha önce çalıştığı kurum ve kuruluşlardan, disiplinsizlik veya gayri ahlaki fiil ve sözler sebebiyle çıkarılmamış olmak.

f) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya zamanaşımına uğramış yahut hapis cezası seçenek yaptırımlarına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile bir suçtan hükümlü bulunmamak veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak.

g) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş, zamanaşımına uğramış veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçu, kamu güvenine karşı işlenen suçlar, genel ahlaka karşı işlenen suçlar ile yağma, zimmet, irtikap, rüşvet, iftira, hırsızlık, dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, uyuşturucu ve/veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, gayri tabii mukarenette bulunma, hileli iflas, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma suçlarından dolayı hakkında hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak veya bu suçlar nedeniyle hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.

ğ) Kendisinin genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmamış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar nedeniyle hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam etmiyor olmak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak.

h) Evli, hamile, çocuklu olmamak, daha önceden evlenmemiş olmak.

ı) Herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak karı-koca gibi birlikte yaşamamış/yaşamıyor olmak veya gayritabii cinsi eğilimleri tespit edilmemiş olmak.

i) 31/10/2016 tarihli ve 2016/9431 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak, belirlenmiş tam teşekküllü bir hastaneden “Askerî Öğrenci Olur” raporu almak.

j) Bakanlık tarafından yayımlanmış olan sınav, mülâkat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında, önceden ilan edilmiş kontenjan içinde bulunmak.

k) 3/9/1985 tarihli ve 18857 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Askeri Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksekokullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelikte belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerinin düzenlemesini kendisi veya onsekiz yaşından küçük olması durumunda kanuni temsilcisi vasıtasıyla kabul etmek.

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

m) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş veya görmüyor olmak.

n) Terör örgütlerine veya Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmamak.

o) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.

ö) Türk Silahlı Kuvvetleri manevî şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyetiyle bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak.

p) Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmıyor olmak.

r) Fakülte ve yüksekokulun çeşitli sınıflarında kendi hesaplarına öğrenim yaparken askerî öğrenci olmaya istekli olanlar için, önceki sınıf ve sömestrlerde verilmesi gerekli sertifika sınavlarını veya diğer sınavları başarmış ve sene kaybetmemiş olmak.

s) Bakanlık tarafından belirlenecek diğer özel şartları taşıyor olmak.

ş) Giriş koşullarını sağlamadığı tespit edilenlerin, tespit edildiği andan itibaren okuldan ve eğitim kurumundan ilişiği kesilir.

Eğitim ve öğretim süresi

MADDE 8- (1) Ön lisans ve lisans eğitim ve öğretim süresi, ilgili fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokullarının eğitim öğretim süresi kadardır. Öğrenciler, öğrenimlerini 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda belirtilen sürede tamamlamak zorundadırlar.

(2) Sağlık nedeniyle kaybedilen eğitim ve öğretim süresi, azami eğitim, öğretim süresinin dışında tutulur. Ancak devamsızlığın, usulüne uygun alınmış sağlık raporuna dayalı olması ve raporun öğrencinin öğrenim yapmakta olduğu yükseköğretim kurumunun yetkili organlarınca kabul edilmesi gereklidir. Askeri öğrenciler sağlık nedeniyle en çok iki eğitim ve öğretim yılı kaybedebilirler.

(3) Sağlık mazereti dışında hazırlık sınıfı için ek süre tanınmaz.

Eğitim ve öğretim programları

MADDE 9- (1) Öğrencilerin eğitim ve öğretim faaliyetleri yıllık takvimlerle gösterilir. Yükseköğretim takviminde ilgili fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının eğitim programları esas alınır. Eğitim kurumu dışında planlanan staj eğitimleri Bakanlık ile koordine edilir.

(2) Askeri öğrencilere, eğitim öğretim süreleri içinde teorik ve uygulamalı askeri eğitim ve staj programları uygulanır.

(3) Teorik ve uygulamalı askeri eğitim öğretim programları ve kamplar askeri öğrencilerin akademik programını aksatmayacak sürelerde planlanır.

