banner698

06 Kasım 2020

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Altın Çekiç Jeoloji Bilim, Araştırma/Makale ve Hizmet Ödülleri Yönetmeliği

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odasından:

TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI ALTIN ÇEKİÇ JEOLOJİ BİLİM, ARAŞTIRMA/MAKALE VE HİZMET ÖDÜLLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amaç ve kapsamı, özgün bilimsel çalışma ve araştırmalarıyla jeoloji bilimi ve mühendisliğinin gelişmesine ulusal ve uluslararası düzeyde önemli katkısı olmuş bilim insanlarının, uygulamacı ve araştırmacı meslektaşların çalışma ve hizmetlerini değerlendirmek, Odanın bilimsel ve örgütsel çalışmaları ile toplumsal alana ilişkin önemli hizmet ve katkılarda bulunmuş kişilerin belirlenmesi ve ödüllendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Araştırma/Makale Ödülü: Altın Çekiç Jeoloji Araştırma/Makale Ödülünü,

b) Bilim Ödülü: Altın Çekiç Jeoloji Bilim Ödülünü,

c) BTK: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Bilimsel ve Teknik Kurulunu,

ç) Hizmet Ödülü: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Hizmet Ödülünü,

d) Oda/JMO: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasını,

e) Oda Yayını: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasının süreli yayınlarından "Türkiye Jeoloji Bülteni" ile "Jeoloji Mühendisliği Dergisi"ni,

f) TMMOB: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ödüller, Uygulama İlke ve Koşulları

Ödüller

MADDE 4 – (1) Oda, bu Yönetmeliğin amaç ve kapsamına uygun olarak aşağıda tanımlanan ödülleri verir:

a) Bilim ödülü: Ana bilim dalı gözetmeksizin jeoloji mühendisliğinin herhangi bir çalışma alanında özgün çalışmaları olan, bilimsel çalışma ve araştırmalarıyla jeoloji bilimine uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunmuş Oda üyesi bilim insanlarına verilen ödüldür.

b) Araştırma/Makale ödülü: Jeoloji bilimi ve mühendisliğine önemli katkılar sağlayan ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde son iki yıl içinde yayımlanmış, konusunda en başarılı olarak değerlendirilen makalelerin yazarına veya çoklu yazarlarda bütün yazarlar adına başyazarına verilen ödüldür. Başyazarın, makalenin yayımlandığı yılda 40 yaşını doldurmamış ve oda üyesi olması koşulu aranır.

c) Hizmet ödülü: Hizmet ödülü aşağıda belirtilen nitelik ve katkılardan en az birini sağlamış olanlara verilen ödüldür:

1) Ana bilim dallarının herhangi birinde jeoloji mühendisliğinin gelişmesine önemli katkı(lar)da bulunmuş olmak.

2) Uygulama projelerini yürütme ve sonuçlandırma, planlama, araştırma, inceleme veya diğer çalışmaları ile araştırıcı ve/veya uygulamacı bir gençliğin yetiştirilmesine önemli katkılarda bulunmuş olmak.

3) Araştırma sonuçlarının endüstriye aktarılması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına emeği geçmiş olmak.

4) Jeoloji mühendisliği meslek içi eğitimine nitelikli katkı(lar)da bulunmak.

5) Jeoloji Mühendisleri Odasının bilimsel etkinlikleri ile öğretsel ve örgütsel çalışmalarına önemli katkılar sağlamış olmak.

6) Oda birimlerinde personel statüsünde çalışıp, sistemli, programlı, özverili çalışmalarıyla örnek olmak.

Adaylıkla ilgili uygulama ilke ve koşulları

MADDE 5 – (1) Oda, ödüllere aday gösterilmesine ilişkin ilk duyuruyu yayınlarıyla ve elektronik iletişim araçlarıyla üyelere, ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara her yıl Eylül ayının ilk haftasında; ikinci duyuruyu, tüm üyelerin e-posta adresine gönderilmek üzere, 31 Aralık tarihinden 15 gün öncesine kadar yılda en az iki kez yapar.

(2) Başvuru/aday önerilerinin ödüle esas dokümanların, ekteki formlara uygun, basılı ve elektronik ortamda düzenlenerek, her yıl en geç Aralık ayının son iş günü resmi çalışma saati bitiminden önce Odaya ulaştırılmış olması gerekir.

