banner696

18 Kasım 2020

Orman Genel Müdürlüğü Adli ve Hukuki Yardım Yönetmeliği

Orman Genel Müdürlüğünden:

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADLİ VE HUKUKİ YARDIM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Genel Müdürlüğün görev ve sorumluluklarının yerine getirilmesinden dolayı haklarında ceza davası açılan personelin vekâlet verdikleri avukata ödedikleri ücretlerin ve belgelendirilmiş olmak kaydıyla dava ile ilgili olarak yaptıkları masrafların ödenmesi hususlarında karar vermeye yetkili bulunan komisyonun oluşumu, çalışması ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 31/10/1985 tarihli ve 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğüne İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun ek 3 üncü maddesi ve 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 796 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Tarım ve Orman Bakanını,

b) Birim amiri: Hakkında ceza davası açılan personelin, idari bakımdan bağlı bulunduğu disiplin amirini,

c) Genel Müdür: Orman Genel Müdürünü,

ç) Genel Müdürlük: Orman Genel Müdürlüğünü,

d) Komisyon: Genel Müdürlüğün görev ve sorumluluklarının yerine getirilmesinden dolayı haklarında ceza davası açılan personelin, vekâlet verdiği avukatın ücretinin ve dava masraflarının ödenmesi hakkında karar vermeye yetkili komisyonu,

e) Personel: Genel Müdürlüğün görev ve sorumluluklarının yerine getirilmesinden dolayı haklarında ceza davası açılan personeli,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Avukatlık Ücretinin ve Dava Masraflarının Ödenmesine İlişkin Hususlar

Avukatlık ücreti ödeme şartları

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre avukatlık ücretinin ödenebilmesi için;

a) Personel hakkında, Genel Müdürlüğün görev ve sorumluluklarının yerine getirilmesinden dolayı bir ceza davasının açılmış olması,

b) Personelin, bu ceza davasında müdafi olarak belirlediği avukata usulüne uygun olarak vekâletname vermiş olması,

c) Personelin 8 inci maddede belirtilen usule uygun olarak, bir dilekçe ile talepte bulunması,

ç) Komisyon tarafından personelin avukatlık ücretinin ödenmesine karar verilmiş olması,

gerekir.

Avukatlık ücretinin ödenmesi

MADDE 5 – (1) Personelin vekâlet verdiği avukatın ücreti, 4 üncü maddede yer alan şartların yerine getirilmiş olması halinde Komisyon kararı ile ödenebilir.

(2) Avukatlık ücreti, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 168 inci maddesine göre yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde yer alan ücreti geçemez.

Dava masraflarının ödenmesi

MADDE 6 – (1) Belgelendirilmiş olmak kaydıyla açılan söz konusu ceza davası ile ilgili olarak, avukatlık ücreti dışında, vekâletname masrafı dâhil yaptıkları masrafların personele ödenmesine Komisyonca karar verilebilir.

Ödeme bütçesi ve usulü

MADDE 7 – (1) Komisyonca ödenmesine karar verilen avukatlık ücreti ve dava masrafları Genel Müdürlük bütçesinin ilgili tertibinden karşılanmak suretiyle on beş iş günü içinde ödenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru Usulü ve Komisyon

Başvuru usulü

MADDE 8 – (1) Personel, avukatlık ücretinin ve dava masraflarının ödenmesine ilişkin talebini bir dilekçe ile birim amirine iletir.

(2) Personel başvuru dilekçesine aşağıdaki belgeleri eklemek zorundadır:

a) Çağrı kâğıdı, iddianame, tensip zaptı gibi hakkında ceza davası açıldığını gösterir belge.

b) Davaya konu olan olay ile ilgili elindeki mevcut bilgi ve belgeler.

c) Usulüne uygun olarak verilen vekâletname.

ç) Dava ile ilgili olarak yapılan masraflara ilişkin belgeler.

Başvuru üzerine yapılacak işlemler

MADDE 9 – (1) Birim amiri, kendisine ulaşan dilekçeyi ekleriyle birlikte en geç beş iş günü içerisinde Komisyonun sekretarya görevini yapan hizmet birimine gönderir.

Komisyon ve çalışma düzeni

MADDE 10 – (1) Personele avukatlık ücreti ve dava masraflarının ödenmesine yönelik olarak 8 inci maddeye göre iletilen talepleri incelemek, dava masraflarının ve avukatlık ücretinin ödenip ödenmeyeceğine, ödenecek ise miktarına karar vermek üzere Genel Müdürün onayı ile bir komisyon oluşturulur.

(2) Genel Müdür; Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, I. Hukuk Müşaviri, Orman Zararlılarıyla Mücadele Dairesi Başkanı, Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanı ve İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanından oluşan Komisyonu, yedek üyeler de dâhil olmak üzere görevlendirir.

(3) Yedek üyeler, ikinci fıkrada sayılan Daire Başkanlıklarının Başkan Yardımcılarından ve Hukuk Müşavirleri arasından belirlenir.

(4) Komisyonda yer alan asıl üyelerden herhangi birisi hakkında ceza davası açılması durumunda bu personel Komisyonda görev alamaz. Onun yerine yedek üye Komisyonda görev alır.

(5) Personelin Hukuk Müşavirliği, Orman Zararlılarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı, Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı ve İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlıklarının birinde görevli olması durumunda, Komisyon toplantısı, beşinci üye olarak personelin görev yaptığı birimin dışındaki birimlerden görevlendirilen yedek üyenin katılımıyla gerçekleştirilir.

(6) Komisyon, başkan ve üyelerin tamamının katılımı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Başkan ve üyelerden herhangi birinin görevi başında bulunmadığı zamanlarda Komisyon toplantısı yedek üyenin katılımıyla gerçekleştirilir.

(7) Komisyonun sekretarya hizmetleri, Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

(8) Birim amiri tarafından Komisyona ulaştırılan talepler hakkında Komisyon en geç yedi iş günü içerisinde karar verir.

(9) Komisyon tarafından verilen karar, Genel Müdürün teklifi ve Bakan onayı ile kesinleşir.

(10) Genel Müdür hakkında ceza davası açılması durumunda Bakan tarafından oluşturulacak Komisyon görev yapar ve Komisyonun kararı Bakan onayı ile kesinleşir.

Dava sonucu

MADDE 11 – (1) Komisyon sekretaryası, dava safahatı hakkında duruşma günlerini gözeterek bilgi alır.

(2) Personel, dava sonucunda verilen kesinleşmiş karar hakkında birim amirine ve sekretaryaya bilgi verir.

(3) Personel hakkında mahkûmiyet kararı verilmesi halinde ödenen avukatlık ücreti ve dava masrafları, kararın kesinleşmesinden itibaren en geç 6 (altı) ay içinde herhangi bir uyarı ya da işleme gerek kalmaksızın personel tarafından Genel Müdürlük muhasebe birimi hesabına yatırılır ve ödeme makbuzu Komisyon sekretaryasına gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 3234 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesinin yürürlüğe girdiği 28/4/2018 tarihinden sonra Genel Müdürlüğün görev ve sorumluluklarının yerine getirilmesinden dolayı haklarında ceza davası açılmış olan personele, başvurmaları halinde, haklarında mahkûmiyet kararı verilmemesi kaydıyla, devam eden ya da karara çıkan davalara ilişkin avukatlık ücreti ve dava masrafları bu Yönetmelikte yer alan usul ve esaslara göre ödenir.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Genel Müdürü yürütür.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.