(4) Yıllık takvim eğitim programı ve uygulama ayrıntıları hazırlanan yönerge ile belirlenir.

Eğitim ve öğretime devam mecburiyeti

MADDE 10- (1) Askeri öğrenciler bütün derslere, uygulamalara, seminerlere, eğitim ve öğretimin gereği olan her türlü bilimsel faaliyetlere devam etmek, katılmak ve sınavlarına girmek zorundadırlar. Askeri öğrencilerin bu faaliyetlere devam ederek tamamladıkları, vize (ara sınav) ve final (ana sınav) katılımları ve söz konusu sınav sonuçları eğitim kurumu tarafından kayıt altına alınır.

(2) İki yarıyılda mazeretsiz toplam 30 gün ve daha fazla eğitim öğretime devam etmeyen öğrenciler o eğitim ve öğretim yılını kaybederler. Mazeretsiz olarak eğitim, öğretime ve uygulamalar ile staj eğitimlerine devam etmeyen askeri öğrenciler hakkında ilgili mevzuata göre işlem tesis edilir. Ayrıca, eyleminin niteliğine göre sıralı disiplin amirlerince disiplin cezası verilir veya kanuni işlem yapılır.

(3) Mazeret olarak sayılan sağlıkla ilgili herhangi bir neden dışında, bir teorik dersin veya ders grubunun laboratuvar eğitimi dâhil, yüzde otuzundan veya uygulamalı staj derslerinin yüzde yirmisinden fazlasına katılmayan askeri öğrenciler, o ders veya derslerin sınav haklarını kaybederler ve sınavlarına alınmazlar. Mazeret olarak kabul edilen sağlık nedenleri ile bir eğitim öğretim yılında bir dersin teorik ve pratik kısımlarından ayrı ayrı yüzde ellisinden fazlasına katılmayan askeri öğrenciler, o ders veya derslerin sınav haklarını kaybederler ve sınavlara alınmazlar.

(4) Askeri öğrenciler devamsızlıktan dolayı kaybetmiş oldukları eğitim ve öğretim yılını, bir sonraki yıl bütün gereklerini yerine getirerek tamamlamak zorundadırlar.

(5) Devamsızlıktan dolayı devre kaybeden öğrenciler, müteakip eğitim ve öğretim yılı başına kadar derslere devam ettirilir.

(6) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin öğrenim görülen kurumun mevzuatı ile Bakanlığın konuya ilişkin mevzuatının farklı hükümler içermesi halinde Bakanlığın ilgili mevzuatı uygulanır.

Sınav, değerlendirme, sınıf geçme ve bitirme

MADDE 11- (1) Öğrenciler öğrenim yaptıkları ilgili fakülte, yüksekokulların ve meslek yüksekokullarının sınav ve değerlendirme mevzuatına tabidirler.

(2) Bakanlıkça görevlendirilecek ilgili kurullar tarafından öğrencinin başarısını izlemeyi sağlayıcı bir Eğitim Takip Sistemi/Öğrenci Akademik Gelişim Takip Sistemi oluşturulur. Bu öğrenci sicili, öğrencinin subaylığa nasbını müteakip atandığı kurum veya birliğe gönderilir.

Mazeretler

MADDE 12- (1) Öğrencilerin, eğitim ve öğretim süresinde, sağlık raporu ile mazeretli sayılabilmesi için hastalığının, yetkili sağlık kuruluşunca belgelenmesi gerekir.

(2) Sağlık durumları nedeniyle eğitim öğretime devam edemeyecekleri anlaşılanlar hakkında Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği gereğince işlem yapılır.

Disiplin esasları, ceza verme usulleri, öğrencilikten çıkarma ve çıkma

MADDE 13- (1) Disiplin cezaları, ceza verme usulleri, öğrencilikten çıkarma ve çıkma hususlarında askeri öğrenciler için 23/3/2021 tarihli ve 31432 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fakülte ve Yüksekokullar Askeri Öğrenci Komutanlığı ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksekokullardan Yetişen Subay ve Astsubaylara Ait Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(2) Eğitim kurumunda eğitim öğretime başlayan askeri öğrencilerin, askeri öğrenci statülerinin sona ermesi halinde, Bakanlık nam ve hesabına eğitim gördükleri eğitim kurumundaki eğitim öğretimlerine de son verilir.