Bilim, araştırma ve makale ödüllerine adaylık önerileri

MADDE 6 – (1) Bilim ve Araştırma/Makale ödüllerine aşağıda sıralanan kişi ve kuruluşlardan;

a) Bilim ödülü adaylığı için;

1) Geçmişte Bilim ödülü almış olanlar,

2) Üniversite senatoları, fakülte, enstitü, araştırma merkezleri ile jeoloji mühendisliği bölümlerinin en yüksek organları,

3) Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının en yetkili organları,

4) Meslek alanında kurulmuş dernekler ile çalışma grupları,

5) Meslek alanında uluslararası nitelikte yayın yapan dergilerin editör veya yayın kurulları,

aday önerebilirler.

b) Araştırma ve makale ödülü adaylığı için;

1) Araştırma/Makale ödüllerine aday olmak isteyen kişiler kendilerini,

2) Üniversite senatoları, fakülte, enstitü, araştırma merkezleri ile jeoloji mühendisliği bölümlerinin en yüksek organları,

3) Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının en yetkili organları,

4) Meslek alanında uluslararası nitelikte yayın yapan dergilerin editör veya yayın kurulları,

aday önerebilir.

(2) Adaylık önerilerinin bu Yönetmelik ile Ek-1 ve Ek-2 çerçevesinde belirtilen koşulları sağlamış olması ayrıca adayların da; bilimsel, mesleki ve toplumsal etiğe aykırı davranışlarda bulunmamış ve Oda tarafından verilmiş herhangi bir disiplin cezası almamış olması şartı aranır.

Hizmet ödülüne adaylık önerileri

MADDE 7 – (1) Hizmet ödülüne aşağıda sıralanan kişi ve kuruluşlar aday önerebilirler:

a) Oda Yönetim Kurulu, Onur ve Denetleme kurulları.

b) Oda çalışma grupları.

c) Üniversitelerin senatoları, fakülte, enstitü, merkezleri ile jeoloji mühendisliği bölümlerinin en yüksek organları.

ç) Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının en yetkili organları.

d) Meslek kuruluşlarının en yetkili organları.

Ödülün biçimi

MADDE 8 – (1) Ödüller; ödülün türüne göre plaket ve beratı içerir. Bilim ve Araştırma/Makale ödüllerini alanlara ayrıca yurt içinde yürütecekleri araştırmalarda kullanılmak üzere Oda Yönetim Kurulunca para ödülü verilir. Araştırma desteği olarak verilen para ödülü bilim ödülü alanlara yıllık üye aidatının 10 katını, Araştırma/Makale ödülü alanlar için ise yıllık üye aidatının beş katını geçmemek üzere belirlenen miktar üzerinden verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bilim ve Jeoloji Araştırma/Makale Ödülleri Yürütme Kurulu

Yürütme Kurulunun oluşumu, görev ve çalışma biçimi

MADDE 9 – (1) Bilim ve Araştırma/Makale Ödülleri ile ilgili aday başvuru ve önerilerini değerlendirme ve sonuçlandırma işlemlerini yerine getirmek üzere beş üyeden oluşan Yürütme Kurulu oluşturulur. Kurul, Oda Yönetim Kurulunun davet edeceği ve Oda üyesi olan profesör statüsündeki bir başkan, seçilmiş üç üye ve doğal üye olarak BTK Başkanından oluşur.

(2) Yürütme Kurulu Başkanı ve doğal üye dışındaki üyeler, Kurul Başkanının kendi ana bilim dalı dışındaki diğer üç ana bilim dalından her birini temsil edecek şekilde önereceği, konularında uzman iki isimden oluşan toplam altı aday arasından, Oda Yönetim Kurulu tarafından seçilir.

(3) Oda Genel Kurulundan sonra Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan Kurul üyeleri, bir sonraki Genel Kurula kadar iki yıl süreyle görev yapar.

Yürütme Kurulunun görevleri ve çalışma biçimi

MADDE 10 – (1) Yürütme Kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir:

a) Kurul, Bilim ve Araştırma/Makale ödülleri adaylarının başvuru koşullarını sağlayıp sağlayamadığına ilişkin ön değerlendirme yapar.

b) Ön değerlendirme sürecini geçen adaylar için Bilim ödülü için beş, Araştırma/Makale ödülü için her bir ana bilim dalından üç hakem belirler.

c) Kurul, hakemlerin görüşlerini alarak başvuruları değerlendirip, her bir ana bilim dalında ödül alacakları belirler ve duyurulmak üzere Oda Yönetim Kuruluna sunar.