Öğrencilerin özlük hakları

MADDE 14- (1) Askeri öğrenciler parasız yatılı olup, harçlık, giyecek, barınma, genel eğitim ve öğretim ile diğer özlük hakları askeri öğrenciler için yürürlükte olan ilgili mevzuat hükümlerine göre Bakanlık tarafından karşılanır.

Ödül

MADDE 15- (1) Ödül hususunda askeri öğrenciler için ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Subaylığa veya astsubaylığa nasıp

MADDE 16- (1) Öğrenciler, 926 sayılı Kanun kapsamında; ilgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunu bitirdikleri ayın sonundan geçerli olmak üzere teğmenliğe veya astsubay çavuşluğa nasbedilirler. Aynı sınıfta subaylığa veya astsubay çavuşluğa nasbedileceklerin sınav tarihleri arasında fark bulunduğu takdirde nasıp tarihleri her sınav döneminin en son sınav tarihinde birleştirilir. Ancak bunlardan;

a) Fakülte veya yüksekokulları bitirip de teğmenliğe veya astsubay çavuşluğa nasbedilmeden önce subaylar veya astsubaylar hakkında açığa alınmayı gerektiren bir suçtan tutuklanan ya da gözaltına alınanların teğmenliğe veya astsubay çavuşluğa nasıpları yapılmaz. Bunlardan öğrencilik hukukunun kaybedilmesine sebep olacak şekilde mahkûm olanlarla, Bakanlıkça yetkilendirilen ilgili disiplin kurulunca okulla ilişiğinin kesilmesine karar alınanlar hariç olmak üzere, haklarında mahkûmiyete veya kovuşturmaya yer olmadığına, beraata veya kamu davasının her ne sebeple olursa olsun ortadan kaldırılmasına karar verilenlerle, gözaltına alınanlardan başka bir işlem yapılmaksızın serbest bırakılanlar, teğmenliğe veya astsubay çavuşluğa nasbedilir ve nasıpları emsalleri tarihine götürülür.

(2) Kazaî, idarî ve sıhhî zorunluluklar nedeniyle fakülte veya yüksekokulları 30 Ağustos’tan sonra bitirenler, bitirdikleri ayın sonundan geçerli olarak teğmenliğe nasbedilirler. Bunların nasıpları emsalleri tarihine götürülür.

Mezuniyet sonrası staj ve askeri eğitim

MADDE 17- (1) Fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunu bitiren öğrenciler subay veya astsubay nasbedildikten sonra sınıf okulunda, nasbedildikleri rütbede ilk açılacak askerî eğitime tabi tutulurlar. Başarı gösteremeyenler bir sonraki dönem eğitimine katılırlar. Bunlardan ikinci dönem eğitimde de başarı gösteremeyenler görevlerine iade edilir ve yeniden eğitime tabi tutulmazlar. Bu gibilerin nasbedildikleri rütbeye ait bekleme süreleri bir yıl uzatılır. Personel sınıf okulu eğitimini müteakip sınıfı ile ilgili bir göreve atanır. Ayrıca, ihtiyaç halinde Bakanlıkça belirlenen kurumlarda staja tabi tutulabilir.

Mecburi hizmet yükümlülüğü

MADDE 18- (1) Öğrenciler mezuniyetlerini takiben 926 sayılı Kanunun 112 nci maddesinde belirtilen süre kadar mecburi hizmete tabidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Milli Savunma Bakanlığı Nam ve Hesabına Tıpta Uzmanlık, Yan Dal Uzmanlık,

Diş Hekimliğinde Uzmanlık, Eczacılıkta Uzmanlık ve Veteriner Hekimlikte

Uzmanlık Eğitimi

Kontenjan ve duyuru

MADDE 19- (1) Uzmanlık ve yan dal uzmanlık eğitim branş ve kontenjanları Bakanlık tarafından tespit edilecek ilke, öncelik ve ana programlara göre Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarının harekât ihtiyaçları da esas alınarak Milli Savunma Bakanlığı Sağlık İnsan Gücü Temin ve Yetiştirme Planı kapsamında belirlenerek eğitim kurumuna ve ilgili Bakanlığa gönderilir.

(2) Uzmanlık branş ve kontenjanları sınav tarihlerinden yeterli süre önce ÖSYM tarafından ilgili sınav kılavuzlarında yer almak üzere yayımlanır.

Başvuru koşulları ve başvuru süreci

MADDE 20- (1) Tıpta uzmanlık, yan dal uzmanlık, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık eğitimi ile ilgili mevzuat esasları doğrultusunda tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık eğitimi giriş sınavlarına subay nasbedildikten sonra, aşağıda belirtilen şartlara haiz olanlar kabul edilirler:

a) Başvuru tarihine kadar almış olduğu sicillerin not toplamlarının ortalaması, sicil tam notunun en az yüzde doksan ve yukarısında olmak.

b) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş, genel veya özel af kanunları kapsamına girmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olunsa bile;

1) Millete ve Devlete karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak, fuhuş, gayri tabi mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ile istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birinden mahkûm olmamak.

2) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçları ile 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148 inci maddesinde belirtilen suçlardan mahkum olmamak.

3) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, yukarıdaki bentlerde belirtilen suçların dışındaki suçlardan, toplam olarak yirmi bir gün ve daha fazla hapis, oda hapsi veya hizmet yerini terk etmeme cezası ile mahkûm veya cezalandırılmış olmamak.

c) Terör örgütlerine veya Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olmamak.

(2) Personelin kendinden kaynaklanmayan harekât ve benzeri görevler gibi diğer nedenlerden dolayı giremedikleri sınavlar için ilgili kurum tarafından daha sonraki dönemlerde yapılacak sınav/sınavlara, ilave sınav başvuru hakkı tanınır.

(3) Birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde sayılan suçlar nedeniyle almış oldukları cezalar ertelenmiş, para cezasına çevrilmiş, genel veya özel af kanunları kapsamına girmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa dahi bu suçlardan mahkûm olanların başvuruları kabul edilmez.

(4) Tıpta uzmanlık, yan dal uzmanlık ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi giriş sınavları, 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği, eczacılıkta uzmanlık eğitimi giriş sınavları 21/10/2016 tarihli ve 29864 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği, veteriner hekimlikte uzmanlık eğitimi giriş sınavları ise 2/5/2018 tarihli ve 30409 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Veteriner Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği kapsamında yapılır.

(5) Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği, Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği ve Veteriner Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği kapsamında; sınavlar için başvuracak adaylar, kadroların duyurulmasını müteakip otuz gün içerisinde dilekçe ile silsileler yoluyla ilgili kuvvet komutanlığına müracaatlarını yaparlar. İlgili kuvvet komutanlığınca, birinci, ikinci ve üçüncü fıkralardaki şartlara haiz personel bilgileri, Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen şartları haiz adayların kimlik bilgileri, adaylardan kontenjan tercihlerinin alınma süreci başlamadan önce ÖSYM’ye gönderilir. Bakanlıkça belirtilen aday listesinin dışında kalan adaylar sınava girmiş olsalar bile ilan edilen kontenjanlara yerleştirilmezler.

(6) Personel müracaatını, ÖSYM tarafından ilan edilen başvuru esaslarına göre ÖSYM’ye şahsen yapar.

Sınav sonucunun açıklanması ve atama

MADDE 21- (1) Bakanlık nam ve hesabına tıpta uzmanlık, yan dal uzmanlık, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık sınavına giren personele ait sınav sonuçları, ilgili eğitim kurumu tarafından Bakanlığa bildirilir.

(2) Bakanlık tarafından, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları ile koordine edilerek belirlenen kontenjanlara yerleştirilen personel kimlik bilgileri, kuvvet komutanlıklarına bildirilir ve Genelkurmay Başkanlığına bilgi verilir. Söz konusu personel, Personel Genel Müdürlüğü tarafından, ilgili mevzuat hükümlerine göre kuvvet komutanlıkları ile koordine edilerek, eğitimleri süresince Milli Savunma Bakanlığı Askeri Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü emrine, tıpta uzmanlık, yan dal uzmanlık, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık eğitimi görmek üzere atanırlar.