Yürütme Kurulunun çalışma usul ve esasları

MADDE 11 – (1) Yürütme Kurulunun çalışma usul ve esasları aşağıdaki gibidir:

a) Yürütme Kurulunun belirlediği tarihlerde yapılan toplantılara Oda Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanının olmaması halinde yerine bir Yönetim Kurulu üyesi gözlemci olarak katılır.

b) Aday öneri ve müracaatları Yürütme Kurulu tarafından 6 ncı maddenin ikinci fıkrasındaki şartlara göre ön değerlendirmeye tabi tutulur.

(2) Yürütme Kurulu tarafından yapılan ön değerlendirme ile belirlenen aday önerileri aşağıdaki usullerle değerlendirilir:

a) Bilim ve Araştırma/Makale ödülü adaylarının dosyaları, hakem olarak belirlenen uzman bilim insanlarına değerlendirilmek üzere gönderilir. Hakemler Ek-1 ve Ek-2’ye göre ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde her bir aday ve çalışmalarına ilişkin görüş ve değerlendirmelerini içeren raporlarını en geç bir ay içinde Yürütme Kurulu Başkanına gönderir.

b) Yürütme Kurulu toplantısında hakemlerden gelen her bir rapor ayrıntılı olarak değerlendirilir ve ödül alacak aday belirlenir; ödüle değer bir aday bulunamadığı durumda, o yıl ödül verilmez.

c) Yürütme Kurulu çalışmalarını ödül dağıtım töreninden en az bir ay önce tamamlar.

ç) Yürütme Kurulu üyelerinin giderleri Oda tarafından ödenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet Ödülünün Belirlenmesi

Hizmet ödülünün belirlenmesi

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen kişi ve kuruluşlardan gelen hizmet ödülü aday önerileri Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek ödül verilecekler belirlenir. Ödüllerin verildiği dönemde ilgili kurul üyeleri aday olarak önerilemezler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Ödüllerin Verilmesi, Duyurulması, İtiraz ve Gizlilik

Ödüllerin verilmesi ve duyurulması

MADDE 13 – (1) Ödül kazananların duyurulması ve ödülün verilmesi aşağıdaki usule göre yapılır:

a) Bilim ve Araştırma/Makale ödüllerini kazananlar her yıl Türkiye Jeoloji Kurultayı tarihinden bir ay önce açıklanır.

b) Bilim ve Araştırma/Makale ödülleri, aynı yıl içerisinde yapılan Kurultay açılış oturumunda sahiplerine verilir. Kurultaya mazereti nedeniyle katılamayacak olan ödül sahibi, Oda yönetimini önceden bilgilendirmek koşuluyla, ödülünü diğer bir kişi aracılığıyla alabilir.

c) Ödül töreninde, ödül alanların kısa öz geçmişleri ve ödül verilmesinin gerekçesi duyurulur.

ç) Hizmet Ödülleri Türkiye Jeoloji Kurultayı veya Oda tarafından belirlenen yerde törenle sahiplerine verilir.

d) Kurultayın yapılamaması halinde ödüller, Oda Yönetim Kurulunun belirleyeceği bir tarihte ve yerde düzenleyeceği ödül töreni ile sahiplerine verilir.

e) Ödülü kazananlar, gerekçeleri ve bunların mesleki öz geçmişleri; Oda yayınlarında veya Odanın internet sayfasında duyurulur.

f) Ödül kazananların, törenin yapıldığı şehre ulaşım ve konaklama masrafları Oda tarafından karşılanır.

İtiraz ve gizlilik

MADDE 14 – (1) Ödüllere ilişkin değerlendirme sonuçları kesindir ve itiraz edilemez. Gizlilik ilkesi gereğince, Yürütme Kurulunda adaylar hakkında yapılan görüşmeler, hakemler ve değerlendirmeler; kurul üyeleri, hakemler ve Oda Yönetim Kurulu tarafından hiçbir şekilde üçüncü şahıslara açıklanamaz.

ALTINCI BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

Ekleri için tıklayınız.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.