Eğitim süreci/esasları

MADDE 22- (1) Sınavı kazanan personel;

a) Tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık eğitimine;

1) İki yıllık kıta, kurum ve karargâh hizmetini tamamlayanlar sınavın yapıldığı yıl,

2) İki yıllık kıta, kurum ve karargâh hizmetini tamamlamayanlar ise iki yıllık hizmetlerini tamamladıktan sonra,

katılabilirler. Ancak, eğitim ve hizmetin aksamasının söz konusu olduğu hallerde acil ve zorunlu ihtiyaç bulunan uzmanlık branşlarının, günün şartları ve teknolojik gelişmelere uygun olarak kurulacak yeni birimlerin uzman personel ihtiyacını karşılamak amacıyla, aranan kıta, kurum ve karargâh hizmet süresi, gerektiğinde Bakanlıkça kısaltılabilir.

b) Tıpta yan dal uzmanlık eğitimine;

1) Tıpta uzmanlık unvanını aldıktan sonra, iki yıl uzmanlık kadrosunda çalışanlar sınavın yapıldığı yıl,

2) Tıpta uzmanlık unvanını aldıktan sonra, iki yıl uzmanlık kadrosunda çalışmayanlar ise iki yıllık hizmetlerini tamamladıktan sonra,

katılabilirler.

(2) Tıpta uzmanlık, yan dal uzmanlık, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık eğitim ve öğretim süresi ilgili mevzuatta belirtilen süreler kadardır.

(3) Tıpta uzmanlık, yan dal uzmanlık, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık eğitimine başlayan öğrenciler, eğitim kurumu ile bu Yönetmeliğe uygun olarak imzalanan protokol kapsamında, eğitim kurumunun eğitim ve öğretimle ilgili mevzuatına tabi olurlar.

(4) Uzmanlık öğrencilerinin uzmanlık eğitimlerini yerleştirildikleri kurum ve birimlerde tamamlamaları esastır. Ancak:

a) Eğitim yetkisi kaldırılan kurum ve birimlerdeki uzmanlık öğrencileri, Bakanlık ile Tıpta Uzmanlık Kurulunun tespit edeceği kurum ve birimle yapılacak protokol kapsamında nakledilir.

b) Hastalık, vefat, istifa, emeklilik veya tayin gibi sebeplerle eğitim sorumlusunun bulunmadığı durumlar ile sahip olması gereken asgari nitelik ve standartları kaybeden birimlerdeki uzmanlık öğrencileri Bakanlık ile koordine kurularak, başka kurumlarda eğitim almak veya rotasyon yapmak üzere altı aya kadar görevlendirilirler. Bu süre içerisinde ilgili birimde eğitim sorumlusu istihdam edilemediği veya eğitime engel olan durumun ortadan kaldırılamadığı hallerde uzmanlık öğrencileri hakkında (a) bendi hükümleri uygulanır.

(5) Bakanlık nam ve hesabına tıpta uzmanlık, yan dal uzmanlık, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık eğitiminde bulunanlardan, sağlık veya harekât ve benzeri görevlendirme sebepleri dışında kendi isteği ile eğitimi bırakan veya eğitimlerini ilgili mevzuatta belirtilen sürelerde tamamlayamayan personele 926 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi hükümleri uygulanır.

(6) Kendi istekleri ile tıpta uzmanlık, yan dal uzmanlık, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık eğitimine başlamadan eğitimden feragat edenler Milli Savunma Bakanlığı Sağlık İnsan Gücü Temin ve Yetiştirme Planı kapsamında bir sonraki dönem açılan uzmanlık kontenjanlarına başvuramazlar, müteakip dönemlerde açılan kontenjanlara ise başvurabilirler. Eğitimleri devam ederken uzmanlık sınavına giremezler.

(7) Eğitim kurumu tarafından, tıpta uzmanlık, yan dal uzmanlık, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık eğitimini bitirme sınavında başarılı olanların, uzmanlığının tescili için gerekli işlemleri ilgili mevzuata göre yapılır. Ayrıca eğitim kurumu tarafından, uzmanlık belgelerinin Sağlık Bakanlığı veya Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tescil edilmesini müteakip uzmanlık belgeleri tescil edilen personel bilgileri Bakanlığa ve Bakanlık aracılığıyla personelin bağlı olduğu kuvvet komutanlığına bildirilir.

(8) Tıpta uzmanlık, yan dal uzmanlık, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık eğitimini bitirerek uzman unvanı alan personel, uzman unvanı aldıkları uzmanlık alanında, uzmanlık eğitimi süresinin yarısı kadar Bakanlığa bağlı kurum/birimlerde görev yapmadan, ikinci bir uzmanlık eğitimine başvuramaz.

Eğitimin sonlandırılması

MADDE 23- (1) Eğitim kurumunda tıpta uzmanlık, yan dal uzmanlık, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık eğitimi yapan personelin, eğitim kurumunun ilgili mevzuatında belirtilen şartlar ile 20 nci maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şartları kaybetmesi durumunda eğitim kurumundaki eğitimine son verilir. Bu durum, eğitim kurumu tarafından gerekçeleri ile birlikte Bakanlığa bildirilir. Öğrenci statüsü sona eren personel kimlik bilgileri Bakanlık tarafından ilgili kuvvet komutanlığına bildirilir. Eğitimine son verilen personele tıpta uzmanlık, yan dal uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık sınavlarına tekrar başvuru hakkı verilmez.

(2) Tıpta uzmanlık, yan dal uzmanlık, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık eğitimine giriş şartlarından herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanlar ile uzmanlık eğitimi sırasında bu şartlardan birisini kaybettiği tespit edilen personelin eğitimini sonlandırma yazısı ilgili kuvvet komutanlığı tarafından Bakanlık aracılığıyla eğitim kurumuna gönderilir. Eğitim kurumu tarafından eğitim sonlandırma işlemi personele tebliğ edilir ve tebliğ tarihi Bakanlığa ve ilgili kuvvet komutanlığına bildirilir. Eğitimi sonlandırılan personelin atama işlemleri Personel Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Milli Savunma Bakanlığı Nam ve Hesabına Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimi

Kontenjan ve duyuru

MADDE 24- (1) Yüksek lisans, doktora eğitimi kontenjanları, Bakanlık tarafından tespit edilecek ilke, öncelik ve ana programlara göre Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarının harekât ihtiyaçları esas alınarak Milli Savunma Bakanlığı Sağlık İnsan Gücü Temin ve Yetiştirme Planı kapsamında belirlenir.

(2) Bakanlık tarafından, Milli Savunma Bakanlığı Sağlık İnsan Gücü Temin ve Yetiştirme Planı kapsamında belirlenen yüksek lisans ve doktora program kontenjanları eğitim kurumuna gönderilir.

(3) Bakanlık nam ve hesabına açılacak yüksek lisans, doktora program ve kontenjanları ile başvuru esasları, Bakanlık tarafından kuvvet komutanlıklarının ihtiyaçları ve eğitim kurumu ile yapılan koordine sonucunda belirlenir ve Bakanlık bağlısı kurum/birimlere yayınlanır. Ayrıca eğitim kurumu tarafından, Bakanlık adına ilan edilen program ve kontenjanlar ile başvuru esasları internet sayfasında da yayımlanır.

Başvuru koşulları ve başvuru süreci

MADDE 25- (1) YÖK Başkanlığınca tespit edilen esaslar doğrultusunda, sağlık bilimleri alanında, eğitim kurumlarında yaptırılacak olan yüksek lisans ve doktora eğitim ve öğretimine aşağıda belirtilen personel başvurabilir:

a) Personelin hangi hizmet yılları arasında Bakanlık nam ve hesabına lisansüstü eğitime gönderileceği ve bu kapsamda müracaat edebileceği yıllar Bakanlık tarafından belirlenir.

b) Muvazzaf askerlik süresi hariç olmak üzere, Bakanlık bünyesindeki kuruluşlarda meslekleri ile ilgili olarak staj eğitimini müteakiben iki yıllık kıta/kurum/karargâh hizmet süresini (bu süre gerektiğinde Bakanlık tarafından kısaltılabilir) yüksek lisans veya doktora öğrenimine başlayacağı tarih itibarıyla tamamlayacak olanlar ile açılan programlar için belirlenecek alanlarda lisans/yüksek lisans diplomasına sahip olanlar.

c) 20 nci maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen şartlara haiz olanlar.

(2) Yüksek lisans ve doktora eğitimine başvuruda, eğitim kurumunun mevzuatına göre belirlenmiş olan belgeler ile kuvvet komutanlıkları tarafından ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeler adaylardan talep edilir.

(3) Adaylar, yüksek lisans ve doktora program ve kontenjanlarının ilan edilmesini müteakip, başvuruda talep edilen bilgi ve belgeler ile otuz gün içerisinde dilekçe ile silsileler yoluyla ilgili kuvvet komutanlığına müracaatlarını yaparlar. İlgili kuvvet komutanlığınca 20 nci maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen şartlara haiz adayların kimlik bilgileri ve başvuru belgeleri Bakanlığa gönderilir. Bakanlık tarafından aday bilgileri eğitim kurumuna gönderilir.

(4) Bakanlık tarafından eğitim kurumuna isimleri bildirilen personel, müracaatını eğitim kurumuna şahsen yapar.

(5) Bakanlık tarafından bildirilen aday listesinin dışında kalan adaylar sınava alınmazlar, sınava girmiş olsalar bile ilan edilen kontenjanlara yerleştirilmezler.

(6) Yüksek lisans ve doktora giriş sınavları, eğitim kurumu tarafından belirlenen yer ve zamanda yapılır.

Sınav sonucunun açıklanması ve atama

MADDE 26- (1) Eğitim kurumu tarafından, Bakanlık adına ilan edilen yüksek lisans ve doktora program ve kontenjanlara yerleştirilen personel kimlik bilgileri, Bakanlığa yazılı olarak bildirilir. Bakanlık tarafından, Bakanlık nam ve hesabına ilan edilen yüksek lisans ve doktora program ve kontenjanlarına yerleştirilen personel kimlik bilgileri kuvvet komutanlıklarına bildirilir.

(2) Eğitim kurumu tarafından, yüksek lisans ve doktora program ve kontenjanlara yerleştirilen personel Personel Genel Müdürlüğü tarafından, ilgili mevzuat hükümlerine göre kuvvet komutanlıkları ile koordine edilerek, eğitimleri süresince Milli Savunma Bakanlığı Askeri Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü emrine, yüksek lisans ve doktora eğitimi görmek üzere atanırlar.

Eğitim süreci/esasları

MADDE 27- (1) Kontenjana yerleştirilen personel, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini ilgili eğitim kurumunun mevzuatında yer alan hükümlere göre yaparlar. Ancak, bilimsel hazırlık ve yabancı dil hazırlık süresi hariç olmak üzere;

a) Bakanlık nam ve hesabına tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkla geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda,

b) Bakanlık nam ve hesabına tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkla geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyılda,

c) Bakanlık nam ve hesabına doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyılda,

ç) Bakanlık nam ve hesabına doktora eğitimine lisans derecesi ile kabul edilenler için ise on yarıyıl olup, azami tamamlama süresi on dört yarıyılda,

tamamlanır. Tahsis edilen süreler içerisinde eğitimini tamamlayamayan personele 926 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükümleri uygulanır.

(2) Kendi istekleri ile yüksek lisans ve doktora eğitiminden ayrılanlar başka bir alanda eğitim alma hakkını kaybetmezler. Ancak, Milli Savunma Bakanlığı Sağlık İnsan Gücü Temin ve Yetiştirme Planı kapsamında bir sonraki dönem açılan kontenjanlara başvuramazlar, müteakip dönemlerde açılan kontenjanlara ise başvurabilirler.

(3) Yüksek lisans ve doktora eğitiminde başarılı olanların, diplomalarının tescili için gerekli işlemler eğitim kurumunun ilgili mevzuatına göre yapılır. Ayrıca eğitim kurumu tarafından, diplomaları Sağlık Bakanlığı veya Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tescil edilen personel bilgileri Bakanlığa ve Bakanlık aracılığıyla ilgili kuvvet komutanlıklarına bildirilir.

Eğitimin sonlandırılması

MADDE 28- (1) Eğitim kurumunda yüksek lisans ve doktora eğitimi yapan personelden, eğitim kurumunun ilgili mevzuatı ile 20 nci maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şartları kaybeden öğrencilerin durumu, eğitim kurumu tarafından gerekçeleri ile birlikte, Bakanlığa bildirilerek eğitimi sonlandırılabilir. Öğrenci statüsü sona eren personel kimlik bilgileri, Bakanlık tarafından ilgili kuvvet komutanlığına bildirilir.

(2) Yüksek lisans ve doktora eğitimine giriş şartlarından herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanlar ile yüksek lisans ve doktora eğitimi sırasında bu şartlardan birisini kaybettiği tespit edilen personelin eğitimini sonlandırma yazısı ilgili kuvvet komutanlığı tarafından Bakanlık aracılığıyla eğitim kurumuna gönderilir. Eğitim kurumu tarafından eğitim sonlandırma işlemi personele tebliğ edilir ve tebliğ tarihi Bakanlığa ve ilgili kuvvet komutanlığına bildirilir. Eğitimi sonlandırılan personelin atama işlemleri Personel Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Ortak hususlar

MADDE 29- (1) Tıpta uzmanlık, yan dal uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık, eczacılıkta uzmanlık ve veteriner hekimlikte uzmanlık ile yüksek lisans ve doktora yapan personele, 926 sayılı Kanunun hükümlerine göre kıdem verilir.

(2) Bakanlık nam ve hesabına, bu Yönetmelik esaslarına göre tıpta uzmanlık, yan dal uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık, eczacılıkta uzmanlık, veteriner hekimlikte uzmanlık ve lisansüstü eğitimi bitiren personelin yükümlülükleri, 926 sayılı Kanunda belirtildiği şekilde uygulanır.

(3) Tıpta uzmanlık, yan dal uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık, eczacılıkta uzmanlık, veteriner hekimlikte uzmanlık ve yüksek lisans, doktora eğitimine ve öğretimine, sağlık nedeni dışında son verilen veya kendi isteği ile öğrenimini bırakan askeri personel hakkında, 926 sayılı Kanun hükümlerine göre nasıp düzeltmesi yapılır.

(4) Diğer sağlık personelinden ihtiyaç duyulan branşlarda, Milli Savunma Bakanlığı nam ve hesabına lisansüstü eğitimleri, eğitim kurumu ile Bakanlık arasında imzalanan, Protokol kapsamında yürütülür.

(5) Bu Yönetmelikte belirtilmeyen konularda Bakanlığın ilgili mevzuatı ile 6/9/2008 tarihli ve 26989 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği esasları uygulanır.

Uygulanacak diğer mevzuat

MADDE 30- (1) Personelin lisansüstü eğitim kapsamındaki tez, proje ve araştırma görevleri ile akademik kariyerini geliştirmesi amacıyla bilimsel etkinliklere katılımına, bildiri sunmasına ve makale yayımlanmasına yönelik esaslar ile lisansüstü eğitime ilişkin detaylı usul, esas ve şartlar ile diğer hususlar Bakanlık tarafından belirlenir.

Yönetmeliğin uygulanmasında sorumluluk

MADDE 31- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütleri gidermeye Milli Savunma Bakanlığı yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik ve atıflar

MADDE 32- (1) 22/6/2017 tarihli ve 30104 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Mensubu Sağlık Personelinin Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Mevzuatta, birinci fıkra uyarınca yürürlükten kaldırılan Türk Silahlı Kuvvetleri Mensubu Sağlık Personelinin Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

Yürürlük

MADDE 33- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 34- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı yürütür.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.